Adolygiad: Nodwedd Cyrchfannau Bwyta Madison Road Bwyd, Pwdinau a Diodydd dyfeisgar | Adolygiadau Bwyty | Cincinnati

cliciwch i fwyhau

Llun: Hailey Bollinger

Symposium yw un o’r ychwanegiadau diweddaraf i Madison Road yn East Walnut Hills.

Mae Madison Road, un o brif rydwelïau Cincinnati, yn ymestyn o Victory Parkway yn Avondale i Madisonville, gan basio trwy lawer o gymdogaethau ar hyd y ffordd. Ac mewn rhan arbennig o filltir rhwng East Walnut Hills ac O’Bryonville, gall pobl leol ddod o hyd i rai o’r bwyd a diod gorau yn y dref.

Yma, mae cwpl o fariau gwin, lolfa coctel, danteithion melys, byrgyrs creadigol, coffi gwych, bwyd Asiaidd a De America dilys, a chogydd ifanc sy’n cynhyrchu prydau pasta arloesol ar gyfer pob tymor.

Dyna fyddai Alessandro Urbisci, cogydd gweithredol yn Branch (1535 Madison Rd., eatatbranch.com) ers y cwymp diwethaf. Mae ei greadigaethau pasta yn amrywio o ysgafn ac adfywiol i swmpus a chigaidd, gan roi sylw manwl i’r tymor bob amser. Uchafbwyntiau bwydlen yr haf yw gnocchi gyda pesto tomato wedi’i sychu yn yr haul, ricotta tŷ a lemwn wedi’i gadw, yn ogystal â tagliatelle sbigoglys gyda saws gorgonzola, porc wedi’i frwysio a briwsion bara wedi’u tostio’n ysgafn wedi’u sesno â chili Calabrian. Mae’r olaf yn dda ar gyfer llyfu’r llestri.

Mae gan Urbisci ddawn am sawsiau o bob math, ac nid prydau pasta yn unig. Roedd hyd yn oed y menyn chwipio balsamig a weinwyd ar dost o Allez Bakery yn gofyn am fwy. Ac roeddwn i wrth fy modd gyda’r cymysgedd tomato a oedd yn cyd-fynd â phrif gwrs o branzino, er y byddai’n well gennyf pe bai’r ffiled pysgod wedi’i weini’n gyfan yn hytrach na’i dorri’n dalpiau. Mae stêc stribed Efrog Newydd a’r asennau porc yn ddau entrees cigog, os ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy sylweddol.

Draws o Branch on Madison mae bwyty arall uchel ei barch, sef bwyty a becws Japaneaidd Café Mochiko (1524 Madison Rd., cafemochiko.com). Ar waith am lai na blwyddyn, mae’r becws yn aml yn tynnu llinellau hir y pedwar bore’r wythnos y mae’r ffenestr ar agor. Gyda llacio cyfyngiadau oherwydd y pandemig COVID-19, mae’r caffeteria hefyd ar gael yn aml os ydych chi am eistedd i lawr a bwyta rhai o’r danteithion melys a sawrus ynghyd â phaned cryf o goffi neu ddiod arall.

Mae’r hollt ube halaya croissant gyda jam yam porffor a hufen yn wych, ac mae mor fawr a digalon fel bod yn rhaid i mi ei sleisio a’i rannu gydag o leiaf un person arall. Gyda’r nos, mae Mochiko yn gwasanaethu’r hyn y mae eu gwefan yn ei alw’n “fwyd caffi Japaneaidd,” o ramen rhagorol i brif gwrs roeddwn i’n ei garu o’r enw Shitake Don, dysgl madarch sawrus wedi’i weini â reis Aur Tamaki.

Yr ychwanegiad diweddaraf at y darn hwn o Madison yw caffi cornel o’r enw Symposium (2835 Woodburn Ave., symposiocincinnati.com). Mae’r symposiwm yn cael ei redeg gan y cogydd Aaron Owen ac yn cynnwys ffreutur a bar gwin. Dim ond ers cwpl o fisoedd mae wedi bod o gwmpas ac yn ddiweddar fe gaeodd am bythefnos i roi gwyliau haf i’r staff tra bod Owen yn teithio dramor ar gyfer ei briodas ac yn mynd ar daith o amgylch rhanbarthau gwin yr Eidal.

Mae Owen wedi bod yn arbrofi gydag amrywiaeth o blatiau bach i gyd-fynd â diodydd coffi yn ystod y dydd a diodydd yn y nos. Rwyf wedi mwynhau rhai o’r coctels tŷ, ond cefais fy siomi gan y dewis bach o winoedd wrth y gwydr. Mae gan y symposiwm lawer yn mynd amdani, gan gynnwys patio mawr wedi’i orchuddio a seddi dan do wedi’u dylunio’n dda. Ond efallai na fydd y label “bar gwin” yn berthnasol os, fel y gwnaethom ddarganfod ar nos Wener, mae sefydliad yn cynnig dim ond un coch, un gwyn, ac un Prosecco wrth y gwydr.

Am yr hyn rwy’n ei ystyried yn brofiad bar gwin go iawn, ewch filltir i’r dwyrain i O’Bryonville a rhowch gynnig ar far newydd Tim Shumrick a siop win manwerthu, Annata (2021 Madison Rd., y gellir ei chwilio ar rwydweithiau cymdeithasol). Mae Shumrick wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn adnewyddu ac yn diweddaru’r adeilad a fu unwaith yn gartref i Chateau Pomije, yr oedd hefyd yn berchen arno. Yn Annata, gallwch ddewis o gwpl dwsin o winoedd wrth y gwydr neu’r botel, gyda chaws neu hebddo, prydau Môr y Canoldir, neu charcuterie. Mae cig a physgod wedi’u mygu gartref yn rhoi cyffyrddiad arbennig i’r seigiau hyn. Crëwch eich hediad gwin eich hun trwy ddewis tri thywalltiad tair owns o unrhyw un o’r gwinoedd rhestredig.

Cefais fod y staff yn wybodus nid yn unig am y gollyngiadau gwydr, ond hefyd pan wnaethom archwilio’r ystafell adwerthu gyfagos. Gallwch eistedd y tu mewn gyda’r aerdymheru neu ar ddec cefn uchel braf ar ochr gysgodol yr adeilad.

Rhaid mai’r lle mwyaf adnabyddus yn O’Bryonville yw The BonBonerie (2030 Madison Rd., bombonerie.com), o bosibl y becws enwocaf yn Cincinnati. Bu Mary Pat Pace a Sharon Butler yn berchen ar y cyd ers dros 30 mlynedd, ac mae Cacen Hufen Opera BonBonerie wedi cyrraedd llawer o fyrddau ar gyfer penblwyddi, penblwyddi ac achlysuron eraill. Rwy’n cofio fy ffrind gorau a minnau’n mynd â’n mamau i Bonbonerie am de prynhawn gyda’r holl drimins 15 neu 20 mlynedd yn ôl, a gallwch chi wneud hynny o hyd yng Nghaffi a Ystafell De BonBonerie. Mae danteithion gwyliau yn rhyfeddol, ar gyfer Diolchgarwch, Nadolig, Hanukkah, neu’r Pasg. Gweinir brecwast/cinio chwe diwrnod yr wythnos, felly nid oes rhaid iddo fod yn achlysur arbennig i gymryd rhan.

Ychwanegiad diweddar arall yw lleoliad O’Bryonville tŷ empanada Over-the-Rhine, Ché Empanadas y Mas (3009 O’Bryon St., cheempsymas.com). Mae’r busnes wedi gwneud gwaith hyfryd o drawsnewid y tu mewn i adeilad nondescript yn fwyty a bar gwirioneddol bleserus.

Un o fy hoff gyfuniadau caffi/bar yw Bean & Barley (2005½ Madison Rd., beanandbarley.co), hefyd yn O’Bryonville. Tua blwyddyn cyn y pandemig COVID-19, fe wnaeth cwpl o entrepreneuriaid lleol dynnu ac adnewyddu’r adeilad Gwely a Brecwast yn Madison, gan greu man agored, awyrog gyda seddi awyr agored a naws hollol fodern. Mae’n lle braf i gymdeithasu, ac mae’r pwyslais ar yr hyn y mae eu gwefan yn ei alw’n “grefft rhostwyr coffi lleol, bragwyr, pobyddion ac artistiaid” yn bendant yn ychwanegu at ei swyn. Mae Bean & Barley yn un o’r lleoedd cymdogaeth y byddech chi’n dymuno pe baech chi ei ‘cwfl ac y bydd yn gwneud popeth posibl pan ddaw’r cyfle i’r amlwg.

Yn nodedig hefyd mae cangen newydd o barlwr hufen iâ Hello Honey (1530 Madison Rd., hellohoneyicecream.com), a gaeodd leoliad yng nghanol y ddinas pan agorodd yn East Walnut Hills. Yno dysgais i beidio â chwympo mewn cariad â blas arbennig oherwydd bod blasau’n newid ar gyflymder mellt. Dysgais hefyd sut i’w cael i bacio peint neu ddau o flas heartthrob.

anterth (1527 Madison Rd., heyday.menu), drws nesaf i’r Gangen, yn gweini byrgyrs, sglodion sglodion a thafelli o bastai da iawn, fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan sefydliad sy’n dod oddi wrth berchnogion O Pie O. Ychydig rownd y gornel ar Woodburn, edrychwch ar y bach a chain bar coctel. Anjou (2804 Woodburn Ave., anjoucinci.com) yn ogystal â Woodburn Brewing (2800 Woodburn Ave., woodburnbrewing.com), sydd ynghyd â chwrw uchel ei barch hefyd yn cynnwys gwirodydd a wnaed gan Cincinnati Distilling yn ogystal â rhestr coctels ardderchog.

Arhoswch mewn cysylltiad â CityBeat. Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau a dilynwch ni ar Facebook, Instagram, TrydarNewyddion Google, Apple News a Reddit.

Anfonwch gyngor newyddion neu stori i CityBeat neu cyflwynwch ddigwyddiad calendr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.