Archwilio hanes y gacen goffi

Wrth chwilio am y term “cacen coffi”, mae Google yn dychwelyd tua 2.4 biliwn o ganlyniadau. Ond gall y canlyniadau chwilio gorau amrywio yn dibynnu ar eich lleoliad.

O gwmpas y byd, mae yna wahanol fathau o gacen coffi. Mae rhai gwledydd yn cytuno bod y diffiniad yn cwmpasu sawl arddull o gacennau y gellir eu bwyta ochr yn ochr â choffi, fel cacen friwsionyn streusel. Fodd bynnag, mae rhanbarthau eraill yn credu y dylai’r cacen goffi gynnwys rhyw fath o goffi, boed yn fragu, yn syth neu’n gryno.

I ddeall mwy am darddiad ac amrywiadau cacen goffi, siaradais â Frank McGinty, cyfarwyddwr marchnata Kaldi’s Coffee Roasting Co. yn Missouri, UDA.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi ein herthygl ar tiramisu.

Hanes y gacen goffi.

Mae llawer o flogiau bwyd yn disgrifio’r gacen goffi fel sbwng wedi’i drwytho â sinamon gyda thopin strewsel briwsionllyd wedi’i wneud o fenyn, siwgr a blawd. Mae eraill, fodd bynnag, yn cyfeirio at gacen goffi fel cacen sbwng â blas coffi, yn aml hefyd gyda hufen â blas coffi a rhew.

Er mwyn deall sut y daeth y gwahanol ddiffiniadau hyn i fod, yn gyntaf rhaid inni archwilio tarddiad y gacen goffi.

Yn ôl Llinell Amser Bwyd, nid yw hanes y gacen goffi mor syml ag y gallem feddwl. Credir bod fersiwn modern y gacen hon wedi esblygu o’r cacennau mêl a oedd yn cael eu pobi’n gyffredin yng Ngogledd a Chanolbarth Ewrop yn ystod yr 17eg ganrif.

Ar y pryd, roedd yr ardaloedd hyn yn adnabyddus am eu bara melys, felly mae’n debygol bod gan ffurfiau cynharach o gacennau coffi weadau tebyg i fara. Roeddent yn cynnwys burum, blawd, wyau, siwgr, cnau, sbeisys a ffrwythau sych. Credwyd bod topinau briwsion Streusel hefyd yn gyffredin ar y pryd, ond dechreuodd ryseitiau newid yn fuan.

Credir mai’r Almaen yw’r wlad gyntaf i gyfuno coffi â chacen. Erbyn canol y 1600au, roedd tai coffi yn dod yn gyffredin mewn llawer o ddinasoedd yr Almaen, gan gynnwys Hamburg, Dresden, Nuremberg, a Berlin.

Yn y 19eg ganrif, arferai siopau coffi Ewropeaidd weini bara melys, cacennau bach, a chwcis gyda’u coffi, yn aml i gydbwyso chwerwder y coffi. Yn ogystal â’r Almaen, roedd llawer o’r siopau coffi hyn yn agor yn y gwledydd Nordig, yn ogystal ag mewn dinasoedd fel Fienna, Prague, a Budapest, gan wneud cacennau coffi yn llawer mwy eang.

cacennau coffi

Amrywiadau diwylliannol a rhanbarthol

Wrth i ddiwylliant coffi ledaenu ar draws Ewrop yn ystod y 19eg ganrif, dechreuodd llawer o wledydd ddatblygu eu fersiynau unigryw eu hunain o gacen coffi.

Yn yr Almaen, roedd nifer o gacennau wedi’u cyfuno’n gyffredin â choffi, y cyfeirir ato fel cwpan coffi (“cacen coffi” yn Saesneg) neu kleine kaffeekuchen (“cacennau coffi bach”). y briwsionyn streuselkuchen (“cacen streusel”) a gügelhopf Roedd cacen gylch (yn debyg i gacen Bundt) hefyd ar gael mewn siopau coffi Almaeneg.

Yn yr un modd, mae’r arferiad o fwynhau coffi a chacen wedi bod yn gyffredin yn y gwledydd Nordig ers peth amser. Yn Sweden, fe’i gelwir yn ffica, coffi yn Nenmarc a NorwyJavi yn y Ffindir, a coffi yng Ngwlad yr Iâ. Yn dibynnu ar y cyd-destun, mae’r rhain i gyd yn cael eu cyfieithu fel “coffi” neu “cacen gyda choffi”, ac maent yn dal i fod yn gyffredin heddiw.

Yn draddodiadol, mae byns sinamon neu cardamom yn cael eu bwyta gyda choffi yn Sgandinafia. Mae’r bara melys hwn yn cael ei wneud â burum ac yn aml maent wedi’u gwydro â surop siwgr. Mae byns sinamon a cardamom wedi’u gwydro â siwgr brown hefyd yn gyffredin yn Nenmarc, fel y mae’r brunsviger – cacen sbwng arddull brioche wedi’i gwneud â burum a’i gorchuddio â charamel siwgr brown.

Mae teisennau o Ddenmarc hefyd yn boblogaidd gyda choffi. Wedi’i ddatblygu’n wreiddiol o ryseitiau crwst Fienna, mae’r gwledydd Nordig yn dal i gyfeirio at grwst Danaidd a elwir yn gyffredin yn “bara Fienna” neu “crwst Fienna” yn eu hieithoedd brodorol.

Bu cacennau a theisennau Fiennaidd hefyd yn ysbrydoliaeth i gogyddion crwst Ffrengig o’r 17eg ganrif i ddatblygu toesau croissant a brioche, a ddaeth yn boblogaidd yn gyflym ledled Ewrop, yn enwedig i gyd-fynd â choffi amser brecwast. Mae’r Ffrancwyr hefyd yn yfed eu coffi gyda safarin cacen gylch – cacen burum arddull brioche wedi’i socian mewn surop siwgr, yn aml gyda rwm neu wirod hefyd.

Mae’r Iseldiroedd, yn y cyfamser, yn enwog am eu boterkoek (“Cacen Menyn”), appeltaart (“pei afal”), a ontbijtkoek (“cacen brecwast sbeislyd”, a elwir hefyd yn “cacen pupur”). Bolo Zeeuwse yn debyg i byns sinamon, tra stroopwafel – waffl creisionllyd llawn caramel a ddeilliodd o ddechrau’r 19eg ganrif – yn aml yn cael ei osod ar ben cwpanau coffi i’w feddalu cyn ei fwyta.

Fodd bynnag, wrth i gacen coffi ddechrau dod yn fwy a mwy sefydledig mewn siopau coffi Ewropeaidd, daeth i’r amlwg hefyd yng Ngogledd America, a ddatblygodd ei ddull unigryw ei hun.

cacen goffi

Yr 20fed ganrif a thu hwnt: cacen goffi yn yr Unol Daleithiau a’r DU

Yng nghanol y 19eg ganrif, ymfudodd llawer o ddinasyddion yr Almaen a’r Iseldiroedd i’r Unol Daleithiau Teahouses tyfodd mewn poblogrwydd tua diwedd y ganrif, gan eu gwneud yn lle naturiol i ymsefydlwyr Ewropeaidd gyflwyno cacennau a theisennau o’u gwledydd cartref.

Dros amser, fodd bynnag, dechreuodd pobl yn yr Unol Daleithiau addasu’r ryseitiau Ewropeaidd hyn a dechrau cynnwys coffi. Roedd y sôn cyntaf am gacen goffi yn llyfrau coginio UDA fel arfer yn cynnwys y ryseitiau yn yr adrannau bara neu gacennau, yn dibynnu ar ba does neu cytew a ddefnyddiwyd.

Tua adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, dechreuodd llyfrau coginio UDA gynnwys cacennau coffi Almaeneg, ac erbyn y 1920au, cawsant eu labelu â’u penawdau eu hunain mewn llyfrau coginio. Mor gynnar â diwedd y 1960au, cyhoeddwyd ychydig o lyfrau coginio wedi’u neilltuo i’r math hwn o gacen yn unig, gan nodi ei hapêl dorfol yn yr Unol Daleithiau.

Nid yw rysáit cacen goffi gwreiddiol yr Unol Daleithiau wedi newid fawr ddim hyd heddiw: yn ei ffurf glasurol, mae’n gacen sbwng wedi’i sbeisio â sinamon gyda thopin crymbl. Gellir prynu’r cacennau hyn yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd a poptai yn yr Unol Daleithiau. Mae Starbucks hyd yn oed yn gwerthu ei fersiwn ei hun o gacen coffi “traddodiadol” ledled y wlad.

Mae gan y DU hefyd ei deisen goffi ei hun, y cyfeirir ati’n aml fel “cacen cnau Ffrengig coffi”. Nid yw’n glir pryd yr ymddangosodd fersiwn y DU gyntaf, ond credir iddo ddechrau ymddangos mewn llyfrau coginio yn ystod y 1920au.

Mae cacen goffi yn y DU fel arfer yn gacen sbwng dwy haen wedi’i thrwytho â choffi, wedi’i llenwi â hufen menyn coffi a’i haddurno â chnau Ffrengig. Mae wedi dod yn gyffredin mewn archfarchnadoedd ac ar fwydlenni te prynhawn ledled y wlad. Mae mathau tebyg o’r gacen hon hefyd ar gael yn eang yn Awstralia.

cacen goffi gyda saws

A ddylwn i ychwanegu coffi arbenigol at gacen goffi?

Ar y cyfan, mae’r rhan fwyaf o gacennau coffi masgynhyrchu yn cynnwys coffi o ansawdd isel. Felly beth am ychwanegu coffi arbenigol ato?

Mae Frank yn dweud wrthyf fod Kaldi’s Coffee Roasting Co. yn cynnwys coffi arbenigol yn eu rysáit.

“Mae’r blas yn gytbwys, gyda chymysgedd o felyster a dyfnder ychwanegol, ynghyd â mwy o nodau menyn,” eglura.

Ychwanegodd fod datblygu cacen goffi ar gyfer Kaldi yn broses hir.

“Rydym yn dadlau a ddylai’r gacen gynnwys coffi neu a yw’n rhywbeth melys i’w fwynhau dros goffi,” meddai. “Fe wnaethon ni roi cynnig ar ychydig o wahanol ffyrdd o gynnwys coffi: defnyddio coffi mâl, coffi wedi’i fragu, dwysfwyd oer, ac espresso.

“Fe wnaethon ni lanio ar ychwanegu coffi diferu wedi’i fragu’n gryf ar ôl iddo oeri.”

Ond sut dewiswyd y coffi?

“Fe wnaethon ni roi cynnig ar sawl rhost, cymysgedd a ffa gwahanol,” dywed Frank wrthyf. “Fe wnaethon ni lanio ar ein 700 Blend, sy’n cael ei rostio ar gyfer espresso, ond sydd hefyd yn gweithio’n dda fel coffi diferu.

“Mae’r coffi yn dod â’r un cydbwysedd ag y mae’r rysáit cacen gyffredinol yn ei ddarparu: melyster, blas cnau, ac ychydig o awgrym o asidedd.”

Darparodd Frank rysáit Cacen Goffi Arbenigol Kaldi i mi isod (argymell trawsnewidiadau mesur gwirio dwbl cyn dechrau).

Cynhwysion

Topin Briwsion Streusel

 • 3/4 cwpan pecans neu gnau Ffrengig (tua 110g)
 • 3/4 cwpan o siwgr (150g)
 • 1 llwy de o sinamon

cacen

 • 3 1/3 cwpan o flawd amlbwrpas (tua 450g)
 • 1 1/2 llwy de o halen
 • 2 llwy de o bowdr pobi
 • 1 llwy de o soda pobi
 • 3/4 cwpan llaeth menyn (tua 180 ml)
 • 3/4 cwpanaid o goffi oer crynodedig (tua 180ml)
 • 2 llwy de o fanila
 • 1 1/2 ffyn o fenyn meddal heb halen (tua 150g)
 • 1 3/4 cwpan o siwgr (350g)
 • 3 wy mawr

Gwydredd

 • 1/4 cwpan o goffi oer crynodedig (tua 85ml)
 • 2 1/2 cwpan o siwgr powdr wedi’i hidlo (tua 280g)

Dull

 1. Paratowch y coffi ar gyfer y gacen a’r rhew a gadewch iddo oeri. Gosod o’r neilltu.
 2. Torrwch neu falu’r pecans neu’r cnau Ffrengig yn fân, yna cymysgwch gyda’r sinamon a’r siwgr i wneud y topin briwsionyn streusel.
 3. Cyfunwch yr holl gynhwysion sych ar gyfer y gacen a chymysgu.
 4. Cyfunwch y coffi ar gyfer y gacen gyda llaeth enwyn a detholiad fanila a chymysgu.
 5. Cynheswch y popty i 350°F (176°C) a padell pobi ysgafn â menyn. Mae Kaldi’s yn defnyddio padell 9 x 13 modfedd.
 6. Curwch y siwgr a’r menyn nes eu bod yn ysgafn a blewog.
 7. Cymysgwch un wy ar y tro yn araf.
 8. Ychwanegwch y cynhwysion sych a gwlyb yn y drefn ganlynol, gan droi ar ôl pob cam: 1/3 o’r cymysgedd sych, 1/2 o’r cymysgedd gwlyb, 1/3 o’r cymysgedd sych, gweddill y cymysgedd gwlyb, gweddill y y cymysgedd sych.
 9. Arllwyswch hanner y cytew i’r badell pobi ac ychwanegwch hanner y topin streusel mewn haen wastad. Rhowch weddill eich toes ar ben a’r strewsel sy’n weddill.
 10. Pobwch am tua 35 munud, ond gall amser pobi amrywio yn dibynnu ar y sosban a ddefnyddir.
 11. Gadewch i’r gacen oeri’n llwyr.
 12. Cymysgwch y cynhwysion rhew a thaenu’r gacen drosto.

“Mae adborth cwsmeriaid ar ein cacen goffi yn wych,” eglura Frank. “Mae’n rysáit hawdd i’w dilyn ar gyfer y rhai sydd am roi cynnig arni gartref.”

cacen goffi

Waeth sut mae’n well gennych gacen goffi, p’un a yw wedi’i wneud â choffi neu wedi’i gymysgu ag ef, nid oes gwadu pa mor boblogaidd yw hi ledled y byd.

Os ydych chi’n ystyried gwneud un eich hun, ceisiwch ei ychwanegu neu ei gyfuno â gwahanol wreiddiau a dulliau prosesu. Efallai y byddwch chi’n gallu dod o hyd i rysáit neu baru sy’n caniatáu i flasau unigryw’r coffi ddisgleirio.

Wnest ti fwynhau hwn? yna darllenwch ein herthygl ar bedwar pwdin coffi y gallwch eu gwneud gartref.

Credydau llun: Phipp’s Bakery, Kaldi’s Coffee Roasting Co.

Grind Dyddiol Perffaith

Ydych chi eisiau darllen mwy o erthyglau fel hyn? Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr!

Leave a Comment

Your email address will not be published.