Cacen Bundt Siocled – The Washington Post

Bydd y rhai sy’n hoff o siocled yn ymhyfrydu yn blasau coco dwfn, tywyll y Bundt hynod foethus hwn sy’n atgoffa rhywun o’r twnnel cacennau siocled clasurol. Roedd cwpan yn llawn o bowdr coco proses Iseldireg yn blodeuo mewn dŵr poeth gyda phowdr espresso yn dwysáu’r siocled.

Yn lle ychwanegu llenwad, rhown friw dewisol ar y gacen wedi’i wneud â menyn, powdr coco, mêl a llaeth; nid oes angen prynu cynhwysion ar wahân ar gyfer ganache.

Fe wnaethon ni brofi’r rysáit hwn gyda dau bowdwr coco proses Iseldireg, Droste a’r Brenin Arthur Coco Tywyll Dwbl Iseldireg. Os nad ydych chi’n defnyddio un o’r brandiau hyn, dilynwch gyngor Cook’s Illustrated i ddefnyddio powdr coco sy’n cynnwys o leiaf 1 gram o fraster fesul dogn 5-gram, fel y rhestrir ar y label Ffeithiau Maeth. Gall brandiau braster isel arwain at gacen sychach.

Gellir gwneud y gacen hon hefyd ar ffurf bara, yn ogystal â fegan. Gweler AMRYWIADAU isod.

Amser actif: 45 munud; Cyfanswm amser: 1 awr 35 munud

Nodiadau Storio: Gellir storio cacen wedi’i phobi a’i gwydro wedi’i gorchuddio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 4 diwrnod. Rhewi bwyd dros ben mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 1 mis.

Gwnewch y gacen: rhowch rac yng nghanol y popty a’i gynhesu i 350 gradd. Gorchuddiwch badell Bundt fawr (10 i 15 cwpan / 2.3 i 3.5 litr) gyda chwistrell coginio neu saim yn dda gyda haen denau o olew llysiau. Rhowch sylw arbennig i’r tiwb canol, lle mae glynu yn arbennig o debygol.

Mewn powlen ganolig neu gwpan mesur hylif gwydr 4-cwpan (1-litr), chwisgwch coco a phowdr espresso gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cymysgu. Arllwyswch ddŵr berwedig i mewn, gan chwisgio eto nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Bydd y gymysgedd yn tewhau ac yn dod yn sgleiniog, bron fel pwdin. Gadewch i oeri ychydig, yna chwisgwch mewn llaeth nes ei fod wedi’i ymgorffori.

Mewn powlen ganolig ar wahân, chwisgwch y blawd, powdr pobi a halen ynghyd.

Mewn powlen o gymysgydd stondin wedi’i ffitio â’r atodiad padl neu ddefnyddio powlen fawr a chymysgydd llaw, curwch y siwgrau brown a gronynnog, olew, a menyn ar gyflymder canolig nes yn ysgafn mewn lliw, hufenog a blewog, tua 2 funud, sgrapio i lawr. ochrau a gwaelod y bowlen a’r affeithiwr yn ôl yr angen. Yn dal dros wres canolig, ychwanegwch y detholiad fanila, yna’r wyau, un ar y tro, gan aros nes bod y cyntaf wedi’i ymgorffori cyn ychwanegu’r ail. Crafu i lawr y bowlen eto. Ar gyflymder isel, ychwanegwch hanner y cymysgedd powdr coco yn raddol. Efallai y bydd y toes yn edrych ar wahân neu’n geuled, ond peidiwch â phoeni. Ar ôl i’r hylif gael ei gymysgu’n llwyr, stopiwch y cymysgydd, ychwanegwch hanner y cymysgedd blawd a’i gymysgu eto ar wres isel nes bod y cynhwysion sych wedi’u hymgorffori. Ailadroddwch gyda gweddill y gymysgedd coco ac yna gyda gweddill y cymysgedd blawd.

Stopiwch y cymysgydd a sgrapio i lawr ochrau a gwaelod y bowlen unwaith eto. Trowch y cymysgydd yn ôl ymlaen i wres canolig a churo am tua 30 eiliad. Tynnwch y bowlen o’r cymysgydd a’i grafu a’i droi un tro olaf gyda sbatwla hyblyg i wneud yn siŵr nad oes pocedi sych neu smotiau o fenyn anghorfforedig ar ochrau neu waelod y bowlen. Bydd y cytew gorffenedig yn drwchus ac yn sgleiniog, bron fel pwdin neu mousse llyfn.

Crafwch y cytew yn y badell Bundt a baratowyd a llyfnwch y top gyda chefn llwy neu sbatwla gwrthbwyso. Tapiwch y sosban yn ysgafn ychydig o weithiau ar y cownter i roi unrhyw bocedi aer yn y cytew. Pobwch am 45 i 50 munud, neu hyd nes y bydd profwr cacen (neu bigyn dannedd pren) sydd wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân. Pan gaiff ei wasgu’n ysgafn â’ch bys, dylai’r gacen wanhau ychydig, ond efallai y bydd yn dal i deimlo’n feddal iawn. Iawn; Bydd yn cryfhau wrth iddo oeri.

Trosglwyddwch y sgilet i rac a gadewch iddo orffwys am 10 munud. Defnyddiwch sbatwla bach, hyblyg neu gyllell bigfain i lacio ochrau’r gacen o’r badell, ac yna gwrthdroi ar rac weiren. Gadewch i’r gacen oeri’n llwyr.

Gwneud Frosting Dewisol: Mewn powlen fach sy’n ddiogel i ficrodon, cyfuno powdr coco, mêl a halen. Nid oes angen ei droi gan y bydd yn dod at ei gilydd yn braf unwaith y byddwch chi’n ychwanegu’r cynhwysion sy’n weddill.

Mewn cwpan mesur hylif gwydr 2 gwpan (480-mililiter), cyfunwch y menyn a’r llaeth. Cynheswch ar UCHEL nes bod menyn wedi toddi, 30 eiliad i 1 munud. Gall llaeth ewyn, felly cadwch lygad arno, stopiwch y microdon, a’i droi yn ôl yr angen. Arllwyswch y cymysgedd menyn i mewn i’r cymysgedd powdr coco a’i guro nes ei fod yn sgleiniog, yn llyfn ac wedi’i gyfuno’n dda. Curwch y fanila. Ar ôl curo, efallai y bydd y rhew yn oeri ac yn ddigon trwchus na ellir ei dywallt. Os felly, rhowch y microdon eto am 10-20 eiliad ar UCHEL, neu nes ei fod yn ddigon sgleiniog ac yn ddigon tenau i roi mwy o gacen. Gallwch ei gynhesu’n uwch neu’n is yn dibynnu ar faint rydych chi am iddi ddiferu ar y gacen: yn boethach a bydd yn mynd yr holl ffordd i lawr, ychydig yn llai poeth a bydd yn mynd i lawr yn arafach a dim mor bell. Os yw’n dal i ymddangos yn drwchus, tenau gyda llaeth ychwanegol yn ôl yr angen.

Rhew sych o amgylch pen y gacen, gan adael iddi ddiferu i lawr yr ochrau. Os dymunir, defnyddiwch lwy neu sbatwla gwrthbwyso i wthio mwy i fyny ac i lawr. Gadewch i’r gwydredd eistedd am tua 30 munud cyn ei dorri a’i weini neu ei storio.

AMRYWIADAU: Gellir gwneud y rysáit hwn hefyd fel cacen sbwng. Ar gyfer dwy dorth, defnyddiwch y symiau cynhwysion fel y’u hysgrifennwyd, ond gallwch hefyd eu torri yn eu hanner i wneud un dorth. Mae’n well gennym uchder padell dorth 8 1/2-wrth-4-1/2-modfedd, ond bydd padell dorth 9-wrth-5 modfedd yn gweithio cystal. Iro sosbenni torth gyda haen denau o olew, yna leinio gyda darn o bapur memrwn wedi’i dorri i ffurfio sling ar hyd ochrau hir y badell. Ewch ymlaen â’r rysáit fel y’i hysgrifennwyd (os ydych chi’n gwneud dwy dorth, bydd angen tua 720 gram o does ar bob padell), pobi am tua 50 munud. Gadewch i oeri yn y badell am 10 munud cyn tynnu’r gacen o’r badell gyda sling memrwn. Frost, os dymunir, fel yr uchod.

I wneud y fegan hwn, rhowch laeth nad yw’n gynnyrch llaeth a menyn fegan (cyfnewid un-i-un) yn y gacen a’r rhew. Hepgorwch yr wyau a chymysgwch 1 1/2 llwy de o finegr seidr i mewn i’r cytew cacen ynghyd â’r fanila. Ar gyfer y gwydredd, gellir defnyddio surop agave yn lle mêl.

Mae’r rysáit hwn wedi’i ddiweddaru gyda chanllawiau ychwanegol ar bowdr coco.

Gan yr awdur Voraciously Becky Krystal, a ysbrydolwyd gan rysáit gan yr awdur llyfr coginio Marcy Goldman’s 1997 Post.

Profwyd gan Becky Krystal.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd yn [email protected].

Leave a Comment

Your email address will not be published.