Betty Crocker’s Chicken Fricassee: Trysor o’r 70au | Rhad ac am ddim

Roeddwn i’n chwilio am hen rysáit teulu yr wythnos o’r blaen a threuliais beth amser gyda hen ffrind. Llyfr Coginio Betty Crocker 1971 Fy Mam, yr 8fed argraffiad o fersiwn 1969.

Mae’r clawr bron yn gyfan gwbl ar wahân, er gwaethaf haen o dâp dwythell, ond mae’r gwythiennau sy’n dal y tudalennau gyda’i gilydd (edrychwch yn fam, dim glud!) yn gadarn. Wel, pe bai hyn mewn cyflwr gwell, yn ôl y rhyngrwyd, gallwn ei werthu am tua $50. Fel pe bai byth yn mynd i wneud hynny.

Troais y tudalennau; Byddaf yn aml yn darllen hwn a llyfrau coginio eraill fel plentyn. Heck, darllenais y geiriadur am hwyl, Reader’s Digest o glawr i glawr, a holl ddirgelion Nancy Drew a Hardy Boys o leiaf deirgwaith.

Roedd y llyfr coginio arbennig hwn yn hwyl. Roedd ganddo bob math o ryseitiau difyr, ryseitiau i ddiddanu pobl, fel canapes a chacennau wedi’u cerflunio a phowlenni melon cerfiedig. Mam ryseitiau a ddefnyddir ar gyfer noson cerdyn neu benwythnos Yahtzee.

Rwy’n dal i allu blasu’r cracwr Ritz gyda chaws wedi’i wasgu ac olewydd pimento wedi’i stwffio arno ar bigyn dannedd. Byddaf yn siarad am hynny i gyd yn ddiweddarach.

Yr hyn a’m trawodd yr wythnos hon yw fy mod wedi anghofio’n llwyr am y sgilet trydan. Roeddwn i’n chwilio am ryseitiau cyw iâr gynnil, ac roedd llun tudalen lawn o fricassee cyw iâr mewn sgilet trydan nonstick godidog o ganol y ganrif, wedi’i losgi’n oren ar liain bwrdd gwyrdd saets. Roedd yn edrych fel cartref!

Mae’n edrych fel bod Sunbeam wedi cyflwyno’r sgilet trydan cyntaf ym 1953, ond rwy’n eithaf sicr mai Westinghouse oedd ein dyfais 1970. Roedd yn sgwâr, gyda dolenni ar bob ochr a mesurydd tymheredd ar y plwg. Roedd yn gwneud pethau gymaint yn haws na defnyddio’r stôf drydan, ac os byddaf byth yn gorffen yn rhywle heb nwy yn coginio, byddaf yn prynu un arall.

Gall sgiledi trydan ddatrys llawer o broblemau, megis peidio â chael stôf neu fod angen ffynhonnell goginio ychwanegol. Gallwch chi fynd ag ef i wersylla ac osgoi propan. Gallech gadw un yn eich ystafell wely i grilio cawsiau, crempogau, neu fyrgyrs, yna ei storio o dan eich gwely.

Maent yn gludadwy a gallant gynnal tymheredd cyson o 175 i 400 gradd. Yn y bôn, radell gydag ochrau ydyw ac rydych chi’n gwybod yn union ar ba dymheredd rydych chi’n coginio, heb unrhyw fannau poeth. Mae’n fwy amlbwrpas na ffrïwr aer ac mae’n hawdd ei lanhau.

Roeddwn i’n meddwl am ffyrdd o gynilo yn y siop groser, gan fod “amseroedd yn anodd.” Fy nhraul fwyaf yw llaeth a chig. Rwy’n ysgwyd fy mhen pan welaf ddarnau cyw iâr am bron i ddwbl yr hyn a dalais bedair blynedd yn ôl. Roedd tua 10 mlynedd yn ôl, gwn, pan dalais $1.99 y bunt am stiw cig eidion ($5.99 erbyn hyn).

Mae Andrew a minnau wedi dewis prynu toriadau mwy am brisiau is (rhost porc pum punt am $1.79 y pwys oedd bargen ddiweddar) a’u torri’n ddognau llai, gan gael wyth i 10 pryd allan o un pryd yn aml i’w prynu. Rydyn ni hyd yn oed wedi bod yn gwneud ein ham a byrger porc ein hunain a phati oherwydd ni allaf wrthsefyll y syniad o dalu $3.99 y bunt.

Ar ôl fy antur twrci diwethaf Diolchgarwch, rwy’n eithaf cyfforddus yn rhwygo cyw iâr cyfan, a phan ddaw i ddewis rhwng pecyn o gluniau am $3.49 y pwys ac aderyn cyfan am $1.49 y pwys, yna rydych chi’n gwybod pa ddewis ydw i’n mynd i Creu. gwneud. Rydyn ni wedi’n difetha’n ormodol yn bwyta darnau yn unig, a chan fod dau ohonom ni a dau o bron unrhyw beth mewn cyw iâr, dyna’r union faint o rannau.

Hefyd, rydych chi’n cael carcas i’w gasglu ar gyfer saladau neu’n berwi ar gyfer cawl.

I gwblhau’r cylch hwn, hyd yn oed os oes gennych fwy na dau wrth y bwrdd, byddwch yn arbed arian trwy goginio aderyn cyfan a gallwch dynnu gwellt allan ar gyfer darnau os daw hynny’n broblem. Mae’r rhan fwyaf o frest cyw iâr yn gwneud pedwar dogn beth bynnag, felly gallai un aderyn wneud wyth dogn da ynghyd ag adenydd i’w sbario.

Mae Rysáit Fricassee Cyw Iâr Betty Crocker yn bryd un pot, gyda grefi a pheli cig. Taflwch ychydig o ffa gwyrdd i mewn ar yr ochr a gallwch ymlacio gyda’r paratoad, ni fydd y gost a’r pryder yn ddigon.

Mae cynhyrchion llaeth hefyd yn ddrud nawr, felly ystyriwch laeth tun neu laeth powdr. Hefyd, pan fydd llaeth ffres ar werth, prynwch ychwanegol, ei rewi mewn dognau bach, ac yna ei ddadmer yn yr oergell at ddefnydd y gegin yn y dyfodol. Ni fyddwch yn sylwi ar y gwahaniaeth.

Un nodyn arall ar y rysáit hen ffasiwn hwn. Bu amser pan y cwbl a goginid oedd lard, byrhau llysiau, neu “salad oil.” Dwi’n cofio pan ddaeth olew canola ar y sîn, ac olew safflower, corn oil, etc. Bellach mae dewis enfawr o olewau iachach, gallwch ddefnyddio un o’r rheini ar gyfer ffrio, ond bydd angen lard neu fenyn ar gyfer y peli cig.

Hefyd, mae’r rysáit yn dechrau trwy ychwanegu mwy o gynhwysion yn y canol, ac mae’r peli cig hanfodol (dywedwch “ie” wrth cennin syfi) ar y diwedd.

Torrwch y cyw iâr hwnnw, golchwch eich dwylo a gadewch i ni goginio!

VVV

FFRICES IŴR GYDA TOMPLINGS

Betty Crocker

Llyfr Coginio”, 1971

4 1/2 i 5 pwys o gyw iâr stiw, wedi’i dorri i fyny

1 cwpan o flawd

2 lwy de o halen

1/4 llwy de o bupur

2 lwy de o paprika, os dymunir

Byrhau llysiau neu olew salad

1 cwpan o ddŵr

3 llwy fwrdd o flawd

Twmplenni llaeth (isod)

Golchwch y darnau cyw iâr a’u sychu. Cymysgwch y blawd, halen, pupur a phaprica. Côt cyw iâr gyda chymysgedd blawd.

Cynhesu haen denau o fyrhau llysiau neu olew mewn sgilet fawr; Cyw iâr brown ar bob ochr. Draeniwch y braster a’r gronfa wrth gefn. I’r badell, ychwanegwch ddŵr ac, os dymunir, winwnsyn wedi’i dorri, sudd lemwn, neu berlysiau fel dail rhosmari neu deim.

Gorchuddiwch yn dda; coginio cyw iâr yn araf 2 1/2 i 3 1/2 awr nes ei fod yn dendr, gan ychwanegu dŵr os oes angen.

Tynnwch y cyw iâr i sosban boeth a’i gadw’n gynnes. Arllwyswch a chadwch yr hylif yn y badell.

I wneud saws, cynheswch 3 llwy fwrdd o’r braster neilltuedig mewn sgilet. Cymysgwch 3 llwy fwrdd o flawd. Coginiwch dros wres isel, gan droi, nes bod y gymysgedd yn llyfn ac yn fyrlymog.

Tynnwch oddi ar y gwres. Ychwanegu digon o laeth i hylif cadw i wneud 3 chwpan; arllwys i badell. Cynhesu i ferwi, gan droi’n gyson. Berwch a chymysgwch un funud. Dychwelyd cyw iâr i’r saws.

DYMPLEDION

Mesur 1 1/2 cwpan o flawd, 2 lwy de o bowdr pobi, a 1/4 llwy de o halen i mewn i bowlen. Ychwanegwch 3 llwy fwrdd cennin syfi wedi’u torri, os dymunir. Torrwch mewn 3 llwy fwrdd o fyrhau (neu fenyn) nes bod y cymysgedd yn debyg i flawd. Ychwanegwch 3/4 cwpan o laeth.

Gollyngwch y toes twmplen gyda llwyaidau dros gyw iâr poeth. coginio heb ei orchuddio 10 munud; gorchuddiwch a choginiwch 20 munud yn fwy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.