Beth yw cacen hufen iâ a 7 ffordd wych o’i gwneud yn fegan?

Nid yw cacen iâ yn cynnwys rhew na chacen, ac ni fyddwch yn dod o hyd iddi yn y rhewgell. Daeth y wledd holl-Americanaidd hon i fodolaeth trwy gydlifiad o allu marchnata a dyhead am gyfleustra. Roedd arloesi Americanaidd ar gynnydd, ac roedd oergelloedd, neu gistiau iâ, newydd gyrraedd y farchnad. Ar yr un pryd, roedd gwragedd tŷ yn chwilio am opsiynau haws i roi pwdin ar y bwrdd, ac roedd angen i Nabisco gymell prynu ei wafferi siocled sydd bellach yn eiconig. Ganed y pwdin syml ond cŵl fel treiffl, gan gyfuno rhywbeth crensiog a melys â rhywbeth tebyg i bwdin neu chwipiad. Y canlyniad yw trît oer gyda haenau tyner, tebyg i gacennau o fewn “rhew” hufennog. Yn ddelfrydol ar gyfer y gegin gartref, mae’n anghyffredin dod o hyd i gacen hufen iâ mewn becws, a hyd yn oed yn brinnach dod o hyd i fersiwn fegan. Mae’n bwdin arbenigol yn sicr, ond pan fydd y chwant penodol yn taro, ni allwn gael digon ohono. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am gacennau hufen iâ, ynghyd â saith ffordd i’w gwneud yn fegan.

Bocs Fegan Mawr

Beth yw cacen hufen iâ?

Mae cistiau rhew i oergelloedd beth yw ffonau troi i ffonau smart: mae’r cyntaf yn rhagddyddio’r llall. Mae cistiau iâ, yn y bôn cypyrddau mawr wedi’u hinswleiddio wedi’u llenwi â rhew a ddefnyddir i gadw nwyddau darfodus yn oer yn y misoedd cynhesach, wedi bod o gwmpas ers y 1830au, ond cymerodd beth amser i gacennau brest iâ ddechrau ymddangos yn llyfrau’r gegin. Gellir dod o hyd i un o’r cyfeiriadau cynharaf at gacen hufen iâ yn Llyfr Coginio’r Wladfa, cyhoeddwyd yn 1915. Fodd bynnag, ni chyrhaeddodd y “peis” dim pobi hyn eu hanterth tan y 1930au a thu hwnt. Roedd oergelloedd holl-drydan wedi dechrau disodli cistiau iâ traddodiadol yn gyflym erbyn hyn, ac roedd y gwerthwyr yn ddidostur. Fodd bynnag, cadwodd y ddyfais newydd yr enw oergell ac ni newidiodd i’r term oergell tan sawl degawd yn ddiweddarach. Yn y 1950au, roedd 80 y cant o Americanwyr a oedd yn byw mewn ardaloedd gwledig a 90 y cant o’r rhai a oedd yn byw mewn ardaloedd trefol yn berchen ar wneuthurwr rhew awtomatig (a elwir hefyd yn oergell).

Wrth i gistiau iâ trydan ddechrau gwneud eu ffordd i mewn i gartrefi Americanaidd dosbarth canol, lansiodd Nabisco ei wafferi siocled enwog. Fel oedd yn boblogaidd ar y pryd (ac yn parhau i fod yn wir heddiw), roedd y tun waffer yn cynnwys rysáit printiedig ar y cefn. Daeth y rysáit yn adnabyddus fel y Gacen Icebox enwog ac roedd angen pedwar cynhwysyn yn unig: Wafferi Siocled Enwog Nabisco, hufen chwipio, siwgr a fanila. Y cyfan roedd rhaid i wraig tŷ ei wneud oedd chwipio’r hufen gyda siwgr a fanila, ei wasgaru rhwng haenau o wafferi Nabisco, a gadael iddo eistedd yn yr oergell dros nos. Am gysyniad di-ffws i gynhyrchu canlyniadau mor wych! Athrylith y rysáit hwn yw’r amser yn yr oergell, er, oergell. Wrth i’r pwdin setio, mae’r hufen yn meddalu’r cwcis crensiog ac yn eu gwneud yn flasus o dendr (nid soeglyd). Mae’r cysondeb canlyniadol yn wir yn teimlo fel brathu i gacen llaith gyda haenau o hufen chwipio ar ei phen. Yn y bôn, mae’n ddi-ffol: nid oes risg o losgi unrhyw beth na gwneud llanast o’r mesuriad fel sy’n wir am y gacen go iawn. Pan ymddangosodd Cool Whip ym 1966, trawsnewidiwyd y gacen hufen iâ yn bwdin dau gynhwysyn y gellid ei wneud mewn munudau (llai amser oergell).

Mae poblogrwydd cacennau hufen iâ wedi pylu yn y degawdau diwethaf, ond nid ydym yn gweld pam. Mae’n haws na gwneud y gacen mwg ffasiynol ac mae’n blasu’n wych bob tro. Dyma i adfywio’r gacen hufen iâ ostyngedig, dim ond ei wneud yn fegan.

Sut i wneud cacen hufen iâ

Mae’r syniad o gacen hufen iâ yn syml o ran cysyniad a gweithrediad. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhywbeth melys a chrensiog (er enghraifft, cracker graham neu gwci), rhywbeth wedi’i chwipio neu hufennog (er enghraifft, pwdin neu hufen chwipio), ac amynedd. Mae addurniadau fel topins ffrwythau, crymbl cwci, neu drizzles melys yn gwbl ddewisol. Mae cydosod mor hawdd â gwneud brechdan menyn cnau daear a jeli, yn enwedig os ydych chi’n defnyddio cynhwysion a brynwyd mewn siop. Mewn treiffl neu unrhyw fath o ddysgl weini dwfn, rhowch haen sengl o’ch eitem creisionllyd. Topiwch yn gyfartal â’ch eitem hufen. Llenwch yr haen hon nes i chi ddefnyddio’ch cynhwysion. Rhowch ef yn yr oergell dros nos, a voila, rydych chi newydd wneud cacen hufen iâ fegan hollol flasus.

7 rysáit cacennau hufen iâ fegan

VegNews.EdgyVegllysieuyn nerfus

1 Cacen Hufen Iâ Oreo Menyn Pysgnau Siocled

Gan fentro ymhellach i’r categori cacen gaws, mae’r gacen hufen iâ trwm hon yn gyfoethog ac yn ddirywiedig diolch i lenwad caws hufen menyn cnau daear siocled. Pâriwch hwnnw gydag Oreos tebyg i bastai, a bydd unrhyw un sy’n caru taenu menyn cnau daear ar eu hoff gwci llaeth ceirch yn gofyn yn eiddgar am ail dafell.
Gwybod mwy

VegNews.Godairyfreemynd yn rhydd o laeth

dwy Cacen Hufen Iâ Fegan S’more

Mae llawer yn digwydd yn y gacen hufen iâ dysgl ddwfn fegan hon, ac rydyn ni yma amdani. Byddwch yn cyfuno haenau o graciwr graham tyner, pwdin siocled cartref, fflwff malws melys, malws melys bach, a drizzle siocled i greu pwdin epig, parod ar gyfer yr haf. Mae’r teimlad hwn yn bendant yn curo malws melys du unrhyw ddiwrnod.
Gwybod mwy

VegNews.IowaGirlEatsmerch iowa yn bwyta

3 Cacen bocs iâ lemwn a llus heb glwten

Mewn gwirionedd, gellir gwneud unrhyw gacen hufen iâ heb glwten trwy gyfnewid wafferi di-glwten neu gracers graham. Mae’r rysáit hwn yn galw’n benodol am S’moreables, sy’n gyfeillgar i fegan, ond bydd unrhyw fegan graham yn ei wneud. Ychydig yn fwy cymhleth na’ch cacen hufen iâ sylfaenol, mae’r pwdin hwn yn cyfuno styffylau a brynwyd mewn siop gyda cheuled lemwn fegan cartref a llus ffres. Mae’n anrheg gwanwyn neu haf perffaith ar gyfer unrhyw fath o ymgynnull.
Gwybod mwy

VegNews.heartofabakercalon pobydd

4 Cacen hufen iâ fegan gyda wafferi siocled

Dyma ymgnawdoliad fegan o gacen hufen iâ glasurol Nabisco. Mae’r rysáit yn galw am wneud eich wafferi siocled eich hun a hufen chwipio, ond gall y rhai sy’n well ganddynt beidio â throi eu popty ymlaen gyfnewid yn wafferi siocled enwog Nabisco (ie, maen nhw’n fegan) a thwb o So Delicious CocoWhip. Agwedd fwyaf heriol y rysáit hwn yw aros i’r cwcis feddalu drannoeth.
Gwybod mwy

VegNews.BigboxveganBocs Fegan Mawr

5 Cacen Hufen Iâ Pwdin Siocled Fegan

Pwdin, cracers graham, hufen chwipio, wedi’i wneud. Yn syml, mae’r gacen hufen iâ fegan lled-gartref hon yn cynnwys pwdin siocled cartref cyflym a chwcis grawn cyflawn ac yna haen drwchus o hufen chwipio nad yw’n gynnyrch llaeth. Top gydag ychydig o sglodion siocled os ydych chi’n teimlo’n ffansi.
Gwybod mwy

VegNews.BrokebankveganAeth Banc Vegan yn fethdalwr

6 Charlotte o Limo

Yn adfywiol ond eto’n gyfoethog ar yr un pryd, mae’r fersiwn hon yn cyfuno cwcis fanila tenau gyda hufen cashew wedi’i drwytho â chalch. Rydym yn argymell yn gryf ychwanegu llwy fwrdd neu ddwy o rym at y gymysgedd hufen cashew ar gyfer pwdin parod ar gyfer parti.
Gwybod mwy

VegNewyddion.Alergyliciousalergedd

7 Cacen Mocha Iâ Fegan

Cyfunwch eich hoffter o goffi a chwcis sglodion siocled gyda’r rysáit ffôl hon sy’n dibynnu ar styffylau a brynwyd mewn siop. Sylwch: byddwch chi eisiau defnyddio cracers creisionllyd, nid yr amrywiaeth wedi’i bobi. Fe wnaethon ni roi cynnig arni gyda Heavenly Crunch Cookies newydd Maxine ac fe weithiodd yn dda (maen nhw hefyd yn rhydd o glwten).
Gwybod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am bwdinau fegan, darllenwch:
25 Cwcis Fegan yn Ddamweiniol
6 cacen wych y gallwch eu prynu yn y siop groser
Yr 19 Toesen Fegan Gorau yn yr Unol Daleithiau

DIM OND LANSIO! Mynnwch ein llyfr ryseitiau 10 Prydau Haf Fegan Hawdd i’w lawrlwytho ar unwaith AM DDIM.

Cael y canllaw

Leave a Comment

Your email address will not be published.