26 Gwersi Coginio Defnyddiol O Goginiaethau Rhyngwladol

“Mae hyd yn oed ychydig bach mewn wyau wedi’u sgramblo, i ffrio llysiau, neu i orffen sawsiau cartref yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran blas a gwead.”

Mae ceginau ledled y byd i gyd yn wahanol, ond maent i gyd yn seiliedig ar rai technegau a gwersi y gellir eu mabwysiadu a’u cymhwyso i goginio gartref. Felly gofynnodd Redditor u/CreatureWarrior “Beth yw rhai pethau diddorol a defnyddiol y mae gwahanol fwydydd wedi’u dysgu i chi?” Dyma beth ddywedodd pobl.

delweddau ffug

(Ac roeddwn i’n caru’r cwestiwn hwn gymaint nes i mi hyd yn oed daflu rhai o fy atebion fy hun i mewn.)

un.

“Dangosodd coginio bwyd Indiaidd i mi nad oes rhaid i fod yn llysieuwr neu gyflwyno mwy o brydau wedi’u seilio ar blanhigion i’ch trefn fod mor anodd â hynny. Hefyd, gall seigiau llysieuol fod yr un mor flasus â rhai sy’n seiliedig ar gig. Dysgodd i mi fod defnyddio ‘ Nid yw cigoedd ffug yn angenrheidiol o gwbl. Cefais fy nghyfareddu cymaint gan brydau Indiaidd di-gig fel Punjabi Rajma Masala (cyri ffa) nes i mi sylweddoli bod angen i mi archwilio potensial llysiau yn fwy.”

dwy.

“Dysgwch sut i wneud y ddysgl Eidalaidd benodol cacio a pepe Fe helpodd fi i ddeall ystyr ‘llai yw mwy’. Dim ond pasta, olew olewydd da, pupur du ffres, a chaws Parmesan yw’r pryd hwn, ond mae’r cynhwysion syml hyn yn gweithio gyda’i gilydd i greu rhywbeth mor flasus.”

3.

“Fe ddysgodd coginio Thai i mi sut i gydbwyso blasau cryf. Mae saladau arddull Thai (o’r enw ‘yum’) yn amrywiol iawn, ond maen nhw bob amser yn rhannu’r un proffil blas: maen nhw’n hallt, yn boeth, yn darten, yn felys ac yn umami, i gyd yn Mae’r ffordd i gyflawni’r cymhlethdod hwn yn dibynnu ar ddysgu i gydbwyso cynhwysion yn hytrach na’u hosgoi neu eu lleihau.”

Pedwar.

“Fe ddysgodd coginio bwyd Eidalaidd hud a lledrith brwyniaid a phast brwyniaid i mi. Mae gan y pysgod bach blasus hyn enw annheg. Er y gallant fod yn annymunol ar eu pen eu hunain i rai pobl, maent yn ychwanegu dyfnder sawrus o flas i lawer.” seigiau, o aiolis a phasta i lysiau rhost a dresin. Nawr rwy’n coginio gyda nhw drwy’r amser.”

5.

“Fe ddysgodd coginio Sbaen dric i mi rydw i’n ei ddefnyddio’n aml nawr, sef sut i gratio tomatos ar grater bocs i wneud piwrî tomato ffres. Mewn bwyd Sbaenaidd, dyma sut mae bara tomato yn cael ei wneud. Un tro, fe wnes i ddefnyddio plicio, hadu, a rhwygo tomatos ffres, sy’n cymryd cymaint o amser fel fy mod yn aml yn prynu’r rhai tun yn unig, ond nawr rydw i’n torri tomato yn ei hanner, yn crafu unrhyw hadau gweladwy, ac yn gratio’r ochr wedi’i dorri fel bloc o gaws cheddar Mae’n hawdd a does dim byd tebyg i biwrî tomato ffres.”

6.

“O goginio Ffrengig, dysgais werth defnyddio cynhwysion sylfaenol iawn i greu prydau uchel. Os ydych chi’n meddwl am y rhan fwyaf o ryseitiau Ffrengig, maen nhw’n syml: mae cawl winwnsyn Ffrengig yn winwns, dim ond llysiau wedi’u torri yw ratatouille, salad Niçoise Mae wedi’i wneud o wyau, tatws, tiwna tun, a chassoulet yw ffa a chig. Ond mae’n ymwneud â’r dechneg a’r paratoi sy’n gwneud i’r seigiau hyn flasu’n anhygoel.”

7.

“Fe ddysgodd coginio Szechuan lawer i mi am arbrofi gydag amrywiaeth o weadau, llawer ohonynt yn aml yn cael eu hosgoi neu eu tanddefnyddio mewn coginio Americanaidd. Meddyliwch am ‘QQ gwead’ fel mochi neu boba, cynhwysion ‘slimy’ fel okra, tofu sidanaidd, neu nameko Mae bwyd Tsieineaidd, a bwyd Szechuan yn arbennig, yn aml yn canolbwyntio ar yr elfennau gweadol hyn fel ffocws pryd, ac fe wnaeth fy ysbrydoli i ddechrau chwarae gyda’r gweadau hynny.

8.

“Mae gwneud barbeciw Texas wedi dysgu llawer i mi am amynedd. Does dim rhaid i chi frysio’r broses. Mae’n rhaid i chi adael i’r cig wneud ei beth nes iddo ddisgyn oddi ar yr asgwrn.”

9.

“O goginio Corea, sylweddolais y gallwch chi wneud i’r cigoedd caletaf, rhataf flasu’n hollol anhygoel. Rwy’n golygu asennau byr cig eidion wedi’u brwysio sy’n disgyn oddi ar yr asgwrn, bol porc wedi’i grilio stêc brisged tendr toddi yn eich ceg ar gyfer bwlgogi cig eidion Coginio Corea dangosodd i mi nad oes angen y toriadau mwyaf ffansiynol o gig arnoch i wneud ryseitiau blasus, yn hytrach mae’n ymwneud â sut y maent yn cael eu paratoi, eu marineiddio a’u gweini’r darnau hynny o gig.

10

“Fe ddysgodd coginio Indiaidd i mi fod sbeisys yn hydawdd mewn braster, nid yn hydawdd mewn dŵr. Mewn geiriau eraill, os ydych chi’n ychwanegu sbeisys i ddysgl, ychwanegwch nhw yn gyntaf gyda’r brasterau (fel llaeth cnau coco neu iogwrt) ac aromatics. Peidiwch ag arbed y sbeisys canys pan ychwaneger dwfr neu broth.”

unarddeg

“Roedd darganfod bwyd Mecsicanaidd dilys yn ddeffroad enfawr i mi o ran pwysigrwydd gwirioneddol cynhwysion ffres, cartref. Y tro cyntaf i mi gael taco wedi’i weini mewn tortilla corn gyda masa wedi’i falu’n ffres, roedd fel datguddiad. Yn llythrennol, fe wnes i flasu fel gwahanol cuisine a wnaeth iawn anodd byth mynd yn ôl at y tortillas hynny a brynwyd mewn siop.

12

“Rwy’n Eidalwr, a chan fod yn well gan fy ngheg frodorol olew olewydd na menyn, rwy’n coginio bron yn gyfan gwbl ag olew. Ond ar ôl byw yn Kentucky am ychydig flynyddoedd a dod yn gyfarwydd â ryseitiau o Dde America, rwy’n gwybod sut i ddefnyddio menyn a lard. yn lle olew olewydd. felly Mae llawer y gallwch chi ei wneud gyda’r brasterau coginio hyn, yn enwedig os nad ydych chi’n swil amdanyn nhw.

13

“Fe wnaeth bwyd Dwyrain Môr y Canoldir, fel Groeg a Thwrcaidd, roi cychwyn i mi ar y syniad o asidedd. Wnes i erioed sylweddoli cymaint y gall cynhwysyn asidig fel gwasgfa fawr o lemwn ei wneud i fywiogi a gwella pryd sydd i bob golwg yn brin o flas. ” “.

14

“O goginio Tsieineaidd, dysgais lawer am wneud y gorau o bob cynhwysyn sydd ar gael. Mae’r bwyd hwn yn dod o hyd i ffyrdd blasus o ddefnyddio cynhwysion fel nad oes dim yn mynd yn wastraff.”

pymtheg.

“Fe wnes i ddarganfod y dechneg chwyldroadol o goginio pysgodyn cyfan mewn bwyd Groegaidd. Bob tro roeddwn i’n mynd allan am fwyd Groegaidd, byddwn yn archebu’r holl ddraenogiaid môr neu merfog y môr neu beth bynnag oedd ar y fwydlen, ond roeddwn i bob amser wedi fy nychryn i’w wneud. Ond yn olaf , dilynais fy rysáit Groegaidd cyntaf a gwneud branzino rhost cyfan gartref ac fe newidiodd fy mywyd yn syml iawn gyda lemwn, olew olewydd a pherlysiau. felly yn hawdd, yn gwbl ddi-ffol, ac yn arwain at y pysgod mwyaf tyner, fflawiog, wedi’u coginio’n berffaith gyda llawer o flas.”

un ar bymtheg.

“Mae bwyd Ffilipinaidd wedi dylanwadu’n fawr ar y ffordd rwy’n coginio gartref. Mae bwyd Ffilipinaidd yn seiliedig ar lawer o wahanol sawsiau a finegr, fel saws soi, saws pysgod, finegr seidr afal, ac ati. Nawr, rwy’n cadw llawer iawn o’r cynhwysion hanfodol hyn wedi’u stocio. yn fy pantri, a dwi’n dibynnu llawer arnyn nhw.Rwy’n eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth o wneud nwdls sydyn neu grefi i wneud tro-ffrio neu farinâd.Gallwch hyd yn oed fynd ag wyau wedi’u sgramblo i’r lefel nesaf gyda chymorth ychydig o saws soi melys.

17

“Mae coginio Tsieineaidd wedi dangos i mi y gellir defnyddio wok ar gyfer unrhyw beth yn llythrennol. Buddsoddwch mewn un a gallwch chi goginio felly yn cynnwys llawer o seigiau, o wyau wedi’u sgramblo a chawl i lysiau wedi’u stemio.”

18

“Mae coginio bwydydd Asiaidd fel Thai a Fietnameg wedi dangos i mi pa mor amlbwrpas y gall cnau daear fod. Dydw i ddim yn hoffi pysgnau plaen na menyn cnau daear (doeddwn i erioed yn ffan o fenyn cnau daear a brechdanau jeli neu Reese’s),” ond rwyf wrth fy modd yn defnyddio cnau daear yn saws nwdls neu wedi’i ysgeintio ar ben powlen o nwdls vermicelli.”

19

“Dangosodd coginio Ffrengig, bwyta a choginio, i mi fod menyn wir yn gwneud popeth yn well, ac na ddylwn fod ofn ei ddefnyddio wrth goginio gartref. Hyd yn oed ychydig bach o fenyn mewn wyau wedi’u sgramblo, i ffrio llysiau, neu i’r brig mae sawsiau cartref yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran blas ac ansawdd.

ugain

“Fe ddysgodd coginio Tsieineaidd i mi bwysigrwydd melfed, sy’n ddull marinadu i gadw cig a bwyd môr cain yn llaith a thyner yn ystod y broses goginio. Llawer gwell.”

dau ddeg un

“Yn gyffredinol, dysgodd coginio Asiaidd i mi fod monosodiwm glwtamad yn anhygoel, ac yn groes i’r hyn y mae diwylliant America wedi’i ddysgu i ni, nid yw’n gynhwysyn i’w osgoi. Yn hytrach, mae’n ychwanegu swm anhygoel o umami i beth bynnag rydych chi’n ei goginio ” .

22

“Mae coginio Eidalaidd yn ymwneud â defnyddio cynhwysion ffres a gadael iddynt ddisgleirio. Er enghraifft, defnyddiwch garlleg ffres yn unig (byth mewn jarred), tomatos San Marzano mewn tun da neu domatos ffres, tymhorol, caws Parmigiano Reggiano iawn wrth y bloc (heb ei gratio erioed o’r blaen), a gwin bwrdd, sef gwin sy’n ddigon da i’w yfed. Os ydych chi’n canolbwyntio ar gynhwysion o safon, bydd gweddill y pryd yn dilyn.”

23

“Fe ddysgodd bwyd Japan i mi fod wyau yn un o’r arfau cyfrinachol gorau a mwyaf amlbwrpas yn y gegin. Ac, mewn gwirionedd, gellir (a dylid) eu bwyta ar unrhyw adeg o’r dydd. Mae bwyd Japaneaidd yn defnyddio tunnell o wyau – P’un ai mae’n wy wedi’i ferwi’n feddal mewn powlen o ramen cyfoethog a decadent, powlen o reis cynnes gydag wy wedi cracio ar ei ben, neu reis wedi’i ffrio cyw iâr wedi’i lapio mewn omled wy blasus, ychwanegwch wy wedi’i ferwi’n feddal ar ben y reis, mae salad neu bowlen o gawl yn ei wneud yn llawer mwy blasus.

24

“Dangosodd coginio bwyd Tsieineaidd i mi sut i flasu olewau coginio. Nawr rwy’n ychwanegu cynhwysion aromatig, fel winwns werdd neu garlleg, at olewau stof a ffrio fy mwyd gyda nhw. Mae’n gwella dyfnder y pryd yn fawr ac mae’n arbennig o flasus wrth wneud reis wedi’i ffrio .

25

“O goginio Eidalaidd dysgais y dylid coginio pasta al dente mewn gwirionedd. I rai pobl efallai y bydd yn edrych neu’n blasu heb ei wneud, ond mae cadernid y brathiad yn ychwanegu at wead dymunol y pryd ac yn ei atal rhag troi’n ddysgl mush.” .”

Pa sgil, techneg neu wers coginio pwysig ydych chi wedi’i ddysgu o gegin arall? Dywedwch wrthym yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.