Adolygiadau Bliss Cacao – Cymysgedd Siocled Iach neu Sgîl-effeithiau? (Danette May)

Mae llawer o bobl yn meddwl bod siocled yn afiach, ond mae darganfyddiad yma i’w profi’n anghywir. Darganfu Danette May, gwraig 30 oed, syniad unigryw o sut y gall pobl drawsnewid eu cyrff gan ddefnyddio bar o siocled tywyll. Yn ôl Danette, mae athroniaeth Cacao Bliss wedi newid cyrff a meddyliau dynion a menywod di-ri ledled y byd, i hyrwyddo eu nodau iechyd a ffitrwydd cyffredinol.

Ydy Cocoa Bliss yn gweithio? Ble gall defnyddwyr ei gael? Mae’r adolygiad Cacao Bliss hwn yn esbonio popeth y mae angen i ddefnyddwyr ei wybod am y cynnyrch hwn.

Beth yw Coco Bliss?

Mae Cacao Bliss yn fersiwn dda i chi o siocled a wnaed gan Danette May. Mae’n fwyd blasus pwerus a blasus wedi’i wneud o’r ffynhonnell orau yn y byd. Yn ôl Danette, mae’r rhan fwyaf o’r cynhyrchion siocled sydd ar gael heddiw yn llawn siwgr afiach a chalorïau pesgi.

Yn ogystal, maent yn mynd trwy brosesu gormodol, sy’n cael gwared ar y rhan fwyaf o’r maetholion. Mae fformiwla Cacao Bliss yn wahanol i siocledi eraill a gynhyrchir ar raddfa fawr. Mae ei holl faetholion naturiol yn parhau’n gyfan ac yn cael eu huchafu. Fel y crybwyllwyd ar y wefan swyddogol, mae Cacao Bliss yn cynnwys gwrthocsidyddion pwerus sy’n cefnogi iechyd cellog, fel magnesiwm a mwynau a fitaminau hanfodol eraill.

Oherwydd ei gyfansoddiad, mae Cacao Bliss yn “fwyd gwyrthiol” go iawn. Yn ôl y crëwr, mae’n iachach na siocled tywyll, cêl, a llus gyda’i gilydd. A beth yw ei fanteision iechyd? Mae superfood Cacao Bliss yn iach ac yn adferol ar gyfer pob cell yn y corff. Mae Danette yn argymell ei fwyta bob dydd i roi danteithion blasus i’ch corff a darparu’r maetholion sydd eu hangen arno i arwain ffordd iach o fyw.

Yn ogystal, mae Cacao Bliss yn honni ei fod yn gorlifo’r corff â moleciwlau pleser sy’n gwneud i ddefnyddwyr deimlo’n dda wrth brofi gwell iechyd a lles bob dydd. Mae’r crëwr yn tanlinellu’r ffaith bod cacao amrwd yn hwb meddwl a chorff a dyma’r prif gynhwysyn yn y superfood Cacao Bliss.

Sut mae Coco Bliss yn gweithio?

Mae’r fersiwn siocled hon yn brin, yn flasus, ac yn llawn buddion iechyd lluosog. Mae Danette yn credu bod yna ddyddodion coco amrwd wedi’u claddu ledled y byd. Mae gan y math hwn o siocled nifer o briodweddau a gwerth am iechyd. Mae Cacao Bliss superfood yn ffordd hawdd o hybu iechyd cyffredinol ac ansawdd bywyd gan ddefnyddio siocled.

Roedd llwythau hynafol yn harneisio pŵer arbennig cacao amrwd ar gyfer gwybodaeth ac eglurder meddwl. Mae Cacao Bliss superfood yn hybu iechyd y perfedd a system dreulio gytbwys. Mae pob gram o siocled yn llawn gwrthocsidyddion a maetholion hanfodol i gadw defnyddwyr yn iach ac yn teimlo’n wych yn naturiol.

Defnyddiodd y crëwr cacao arbennig gyda’r gallu i ddosbarthu buddion iechyd lluosog. Mae Cacao Bliss superfood yn mabwysiadu dull traddodiadol wedi’i gusanu gan yr haul o gadw a halltu ffa cacao amrwd. Mae coco yn naturiol yn cynnwys anandamid, cyfansoddyn cemegol sy’n rhoi’r ‘moleciwl gwynfyd’ a’r ‘hormon cariad’ i’r corff.

Mae’r cyfansoddyn hwn yn hyrwyddo teimladau o lawenydd, pleser a lles. Yn ôl ymchwil, dim ond dau fwyd yn y byd sy’n cynnwys y swm dymunol o gemegau hapusrwydd sy’n gwella hwyliau cariad. Y bwydydd hyn yw Coco a’r Madarch Truffle Du. Gan fod y madarch tryffl du yn rhy ddrud, mae’r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn defnyddio Cacao yn rheolaidd.

Yn ogystal, mae coco yn cynnwys ocsitosin, yr ‘hormon cariad’ sy’n hyrwyddo ymddygiadau cymdeithasol a thawelu fel caresses, cofleidiau a mwy. Mae Cacao Bliss superfood yn cynnwys yr holl rinweddau hyn, gan ei wneud yn gynnyrch maethlon iawn i’r meddwl, y corff a’r ysbryd.

Ar y cyfan, mae Cacao Bliss yn helpu defnyddwyr i deimlo cariad a hapusrwydd drostynt eu hunain ac eraill. Mae’n caniatáu iddynt gysylltu ag eraill ar lefelau dyfnach, a gall effaith hyn effeithio ar eu perthnasoedd. Yn bwysig, mae’n hyrwyddo teimlad hapusach, mwy gorfoleddus sydd gan bobl pan fyddant mewn cariad, neu’r teimlad o lawenydd y maent yn ei deimlo pan fyddant yn darganfod eu gwir bwrpas. Mae’r moleciwl hapusrwydd hefyd yn gwasanaethu fel niwrodrosglwyddydd sy’n cefnogi cof, cymhelliant, a rheoli archwaeth.

Cynhwysion Superfood Bliss Coco

Yn ôl y gwneuthurwr, mae’r superfood Cacao Bliss yn cynnwys y cynhwysion canlynol:

tyrmerig

 • Yn cynnig manteision iechyd lluosog
 • Yn cynnwys curcumin a allai helpu i atal gordewdra, afiechydon metabolaidd a mwy
 • mae’n gyffur gwrth-iselder
 • Yn gwella iechyd meddwl

Coco

 • Yn cynnwys polyphenolau pwerus.
 • Yn cynnwys magnesiwm, potasiwm, ffibr, ffosfforws a maetholion eraill
 • Yn lleihau’r risg o glefydau cronig
 • Yn lleihau straen ocsideiddiol a achosir gan radicalau rhydd.
 • priodweddau gwrthlidiol

olew MCT

 • Yn cefnogi colli pwysau ac yn rheoli blys
 • Yn cynnwys llai o galorïau ac yn fwy pwerus
 • Yn cefnogi colli braster yn gyflymach

Sinamon

 • Yn gwella ymwrthedd inswlin
 • yn atal clefyd y galon
 • Rheoli pwysedd gwaed uchel
 • Yn cefnogi colli pwysau
 • Yn cydbwyso lefelau siwgr yn y gwaed ac yn atal cyflyrau metabolaidd cronig

pibydd

 • Yn cynnwys priodweddau gwrthlidiol.
 • Yn gwella canlyniadau iechyd tyrmerig a curcumin
 • Yn rheoli problemau treulio.
 • Yn cefnogi llosgi braster

dyfyniad ffrwythau mynach

 • yn felysydd naturiol
 • Mae’n cynnwys llai o galorïau, felly ni all achosi cynnydd sydyn yn lefelau siwgr yn y gwaed.
 • Yn ogystal â’r cynhwysion hyn, mae’r superfood Cacao Bliss yn cynnwys Lucuma a Mesquite, ymhlith eraill.

Pwy all ddefnyddio Cacao Bliss?

Yn ôl theliftrise.com, mae’r superfood Cacao Bliss yn cynnwys cynhwysion naturiol yn unig, gan ei gwneud yn ddiogel i’r rhan fwyaf o bobl. Mewn unrhyw achos, dylai’r rhai sydd ag alergedd i unrhyw un o’r cynhwysion a ddefnyddir yn ei gyfansoddiad ei osgoi.

Hefyd, dylai’r bobl hynny sy’n cymryd meddyginiaethau ar gyfer cyflyrau meddygol presennol ymgynghori â’u meddygon cyn defnyddio’r atodiad. Ni ddylai menywod beichiog a mamau nyrsio gymryd yr atodiad. Ni ddylid defnyddio atodiad superfood Cacao Bliss i gymryd lle unrhyw feddyginiaeth bresgripsiwn confensiynol i drin cyflwr iechyd sylfaenol.

Y ffordd orau i ddefnyddio Cacao Bliss

Gellir defnyddio superfood Cacao Bliss mewn sawl ffordd. Diolch i’w flas siocled blasus, gall defnyddwyr ei ychwanegu at eu diod o ddewis, gan gynnwys ysgwyd neu smwddis. Yn ogystal, gall defnyddwyr ei ychwanegu at ryseitiau pwdin gan gynnwys cacennau, cacennau cwpan, cwcis, myffins, a mwy.

Mae rhai defnyddwyr hefyd yn ychwanegu ychydig o’r atodiad i saladau ffrwythau neu’n ei gymysgu â choffi neu laeth i greu blas cynnil felys sy’n bodloni eu chwant wrth aros yn iach.

Mae hapusrwydd coco yn elwa

Yn ôl ei gyfansoddiad, mae’r superfood Cacao Bliss yn cynnig y buddion canlynol:

 • Yn cefnogi colli pwysau
 • Codi lefelau egni
 • Yn gwella perfformiad gwaith
 • Yn amddiffyn iechyd y galon
 • Mae’n gwella ansawdd cwsg
 • Yn atal clefydau cronig
 • Yn gostwng lefelau straen

Anfanteision hapusrwydd coco

 • Mae’r cynnyrch ar gael yn unig ar y wefan swyddogol.
 • Nid yw’n cael ei argymell ar gyfer menywod beichiog a mamau nyrsio.
 • Gall y canlyniadau unigol newid

Prisiau Llawenydd Coco

Mae’r gwneuthurwr yn cynnig y prisiau gostyngol canlynol yn dibynnu ar y pecynnau a ddewiswyd:

 • Prynwch 1 bag o Cacao Bliss am $59.95
 • Prynwch 3 bag o Cacao Bliss am $199.95 + (Cael 1 bag am ddim)
 • Prynwch 3 bag o Cacao Bliss am $149.95 (un cynnig amser)

Mae bag o Cacao Bliss yn para 30 diwrnod. Mae’r gwneuthurwr yn cynnig llongau am ddim ar gyfer archebion yn yr Unol Daleithiau.Yn bwysig, mae pob archeb yn dod gyda gwarant arian-yn-ôl 60-diwrnod. Os na fydd yn cynhyrchu’r canlyniadau disgwyliedig, mae’r gwneuthurwr yn cynnig ad-daliad, ni ofynnir cwestiynau.

Dyfarniad Terfynol Bliss Coco

Bwriad atodiad dietegol Cacao Bliss Danette May yw helpu pobl i golli pwysau trwy ddarparu ffordd naturiol i atal cymeriant siwgr neu chwant siocled. Mae’r fformiwla yn atal defnyddwyr rhag bwyta calorïau ychwanegol tra’n aros yn egnïol, yn gadarnhaol ac yn egnïol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan swyddogol https://thefitrise.com/aff/cacao-lp/.

MWY O GYNNYRCH:

Leave a Comment

Your email address will not be published.