Bwyd: Wyth Awgrym ar gyfer Coginio Dim Gwastraff gan Jack Monroe

Mae Jack Monroe ar genhadaeth i helpu’r rhai sy’n byw mewn tlodi i fwyta’n dda a gwastraffu llai.

Wrth i ofnau hinsawdd a’r argyfwng costau byw ddominyddu’r penawdau, gan adael llawer o deuluoedd yn ofnus o’r hyn sydd gan y dyfodol, mae’r actifydd, y cogydd a’r awdur Jack Monroe yn ceisio newid y ffordd yr ydym yn bwyta trwy feddwl am wastraff.

Maent wedi partneru â Twitter i greu edefyn sy’n hygyrch i unrhyw un ar y platfform i dynnu sylw at ryseitiau sy’n defnyddio gwastraff cartref cyffredin. Daw ar ôl i Monroe rannu post blog yr wythnos diwethaf yn beirniadu’r drafodaeth ar-lein gyfredol am goginio i arbed arian.

Postiodd Monroe: “Ar drothwy #WorldEarthDay, rwy’n gweithio gyda Twitter UK i rannu fy ryseitiau dim gwastraff a chreu math o lyfr #NoWasteCook: casgliad o ryseitiau a syniadau yma ar Twitter. Gan ddechrau gyda phump o fy hoff ryseitiau sy’n defnyddio peth o’r bwyd sy’n cael ei wastraffu fwyaf yn y DU…”

Dyma rai o’r awgrymiadau gorau a rennir:

1. Gwneud Pesto Salad Prepackaged

“Un o’r eitemau sy’n cael ei daflu fwyaf yn y DU yw’r salad sydd wedi’i baratoi,” meddai Monroe. “Gallwch ei droi’n pesto gyda dim ond llond llaw o gynhwysion syml. Defnyddiwch ef ar basta, saladau tatws, cawliau, neu ar frechdanau neu dost caws.”

Os gwnaethoch chi brynu salad ar gyfer barbeciw neu swper a sylweddoli nad oedd mor boblogaidd, mae’n syniad gwych ei gymysgu a’i ddefnyddio fel dresin blasus. Mae salad wedi’i goginio ymlaen llaw yn ddrud am yr hyn ydyw, felly does dim pwynt gwastraffu llysiau gwyrdd da ac arian caled.

2. Trowch fara hen yn gawl maethlon

Mae’n debyg ein bod ni i gyd wedi bod yn euog o brynu torth o fara ac anghofio amdano neu hyd yn oed daflu top a gwaelod eich panties yn bechadurus.

Mae Monroe yn rhannu: “Eitem arall sy’n aml yn mynd yn wastraff yw bara. P’un a yw’n ben y dorth, y darnau hen neu’r crystiau torri o frechdanau, neu hyd yn oed fara garlleg dros ben, trowch ef yn [a] cawl blasus gyda dim ond tri chynhwysyn pantri.”

Dim ond garlleg, olew, perlysiau, a bocs o domatos sydd ei angen ar ei rysáit pappa al pomodoro (ynghyd â’r hen ddarnau o fara). Ffriwch y garlleg, ychwanegwch y tomatos, dŵr a pherlysiau a choginiwch dros wres isel. Ychwanegwch y bara ar y diwedd a gadewch iddo orffwys (wedi’i orchuddio) am o leiaf hanner awr fel bod y bara’n amsugno’r blas i gyd.

3. Defnyddiwch afalau wedi’u cleisio yn lle wyau i wneud bara

“A beth am yr afalau hynny y tu hwnt i’w cysefin?” Monroe yn gofyn. “Gallwch chi ddefnyddio saws afalau yn lle wyau ar gyfer pobi, gan fod y pectin yn gweithredu fel asiant rhwymo, fel yn hwn (fegan, gyda llaw) bara afal.”

Pwy oedd yn gwybod y gallai saws afalau fod mor ddefnyddiol?

4. O laeth sur i fara soda

“Llaeth ychydig yn sur neu ychydig yn geuled? Peidiwch â’i daflu i ffwrdd!” Meddai Monroe. “Cymysgwch ef â blawd, soda pobi, a diferyn o finegr ar gyfer bara soda heb dylino, heb gyfarpar. Os nad ydych erioed wedi gwneud bara o’r blaen, mae hwn yn lle gwych i ddechrau!”

Mae bara soda Gwyddelig yn flasus ac yn llenwi, yn enwedig gydag ychydig o fenyn neu gaws, ac mae fersiwn llaeth sur Monroe yn ffordd rhad a hawdd i wastraffu llai a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

5. Defnyddiwch groen banana mewn bara banana

Mae hynny’n iawn, pan fyddwch chi’n defnyddio bananas brown ar gyfer bara banana o’r cyfnod cloi, nid oes angen i chi daflu’r croeniau allan.

Meddai Monroe, “Golchwch nhw mewn dŵr oer, ysgafn i gael gwared ar y plaladdwyr, ac maen nhw’n berffaith fwytadwy! Ychydig yn fananas, ychydig yn chwerw, wedi’i gymysgu’n wych i fara banana!”

6. A yw’r cwcis yn mynd yn feddal? Mae gennych sylfaen menyn

Mynegodd un dilynwr bryder ynghylch gwastraffu cwcis nad oeddent bellach ar eu gorau. “Nid oes yr un ohonom yn eu bwyta unwaith y byddant yn mynd yn feddal,” postiodd smiley_pockets.

Cyngor Monroe? “Ychwanegwch a chymysgwch gydag ychydig o fenyn (neu fargarîn), gwasgwch i mewn i waelod gwydryn bach, top gyda chaws hufen meddal wedi’i gymysgu ag ychydig o siwgr mân, llwy fwrdd o jam, a chewch gacen gaws flêr ar unwaith”.

7. Lapiwch ciwcymbrau mewn tywelion cegin

Ac o ran ciwcymbr a saladau eraill, mae tric syml i’w cadw’n ffres yn hirach.

“Rwy’n tueddu i lapio fy un i’n dynn iawn mewn tywel cegin glân iawn neu liain dysgl cyn ei roi yn yr oergell; mae’n ymddangos ei fod yn amsugno rhywfaint o’r lleithder gormodol, sy’n helpu i’w gadw’n ffres yn hirach. Gallwch chi wneud yr un peth gyda saladau a pherlysiau ,” meddai Monroe.

8. Cofleidio coesau brocoli

Mae llawer o bobl yn taflu coesynnau brocoli, ond rydym yn colli allan ar ffibr gwerthfawr.

“Sleisiwch ef yn denau a’i ddefnyddio mewn tro-ffrio yn lle castannau dŵr, neu ei ddisio a’i ffrio, yna ei daflu i mewn i basta gyda lemwn, chili a garlleg a llawer o bupur (neu ei daflu i mewn i saws llyfn a gwneud y Dywedodd Monroe, “Rwyf wrth fy modd â choesynnau brocoli, rwy’n prynu coesynnau ychwanegol yn bwrpasol.”

Cyrchwch fwy o ryseitiau dim gwastraff gan Jack Monroe ar ei wefan coginioonabootstrap.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.