5 Ryseitiau Brecwast Uchel-Protein i Golli Braster Bol, Dywed Gwyddoniaeth – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Os mai colli pwysau yw eich nod, dylai eich pryd cyntaf y dydd gynnwys digon o brotein. Wedi dweud hynny, mae’n bryd ysgwyd yr hen drefn ddyddiol honno a rhoi cynnig ar ryseitiau brecwast protein uchel newydd i gyffroi’ch blasbwyntiau a’ch helpu i golli braster corff ar yr un pryd.

“Mae gwir angen torri protein i lawr trwy gydol y dydd, ac mae llawer o bobl yn anghofio ei gynnwys amser brecwast,” eglura arbenigwr bwrdd meddygol Toby Amidor, MS, RD, CDN, FAND, arbenigwr maeth ac awdur Llyfr Coginio Paratoi Cinio ar gyfer Clefyd Siwgr.

Os mai’ch nod yw colli braster corff, bydd dechrau’ch bore gyda phryd uchel o brotein yn eich cadw’n fodlon ac yn eich cadw i fynd tan eich pryd nesaf cyn i newyn daro eto.

Mae Amidor yn argymell bod eich prydau bore yn cynnwys mwy o fwydydd protein, fel iogwrt Groegaidd plaen (llai / di-fraster), menyn cnau daear, wyau, cigoedd heb lawer o fraster a physgod, a hyd yn oed rhai cnau i hyrwyddo colli braster. Bydd bwyta mwy o’r bwydydd hyn yn eich helpu i golli braster, oherwydd bod eich corff yn defnyddio mwy o galorïau i fetaboli protein o’i gymharu â braster a charbohydradau.

Gall manteision bwyta bwydydd protein uchel ar gyfer brecwast fod yn golled pwysau, yn ogystal â mwy o fàs cyhyrau, gweithrediad metabolaidd (calorïau wedi’u llosgi trwy gydol y dydd), a hormonau syrffed bwyd, gan leihau ymhellach a’r angen i fyrbryd neu orfwyta, yn ôl y Americanwr. Cymdeithas. o Maeth.

Nid oes rhaid i fod yn anodd dod o hyd i ryseitiau brecwast protein uchel iach, iachus bellach. Mae’r rhestr wedi’i churadu hon yn postio digon o opsiynau i gyrraedd eich nodau colli braster! Dyma saith rysáit brecwast protein uchel a all fod yn gam cyntaf i chi golli braster bol. Ac os oes gennych ddiddordeb mewn mwy o ffyrdd y gall protein eich helpu i golli pwysau, edrychwch ar 9 Syniadau Pryd o Brotein Uchel i Adeiladu Cyhyrau a Theimlo’n Gryfach.

Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’n deg dweud bod llawer o bobl wedi cael eu cyfran deg o wafflau wedi rhewi neu wafflau anferth yn eu bywyd. Er bod wafflau yn stwffwl brecwast gwych, mae’r rysáit protein uchel hwn yn eu gwneud nhw hyd yn oed yn well! Bydd gollwng sgŵp o bowdr protein i mewn i cytew waffl blasus, wedi’i wneud â blawd ceirch ac iogwrt Groegaidd, yn rhoi amrywiaeth cyflawn o brotein i chi, i gyd wedi’u cynnwys. pryd blasus.

AN Maeth a Metabolaeth canfu astudiaeth fod protein maidd, powdr protein cyffredin iawn, wedi helpu cyfranogwyr i golli 6.1% o fraster y corff dros gyfnod o 12 wythnos. Mae’ch corff yn amsugno’r protein mewn atodiad maidd ar gyfradd metabolig cyflym, gan losgi mwy o galorïau a thanio màs cyhyr heb lawer o fraster (yn hytrach na braster), mae’r astudiaeth yn awgrymu.

I bawb sy’n hoff o siocled, ychwanegwch bowdr protein siocled wrth wneud y cymysgedd waffl hwn i danio’ch dant melys! Ac i gael tro arall ar glasur brecwast, edrychwch ar y Crempogau Ricotta Lemon Lemwn Llus llawn protein.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Wafflau protein.

Pizzas iach i frecwast
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Pwy sydd ddim yn hoffi pizza i frecwast? Hefyd, mae’n uchel mewn protein! Mae’r pizza brecwast hwn yn cyfleu’r holl flasau Mecsicanaidd blasus, gan gynnwys topins fel salsa ysgafn a chaws jac pupur, ond mae yna lawer o amrywiadau y gallwch chi eu creu ar eich pen eich hun sy’n gweddu orau i’ch archwaeth a’ch anghenion dietegol.

O ran protein, mae’r rysáit hwn yn galw am help swmpus o wyau wedi’u sgramblo a darnau ham wedi’u torri. Bydd cynnwys wyau mewn unrhyw bryd brecwast yn cynyddu cymeriant protein ac yn cefnogi colli braster, oherwydd bod wyau’n cynyddu syrffed bwyd ac yn lleihau cymeriant calorig, felly gall eich corff aros yn llawn yn hirach, yn ôl y dyddiadur maeth.

Bydd cigoedd heb lawer o fraster, fel ham a thwrci, hefyd yn eich helpu i golli mwy o fraster corff, oherwydd eu syrffed bwyd a’u priodweddau calorïau isel. Mae’r pryd brecwast hwn yn opsiwn gwych i fwyta llai o galorïau dyddiol a dal i deimlo’n llawn, felly gallwch chi gyrraedd y nodau colli pwysau hynny.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer pizza brecwast

Rysáit Blawd Ceirch Menyn Pysgnau Banana
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae dehongliad pawb o greu’r bowlen flasu orau o flawd ceirch yn edrych yn wahanol. Fodd bynnag, mae’r cyfuniad o fenyn cnau daear a bananas yn wledd nad yw byth yn mynd allan o steil. Cynyddwch eich gêm blawd ceirch iach gyda’r rysáit hwn oherwydd ei fod yn flasus afreolus, yn naturiol felys, ac yn llawn protein.

Mae blawd ceirch yn cynnig treuliad llyfn, oherwydd ei gynnwys uchel o ffibr hydawdd, pan fydd yn mynd trwy’r corff, gall ymestyn syrffed bwyd. Yn yr un modd, mae bwyta mwy o fenyn cnau daear ar gyfer brecwast yn ffordd hawdd o sefydlogi lefelau siwgr yn y gwaed, oherwydd ei fynegai glycemig isel. Mae astudiaethau wedi canfod y gall lefelau siwgr gwaed ansefydlog fod yn gysylltiedig â gordewdra, diabetes ac, yn ei dro, cynnydd mewn braster corff.

O ran colli braster, mae’n helpu’r ffaith y gall blawd ceirch a menyn cnau daear, ill dau’n uchel mewn protein a ffibr iach, dawelu ysfa i fwyta’n gyson, fel nad ydych chi’n gorfwyta.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Menyn Pysgnau Banana Blawd Ceirch

brechdan eog mwg
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Os mai chi yw’r math o berson sy’n caru brechdan brecwast da yn y bore, yna efallai y bydd y rysáit hwn yn ennyn eich diddordeb. P’un a ydych chi’n dewis tost â menyn neu gaws hufen wedi’i daenu ar fagel gwenith cyfan, ni fyddwch chi’n siomedig ag un brathiad o sammie y bore yma, ac rydych chi’n cael swm da o brotein.

Gan ddechrau’n gryf gydag eog mwg a pharu’r pysgod ysgafn gyda thomatos ffres, llysiau gwyrdd bach a nionod coch creisionllyd. Mae gan dafell 3 owns o ffiled eog tua 21 gram o brotein ar gyfartaledd, sy’n cael ei ystyried yn hanner y cymeriant dietegol a argymhellir sydd ei angen ar oedolyn cyffredin. Mae cael eich protein dyddiol o eog yn fuddiol ar gyfer colli braster, oherwydd gwelwyd bod prydau bwyd llawn pysgod yn gwella lefelau glwcos ac inswlin a metaboledd, yn ôl un astudiaeth.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer brechdan eog mwg

Rancheros Wyau Calorïau Isel
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Pryd blasus a dweud y lleiaf. Rhwng tostada brecwast a taco meddal, mae’r Huevos Rancheros hyn yn llawn dop o bwerdai protein wedi’u pentyrru ar ben tortilla corn cynnes.

Mae’r rysáit hwn yn haenu wy stemio rhy hawdd dros gyfuniad o ffa du wedi’u torri, winwns, a phupur chipotle. Daw agwedd protein y pryd hwn o’r wy a’r ffa du. Mae ffa du nid yn unig yn darparu mwy o brotein nag y byddech chi’n ei ddisgwyl (tua 8 gram fesul dogn), ond gallant hefyd helpu i golli pwysau oherwydd eu cynnwys ffibr uchel. Fel protein sy’n seiliedig ar blanhigion, maent yn dal i ddarparu mwy o egni i’r corff, ac mae eu ffibrau dietegol yn gweithio i leihau archwaeth, yn ôl Medical News Today. Bydd proteinau sydd hefyd yn uchel mewn ffibr yn eich llenwi felly ni fyddwch yn teimlo’r angen i fwyta cymaint o galorïau trwy gydol y dydd a gall cymeriant calorig is arwain at golli braster.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer wyau rancheros

DARLLEN MWY: 19 Brecwastau Uchel-Protein Sy’n Eich Cadw’n Llawn

Leave a Comment

Your email address will not be published.