5 Ffordd o Leihau Eich Biliau Bwyd yn Hawdd Ar hyn o bryd

Nid yw’n gyfrinach bod popeth yn teimlo’n ddrytach ar hyn o bryd. Rydw i mewn sefyllfa lle rydw i’n ffodus mewn rhai ffyrdd. Rwy’n gweithio o gartref ac yn ddiweddar gadewais fy nghar ar ôl ar ôl symud i ddinas y gellir cerdded yn fwy amdani. Yn ogystal â dianc rhag costau nwy cynyddol yn gymharol ddianaf, nid wyf wedi gorfod poeni am bremiymau na phrinder fformiwla oherwydd nid oes gennyf blant eto.

Ond mae gen i fwyd i’w brynu o hyd, ac rydw i wedi gweld cyfanswm fy bil groser yn tyfu ar deithiau diweddar. Rwyf wrth fy modd â’r teimlad o fynd i’r farchnad a siopa heb gynlluniau, wedi’i arwain gan ddirgryniadau (hy yr hyn sy’n edrych orau ac oeraf).

Ond nid yw’r ffordd honno o brynu yn gynaliadwy ar hyn o bryd. Felly, ychydig wythnosau yn ôl, eisteddais i lawr a chynllunio’n ofalus, gyda phen a phapur hen ysgol, bum ffordd i ostwng fy mil groser.

Ac fe weithiodd: Gan ddefnyddio ychydig o gamau syml, llwyddais i leihau fy mil dros yr ychydig wythnosau nesaf rhwng $20 a $35. Nid yw’n tunnell, ond mae’n bendant yn adio i fyny!

Heb ragor o wybodaeth, dyma sawl cam y gallwch eu cymryd heddiw i dorri costau yn eich cegin gartref:

Yn gyntaf, prynwch eich pantri

P’un a ydw i’n ceisio torri costau yn erbyn chwyddiant neu dorri biliau cegin tra’n cynilo ar gyfer rhywbeth arbennig, y ddau le cyntaf rydw i’n edrych yw fy pantri a rhewgell fy hun. Unwaith eto, mae hon yn broses sy’n gofyn am feiro a phapur (neu’r app Nodiadau).

Cymerwch tua 15 munud cyn cynllunio prydau bwyd i wneud rhestr o’r eitemau sydd ar gael y gellir eu defnyddio i baratoi prydau bwyd ar gyfer yr wythnos i ddod. Sylwais ar gwpl o fananas wedi’u rhewi, ychydig lwy fwrdd o fenyn almon, a rhywfaint o hufen blawd ceirch wedi’i gynnwys yn ddamweiniol mewn archeb Instacart. Roeddwn i’n gwybod y gallai’r cynhwysion hynny gael eu defnyddio i wneud smwddis trwy gydol yr wythnos ac ni fyddai’n rhaid i mi brynu unrhyw beth arall i frecwast.

Cysylltiedig: Corbys, Pysgod Tun, a Chickpeas, waw! Anfoniadau o’m glanhau pantri mawr

A wnaethoch chi fynd i banig brynu eitemau nad ydyn nhw’n ddarfodus, fel ffa, pasta, a reis, yn gynnar yn y pandemig? Yn y misoedd a ddilynodd, disgynnodd rhai o’r cynhwysion hynny i waelod fy pantri ac es yn ôl i brynu’r pethau sylfaenol nad oedd eu hangen arnaf mewn gwirionedd. Os, wrth ddidoli trwy eitemau, y byddwch chi’n dod o hyd i rywbeth sydd wedi dod i ben, wedi’i ddifetha, neu sydd angen ei daflu, mae hwn yn gyfle gwych i lanhau pantri’n gyflym. Mae hefyd yn ei gwneud hi’n hawdd nodi’r hyn sydd gennych chi wrth law a’r hyn sydd ei angen arnoch chi y tro nesaf y byddwch chi’n mynd i siopa.

Gwnewch restr o’r cyfnewidiadau y gallwch eu gwneud

Wrth i chi ysgrifennu eich rhestr siopa, gwnewch nodyn meddyliol neu gorfforol o grefftau proffidiol y gallwch eu gwneud. Er enghraifft, mae finegr gwin reis fel arfer tua $1 i $2 yn rhatach na finegr gwin gwyn. Er ei fod yn bendant ychydig yn fwy melys a mwynach, mae’n eilydd perffaith dda. Mae cluniau cyw iâr yn costio llai na bronnau cyw iâr; reis mewn bagiau yn rhedeg yn llai nag amrantiad; a gall olewydd gwyrdd wedi’u torri gymryd lle capers. Mae eog a phenfras wedi’u rhewi yn rhatach na rhai ffres, ac maen nhw’n disgleirio yn y ryseitiau cywir (hy pan fyddant wedi’u stiwio â llaeth cnau coco, shibwns wedi’u rhewi a phys, a’u gweini â reis).

Y tric yma yw osgoi prynu rhywbeth sy’n gofyn am waith ychwanegol i’r pwynt lle nad ydych chi’n defnyddio’r cynhwysyn yn y pen draw. Gadewch i ni ddweud bod ffa sych yn rhatach na rhai tun, y maen nhw fel arfer, ond rydych chi’n gwybod na fydd gennych chi amser i socian, sesnin, ac aros iddyn nhw goginio’r holl ffordd drwodd ar gyfer swper. Dyna un achos lle nad yw arbed ychydig o geiniogau ychwanegol yn werth chweil.

Cynllun pryd, yn canolbwyntio ar brydau llysieuol a fegan.

Un o’r ffyrdd cyflymaf o dorri fy nghyllideb groser yw symud ffocws i brydau seiliedig ar blanhigion. Mae cig yn ddrud, yn enwedig cig o ansawdd da. Gall proteinau sy’n seiliedig ar blanhigion fel cynhyrchion Amhosibl a soyrizo fod yn ddrud hefyd.

Yn ffodus, rydym mewn tymor lle mae digonedd absoliwt o ffrwythau a llysiau ffres ar gyfer cynllunio prydau bwyd. Y diwrnod o’r blaen prynais bunt o fefus am $2. Gwnaed hanner yn jam, tra bod yr hanner arall yn cael ei weini ag iogwrt a granola cartref wedi’i wneud gyda rhai eitemau pantri anorffenedig fel pepitas, cnau Ffrengig, had llin, a surop masarn.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i “The Bite”, cylchlythyr Salon Food.


Oherwydd ei hyblygrwydd, mae corn yn stwffwl yn fy nghegin yr adeg hon o’r flwyddyn. Un o fy hoff fwydydd ar hyn o bryd yw corn ffres oddi ar y cob wedi’i fudferwi â llaeth cnau coco, ychydig o broth cyw iâr neu lysiau, ac ychydig o bupurau cloch. Rhoddais rai ar ben y reis a rhoi shibwns a gwasgfa o leim ar ei ben. Nid yn unig y mae’n flasus, ond mae hefyd yn llai na $1 y gwasanaeth.

Os ydych chi’n rhedeg allan o syniadau am brydau seiliedig ar blanhigion, edrychwch ar adran llyfr coginio eich llyfrgell leol. Fel arfer mae yna drysorfa fechan o lyfrau coginio rhyngwladol, rhai ohonyn nhw wedi dal ymlaen a rhai heb fod, yn cynnwys ryseitiau wedi’u seilio ar blanhigion a fydd yn eich cyffroi wrth goginio gyda chynnyrch.

Rhowch gynnig ar ryseitiau sy’n dyrchafu toriadau llai costus o gig

Serch hynny, dwi’n deall yn iawn os nad ydych chi’n teimlo fel mynd yn hollol lysieuol neu fegan dros nos. Os ydych chi am ymgorffori cig yn eich cynllun pryd, un ffordd o arbed arian yw canolbwyntio ar gynyddu toriadau llai costus o gig. Er enghraifft, mae stêc crwn uchaf (sydd hefyd wedi’i labelu weithiau yn London broil) yn ddarn o gig anodd ond amlbwrpas. Mae angen ychydig o goginio isel ac araf i ddatgloi ei dynerwch, felly mae’n helpu i gael popty Iseldireg, Instant Pot, neu popty araf.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am dwrci fel protein gwyliau, ond mae twrcïod wedi’u rhewi yn eithaf rhad yr adeg hon o’r flwyddyn. Gallwch roi cyw iâr yn lle twrci mewn amrywiaeth o fwydydd, fel cyris a chawl.

Gwnewch gynllun ar gyfer defnyddio pob rhan o’ch cynhwysion

Pwy yn ein plith sydd erioed wedi prynu criw o gynhwysion arbenigol ar gyfer pryd arbennig, dim ond i adael y darnau sy’n weddill o’r cynhwysion dywededig yn ddihoeni heb eu defnyddio yn eu pantri neu drôr creision? Er mai dyna yw natur “coginio prosiect” weithiau, mae’n wych cael cynllun ar gyfer defnyddio bibiau a bobs dros ben o un pryd i’r llall pan fyddwch chi’n ceisio cadw costau i lawr.

Archebwch yr esgyrn cyw iâr a thwrci hynny ar gyfer gwneud cawl. Chwisgiwch berlysiau dros ben gyda sborion eich iogwrt Groegaidd i wneud dip neu saws pasta fel y gwnaeth Sohla El-Waylly yma. Mae topiau moron yn gwneud pesto gwych, ac mae jam dros ben yn ddechrau coctel gwych.

Gall cyllidebu ymddangos yn ofnadwy os byddwch yn ei osod, ond gall hefyd fod yn ffordd foddhaol iawn o ymarfer eich creadigrwydd yn y gegin. Rwy’n dymuno pryd blasus (rhad!) i chi yn yr wythnosau nesaf.

Darllenwch fwy o ysgrifau am fwyd rhagorol:

Leave a Comment

Your email address will not be published.