33 Prydau Bwyd Sothach Na All Pobl Ddileu Ohonynt

“Pobwch ef am 30 munud ar 350ºF, ac mae’n gooey, cawslyd, a tangy… Mae’n SO ddrwg ac SO dda!”

Mae gan bob un ohonom ein bwydydd cysurus a sawl gwaith nid dyma’r rhai mwyaf dymunol yn esthetig. Nid yw’n golygu nad ydyn nhw’n hynod flasus i ni, ond efallai y byddaf mae’n golygu na fyddech chi’n meiddio ei weini i bobl eraill rhag ofn, wel, embaras llwyr.

Yn ddiweddar, gofynnodd u/BigSquibowski i ddefnyddwyr Reddit rannu’r bwydydd “sothach” y maen nhw’n dyheu amdanyn nhw weithiau, hyd yn oed os nad ydyn nhw byth yn cael eu gweini i westeion. Tra bod rhai yn swnio’n hollol anhyfryd, mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn rhyfedd o glafoerio dros sawl un o’r lleill. Dyma rai o’r goreuon.

un.

“Hamburger Helper, yn benodol y math Cheeseburger hefyd. Mae hyn wedi fy helpu drwy fy 20au ac rwy’n dal i chwennych hynny o bryd i’w gilydd. Peidiwch â dweud wrth fy nghardiolegydd serch hynny.”

dwy.

“Gwnaeth fy mam gyw iâr a pheli cig mewn a iawn yn benodol pan aethon ni i wersylla… Dim ond cwpl o ganiau o Campbell’s Cream of Chicken a thiwb o crackers oergell yn eistedd ar ei ben oedd hi. Fyddwn i BYTH yn ei weini i eraill, ond waw! Rwy’n dal i garu rhywfaint o ‘sbwriel’ cyw iâr a thwmplenni fy mam!”

3.

“Ramen sych, ond ysgwyd y cyfan gyda’r paced sesnin. Mae’n hollol flasus, er na fyddaf hyd yn oed yn gadael i’m gŵr fy ngweld yn ei fwyta!”

Alexander Zubkov/Getty Images

Pedwar.

“Wrth dyfu i fyny, roeddwn i’n cael fy ngadael ar fy mhen fy hun am swper – yr ieuengaf o ddau riant sy’n gweithio a phawb. Fe wnes i LOT o hash cig eidion tun gydag wyau. Byddwn i’n cynhesu’r sosban, yn agor y can, ac yn tynnu allan. A dweud y gwir, byddwn bob amser yn arbed ychydig o lwy fwrdd i’w bwyta’n oer.Ar ôl ychydig funudau, byddwn yn cracio’r wyau a’u coginio tra’n cymysgu nes newydd orffen.Rwy’n pasio briwgig corn-bîff yn yr eil canning drwy’r amser tra byddaf yn Rwy’n siopa groser, ac rwy’n dal i feddwl llawer am y bwyd hwnnw”.

Bwfolsom / Getty Images/iStockphoto

5.

“Fy danteithion bach cas yw ci poeth coch, Hormel chili mewn tun (dim ffa!) ac ychydig o saws caws nacho, gyda rhywfaint o winwnsyn wedi’i dorri ar ei ben. Mae’n cymryd pum munud i’w wneud ac weithiau’n fy nharo yn yr asyn.”

—u/Squibowski Fawr

6.

“Tatws bach. Fy mhroblem i gyda nhw fel plentyn oedd eu bod nhw bob amser yn gynnes ac yn stwnsh wrth eu gweini i mi, boed yn yr ysgol neu gartref. Fel gyda llawer o fwydydd, doeddwn i ddim yn eu hoffi fel plentyn. Fel oedolyn roeddwn i’n yn gallu eu pobi nes eu bod yn neis ac yn grensiog, caru nhw! Rheol gyffredinol: os nad ydyn nhw’n swnio’n sych ac ychydig yn wag ar y daflen bobi pan fyddwch chi’n eu hysgwyd, dydyn nhw ddim wedi gorffen.”

Llun gan Cathy Scola/Getty Images

7.

“Mae rhai o’m bwydydd cysurus 20-rhywbeth llwglyd yn dal i gyrraedd y fan a’r lle, er bod fy ngŵr a’m plant yn gwneud hwyl am ben fy hun os ydyn nhw’n fy nal i’w bwyta. ‘Bara pizza’ yw’r gorau: bara gwyn, saws sbageti, caws Americanaidd. yn y popty nes bod y caws wedi toddi a gwaelod y bara yn neis a blasus.”

8.

“Cogydd Boyardee Ravioli. Mae’r cynhwysion yn hollol sbwriel, ond maen nhw’n blasu mor dda.”

9.

“Hyd yn oed fel person Asiaidd, mae’n rhaid i mi ddweud: Mae peipio reis poeth gyda TONS o fenyn a saws soi bob amser yn taro’r fan a’r lle.”

Rattan Rattanawan / Getty Images/iStockphoto

10

“Rwy’n prynu nygets cyw iâr wedi’u rhewi shitty siâp fel deinosoriaid a GWNEUD nhw YN Y MEICROES. Yna mi gwbl douse nhw mewn sos coch. Gad lonydd i mi! Maen nhw’n erchyll, ac rwy’n caru nhw.”

Justin Smith/Getty Images/iStockphoto

unarddeg

“Brechdan bologna wedi’i ffrio, ond mae’n rhaid i chi fynd yn arddull Chicago. Dim ond brechdan bologna wedi’i ffrio ydyw gyda holl gynhwysion ci Chicago: picl, relish, tomato, mwstard, popeth.”

Nymphenix / Getty Images / iStockphoto

12

“Macaroni a chaws yw’r mac a chaws Kraft eithaf, ond mae’n cael ei roi yn y bocsys yn benodol gyda chŵn poeth wedi’u torri i fyny neu Sbam, a thaeniad hael o saws poeth.”

Allison Cherry/Getty Images/iStockphoto

13

“Pasta gyda Menyn a Chaws Parmesan. Does dim bwyd cysur gwell (neu haws).”

Gheorhge / Getty Images/iStockphoto

14

“Fa a pepperoni! Yn llythrennol dim ond can o borc a ffa mewn saws tomato gyda chwpl o hotdogs wedi’u sleisio y tu mewn. Mae’n fwyd cysur hiraethus ar ei orau, ond mae’n edrych yn ofnadwy ac yn cymryd ychydig iawn o ymdrech i weini i’r gwesteion “. (a pheidio â theimlo’n ddrwg am y peth).”

Poplis, Paul/Getty Images/Casgliad Bwyd

pymtheg.

“Caws Mac ‘n’, ond wedi’i wneud mewn ffordd benodol iawn … Rwy’n ei wneud gyda nwdls penelin, darnau caws Velveeta a chan o gawl tomato Campbell. Rwy’n ei bobi am 30 munud ar 350ºF ac mae’n gooey, cawslyd, a sbeislyd… Mae mor ddrwg ac eto MOR dda!”

un ar bymtheg.

“Tost siwgr brown. Bara gwyn rhad, haenen drwchus o fenyn. Topiwch ef gyda siwgr brown a’i roi yn y popty nes bod y siwgr yn toddi, tua 10 munud fel arfer. Fyddwn i byth yn rhoi hwn i neb arall, ond i mi dim ond hynny.” cyfuniad perffaith o fwyd cysur + bom siwgr llwyr, yr wyf yn ei garu o bryd i’w gilydd.”

17

“Byrbryd hwyr y nos aml i mi yw pedwar craciwr Triscuit gyda sleisen o gaws Kraft American ar ei ben (sydd wedi’i blygu a’i dorri’n gwadrantau sy’n ffitio’n berffaith ar bedwar cracers). Yn y bôn, dim ond braster, halen a charbohydradau ydyw. ..ond mae’n fy ngwneud i mor hapus.”

18

“Yd oer, ond wedi’i fwyta’n syth o’r can gyda llwy.”

19

“Mae fy mwyd cysurus ers pan oeddwn i’n blentyn wedi bod yn reis wedi’i stemio gyda thiwna tun ar ei ben, yn ogystal â mayonnaise ac weithiau sblash o sudd leim. Y dyddiau hyn rwy’n tueddu i daflu prydau ochr llysieuol hwyliog i mewn, ac ychwanegu brathiadau at wymon. bron fel swshi ffug. Yn onest, rwy’n edrych ymlaen ato ar hyn o bryd.”

Noppawat Tom Charoensinphon / Getty Images

ugain

“Chili tun! Arllwyswch ef dros reis ac ysgeintiwch ychydig o gaws wedi’i gratio ar ei ben. Fe wnaethon ni ei fwyta’n llawer wrth dyfu i fyny (rhad iawn i deulu gyda chriw o blant), a dwi dal wrth fy modd.”

Jirkaejc / Getty Images/iStockphoto

dau ddeg un

“Ffyn pysgod…wedi’u trochi mewn mayonnaise.”

Santje09 / Getty Images/iStockphoto

22

“Mae’r salami a’r olewydd yn cael eu bwyta allan o’u cynwysyddion priodol. Dim ond salami wedi’u sleisio a ffyrc o olewydd gwyrdd! Rwy’n teimlo’n ddrwg iawn amdanaf fy hun pan fyddaf yn ei fwyta, ond os ydw i’n teimlo’n drist neu ddim ond eisiau rhywfaint o fwyd cysur, Fy Nuw , mae’n bryd mor braf.”

Levbarca / Getty Images/iStockphoto

23

“Bûm yn byw yn Efrog Newydd am rai blynyddoedd, ac yno y cefais fy nghyflwyno i’r ‘plât garbage.’ Ni fyddwn byth yn ei wneud yn fodlon Creu plât o garbage i rywun, ond os mai dim ond i mi ydyw… ie, byddwn yn falch o’i fwyta”.

24

“Doritos wedi’u malu’n fân gyda letys wedi’i dorri’n fân, dresin Catalina, caws wedi’i dorri’n fân, a chig taco. Gydag ychydig o saws poeth, wrth gwrs.”

Delweddau Sopa / Delweddau SOPA / LightRocket trwy Getty Images

25

“Rholiau pizza, ond wedi’u gwneud o roliau cilgant. Yn llythrennol, dim ond haenu topins pizza y tu mewn i does rholyn cilgant oergell, ei rolio a’i bobi.”

26

“SbaghettiOs oer, ffres allan o’r can.”

27

“Brechdan tiwna Wonder Bread gyda sglodion Ruffles plaen a Ffrind Cnau. Mae’n nefoedd hiraeth i mi.”

28

“Pan oeddwn i’n blentyn, aeth fy nheulu i wersylla. Roedd fy mrawd a minnau’n llwglyd ac nid oedd fy nhad yn gallu dod o hyd i bren sych i gynnau tân, felly fe wnaethon ni fwyta dau gan o raffioli mini Chef Boyardee a thri chan bach o selsig Fienna, ‘fel y mae’. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn meddwl llawer ohono… ond hyd yn oed nawr dwi’n dal i chwennych y selsig bach yna o bryd i’w gilydd.”

29

“Ar gyfer pwdin cyflym, dwi’n cyfuno rhywfaint o fenyn cnau daear, rhywfaint o flawd ceirch cyflym, sglodion siocled, a thamaid o fêl. Microdon yn ddigon hir i’r sglodion siocled doddi, ac mae’n nefolaidd.”

Ffotograff gan Tonelson/Getty Images/iStockphoto

30

“Can o gawl tomato cyddwys wedi’i gymysgu â chan o gawl caws tew ar ben eich dewis o nwdls pasta. Roedd fy nhad-cu yn ei alw’n fwyd milwrol, ond gosh, mae mor flasus.”

31

“Y patties sglodion tatws bach wedi rhewi a gewch gan Trader Joe’s yw fy mwyd pleser euog. Nawr fy mod i’n meddwl am y peth, dwi cael gwasanaethodd hwynt, a chawsant dderbyniad da. Mae pawb yn caru sglodion, mae’n debyg.”

32.

Menyn a brechdan picl. Wonder Bara, pat o fenyn, a phicls wedi’u sleisio ar eu hyd.

Merrimon/Getty Images/iStockphoto

33.

“Brechdan cyw iâr wedi’i thynnu. Dim ond cwpl o flynyddoedd yn ôl sylweddolais ei fod yn beth Ohio. Mae’n gallu bod yn bryd meddylgar pan fyddwch chi’n ei wneud yn y popty araf gyda chynhwysion go iawn, ond mae fy nhad a minnau’n ei wneud yn yr un ffordd” . arall ffordd: cyw iâr tun wedi’i gymysgu â hufen o gyw iâr, heb wddf yn y microdon. Gweinwch ef ar bynsen gyda sleisen o gaws Americanaidd a chewch bryd blasus.”

Pa fwyd cysur rydych chi’n hoffi ei fwyta, hyd yn oed os na fyddech chi o reidrwydd yn ei weini i eraill? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.