Asiantaeth estyn amaethyddol yn trefnu gweithdai bwydo | Newyddion

Ymunodd Asiantau Estyniad A&M Agrilife Texas, Mereditch Cryer a Jessica Street, â Intern Dietegydd SHSU Tamaira Armstrong ddydd Iau, Awst 4, i gyflwyno dosbarth ar goginio dan bwysau o’r enw “Plug Into Meal Time.” Roedd y dosbarth yn rhan o gyfres o ddeg dosbarth a gynhaliwyd yn y Walker County Storm Shelter i addysgu dinasyddion yr ardal am fyw’n iach.

Roedd y sesiwn hon yn cynnwys cyflwyniad gan Armstrong ar yr hyn sy’n diraddio gwerth maethol gwahanol fwydydd a sut i gadw cymaint o faetholion â phosibl. Mae Armstrong yn uwch yn SHSU a bydd yn graddio ym mis Rhagfyr. Soniodd am wahanol ddulliau coginio a pha rai sy’n gwella neu’n lleihau’r fitaminau a’r mwynau naturiol mewn bwyd. Rhannodd Armstrong hefyd sut mae pob fitamin hanfodol yn cefnogi swyddogaethau corfforol amrywiol a sut i osgoi creu carcinogenau tra bod bwyd yn cael ei baratoi.

Darparodd Cryer esboniad manwl ar sut i weithredu’n ddiogel a glanhau gwahanol ffyrnau pwysau trydan sydd wedi dod i gymryd lle dyfeisiau coginio traddodiadol yn iawn. Cyfrannodd Street drwy rannu awgrymiadau a phrofiadau personol o ddefnyddio poptai pwysau trydan yng nghegin ei chartref.

Ar ôl eu cyflwyniadau gweledol, bu’r triawd yn helpu aelodau’r dosbarth i baratoi cyw iâr balsamig mêl, sbageti sboncen, crydd eirin gwlanog, a dysgl wy iach wedi’i wneud mewn jariau gwydr bach er mwyn rheoli a storio dognau’n hawdd. Roedd y ryseitiau’n syml ac yn hawdd i’w dilyn. Y canlyniad yn y diwedd oedd cinio iach wedi’i wneud mewn ffracsiwn o’r amser y byddai’n ei gymryd gyda dulliau traddodiadol.

Yn ôl Cryer, gellir coginio ffa sych mewn tua 45 munud gan ddefnyddio’r swyddogaeth bwysau. Arweiniodd y mynychwyr trwy bob mecanwaith o wahanol frandiau ar y farchnad. Pwysleisiodd Cryer bwysigrwydd caniatáu amser i’r pot leihau pwysau ac eglurodd pa fathau o ryseitiau sy’n ddiogel i’w rhyddhau’n gyflym ac sy’n gofyn am ryddhau stêm yn naturiol.

“Rhyddhau naturiol yw’r dull mwyaf diogel ar gyfer cawl, startsh, ac unrhyw rysáit sy’n cynnwys llawer iawn o hylif. Mae’r dull hwn yn cymryd 10-30 munud cyn y gellir tynnu’r cap yn ddiogel. Mae rhyddhau cyflym yn ddiogel ar gyfer llysiau, cigoedd a ryseitiau gydag amseroedd coginio byrrach, ”meddai Cryer.

Mae poptai pwysedd trydan yn arbed ynni oherwydd eu bod yn lleihau amseroedd coginio o lai na hanner o gymharu â defnyddio stôf neu ffwrn. O’i gymharu â popty araf trydan, gellir gorffen rysáit a fyddai’n cymryd wyth i ddeg awr yn isel mewn popty pwysedd trydan mewn hanner awr neu lai. Gellir coginio pasta mewn llai na phum munud.

“Fel arfer fi yw’r person yn fy nghartref sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r coginio yn ystod y gwyliau,” meddai Street. “Hodus iawn i’w gael wrth law pan fydd yr holl losgwyr ar fy stôf yn llawn.” Mae gan rai sosbenni fewnosodiad nonstick sy’n arbed amser trwy ganiatáu i chi frownio neu ffrio yn yr un badell â gweddill y rysáit. Nid oedd yr asiantau yn argymell unrhyw frand penodol, ond rhoddodd fanylion penodol am faint a pherfformiad y mathau mwyaf cyffredin mewn ystod eang o gymwysiadau.

Dosbarthwyd yr holl ddeunyddiau a welwyd ar y sgrin ar ddechrau’r dosbarth mewn print i fynd adref gyda nhw er mwyn cyfeirio atynt. Gofynnwyd i fyfyrwyr raddio pob rhan o’r dosbarth a rhoi adborth i wella sesiynau yn y dyfodol. Gwnaeth y myfyrwyr lawer o sylwadau cadarnhaol wrth fwynhau’r bwyd a baratowyd mewn dim ond awr. Cyflwynwyd trawsnewidiadau ryseitiau a chynnal a chadw offer yn ystod y pryd bwyd.

Bydd y dosbarth nesaf ddydd Iau, Medi 1af yn cwmpasu bara, gan gynnwys rysáit burum cyflym, bara soda Gwyddelig, a rhai “haciau” Cryer gyda chwcis wedi’u gwneud ymlaen llaw. Ddydd Iau, Hydref 6, bydd yr asiantau yn rhannu ryseitiau ar gyfer cacennau a llenwadau. Ar nos Iau, Tachwedd 17, bydd y dosbarth yn creu danteithion Nadolig. Mae dosbarthiadau rhwng 10 am ac 1 pm ac yn costio $30 y sesiwn. Mae’r holl gynhwysion ac offer wedi’u cynnwys a gall mynychwyr fynd â’r hyn y maent yn ei goginio adref yn ystod y dosbarth. I RSVP, cysylltwch â Swyddfa Estyniad Sir Walker ar 936-435-2426 neu cofrestrwch ar-lein trwy glicio Homemade Huntsville yn https://www.eventbrite.com/d/tx–huntsville/events/ .

Leave a Comment

Your email address will not be published.