Atlantic Beach Pie yw’r pwdin y byddwch chi’n ei wneud trwy’r haf

Mae Bill Smith yn drysor coginiol yng Ngogledd Carolina. Os mai berdys a graean oedd etifeddiaeth ei ragflaenydd Crook’s Corner, gwaddol Bill Smith* yw Atlantic Beach Pie.

Oherwydd ei bod wedi poblogeiddio’r gacen ranbarthol syml hon, nid rysáit yn unig mohoni bellach wedi’i hysgrifennu ar gerdyn mynegai pylu neu mewn hen lyfr coginio cymunedol. Mae wedi dod yn gymaint o “rywbeth” nes i Hufen Iâ Ysblennydd Jeni o Ohio greu blas Atlantic Beach Pie ychydig flynyddoedd yn ôl.

Un o fy hoff atgofion o Bill Smith oedd ymweld ag ef yn ei fwyty, Crook’s Corner, ar ddiwrnod pan oedd y bwyty ar gau. Ond nid yw hynny’n golygu nad oedd gweithgaredd yn y gegin. Caewyd y bwyty, ond roedd Bill ei hun yn gwneud dwsinau o Atlantic Beach Pies ar gyfer digwyddiad arbennig yr oedd yn ei gynnal. Wrth i ni siarad, symudodd hi’n osgeiddig hambyrddau yn llawn cacennau 9 modfedd i mewn ac allan o’r popty fel pe bai’n dawnsio. Mae hi wedi gwneud y tartenni yma gymaint o weithiau fel nad oedd hi wedi colli curiad, gan barhau â’n sgwrs fel petaem yn eistedd wrth ymyl ein gilydd yn sgwrsio’n dawel.

Fel Bill, ces i fy magu ar y darten lemon melys trwchus a hufennog yma hefyd. Rwy’n ei gofio’n bennaf o’r cymalau pysgod yn Morehead City, sydd ar draws y bont o Atlantic Beach, Gogledd Carolina. Roedd hefyd yn un o’r ryseitiau Sgowtiaid Merched hawdd a di-flewyn ar dafod yr oedd ein milwyr yn eu pobi â chregyn pastai cracker mini graham parod.

Wrth ymchwilio i’r rysáit hwn, darganfyddais fod y llenwad bron bob amser yr un fath, sudd lemwn, sudd leim a lemwn neu weithiau sudd leim; melynwy a llaeth cyddwys wedi’i felysu. O bryd i’w gilydd, ychwanegwyd croen lemwn a phinsiad o halen, ond tri chynhwysyn ydyw yn y bôn. Roedd y gacen yn aml yn cael ei weini ar ei phen ei hun ar y plât lle gellid gweld y llenwad yn symud neu weithiau byddai meringue, wedi’i wneud o’r gwynwy dros ben, yn ei gorchuddio.

Hyd y cofiaf i’r bastai gael ei wneud yn bennaf gyda chrwst graham cracker wedi’i wneud ymlaen llaw a oedd yn dda ond nid yn wych. Wrth ddarllen ryseitiau mewn llyfrau coginio cymunedol, darganfyddais fod wafferi fanila a chracers Ritz hefyd yn cael eu defnyddio i wneud y gramen.

Y rhan fwyaf o’r amser, rhestrwyd y gacen yn syml fel pastai lemwn. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r rysáit o’r enw Oergell lemwn pei, cacen lemon dwyreiniolneu hyd yn oed Cacen lemwn a llefrith ond roedd pawb yn gwybod mai’r gacen oer, hufenog, siwgraidd o laeth cyddwys a lemon oedd hi.

Ailenwyd y gacen gan Bill Smith cacen traeth yr Iwerydd er anrhydedd i dai pysgod a’r traddodiad o fwyta’r darten lemwn yma ar ôl cinio bwyd môr. Dywed fod ei fam wedi ei ddysgu y byddai unrhyw bwdin arall ar ôl pysgod cregyn yn ei wneud yn sâl. P’un ai’n wir ai peidio, mae’n wir mai pwdin lemwn yng Ngogledd Carolina oedd yr “opsiwn” a ffefrir ar ôl bwydlen bwyd môr.

Nid yw Bill yn honni ei fod wedi creu’r gacen, ond yn sicr fe’i poblogodd. Yn bersonol, dwi’n meddwl ei fod wedi ei wella. Athrylith Bill Smith’s Atlantic Beach Pie yw’r gramen hallt menynaidd a hufen chwipio go iawn ar ei ben. Y tamaid perffaith yw rhai o’r cwcis creisionllyd ychydig yn felys a hallt wedi’u llenwi â chacen jiggly o darten melys llaethog a hufen chwipiedig blewog. Mae’n dda iawn OMG a dyna’r gwir reswm ei fod wedi dod yn beth felly!

Mae yna ryseitiau ffansi sy’n defnyddio gwynwy neu surop corn i glymu’r gramen gyda’i gilydd, ond does dim rhaid i chi eu hychwanegu. Os dymunwch, gallwch ychwanegu ychydig mwy o fenyn fel bod y briwsion yn pobi’n solet.

Rwyf wedi addasu rysáit Bill i ddefnyddio padell untro 8 modfedd sgwâr gyda chaead fel bod y pwdin yn hawdd i’w gludo a gallwch gael 12 sgwâr o’r “gacen”. Rwy’n hoffi fy hufen chwipio plaen di-siwgr i gydbwyso melyster y llaeth cyddwys, ond os ydych chi’n hoffi pethau’n felysach, ychwanegwch ychydig o siwgr i’r hufen.

Waeth sut rydych chi’n ei weini, mae’n bwdin gwych i ddod ag ef i unrhyw ddigwyddiad neu bryd o fwyd, gyda neu heb fwyd môr. Mae gennym ni Bill i ddiolch am ddod â’r “gacen honno” i’n byrddau haf.

Cacen Traeth Iwerydd Bill Smith

Mae’r rysáit hwn yn seiliedig ar rysáit Bill Smith ar gyfer Atlantic Beach Pie. Newidiais y mesuriadau a’r badell bobi, ond cadwais ei chyfrannau yr un peth. Pobwch y diwrnod cyn yr ydych am ei weini a’i gadw yn yr oergell tan ychydig cyn ei weini.

AR GYFER Y CRUST:

2 lewys o gracwyr (gyda halen), heb eu hagor

1/3 cwpan siwgr gwyn gronynnog

1½-2 ffyn menyn heb halen, tymheredd yr ystafell i feddal iawn

AR GYFER Y LLENWI:

4 melynwy mawr

1 can (14 owns) llaeth cyddwys wedi’i felysu

½ cwpan sudd lemwn neu leim, cymysgedd o’r ddau, neu sudd leim

pinsiad o halen kosher

Hufen chwipio ffres i’w addurno

Cynheswch y popty i 350 ° F

Gan ddefnyddio rholbren, fflatiwch y cwcis yn eu llewys. Neu gan ddefnyddio’ch dwylo, malwch y cwcis yn fân. (Stopiwch cyn i’r holl gwcis droi’n llwch; rydych chi eisiau cael rhai darnau bach; mae’r darnau mwy yn ychwanegu gwead braf i’r gramen.

Ychwanegwch y briwsion cwci i bowlen ac ychwanegu siwgr; troi i gyfuno. Ychwanegwch y menyn meddal a gweithiwch yr holl friwsion gyda’ch dwylo. Rwy’n rhoi mitt popty ymlaen ac yn stwnsio’r menyn a’r bisgedi i dorri unrhyw dalpiau sy’n rhy fawr yn fy marn i.

Gweithiwch y menyn gyda’ch dwylo nes bod y briwsion yn dal at ei gilydd. Os yw’r gramen yn rhy friwsionllyd, ychwanegwch y ½ ffon arall o fenyn meddal. Gwasgwch i mewn ac i fyny ochrau padell sgwâr 8 modfedd neu badell bastai 9 modfedd.

Rhewi am 15-20 munud, yna pobi am 16-18 munud neu nes bod y gramen wedi’i liwio ychydig. Nid oes angen i’r sylfaen fod yn oer cyn ei lenwi, rwy’n gadael iddo oeri am 10 munud.

Gwnewch y llenwad: Mewn powlen ganolig, chwisgiwch y melynwy i’r llaeth cyddwys, yna ychwanegwch y sudd lemwn neu leim (neu’r ddau) a halen, gan wneud yn siŵr eu bod yn cyfuno’n llwyr.

Arllwyswch i’r plisgyn a’i bobi am 16-18 munud nes bod y llenwad wedi setio; Fe wnes i bobi am 18 munud ac roedd yn berffaith.

Gadewch i oeri’n araf i dymheredd ystafell a’i roi yn yr oergell nes ei fod wedi oeri’n llwyr, 6 awr neu dros nos. Ar y pwynt hwn, gellir ei rewi hefyd os nad ydych chi’n ei weini ar unwaith.

Gweinwch gyda llond bol o hufen chwipio ffres.

* (Ymddeolodd Bill Smith ar ôl 25 mlynedd fel cogydd yn Crook’s Corner a chaeodd y bwyty ym mis Mehefin 2021, ond cadwch olwg, efallai y bydd yn ailagor.)

Leave a Comment

Your email address will not be published.