Cacen Tangelo Oren Siocled @ Ddim yn Eithaf Nigella

Dyma fersiwn siocled ac oren o gacen enwog Oren y Dwyrain Canol Claudia Roden. Mae gwead y gacen hon yn anhygoel ac yn hynod llaith diolch i ychwanegu orennau wedi’u berwi cyfan sy’n cael eu cymysgu i’r gacen. Rhoddodd Valentina dangelos ac orennau i mi ac roeddwn i eisiau gwneud cacen gyda nhw. Ond wedyn meddyliais, beth os ydw i’n gwneud fersiwn siocled o’r gacen yma? Sut fyddai hynny’n mynd? Troi allan ei fod yn ANHYGOEL!

Cacen heb flawd oren a siocled

Syniadau ar gyfer gwneud y gacen hon heb oren a blawd siocled

1 – Gallwch chi wir ddefnyddio unrhyw sitrws – mae tangelos, tangerinau, orennau i gyd yn gweithio’n wych yn hyn o beth. Bydd hyd yn oed lemonau a grawnffrwyth yn flasus yn hyn o beth, er y byddant yn amlwg yn llai melys.

2 – Mae’r gacen ei hun yn hawdd iawn, ond yr hyn sy’n cymryd hiraf yw berwi’r orennau. Gallwch chi ferwi’r orennau ar y stôf neu eu coginio yn y microdon. Mae’n cymryd o leiaf awr ar y stôf (yn dibynnu ar faint eich orennau) a bydd angen i chi barhau i ychwanegu at y dŵr os ydych chi’n rhedeg yn isel. Mae eu torri yn eu hanner hefyd yn cyflymu’r broses. Neu dim ond eu coginio yn y microdon lle bydd yn cymryd tua 20 munud. Rydych chi eisiau eu bod yn ddigon meddal y gallwch chi eu torri â chyllell fenyn.

3 – Mae’n well gen i ddefnyddio blawd almon masnachol. Nid yw blawd almon cartref byth yn mynd yn ddigon mân, hyd yn oed yn y Thermomix. Rydych chi eisiau iddi fod yn wych fel nad oes gan y gacen wead briwsionllyd; does dim blawd yn hwn, dim protein glwten i rwymo’r gacen at ei gilydd.

Cacen heb flawd oren a siocled

4 – Gallwch chi adael y gacen yma’n blaen neu hidlo ychydig o flawd drosti, ond dwi’n hoff iawn o’r rhew hufen menyn siocled dim ond i roi ychydig yn ychwanegol iddo.

Dwi’n trio paru fy nghacennau i achlysuron a ffrindiau sy’n hoffi’r blasau ac roeddwn i’n barod i fynd â’r gacen siocled oren yma i swper yn Sammie a David’s ond wedyn soniodd hi nad oedd hi’n ffan o gacen siocled, felly newidiais. y cynllun a dod a pear tarte tatin yn lle. Roedd hi hefyd yn gwneud cacen pen-blwydd i mi a thra fy mod yn hoffi’r syniad o ddau fath o gacennau cymaint â’r person nesaf, fe wnes i ffigwr un gacen ac mae’n debyg y byddai un gacen yn syniad gwell.

Cacen heb flawd oren a siocled

Y noson honno roedden ni yn nhŷ Sammie a David yn edmygu’r olygfa o’r machlud. Mae ganddynt olygfeydd 180 gradd o orwel Sydney a Phont yr Harbwr i’r chwith. Roedd prynhawn clir y gaeaf yn bwrw machlud hardd a drodd o oren llachar i goch gwaed dwfn, tywyll. Roedd yn drawiadol ac yn glir ac roeddem yn helpu ein hunain i’r plât caws pan ddywedodd Mr. NQN.

“Wnes i ddim ond gweld… bara cyfeiliornus yn disgyn allan y ffenestr?” dwedodd ef.

Mewn gwirionedd fe wnaeth. Mae’n ymddangos bod menyw yn ei floc o fflatiau wedi cymryd i daflu hen fara allan. “Rwy’n credu ei fod wedi gweithio ei ffordd drwy’r dewis o becws,” meddai Sammie. Weithiau roedd yn sleisen o fara, rhai toesenni, weithiau bynsen. Ac o ystyried ei fod yn dod o’r 30ain llawr, taflegryn ydoedd mewn gwirionedd. Roedd yr hyn a ddechreuodd yn hwyl ac yn anfodlon iawn wedi troi’n fygythiad difrifol.

Esboniodd David ei fod wedi mynd allan gyda Tedi Roo am ei bys nosol ychydig o nosweithiau cyn hynny a chlywodd ergyd y tu ôl iddo a chyfarthodd Tedi. Roedd yn swnio fel pêl-fasged yn bownsio ar asffalt caled. Cymerodd olwg agosach ac yr oedd bynsen gwenith cyfan yn gorwedd ar y llawr. Roedd wedi cael ei leihau i nifer y fflatiau, ond roedd problemau cyfathrebu ac nid oedd ei hoffter o danio taflegrau pob yn lleihau. Roeddwn yn poeni y byddai Tedi Roo bach yn cael ei anafu, yn anymwybodol (neu’n waeth!) gan fap cyfeiliornus. Nid oedd eisiau dim mwy na churo ar ddrws yr awyren fomio bara ac atafaelu ei nwyddau pobi rhag ofn i Tedi Roo gwerthfawr gael ei frifo. Pan ddywedais hyn, chwarddodd Dafydd a dweud, “Diolch am ofalu amdanaf!”

Felly dywedwch wrthyf annwyl ddarllenydd, beth fyddech chi’n ei wneud pe byddech yn yr un adeilad â’r bamwr bara? Ydych chi’n hoffi’r combo siocled oren?

Cacen heb flawd oren a siocled

OEDDECH ​​CHI’N GWNEUD Y rysáit HWN? Rhannwch eich creadigaethau trwy dagio @notquitenigella ar Instagram gyda’r hashnod #notquitenigella

cacen siocled ac oren RICH heb flawd

Cymwys 5.0 tu allan 5 gan 7 darllenwyr

Rysáit wreiddiol gan Lorraine Elliott

Amser paratoi: 15 munud

Amser coginio: 1 awr 20 munud

Gwasanaeth: 8

am gacen

  • 3 oren neu dangelos (tua 600g/21 owns)
  • 375g/13. owns. blawd almon
  • 375g/13 owns. siwgr superfine neu superfine
  • 1/2 cwpan/60g/2 owns. powdr coco
  • 2 lwy de o bowdr pobi
  • 7 wy, wedi’i guro ar dymheredd yr ystafell
  • 300g/10.6 owns o siocled tywyll, wedi’i doddi

Ar gyfer y siocled hufen menyn ganache rhew

  • 90ml/3 fflos. hufen
  • 170g/6 owns. sglodion siocled tywyll
  • 50g/1.7 owns o fenyn, tymheredd yr ystafell, wedi’i dorri’n ddarnau bach

Cam 1 – Leiniwch waelod ac ochrau padell springform 20 cm/8 modfedd a chynheswch y popty i 180C/350F.

Cacen heb flawd oren a siocled

Cam 2 –Priciwch yr orennau gyda chyllell finiog a’u rhoi mewn powlen fawr sy’n ddiogel yn y microdon. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i orchuddio’r orennau, gorchuddiwch y bowlen gyda cling film a chynheswch ar 100% am 20 munud nes bod yr orennau’n feddal. Gallwch hefyd wneud hyn ar y stôf, ond mae’n cymryd tua 2 awr i’w wneud a bydd angen i chi barhau i ychwanegu at y dŵr. Draeniwch y dŵr a digon oer i’w drin. Tynnwch y coesyn (lle mae’r coesyn yn cysylltu â’r ffrwythau) a thorrwch y cnawd a’r croen yn fras a thynnwch yr hadau, os o gwbl. Gallwch chi wneud y cam hwn ddiwrnod neu ddau ymlaen llaw trwy gadw’r orennau yn yr oergell.

Cacen heb flawd oren a siocled

Cam 3 –Mewn prosesydd bwyd, ychwanegwch y blawd almon, siwgr, powdr coco, a powdr pobi a phroses i gyfuno. Ychwanegwch yr wyau a’r orennau wedi’u torri a’u cymysgu nes eu bod yn llyfn. Ychwanegwch y siocled wedi’i doddi a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno. Rhowch y tun wedi’i baratoi a’i bobi am 1 awr neu nes bod y canol yn dod yn ôl pan gaiff ei wasgu’n ysgafn.

Cacen heb flawd oren a siocled

Thermomix: gosodwch yr almonau, siwgr, powdr coco a burum a rhaglennu cyflymder 10 eiliad #5. Ychwanegwch yr wyau a’r orennau a rhaglennu cyflymder 30 eiliad #5. Ychwanegwch y siocled wedi’i doddi a rhaglennu 15 eiliad ar gyflymder #4. Rhowch y tun wedi’i baratoi a’i bobi am 1 awr neu nes bod y canol yn dod yn ôl pan gaiff ei wasgu’n ysgafn.

Cacen heb flawd oren a siocled

Cam 4 –I wneud y gwydredd, rhowch yr hufen mewn piser gwydr mawr a microdon am 30-40 eiliad neu nes ei fod yn fyrlymus. Ychwanegu’r sglodion siocled a’u gorchuddio â phlât a gadael i eistedd am 30 eiliad. Yna trowch y siocled ac ychwanegwch y menyn i ffurfio gwydredd llyfn. Gadewch i oeri am 10-15 munud nes ei fod yn dal yn rhedeg ond yn fwy trwchus ei wead ac yna arllwyswch y gacen drosti.

Cacen heb flawd oren a siocled

Leave a Comment

Your email address will not be published.