Cegin Fegan: Bwyty fegan newydd yn Biddeford, llaeth fegan lleol a mwy

Yn ôl pob tebyg, nid yw dyddiau diog yr haf yn arafu entrepreneuriaid fegan Maine. Yn lle hynny, bu gweithgarwch di-stop yn y gofod lleol sy’n seiliedig ar blanhigion ers y gwanwyn, pan adroddais ddiwethaf am newyddion llysiau Maine.

Roedd Earth at Hidden Pond yn Kennebunkport yn cynnwys bwydlen seiliedig ar blanhigion ar gyfer Diwrnod y Ddaear, ac ym mis Mai, cynhaliwyd Gŵyl Ffyngau Maine gyntaf erioed yn y Portland Expo gyda bwydlen o fwyd llysieuol yn cael ei werthu gan PB&ME, Totally Awesome Vegan Food Truck. a The Greenhouse o SAO.

Hefyd ym mis Mai, ychwanegodd Marchnad Naturiol Bywyd Cyfan ym Machias bowlenni smwddi, wedi’u gwneud gyda dewis o laeth almon, cnau coco, ceirch neu soi, at ei bwydlen caffi. Yn Arundel, mae Fferm Frinklepod wedi ehangu ei chynigion – stondin fferm, siop bwyd iach llysieuol, caffi cinio a gweini meddal fegan – gydag Airbnb ar y fferm. Gyda hufen iâ fegan yn lledaenu’n gyflym ar draws Maine, y lle hufen iâ fegan mwyaf newydd yw’r Craignair Inn yn Spruce Head; mae’r arddangosfa bob amser yn cynnig o leiaf ddau flas fegan.

Mae’r perchennog Lisa Giulianelli yn chwilio am brynwr ar gyfer OATS Anytime, ei busnes tarten ffrwythau fegan 10 oed sydd wedi’i leoli yn Palmyra. Y pris rhestru yw $150,000.

Yn anffodus, clywais newyddion trist ym mis Mehefin: caeodd Caffi Taste of Eden Vegan yn Norwy, gan adael gorllewin Maine heb fwyty fegan. Dywedodd y perchnogion fod angen iddynt roi sylw i faterion personol. Agorodd y caffi ym Methel yn 2002 a symudodd i Norwy yn 2008. Roedd hefyd yn gwerthu ei fyrgyrs llysiau wedi’u rhewi yn gyfanwerthu, ac mae’r busnes hwnnw ar gau hefyd.

Wedi’i wneud yn Portland, gall dwysfwyd Mylk Pur, mewn almonau neu cashiw, greu cyfwerth â chwe charton (32 owns) o laeth cnau. Llun trwy garedigrwydd Pure Mylk

Gwerthu dwysfwyd Mylk Pur

Mae un o drigolion Portland, Miriam Zefzaf, wedi bod yn gwneud llaeth cnau cartref yn ei chegin ers blynyddoedd. Yn lle’r dull traddodiadol o gymysgu cnau cyfan gyda dŵr ac yna hidlo’r darnau gyda bag o laeth cnau, mae Zefzaf yn dechrau trwy wneud menyn cnau, y mae’n ei gymysgu â dŵr i greu llaeth hufennog.

Yn wreiddiol, “roedd yn ronynnog ac wedi’i wahanu, ond roedd hynny’n iawn gyda mi,” meddai Zefzaf. Yna daeth y pandemig. Dyna pryd yr awgrymodd ei gŵr, sy’n gwerthu peiriannau gweithgynhyrchu, iddi werthu ei ddwysfwyd llaeth cnau. Lansio Pure Mylk, dwysfwyd llaeth cnau, sydd angen llai o becynnu na llaeth cnau eraill. Gyda’r grinder diwydiannol sydd bellach yn eistedd ar fwrdd rholio yn ei gegin, gall Zefzaf falu 20 pwys o gnau Ffrengig i mewn i bast hufenog iawn, gyda chysondeb tahini, meddai, mewn tair awr.

Mae’r past canlyniadol, naill ai almon neu cashiw, yn cael ei becynnu mewn jariau gwydr 12 owns (neu jariau 72 owns ar gyfer bwytai a chwsmeriaid cyfanwerthu). Gartref, mae cwsmeriaid yn cymysgu llwy fwrdd neu ddwy gyda dŵr mewn cymysgydd i wneud llaeth cnau. Gellir bwyta llaeth yn ffres neu ei storio yn yr oergell am hyd at wythnos. Bydd jar o bast cnau Ffrengig Pur Mylk yn para hyd at flwyddyn.

Mae un jar 12 owns “yn arbed chwech o’r pecynnau tetra o’r safle tirlenwi,” meddai Zefzaf, sydd hefyd yn defnyddio Pure Mylk mewn smwddis, pwdinau chia a chaws fegan. Dewch o hyd iddo yn Morning Glory Natural Foods yn Brunswick, Amazon.com a puremylk.com, neu, ar Awst 11, ym Marchnad Ffermwyr Yarmouth.

Mae’r bowlenni açaí yn y Vickie’s Veggie Table newydd yn Biddeford wedi’u personoli gyda granola, ffrwythau a chnau dros sorbet açaí. Llun trwy garedigrwydd Vickie’s Veggie Table

Vickie’s Veggie Table yn agor yn Biddeford

Mae Vickie’s Veggie Table, yn 299 Main Street yn Biddeford, bellach ar agor, gan roi bwyty seiliedig ar blanhigion i’r ddinas eto. Siop smwddi a sudd yn cynnig brechdanau fegan a saladau, ysbrydolwyd y bwyty gan fariau sudd California, yn ogystal â lleoedd yma ym Maine y mae’r perchnogion yn eu hedmygu, fel Blake Orchard Juicery yn Portland.

Mam a merch Vickie Charity-McGurik a Melanie McGurik, ill dau yn gyn-fyfyrwyr Biddeford High, sy’n berchen ar y bwyty. Yn flaenorol, helpodd y ddau frawd Charity-McGurik i agor a rhedeg siop frechdanau ar thema Maine yn Houston yn 2014.

“Bum mlynedd yn ôl, deuthum yn llysieuol yn bennaf a deuthum yn llawer iachach, ac rwyf wrth fy modd â sut rwy’n teimlo heb fwyta cig,” meddai Charity-McGurik. O ganlyniad, dechreuodd “gynllunio a chynllunio” i agor bwyty llysieuol. Agorodd Vicki’s Veggie Table dros benwythnos y Diwrnod Coffa.

Mae’r fwydlen hefyd yn cynnwys poteli o sudd wedi’i wasgu’n oer, fel Something Tropical a So-Cal Kale; pigiadau lles; bowls açaí; chia a phwdin fanila; granola wedi’i wneud o geirch Maine; bariau granola; a choffi. Mae McGurik yn gwneud y caws cashiw perlysiau a ddefnyddir mewn brechdanau afocado. Erbyn y gaeaf, gellir ehangu’r fwydlen i gynnwys siocled poeth a chawliau.

Mae Vickie’s Veggie Table ar agor o ddydd Gwener i ddydd Llun rhwng 8 a.m. a 2 p.m.

Lansio safle ryseitiau Fegan o Scratch

Mae’r rapporteur, y cyn-arlwywr a’r selogion bwyd fegan Kate Huntress wedi lansio gwefan i rannu ryseitiau sy’n seiliedig ar blanhigion, awgrymiadau garddio a gofal anifeiliaid o’r noddfa anifeiliaid fferm fach y mae’n ei rhedeg gyda’i gŵr a’i theulu yn Yarmouth. Cyn bo hir, mae hi’n bwriadu cynnig dosbarthiadau coginio fegan ar-lein. Mae Huntress wedi’i ardystio mewn maethiad planhigion gan Ganolfan Astudiaethau Maeth T. Colin Campbell ac eCornell.

“Pan oeddwn i’n arlwywr proffesiynol, fe wnes i warchod fy ryseitiau mor agos,” meddai Huntress, a fabwysiadodd ddiet fegan yn 2017. “A nawr rwy’n teimlo mai’r peth pwysicaf i mi yw rhannu popeth rydw i wedi’i ddysgu. ”

Ymhlith y ryseitiau ar ei wefan mae Perfectly Fluffy Pancakes, Powlenni Tofu Poke Hawaii, Salad Groegaidd gyda Feta Tofu, Powlenni Farro Madarch gyda Fresh Lemon & Dill, a Garibaldi Bars.

Os byddwch chi’n cofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost, fe gewch chi gopi am ddim o’u eLyfr, “10 Rysáit Brecwast Seiliedig ar Blanhigion Uchaf.” Ymwelwch â’r safle yn veganfromscratch.kitchen.

Mae Avery Yale Kamila yn awdur bwyd wedi’i leoli yn Portland. Gellir cysylltu â hi yn

[email protected]
Cymdeithasol: AveryYaleKamila

Mae’r pot siocled decadent hwn wedi’i felysu â dyddiadau ac mae’n rhydd o laeth. llun siaced kate

Potiau Siocled Rhyfeddol

Rysáit trwy garedigrwydd Vegan from Scratch gan Kate Huntress. Mae’r rysáit, y gellir ei ddyblu’n hawdd, yn hyblyg iawn. Gallwch ei ddefnyddio fel llenwad pastai neu darten (efallai y bydd angen swp dwbl arnoch) neu fel rhew. I wneud y rhew, curwch y cymysgedd â llaw gyda chwisg nes ei fod yn meddalu, yn clirio, ac yn dod yn blewog ac yn hawdd i’w wasgaru neu lwybro ar gacennau neu gacennau cwpan.

Yn gwneud 4-6 dogn

1 cwpan medjool dyddiadau (tua 12 dyddiad mawr), pitted
1 ¾ cwpan o laeth di-laeth (almon, soi, blawd ceirch, cnau coco, beth bynnag y dymunwch!)
1 llwy de o fanila pur
6 owns o siocled heb ei felysu, wedi’i doddi
Hufen cnau coco wedi’i chwipio, sglodion siocled, aeron ffres, neu naddion cnau coco wedi’u tostio, ar gyfer addurno

Cyfunwch y dyddiadau brith, llaeth di-laeth, a fanila mewn jar cymysgydd, yn ddelfrydol cymysgydd cyflym fel Vitamix. Cymysgwch ar gyflymder uchel nes bod y cymysgedd mor llyfn fel nad ydych chi’n gweld smotiau dyddiad mwyach.

Ychwanegwch y siocled wedi’i doddi i’r jar cymysgydd. Cymysgwch eto ar gyflymder uchel nes ei fod wedi’i gyfuno’n llawn. Crafwch yr ochrau a chymysgwch eto yn ôl yr angen.

Arllwyswch i bowlenni bach neu jariau bach. Rhowch yn yr oergell o leiaf sawl awr cyn ei weini a’i addurno fel y dymunir.

” Blaenorol

Leave a Comment

Your email address will not be published.