15 Syniadau Gorau ar gyfer Noson Ffilm Iard Gefn DIY – Sut i Gynnal Noson Ffilm Iard Gefn

petrunjeladelweddau ffug

Pwy sy’n dweud bod yn rhaid i chi roi’r plant yn y car a phrynu tocynnau ffilm drud? Gallwch hepgor y llinellau theatr ffilm a sefydlu eich theatr ffilm eich hun yng nghysur eich iard gefn am noson y bydd y teulu cyfan yn ei mwynhau. Nid yn unig y bydd y syniad DIY hwyliog hwn yn tanio rhywfaint o greadigrwydd ymhlith plant ac oedolion, gallai hefyd fod yn ddechrau traddodiad teuluol bythgofiadwy. Addaswch eich profiad ffilm a gwnewch y gorau o’r haf gyda’r rhain Syniadau DIY ar gyfer Noson Ffilm iard Gefn.

Gall fod yn anodd dod o hyd i weithgareddau haf newydd i blant, yn enwedig ar ôl i wythnosau cyntaf gwyliau’r haf ddod i ben a bod plant yn dechrau cwyno am ddiflastod. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda noson ffilm iard gefn, a all fod mor syml neu mor gywrain ag y dymunwch. Yn dibynnu ar faint o amser ac arian rydych chi am ei wario, gallwch chi daflu digwyddiad mawr 4th o Orffennaf lle rydych chi’n gwahodd ffrindiau a chymdogion, mabwysiadu thema noson ffilm ar gyfer parti pen-blwydd eich plentyn, neu dim ond ei wneud yn ddiwrnod o weithgaredd i bawb . yn y teulu i helpu i roi at ei gilydd, yna mwynhewch ffrwyth eich llafur unwaith y bydd yr haul yn machlud.

Yn barod i gynllunio noson ffilm arobryn iard gefn? Rydym yn rhannu awgrymiadau ar sefydlu sgrin DIY a threfniadau eistedd clyd, ynghyd â syniadau creadigol ar gyfer gweini byrbrydau ffilm a diodydd haf i blant ac oedolion. Yna’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw eistedd yn ôl a dewis ffilm i’w gwylio, a allai fod y rhan anoddaf yn sicr.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Er y gallwch yn sicr brynu sgrin ffilm awyr agored ar gyfer eich iard gefn, mae hefyd yn hawdd sefydlu’ch fersiwn DIY eich hun gydag eitemau sydd gennych eisoes o gwmpas y tŷ. Ar gyfer y gosodiad hwn, bydd angen gwialen gawod, dwy awyrendy planhigion, a llen neu ddalen wen. Gosodwch y gwialen rhwng y crogfachau a sythwch y llen fel bod y ffilm yn taflunio heb afluniad.

… Neu prynwch sgrin taflunydd cludadwy

Fel arall, gallwch brynu sgrin taflunydd cludadwy (a phlygadwy) am lai na $100. Mae’r un hwn gan Getco Tech yn gwneud noson ffilm yn hawdd a moethus gyda phroses sefydlu ddi-dor sy’n cymryd ychydig funudau yn unig a sgrin 100 modfedd sydd ag ongl wylio 160 gradd. Nid oes angen unrhyw offer, a gellir plygu’r ffrâm i lawr i ffitio i mewn i fag cario wedi’i gynnwys, sy’n golygu y gallwch chi gael noson ffilm yn eich iard gefn neu mewn maes gwersylla.

Cynnull eich seddi theatr awyr agored a byrddau

Unwaith y bydd gennych y pethau sylfaenol (sgrin a thaflunydd), gallwch gael hwyl yn trawsnewid eich iard gefn yn theatr ffilm awyr agored eich breuddwydion. Os oes gennych chi gadeiriau neu soffas awyr agored, rhowch lwch arnyn nhw a thynnwch nhw allan am y tymor os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes. Neu, afradlon ar gadair Adirondack glasurol a fydd yn edrych yn wych wrth ymyl sgrin eich ffilm, yn ogystal ag yn eich iard gefn ar brynhawn haf arferol.

Siop Cadeiriau Adirondack

Cymysgwch a chyfatebiwch flancedi a chlustogau clyd

Gofynnwch i’r plant fynd ar helfa sborion o amgylch y tŷ trwy gasglu blancedi awyr agored, bagiau ffa, rygiau, gobenyddion, a hyd yn oed fflotiau pwll. Y rhan orau am ddefnyddio’r seddi sydd gennych eisoes yw nad oes rhaid i chi brynu unrhyw beth ychwanegol i greu gofod clyd sy’n berffaith ar gyfer marathon ffilm. Fodd bynnag, os byddai’n well gennych beidio â rhoi eich cynfasau gorau ar y lawnt, gallwch hefyd godi rhai blancedi awyr agored a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer picnic parc a mwy.

Prynu blancedi awyr agored

Hongian addurniadau noson ffilm

Unwaith y bydd gennych gynllun cyffredinol eich seddi ffilm (a blancedi) o flaen y sgrin, gallwch strategize gosod goleuadau llinynnol, hongian planwyr, neu unrhyw beth arall yr ydych am ei ymgorffori ar gyfer cyffyrddiad personol ychwanegol. Os ydych chi’n dangos ffilm benodol ar gyfer parti pen-blwydd neu wyliau, ystyriwch addurno’ch iard gefn i gyd-fynd â’r thema!

Prynu goleuadau llinyn watermelon

Paciwch fwrdd picnic gyda byrbrydau

Mae pawb yn cael eu byrbryd ffilm y maent yn ei brynu yn y stondin consesiwn cyn mynd i’w sedd. P’un a yw’n candy sur neu popcorn menyn, gallwch yn hawdd gynnig yr un anrhegion (am lai o arian!) Yn eich noson ffilm iard gefn. Cymysgwch hoff ddanteithion eich teulu mewn powlen neu gosodwch stondin s’mores gyda chwcis grawn cyflawn, malws melys a bariau siocled. Ydych chi eisiau cael swper y tu allan cyn y sioe? Ceisiwch wneud rhai o’r ryseitiau picnic hawdd hyn.

PRYNU BYRDDAU FFELT

Ymgorfforwch stondinau bwyd cludadwy unigol

P’un a ydych chi’n casglu torf lai ar gyfer noson ffilm iard gefn, neu os ydych chi am ei gwneud hi’n hawdd i chi a’r plant fwynhau’ch byrbrydau a’ch diodydd wrth wylio’r ffilm, mae gennych “stondin consesiwn” gludadwy (a elwir hefyd yn hambwrdd bwyd gyda choesau) yn tric clyfar ar gyfer eich dyluniad sinema awyr agored. Defnyddiwch yr un hambyrddau y byddech chi’n eu defnyddio ar gyfer brecwast yn y gwely, neu edrychwch am set fforddiadwy ar Amazon os nad oes gennych chi un yn barod.

Prynu byrddau plygu gyda hambwrdd bambŵ

Gosodwch stondin popcorn hunanwasanaeth

Dyma syniad annwyl arall i fod yn greadigol gyda deunyddiau sydd gennych yn barod yn ôl pob tebyg. I ychwanegu’r stondin byrbryd DIY hawdd hwn at eich cymysgedd ffilm, piniwch fagiau popcorn papur gyda pinnau dillad i delltwaith. Ta-da! Byrbryd hunanwasanaeth na fydd yn tarfu ar eraill sy’n gwylio’r ffilm.

Prynwch fagiau o popcorn

Dosbarthwch docynnau bar siocled

Er bod mynediad i’ch noson ffilm iard gefn yn rhad ac am ddim, byddwch chi eisiau sicrhau bod gan bob plentyn un o’r “tocynnau” bar candy hyn ar gyfer y parti ar ôl. Rydyn ni wedi gwneud y gwaith i chi trwy greu templed rhad ac am ddim, felly dim ond argraffu, torri, pastio a mwynhau.

cael y Templed tocyn argraffadwy noson ffilm.

Yn union fel bod gan bawb eu hoff fyrbryd ar gyfer noson ffilm, mae gan y rhan fwyaf ohonom hefyd hoff ddiod i’w sipian trwy gydol y ffilm. Gwella profiad lluniaeth y teulu gyda’r sbectol “sipper” annwyl hyn y bydd hyd yn oed plant hŷn ac oedolion yn eu caru. Rhowch labeli bwrdd sialc ar jariau saer maen a’u personoli ag enwau i osgoi dryswch. Gallwch hefyd gael pawb i addurno eu caeadau eu hunain fel gweithgaredd prynhawn sy’n sicrhau nad oes dwy wydr yr un peth.

Labeli Bwrdd Chalk Siopa a Marcwyr Sialc Hylif

Er y gallwch gael gwellt papur rheolaidd wrth gwrs, beth am osod y dewisiadau gwellt anarferol hyn hefyd? Ewch y filltir ychwanegol a thorri blaenau’r licorice i ffwrdd i greu llymeidiau melys.

Prynu Twizzlers

Gweinwch charcuterie i oedolion

Os yw danteithion pen-blwydd eich teulu bob amser yn gacennau bach, yna byddant wrth eu bodd â’r tro arloesol hwn ar y byrbryd traddodiadol o’r ffilm. Yn lle arllwys cytew teisennau bach i mewn i sosbenni, ffurfiwch beli gooey o fenyn heb ei halen, malws melys bach, a phopcorn, yna arllwyswch â siocled wedi toddi a’i roi ar ben gyda chwistrellau. Hmm!

cael y Rysáit Cacennau Popcorn.

Cymysgwch rai diodydd haf unigryw

Mae bob amser yn ddoeth cael lluniaeth hylif gerllaw ar gyfer unrhyw weithgaredd haf, hyd yn oed os yw’n fwy tebygol o ddigwydd ar ôl i’r haul fachlud. Gwnewch lemonêd cartref, dŵr ciwcymbr plaen, neu gymysgedd di-alcohol arbennig a sipian dewch yn ôl a mwynhewch.

Gallwch hyd yn oed greu coctels llofnod a ffug yn seiliedig ar y ffilm o’ch dewis, ac arddangos bwydlen thema ar fwrdd llythyrau neu arwydd pabell fach. Oes angen rhai syniadau arnoch chi? Cymmysg Wedi rhewi slushies haf neu Gweinwch lemonêd o We’re Not Talking About Bruno-Sugar.

BLWCH GOLAU SINEMA SIOPA

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.