6 ffordd rad o fwyta’n iach gartref

Felly rydych chi’n codi’ch ffôn ac yn sydyn rydych chi wedi gwario $35 ar bryd sy’n llawn carbohydradau a fyddai wedi costio ffracsiwn i’w wneud gartref.

Mae’n ddechrau llai na delfrydol i’r wythnos, a gallai ei wneud yn arferiad fod â goblygiadau i’ch lles cyffredinol. Mae bwyta prydau cytbwys, llawn maeth yn un o’r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd corfforol a meddyliol, yn ôl Anya Rosen, dietegydd swyddogaethol cofrestredig yn Efrog Newydd.

Yn ffodus, mae yna ffyrdd i’w wneud ar gyllideb. Dyma chwe ffordd y gallwch chi fwyta’n iachach heb wario’ch pecyn talu cyfan yn y siop groser.

Pan fyddwn yn newynog, rydym yn tueddu i wneud penderfyniadau nad ydynt efallai’n cyd-fynd â’n nodau ariannol neu les. Felly pan fyddwch chi’n cymryd yr amser i baratoi prydau lluosog ar gyfer yr wythnos, rydych chi’n rhoi rhwyd ​​​​ddiogelwch i chi’ch hun i ddisgyn yn ôl arno pan fyddwch chi ar frys ac ar streiciau newyn.
Gall paratoi prydau swnio’n frawychus – dim diolch yn rhannol i’r llu o ffynonellau cyfryngau cymdeithasol sy’n brolio prydau cytbwys, dymunol yn esthetig erbyn y dwsin – ond gall fod yn syml iawn. Rhai cyfrifon Instagram a all helpu i’ch cymell i ddefnyddio’ch bwrdd torri a’ch cynwysyddion paratoi prydau bwyd i storio bwyd yw @meowmeix (mewnwelediadau bwyd ac ysbrydoliaeth prydau bwyd), @keto_adapted (keto neu brydau braster uchel, braster isel carbs) a @ dailyveganmealprep (ryseitiau seiliedig ar blanhigion).

Mae bowlenni grawn yn lle gwych i ddechrau. Cael 8 owns o fron cyw iâr (a fydd yn gwneud pump i saith pryd yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei fwyta), llysieuyn hawdd ei ddewis fel zucchini neu asbaragws, a rhywfaint o quinoa neu reis. Neu dewiswch eich ffefrynnau eich hun; bydd unrhyw brotein, llysiau neu rawn yn ei wneud; yr allwedd yw cydbwysedd. Eich ffrindiau gorau yma fydd peiriant rhwygo cyw iâr a sleisiwr llysiau, sydd ar gael yn hawdd ar-lein, bydd hynny’n arbed llawer o amser torri i chi.

Trawsnewid llysiau wedi'u torri ymlaen llaw yn bryd cyflym a hawdd.

Gallwch chi gadw’r powlenni grawn parod hyn yn ddiddorol ac amrywiol trwy ddefnyddio gwahanol sawsiau, dresins a chynfennau trwy gydol yr wythnos, meddai Rosen.

A ph’un a yw’n baratoad bwyd neu ddim ond un cinio, gall coginio syml gartref hefyd arbed y miloedd o galorïau o olew a menyn y mae bwytai yn tueddu i’w sleifio ar eich platiau, meddai Rosen.

Adeiladwch guddfan yn y rhewgell

Mae stocio eich rhewgell â bwydydd maethlon yn sicr o’ch arbed rhag yr afradlon demtasiwn wrth eu bwyta’n hwyr yn y nos. Er enghraifft, gallwch brynu brocoli wedi’i rewi, berdys, a reis parboiled ar wahân i’w gyfuno mewn padell gydag ychydig o olew a sesnin ar gyfer cinio 10 munud iach.

Er na fyddwch chi’n gweld arbedion sylweddol trwy brynu bwydydd wedi’u rhewi fel cyw iâr a llysiau yn lle ffres, byddwch chi’n arbed arian trwy gael styffylau maethlon wrth law, gyda’r fantais ychwanegol o fwyd ag oes silff hirach.

Ystyriwch Proteinau Seiliedig ar Blanhigion

Os ydych chi’n ceisio coginio pryd cytbwys heb sbri ar gig neu bysgod, rhowch gynnig ar brotein llysieuol fel tofu, tempeh, ffa neu godlysiau, meddai’r maethegydd CNN a’r cyfrannwr iechyd Lisa Drayer. Mae’r bwydydd hyn yn iach ac yn llawer mwy fforddiadwy na phroteinau anifeiliaid.
Mae tofu cartref wedi'i dro-ffrio gyda reis a llysiau yn plesio'r dorf.
Yn uchel mewn protein ac yn cynnwys yr holl asidau amino hanfodol sydd eu hangen ar eich corff, mae tofu hefyd yn hawdd iawn i’w goginio. Torrwch yn giwbiau, ysgeintio halen, pupur, garlleg a phaprica (neu eich hoff sesnin) a’u rhoi yn y ffrïwr neu’r popty nes eu bod yn frown euraid. Os ydych chi eisiau iddyn nhw hyd yn oed yn fwy crensiog, ychwanegwch ychydig o startsh corn i’r cymysgedd. Pâr ef â llysieuyn a grawn neu ei droi’n gyri wedi’i goginio’n araf i gael pryd o fwyd calonog a bodlon.

Byddwch yn greadigol yn y gegin

Efallai y bydd rhai o’r bwydydd mwyaf fforddiadwy hefyd yn cynnwys y mwyaf o faetholion. Er enghraifft, mae 1 bunt o datws melys yn costio tua doler, yn ôl Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau, ac mae’n llawn ffibr, fitaminau, mwynau a gwrthocsidyddion. Bydd chwiliad cyflym ar-lein yn rhoi dwsinau o ffyrdd i chi fod yn greadigol gyda’r mwyngloddiau aur maethlon hyn. Pobwch nhw’n gyfan, eu torri’n stribedi a’u sesno â halen, pupur a phaprica i wneud sglodion tatws melys, neu eu torri’n fedaliynau neu giwbiau a’u pobi yn y popty neu’r ffrïwr aer.
Mae'n iawn blino'ch hun yn coginio cymaint: dyma sut i deimlo'n well
Mae opsiynau bwyd iach cost isel eraill yn cynnwys ffa, reis, wyau, blawd ceirch a chorbys, a all ddod yn sail i lu o brydau iach a blasus. Ac os nad ydych chi’n teimlo fel coginio, mae’r moron a’r hwmws, y bariau protein (gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cynhwysion yn gyntaf, gan fod gan lawer ohonynt symiau uchel o siwgr ac ychwanegion), mae’r ffrwythau, a’r iogwrt i gyd yn barod i’w bwyta.
Ffordd arall o arbed arian yn y gegin yw ailddefnyddio sbarion bwyd a bwyd dros ben, meddai Rosen. Er enghraifft, defnyddiwch esgyrn cig eidion neu gyw iâr i wneud cawl, arllwyswch saws pasta neu gawl dros ben i hambyrddau ciwbiau iâ mawr i gadw wrth law ar gyfer ryseitiau llai, a rhewi ffrwythau a llysiau sydd ar fin mynd yn ddrwg i’w defnyddio mewn smwddi yn ddiweddarach. . (Rheol gyffredinol yw wythnos ar ôl eu prynu i ddefnyddio ffrwythau a llysiau ffres, ond gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw dyfiant llwydni cyn rhewi.)

smwddis

Un o’r ffyrdd hawsaf a mwyaf fforddiadwy o ffitio byrbryd neu bryd o fwyd blasus, llawn maetholion yn eich diet yw smwddis. Gan ddefnyddio’r cynhwysion cywir, gallwch greu pryd cyflawn mewn munudau. Hefyd, gellir storio’r rhan fwyaf o gydrannau yn eich pantri neu rewgell hefyd.
Mae smwddi gwyrdd wedi'i wneud gyda sbigoglys, aeron, bananas, a llaeth almon yn cychwyn eich bore.
Gallai smwddi syml gynnwys tafelli banana wedi’u rhewi (ar gyfer gwead a melysydd naturiol), sbigoglys wedi’i rewi neu ffres, reis blodfresych wedi’i rewi (ar gyfer maetholion a gwead ychwanegol), ac yna eich dewis o aeron ffres neu wedi’u rhewi, powdr protein, a chnau menyn. (ar gyfer brasterau iach). Ar Instagram, mae @healthyblends yn rhannu ryseitiau smwddi gwych ac ysbrydoliaeth.

Meddyliwch am smwddis fel cyfrwng ar gyfer eich cymeriant llysiau bob dydd, gan fod llysiau gwyrdd deiliog fel cêl a sbigoglys yn hawdd eu cuddio ymhlith cynhwysion melysach fel llus, mefus a bananas. Y camgymeriad y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud gyda smwddis, meddai Rosen, yw canolbwyntio ar ffrwythau a sgimpio ar broteinau a brasterau iach, a all achosi cynnydd sydyn a chwalfa mewn siwgr gwaed. Os gwelwch eich bod yn sipian eich ysgwyd yn rhy gyflym, ysgeintiwch ychydig o gnau wedi’u torri neu granola siwgr isel ar ei ben i’w annog i arafu a bwyta.

Rhowch gynnig ar y Cyfnewidiadau Hyn yn y Siop Groser

Yn aml, does dim rhaid i chi roi’r gorau i’r hyn rydych chi’n ei garu yn llwyr i fwyta’n iachach ac arbed arian; dim ond gwneud y penderfyniadau cywir ydyw. Cynnal y cyfnewidiadau hyn a argymhellodd Rosen mewn golwg tra byddwch chi bydd siop groser yn rhoi hwb maethol i’ch corff ac yn arbed rhywfaint o arian i chi wrth y ddesg dalu:

cyfnewidiadau iach

  • Cyfnewidiwch y bananas yn eich basged am afalau am fwy o ffibr.
  • Yn lle tatws gwyn, rhowch gynnig ar datws melys am fitamin A ychwanegol.
  • Sgipiwch y letys a chodi sbigoglys i gael mwy o asid ffolig.
  • Cyfnewidiwch eich iogwrt rheolaidd am iogwrt Groegaidd am fwy o brotein.

Cyfnewidiadau economaidd

  • Arbedwch trwy gyfnewid pecynnau caws wedi’u rhwygo am gaws wedi’i rwystro.
  • Rhowch y cnau/hadau wedi’u pecynnu yn ôl a cheisiwch brynu mewn swmp yn lle hynny; Mae hwn yn arbediad sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o fwydydd, gan eich bod yn talu premiwm am becynnu unigol.
  • Yn yr un modd, cyfnewidiwch eich ffa tun am ffa sych mewn bagiau.
  • Amnewid pysgod tun am fwyd môr ffres. Gall yr olaf fod yn flas caffaeledig, ond mae’n dal i fod yn gyfoethog mewn maetholion.

Leave a Comment

Your email address will not be published.