3 rysáit cawl i gynhesu yn ystod y gaeaf

i chwarae

Rydyn ni’n siŵr wrth ein bodd yn siarad am fwyd.

Edrychwch ar yr iaith Saesneg. Mae’n llawn idiomau neu ddywediadau sy’n ymwneud â’r weithred o fwyta.

Rydyn ni’n hoffi “Cael teisen a’i bwyta hefyd” tra hefyd yn rhybuddio pobl i beidio â “chrio dros laeth wedi’i golli”. Gall rhywbeth fod yn “fara menyn” i mi ac ar yr un pryd yn “hawdd fel pastai”.

Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda’r dywediadau hyn. Er eu bod yn ystrydebol, maen nhw’n giwt ac, mewn rhai achosion, yn hanesyddol.

Er enghraifft, yn ôl cylchgrawn Smithsonian, mae’r ymadrodd “ddim yn werth chweil” yn dyddio’n ôl i’r Ymerodraeth Rufeinig. Yn ôl wedyn, roedd milwyr yn cael eu talu mewn halen yn achlysurol. Felly, nid oedd milwr a oedd yn ddiog neu’n anghymwys yn werth ei gyflog, a oedd yn llythrennol yn halen. Gwych, huh?

Wel, dwi’n ei hoffi.

Fodd bynnag, mae rhai idiomau bwyd yn llai cŵl. O leiaf dwi’n meddwl hynny, ac nid fi yw’r unig un.

Gwnaeth Cylchgrawn St Louis stori gyfan ar ystrydebau yr awgrymodd y dylai awduron bwyd eu gwahardd. Roedd y rhestr yn cynnwys disgrifio dysgl fel “i farw drosto” neu “fel crac.” Roedd hefyd yn argymell gwahardd y geiriau “mouthfeel,” “nom-nom,” a “sammie.”

Gadewch i mi gymeradwyo’r cylchgrawn am ei safiad. Rwy’n casáu pob un o’r termau hyn.

Fodd bynnag, mae yna rai eraill yr wyf yn eu casáu yn fwy. Yn wir, fe allech chi eu disgrifio fel yr hyn sy’n cyfateb yn llenyddol i ewinedd ar fwrdd du.

Cymerwch yr ymadrodd “gwneud dŵr eich ceg” (neu “gwneud dŵr eich ceg”). Yn syml, mae’n golygu bwyd sydd mor flasus fel bod y disgwyliad yn unig yn actifadu’r chwarennau poer.

Gadewch i ni fod yn onest. Gair da yn unig am “lysnafedd.” Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn giwt pan fo cŵn yn glafoerio (mae’r holl arbrawf cŵn Pavlov hwnnw’n fy ngadael yn oer), a dydw i ddim yn hoffi’r syniad o bobl yn glafoerio chwaith. Nid yw’n flasus.

Ymadrodd arall na welwch chi byth yn y golofn hon yw cyfeiriad at fwydydd sy’n “glynu wrth yr asennau.”

ffieidd-dod

Anghofiwch y ffaith bod hwn yn ystrydeb hacio ar gyfer bwydydd swmpus, cynnes. Fy mhroblem yw ei fod yn gwneud i’m croen, yn ogystal â’m hasennau, sefyll i fyny.

Efallai ei fod oherwydd fy mod yn hoffi bwyta asennau, cig eidion neu borc, wrth gwrs, ac nid wyf yn hoffi meddwl am fy nghorff fy hun mewn termau coginiol. Mae’n wirion, ond dydw i ddim yn hoffi meddwl amdanaf fy hun fel casgliad o “rhannau” y gellir eu rhostio, eu bastio, neu eu grilio.

Eto i gyd, mae gan yr ymadrodd rywfaint o werth. Er enghraifft, pan o’n i’n gwneud un o’r cawliau ar gyfer colofn yr wythnos yma, ges i fy ngadael gyda’r meddwl ei fod mor gyfoethog ac mor drwchus nes… Wel, wyddoch chi.

Felly gan na allaf ddefnyddio’r ymadrodd na fydd yn cael ei enwi, gadewch i mi ddweud bod thema’r wythnos hon yn berffaith ar gyfer yr adeg hon o’r flwyddyn. Wrth i’r thermomedr ddisgyn a’r eira bentyrru’n uwch, rwy’n crefu am gawl a stiwiau. Maent yn gynnes ac yn flasus ac yn gwneud bwyd dros ben gwych, gan arbed yr angen i mi goginio bob nos.

Fodd bynnag, nid ydynt yn “flasus,” “fel crac,” neu “nom-nom.”

Mae gan y nodwedd hon safonau, wedi’r cyfan.

Stiw cyw iâr a thwmplenni

Ydych chi erioed wedi cael chwant rhyfedd na allech chi ei esbonio? Dyna fi gyda chyw iâr a peli cig. Mae hwn yn saig nad yw yn fy nghylchdro rheolaidd o opsiynau cinio. Fodd bynnag, pan ddechreuais feddwl am gawliau a stiwiau ar gyfer y nodwedd hon, fe wnaeth fy ymennydd gloi ar gyw iâr a pheli cig a pharhau i feddwl.

Rwy’n hoffi’r rysáit hwn oherwydd gellir ei wneud mewn popty araf, sy’n golygu y gallwch chi ei drwsio a’i anghofio.

Des i o hyd i’r rysáit ar wefan Bless This Mess.

Cynhwysion

 • 3-4 moron, wedi’u plicio a’u deisio
 • 2 goes seleri, wedi’u deisio
 • 1 winwnsyn bach, wedi’u plicio a’u deisio
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio
 • ½ llwy de o halen
 • ¼ llwy de o bupur
 • ¼ cwpan gwin gwyn neu broth cyw iâr
 • 1 llwy fwrdd startsh corn
 • 2 gwpan o broth cyw iâr
 • 5 clun cyw iâr, heb asgwrn a heb groen
 • 2 sbrigyn o rosmari ffres (neu 1 llwy de o rosmari sych)
 • 2 sbrigyn o deim ffres (neu 1 llwy de o deim sych)
 • 1 llwy de o basil sych
 • 3 llwy fwrdd o fenyn
 • ¼ cwpan hufen trwm
 • ¼ cwpan o laeth

Ar gyfer y peli cig:

 • 1 cwpan o flawd
 • 2 lwy de o bowdr pobi
 • ½ llwy de o halen
 • ½ cwpan o laeth
 • 2 lwy fwrdd o fenyn wedi’i doddi

I baratoi’r stiw:

Rhowch y moron wedi’u deisio, seleri, winwnsyn, garlleg, halen, pupur, a ¼ cwpan cawl cyw iâr (neu win gwyn) mewn popty araf.

Mewn powlen fach, cymysgwch y startsh corn gyda’r 2 gwpan o broth cyw iâr. Ychwanegwch y gymysgedd i’r popty araf.

Rhowch gyw iâr ar ben llysiau. Ychwanegwch y rhosmari, y teim, y basil a’r menyn.

Coginiwch am 3 awr ar uchder neu 6 awr yn isel.

Pan fydd y stiw yn barod, tynnwch y cluniau. Pan fyddant yn ddigon oer i gyffwrdd, stwnsiwch nhw â fforc. Dychwelwch y cyw iâr i’r popty araf. Ychwanegwch yr hufen trwm a’r llaeth.

Paratowch y peli cig. Cymysgwch y blawd, powdr pobi a halen. Ychwanegwch y llaeth a’r menyn wedi’i doddi a’i gymysgu nes bod toes rhydd yn ffurfio. Gollyngwch lwy fwrdd o’r toes twmplen i’r stiw. Dychwelwch y caead i’r popty araf a choginiwch am awr arall (gwrthwynebwch yr ysfa i dynnu’r caead a gwirio’r peli cig; mae angen stêm ar y toes i goginio).

Gweinwch yn boeth.

Cawl Selsig Eidalaidd

Gwnaeth Mike Wright hwn ar gyfer swper ychydig wythnosau yn ôl, ac roeddwn yn amheus. Rwy’n mwynhau selsig mwg, yr amrywiaeth kielbasa, mewn cawl, ond nid oeddwn yn siŵr am selsig mân traddodiadol.

Ddylwn i ddim fod wedi poeni. Roedd yn flasus iawn, gyda dim ond y swm cywir o sbeis. Dw i’n meddwl bod gen i eiliadau.

Daw’r rysáit o wefan Cooking Classy.

Cynhwysion

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 pwys o selsig Eidalaidd
 • 1½ cwpan winwnsyn wedi’i dorri
 • 1 cwpan moron wedi’u torri
 • ¾ cwpan seleri wedi’i dorri
 • ¾ cwpan pupur cloch coch wedi’i ddeisio
 • 3 ewin garlleg, briwgig
 • 4 cwpan o broth cyw iâr
 • 1 can (15 owns.) saws tomato
 • 1 can (14.5 oz.) tomatos wedi’u deisio
 • 1½ llwy de o halen a phupur Eidalaidd
 • ¾ cwpan o basta sych (defnyddiais basta cregyn, a oedd yn berffaith)
 • 1 llwy fwrdd persli sych
 • 2 lwy de basil sych
 • Halen a phupur i flasu

Cynhesu olew olewydd mewn pot mawr dros wres canolig-uchel. Torrwch y selsig yn ddarnau yn y pot a’i goginio nes ei fod wedi brownio ar y gwaelod (tua 3 munud). Trowch y selsig drosodd a’i dorri’n ddarnau, gan goginio nes nad yw’n binc mwyach. Trosglwyddwch i blât wedi’i leinio â thywelion papur, ond gadewch y braster wedi’i rendro yn y pot dros wres canolig-uchel. Dylech gael tua 1 llwy fwrdd o fraster yn y pot. Os oes angen, ychwanegwch ychydig mwy o olew olewydd neu draeniwch unrhyw fraster dros ben os yw’n ormod.

Ychwanegwch y winwns, moron, seleri, a phupur cloch coch a ffriwch nes eu bod yn dechrau meddalu, tua 6 munud. Ychwanegu’r garlleg a ffrio 1 munud yn fwy. Arllwyswch mewn cawl, saws tomato, tomatos ac ychwanegu sesnin Eidalaidd. Dychwelwch y selsig i’r pot a sesnwch y gymysgedd gyda halen a phupur i flasu (ni ddylai fod angen llawer o halen). Ychwanegwch y persli a’r basil.

Dewch ag ef i fudferwi, yna gorchuddiwch, gan leihau’r gwres i ganolig-isel. Mudferwch am 5 i 10 munud nes bod y llysiau bron yn feddal. Ychwanegwch y pasta sych. Gorchuddiwch a dewch ag ef i fudferwi, gan droi yn achlysurol (tra bydd crafu gwaelod y pot gan y bydd y pasta yn tueddu i lynu). Coginiwch nes bron al dente. Tua 8 munud.

Gweinwch y dognau cynnes gyda chaws Parmesan wedi’i gratio os dymunir.

Cawl Nionyn Ffrengig Julia Child

Dyma un o fy hoff gawliau erioed. Fe’i gwasanaethir yn well fel dechreuwr nag fel prif gwrs. Eto i gyd, mae’r cymysgedd o winwns, cawl, bara, a chaws mor anhygoel, ni allaf gredu nad wyf yn ei fwyta bob nos.

Cynhwysion

 • 3 llwy fwrdd o fenyn
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • Tua 2½ pwys o winwnsyn melyn wedi’u sleisio’n denau
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o siwgr
 • 2 lwy fwrdd o flawd
 • 2½ chwart cawl cig eidion poeth
 • 1 cwpan gwin gwyn sych
 • 4-5 llwy fwrdd o cognac
 • 12 sleisen o fara Ffrengig, wedi’i dostio
 • 1-2 owns o gaws Swistir, wedi’i sleisio’n denau
 • ¾-1 cwpan Parmesan neu gaws Swistir wedi’i gratio’n fân

Rhowch eich sosban dros wres canolig-isel gyda’r menyn a’r olew. Pan fydd y menyn wedi toddi, ychwanegwch y winwns, gorchuddiwch y sosban a choginiwch yn araf nes yn dendr ac yn dryloyw (tua 10 munud). Cymysgwch yr halen a’r siwgr i mewn, codwch y gwres i ganolig, a gadewch i’r winwns frown, gan droi’n aml, nes eu bod yn troi’n lliw cnau tywyll, tua 20 munud. Dyma pryd mae angen i chi wylio’r winwns yn ofalus fel eu bod yn brownio yn unig ac nid ydynt yn llosgi (Mewn geiriau eraill, trowch y teledu i ffwrdd a chanolbwyntiwch ar y winwns).

Ysgeintiwch y blawd i mewn a choginiwch yn araf, gan droi am 2-3 munud arall. Tynnwch oddi ar y gwres, gadewch i oeri am funud, yna cymysgwch 2 gwpan o broth cig eidion poeth. Pan fydd wedi’i gymysgu’n dda, dewch ag ef i fudferwi ac ychwanegwch weddill y cawl, cognac a gwin. Gorchuddiwch yn rhydd a mudferwch yn araf iawn am 1 1/2 awr, gan ychwanegu ychydig o ddŵr os yw’r hylif yn lleihau gormod.

Cynheswch y popty i 425 gradd a rhowch y rac yn y canol gwaelod. Gorchuddiwch waelod sosban fawr gyda hanner y tafelli o fara Ffrengig wedi’i dostio. Taenwch gaws wedi’i sleisio ar ei ben. Gweinwch y cawl winwnsyn yn boeth ac arnofio gweddill y tafelli o dost ar ei ben. Top gyda chaws wedi’i gratio.

Pobwch am 20-30 munud.

Leave a Comment

Your email address will not be published.