10 rysáit danteithion cartref ar gyfer cŵn a chathod

Gall gwneud danteithion cartref fod yn opsiwn llai costus, iachach a mwy hylaw i anifeiliaid anwes na danteithion a brynir yn y siop.

Mae ein hanifeiliaid anwes yn haeddu’r byd. Gan na all y rhan fwyaf ohonom roi hynny iddynt, awn gyda’r peth gorau nesaf: danteithion. Danteithion cartref, i fod yn fanwl gywir.

Nid oes ffordd well o ddangos eich cariad at eich anifail anwes na bwydo cynhwysion o’ch cegin eich hun (ond nid bwyd bwrdd).

Mae gennym ni 10 rysáit danteithion cartref sy’n berffaith ar gyfer cŵn bach ac y mae cathod yn dyheu amdanynt yn barod i chi roi cynnig arnynt. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn cael eu temtio i roi cynnig arnyn nhw drosoch eich hun.

Felly cynheswch y popty hwnnw, tynnwch y torwyr cwci esgyrn a physgod hynny y gwnaethoch eu harchebu yn ôl yn ystod haf 2020 pan oedd pawb yn pobi, a gadewch i ni wneud danteithion!

Danteithion Cŵn Menyn Pysgnau Rhydd Grain

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 2 gwpan o flawd pobi heb glwten (gallwch ddefnyddio blawd gwenith os nad oes angen diet heb rawn ar eich ci*)
 • 3/4 cwpan menyn cnau daear
 • 3/4 cwpan cawl cyw iâr neu gig eidion
 • 1 wy

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F (175°C). Yn y cyfamser, cyfunwch yr holl gynhwysion nes bod toes yn ffurfio. Dylai fod yn ddigon cadarn i wrthsefyll torri gyda chyllell neu dorrwr cwci; gallwch ei dewychu gyda mwy o flawd neu fenyn cnau daear os oes angen. Fel arall, ychwanegwch fwy o broth (ychydig ar y tro) os yw’r toes yn disgyn yn ddarnau ac yn rhy sych.
 2. Rholiwch y toes i tua 1/2 modfedd o drwch a’i dorri’n sgwariau neu ddefnyddio torrwr cwci i wneud siapiau.
 3. Pobwch am tua 20 munud ar daflen pobi wedi’i iro. Gadewch i oeri’n llwyr cyn ei weini. Storio mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 wythnos.

*Mae’r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn ymchwilio i gysylltiad posibl rhwng dietau di-grawn a datblygiad clefyd y galon mewn cŵn. Er bod danteithion heb rawn yn ôl pob tebyg yn iawn, efallai nad diet cwbl heb rawn yw’r opsiwn gorau. Os ydych chi’n bwydo diet di-grawn i’ch ci ar hyn o bryd neu’n ystyried gwneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n trafod hyn gyda’ch milfeddyg.

3 danteithion ci cynhwysyn

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 1 1/2 cwpan ceirch cyflym
 • 1/2 cwpan menyn cnau daear
 • 1 banana stwnsh

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F (175°C). Cymysgwch yr holl gynhwysion nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda yn does cadarn.
 2. Rholiwch y toes i drwch tua 1/2 modfedd a’i dorri’n sgwariau neu ddefnyddio torrwr cwci.
 3. Gallwch eu gweini cyn gynted â phosibl, fel y mae, neu gallwch eu pobi am 10 i 15 munud, nes eu bod yn grimp.
 4. Storio danteithion wedi’u pobi mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 wythnos.

Danteithion Cŵn Dim Pobi Pwmpen a Reis

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 1 cwpan o reis gwyn wedi’i goginio (neu gallwch roi blawd ceirch yn ei le)
 • 1/2 cwpan piwrî pwmpen
 • 1/4 cwpan menyn cnau daear

Sut i wneud:

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion yn dda a ffurfio peli. Os yw’r gymysgedd yn rhy wlyb, gallwch ychwanegu mwy o reis neu fenyn cnau daear. Os yw’n rhy sych, ychwanegwch fwy o biwrî pwmpen neu ychydig o broth.
 2. Rhowch yn yr oergell neu rewi unrhyw ddanteithion nad ydych yn eu gweini ar unwaith. (Gan nad ydyn nhw’n pobi, mae angen eu rhoi yn yr oergell. Gallwch chi eu rhoi yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod neu eu rhewi am 2-3 mis.)

Disgyblion (ar gyfer cŵn)

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • danteithion cŵn wedi’u prynu gan y siop
 • dŵr neu broth cyw iâr

Sut i wneud:

 1. Yn dibynnu ar faint eich ci a pha mor fawr rydych chi am i’r morloi bach fod, rhowch 1 danteithion neu fwy ym mhob cell o hambwrdd ciwb iâ neu rhowch lond llaw mewn cynhwysydd mawr sy’n ddiogel i’r rhewgell.
 2. Llenwch yr hambwrdd neu’r bowlen ciwb iâ gyda broth cyw iâr i orchuddio’r danteithion.
 3. Rhewi nes ei fod yn solet a’i weini i’ch ci ar ddiwrnod poeth pan fydd angen rhywbeth arno i’w ddifyrru ac i oeri.

Danteithion ci gyda chaws a chig moch

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 1 1/2 cwpan ceirch cyflym
 • 3-4 stribed o gig moch, wedi’i goginio nes ei fod yn grimp iawn, yna’n friwsionllyd
 • 3/4 cwpan caws Cheddar ysgafn wedi’i dorri’n fân
 • 1 wy
 • 1/4 cwpan cawl cyw iâr (dewisol)

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F. Cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio broth cyw iâr. Os yw’r toes yn rhy sych ac yn friwsionllyd i weithio ag ef, ychwanegwch broth cyw iâr ychydig ar y tro nes bod y toes yn ddigon llaith i’w siapio.
 2. Rholiwch y toes i drwch 1/2 modfedd a’i dorri’n sgwariau neu ddefnyddio torrwr cwci.
 3. Pobwch y danteithion am 15 i 20 munud neu nes eu bod yn frown euraid, yna gadewch iddynt oeri cyn eu rhoi i’ch cŵn.
 4. Storio yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod.

Danteithion eog i gathod

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 4 owns o eog tun (mewn tun mewn dŵr heb ychwanegu halen sydd orau)
 • 1 cwpan o flawd (heb glwten os oes angen)
 • 1 wy

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F (175°C). Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr nes bod toes llyfn yn ffurfio.
 2. Rholiwch y toes i drwch 1/2 modfedd a’i dorri’n ddarnau gyda chyllell neu dorrwr cwci.
 3. Pobwch am 15-20 munud. Gadewch i oeri cyn ei weini.
 4. Rhowch yn yr oergell hyd at 5 diwrnod.

Danteithion cath gyda catnip

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 4 owns tiwna tun (tun mewn dŵr heb ychwanegu halen sydd orau)
 • 1 cwpan o flawd
 • 1 wy
 • 2 lwy de catnip sych

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F (175°C). Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr, gan gymryd gofal i ddosbarthu’r catnip yn gyfartal trwy’r gymysgedd.
 2. Rholiwch i mewn i beli 1/2 modfedd neu rolio toes a’i dorri’n sgwariau bach.
 3. Pobwch am 7 i 10 munud, yna gadewch i’r danteithion oeri cyn eu gweini.
 4. Rhowch yn yr oergell hyd at 5 diwrnod.

bwyd cath wedi’i rewi

Beth fydd ei angen arnoch chi:

Sut i wneud:

 1. Llenwch hambwrdd iâ gyda bwyd cath tun a’i rewi nes ei fod yn solet.
 2. Gweinwch i’ch cath fach ar ddiwrnod poeth i gael trît blasus ac adfywiol.

Cat yn trin gyda chaws

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 3/4 cwpan blawd
 • 1/2 cwpan caws Cheddar ysgafn wedi’i dorri’n fân
 • 1/3 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio
 • 1/4 cwpan hufen sur

Sut i wneud:

 1. Cynheswch y popty i 350°F (175°C). Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr nes bod toes yn ffurfio.
 2. Rholiwch y toes i drwch 1/4 modfedd a’i dorri’n sgwariau bach neu ddefnyddio torrwr cwci.
 3. Pobwch am 20 i 25 munud neu nes eu bod yn frown euraid. Gadewch i oeri cyn ei weini.
 4. Storio mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 wythnos.

Dim Brathiadau Pysgod Pobi (ar gyfer cathod)

Beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 3 owns tiwna tun, naddion
 • 1/2 cwpan ceirch cyflym
 • iogwrt Groeg naturiol, i rwymo

Sut i wneud:

 1. Cyfunwch tiwna a blawd ceirch, yna ychwanegwch iogwrt Groegaidd yn araf (1-2 llwy fwrdd ar y tro) nes bod y cymysgedd yn dal gyda’i gilydd.
 2. Rholiwch yn beli bach.
 3. Gweinwch ar unwaith. Storio bwyd dros ben yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod.

Yn gyntaf oll, mae gwneud danteithion cartref yn fynegiant o gariad, fel gwneud brownis i’ch plant neu baratoi hoff fwyd eich partner.

Mae danteithion cartref hefyd yn rhoi llawer mwy o reolaeth i chi dros y cynhwysion. Mae llawer o ddanteithion a brynir yn y siop yn cael eu gwneud gyda bwyd dros ben (fel pethau nad ydynt hyd yn oed yn eu rhoi mewn cŵn poeth) a chynhwysion llenwi eraill o ansawdd gweddol isel.

Efallai na fydd eich ci neu gath yn goddef danteithion a brynwyd yn y siop yn dda iawn, neu fod ag alergeddau neu gyflwr arall sy’n gofyn am ddiet mwy arbenigol.

Hefyd, bydd danteithion cartref yn rhatach na danteithion o ansawdd uchel a brynir yn y siop ac wedi’u gwneud â chynhwysion tebyg. Cha-ching a meee-ow!

Yn gyffredinol, mae milfeddygon yn argymell na ddylai eich anifeiliaid anwes gael mwy na 10 y cant o’u calorïau dyddiol o ddanteithion. Efallai y bydd hyn yn gofyn am ychydig o fathemateg napcyn a galwad i’ch milfeddyg i ofyn faint o galorïau sydd eu hangen ar eich anifail anwes bob dydd.

Fel arfer gallwch chi ddod o hyd i gynnwys calorïau bwyd eich anifail anwes ar y bag neu’r cynhwysydd. A gallwch chi gyfrifo cynnwys maetholion eich danteithion cŵn cartref yn hawdd gan ddefnyddio adeiladwyr ryseitiau ar apiau olrhain bwyd dynol fel MyFitnessPal.

Mae’n bwysig dilyn y canllaw hwn oherwydd gall y danteithion a roddwch i’ch anifail anwes fod ychydig yn uwch mewn calorïau (mae gennych fwy o galorïau mewn dogn llai) na’u bwyd. Gallai bwydo gormod o galorïau eich anifail anwes arwain at ordewdra, a allai gynyddu’r risg o ddiabetes, problemau’r galon, a phroblemau ar y cyd.

Wrth wneud danteithion ci neu gath cartref, efallai y bydd gennych rai sy’n achosi i’ch anifail anwes gael adwaith gwael, fel adwaith alergaidd neu broblemau treulio. Os yw hyn yn wir, ar bob cyfrif, stopiwch fwydo’ch anifail anwes ar unwaith a mynd ag ef at y milfeddyg os oes angen sylw meddygol arno.

Gall fod yn haws mewn gwirionedd adnabod y cynhwysyn gwaharddedig mewn danteithion cartref na danteithion a brynwyd yn y siop, oherwydd mae gan ddanteithion cartref lai o gynhwysion yn gyffredinol.

Os oes gan eich anifail anwes fwyd anifeiliaid anwes y mae’n ei oddef yn dda, gall cymharu’r cynhwysion yn eu danteithion â’r cynhwysion yn y cynhwysydd bwyd eich helpu i gyfyngu ar gynhwysion newydd a gyflwynir i’r danteithion y gallent gael problemau â nhw. Wrth gwrs, dylech hefyd fod mewn cysylltiad â milfeddyg eich anifail anwes am gymorth ac arweiniad.

Dyma restr o nodiadau atgoffa cyflym o bethau na ddylai cŵn a chathod BYTH eu bwyta (mewn danteithion neu fel arall):

 • siocled neu goco
 • xylitol
 • winwns, garlleg, neu cennin syfi
 • grawnwin, rhesins, neu sudd grawnwin
 • cnau macadamia (a chnau yn gyffredinol)
 • afocado
 • ffwng
 • ffrwythau citrig
 • cnau coco neu olew cnau coco
 • cig neu wyau amrwd
 • toes burum
 • alcohol
 • coffi, te neu ddiod ysgafn

Mae hefyd yn syniad da osgoi bwydydd sy’n uchel mewn braster neu halen, gan y gall y rhain achosi problemau gyda pancreas eich anifail anwes, yn ogystal â materion metabolaidd eraill.

Hei, os ydych chi’n defnyddio cynhwysion sy’n ddiogel i bobl, yn eu gwneud o’r dechrau a’u coginio o’r dechrau (neu’n defnyddio cynhwysion sy’n ddiogel i’w bwyta heb eu coginio), yna ie, boo.

Fodd bynnag, oherwydd nad oes gwir angen halen, siwgr neu fraster ychwanegol ar ein cŵn bach a’n cathod bach, efallai na fydd eu danteithion yn blasu mor flasus i chi. Gallwch hefyd gael sylw mawr gan eich anifeiliaid anwes trwy wneud symudiadau ar eu danteithion.

Gyda llaw, dylech chi ddim bwyta danteithion anifeiliaid anwes a brynwyd yn y siop neu ddanteithion wedi’u gwneud gyda bwyd ci neu gath a brynwyd yn y siop. Er bod y cynhyrchion hyn yn yn dechnegol Wedi’u gwneud â chynhwysion sy’n ddiogel i’w bwyta gan bobl, fe’u gwneir fel arfer o weddillion anifeiliaid, fel esgyrn, croen, a chartilag, ac yn bendant nid ydynt wedi’u bwriadu i’w bwyta gan bobl.

Mae danteithion anifeiliaid anwes cartref yn ffordd wych o reoli ansawdd y danteithion y mae eich anifail anwes yn eu derbyn, dangos cariad iddynt gyda danteithion cartref blasus, ac arbed arian.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n bwydo gormod o ddanteithion i’ch anifail anwes (ni waeth pa mor giwt y mae’n erfyn), a byddwch yn ofalus i osgoi cynhwysion fel siocled, xylitol, winwns, a grawnwin, a all fod yn niweidiol i gŵn a chathod. Ac os ydych chi am roi cynnig ar eich danteithion cartref, gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u coginio’n llawn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.