9 camgymeriad yn y gegin a all ddifetha’ch cyw iâr

Yn dyner, yn llawn sudd ac yn flasus – dyna’n union sut rydyn ni’n hoffi ein cyw iâr. Mae ceginau Indiaidd wedi’u rheoli’n bennaf gan seigiau llysieuol a gall hyd yn oed cogydd newydd goginio dal neu sabzi gyda llawer o arweiniad a chyngor gan aelodau hŷn a phrofiadol o’r teulu. Ond pan ddaw i goginio cyw iâr, mae llawer ohonom yn cael ein gadael yn ddiymadferth ac yn methu â’i gael yn iawn. Mae ein holl ymdrechion yn mynd i lawr y draen pan fyddwn yn sych, yn rwber, yn frechlyd, heb ei goginio’n ddigonol neu gyw iâr wedi’i orgoginio. Mae’n siom go iawn! Os ydych chi’n bwriadu uwchraddio’ch gêm goginio cyw iâr yna rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Dyma wiriad realiti i bawb a geisiodd a cheisio ond na allent gael eu cyw iâr yn iawn. Dyma rai camgymeriadau cyffredin y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu gwneud wrth goginio cyw iâr ac mae’n bryd trwsio’r cyfan.

9 Camgymeriad Cyffredin i’w Osgoi Wrth Goginio Cyw Iâr

1.Prynwch gig wedi’i rewi ymlaen llaw

Mae cyw iâr llaith yn troi allan yn llawn sudd pan gaiff ei goginio. Mae cyw iâr amrwd wedi’i rewi yn aml yn colli ei gynnwys dŵr ac yn rhoi pryd sych i ni nad oes neb yn ei hoffi. Mae Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau (USDA) yn argymell chwilio am gyw iâr wedi’i labelu’n “ffres” ac nid “wedi’i rewi neu wedi’i rewi o’r blaen.”

(Darllenwch hefyd: 5 camgymeriad cyffredin a all ddifetha ein cyri Indiaidd)

Ceisiwch osgoi defnyddio cyw iâr wedi’i rewi.

2. Hepiwch y cyw iâr asgwrn-mewn

Ar gyfer y dibrofiad, asgwrn-mewn darnau cyw iâr fel cluniau yn uchel mewn braster sy’n toddi wrth goginio i gloi lleithder i mewn i’r cyw iâr tra’n ychwanegu mwy o flas. Felly, peidiwch â’i daflu a cheisiwch ddewis darnau cyw iâr o asgwrn yn lle darnau cyw iâr heb asgwrn.

3. Golchwch y cyw iâr

Mae golchi cyw iâr cyn ei ddefnyddio yn ymddangos fel arfer hylendid ymarferol. Fodd bynnag, mae gan USDA farn wahanol. Mae adroddiad USDA yn nodi: “Ni argymhellir golchi dofednod amrwd cyn coginio oherwydd gall bacteria o suddion cig a dofednod amrwd ledaenu i fwydydd eraill, offer, ac arwynebau. Gelwir hyn yn groeshalogi. “Dangosodd astudiaeth arsylwadol ddiweddar gan USDA sut gall bacteria ledaenu’n hawdd pan nad yw arwynebau’n cael eu glanhau a’u diheintio’n effeithiol ar ôl golchi dofednod Nid yw rinsio neu socian cyw iâr yn dinistrio bacteria Dim ond coginio fydd yn dinistrio unrhyw facteria a all fod yn bresennol mewn cyw iâr ffres.

4. Peidiwch â heli na marinate

Ar frys, rydym yn aml yn gadael allan y cam pwysig o ddod â neu farinadu’r cyw iâr. Brinio yw’r broses o socian cyw iâr mewn dŵr halen a phinsiad o siwgr cyn coginio. Mae hyn yn helpu i atal gor-goginio a hefyd yn cadw lleithder. Ac os ydych chi am i’r cyw iâr gael blas dwys, marinate ymlaen llaw gyda rhai sbeisys, ceuled, sudd lemwn neu gynhwysion eraill yn ôl eich rysáit.

5. Peidiwch â stwnsio’r cig

Os ydych chi ar fin coginio brest cyw iâr gyfan, fe sylwch yn gyntaf pa mor drwchus ydyw. Gall ei goginio fel y mae achosi i’r haen allanol orgoginio neu i’r tu mewn i dangoginio. Mae’n bwysig malu’r darn cyw iâr yn gyfartal gyda chymorth mallet cig i dyneru’r cyw iâr a sicrhau ei fod yn coginio hyd yn oed.

(Darllenwch hefyd: Camgymeriadau Cegin Sy’n Gwneud Eich Bwyd yn Afiach)

qtch6i2

Mae bron cyw iâr yn drwchus ac yn anodd ei goginio.

6. Codi croen

Mae pawb wrth eu bodd â gwydredd caramelaidd euraidd ar gyw iâr wedi’i goginio. I gyflawni hyn, ceisiwch gadw’r croen cyw iâr ymlaen. Yn ogystal, bydd y croen yn helpu i gadw lleithder yn y cig, gan wneud y cyw iâr yn grensiog ar y tu allan ac yn dendr ar y tu mewn.

7. Ei ddadmer yn y ffordd anghywir

Ydych chi’n gadael eich cyw iâr wedi’i rewi ar y rac i ddadmer ar dymheredd ystafell? Stopiwch hynny nawr! Mae’r USDA yn nodi mai dim ond tri dull y dylid eu defnyddio i ddadmer cyw iâr: ei socian mewn dŵr oer, ei roi mewn microdon, neu ei roi yn yr oergell dros nos neu ddiwrnod cyn ei goginio. Gall cadw cyw iâr ar dymheredd ystafell ei wneud yn fagwrfa ar gyfer bacteria niweidiol.

8. Talpiau Cyw Iâr Jagged

Gwnewch yn siŵr eich bod yn torri’r cyw iâr yn ddarnau gwastad fel eu bod i gyd yn coginio ar yr un pryd a’ch bod chi’n gwybod pryd i dynnu’r sosban o’r stôf.

(Darllenwch hefyd: 8 Tric Athrylith i Leihau Halen Ychwanegol mewn Cyrri)

9. Peidiwch â gorchuddio’r badell

Rhowch gaead ar y badell pan fydd y cyw iâr yn coginio. Bydd y stêm yn cloi i mewn ac yn gwlychu’r cig fel nad yw’n sychu o’r gwres.
Os ydych chi wrth eich bodd yn bwyta cyw iâr, rhaid i chi wybod sut i’w wneud yn berffaith. Gobeithiwn y byddwch yn rhoi’r gorau i wneud y camgymeriadau a grybwyllwyd uchod ac yn mwynhau pryd cigog blasus bob tro.

Leave a Comment

Your email address will not be published.