Cinio Haf Norristown Yn cael ei ddosbarthu ar Fws Nest Express

O dan haul tanbaid Gorffennaf ac ynghanol ton wres, roedd y llinell yng nghymdogaeth Norristown ddydd Iau yn ymestyn y stryd. Cariodd y Cheerleaders focsys o fwyd ffres ac wedi rhewi i geir wrth i blant neidio o flaen y bws ysgol modern gyda brechdanau hufen iâ a sbectol haul am ddim.

“Dyma chi’n mynd, a gawsoch chi lefrith siocled?” Canodd llais siriol Uwcharolygydd Ysgolion Ardal Norristown, Christopher Dormer, wrth iddo ddosbarthu blychau o brydau am ddim wedi’u rhagbecynnu i deuluoedd.

Yn hawdd ei hadnabod mewn het ewyn brimmed yn chwaraeon masgot yr ysgol uwchradd, eryr, gwenodd Dormer. “Rydyn ni’n gyffrous i gwrdd â phobl lle maen nhw,” meddai.

Roedd dydd Iau yn nodi lansiad “Nest Express” ardal yr ysgol, menter a fydd yn dod â 10,000 o becynnau prydau bwyd bob wythnos i ddau barc trwy gydol yr haf. — un o adegau anoddaf y flwyddyn i fyfyrwyr sy’n dibynnu ar yr ysgol am frecwast a chinio. Y syniad, meddai Dormer, yw dod â phrydau bwyd i leoliadau cymunedol mwy hygyrch, yn hytrach na gofyn i rieni yrru i adeiladau ardal.

Galluogodd cymorth ariannol gan y sir yr ardal i ôl-osod bws ysgol i ddod â bwyd i safleoedd cymunedol. Telir am y blychau bwyd, sy’n llawn moron ffres, iogwrt, bariau brecwast, patties cyw iâr wedi’u rhewi a phiserau o laeth siocled, trwy ad-daliadau ffederal a gwladwriaethol.

» DARLLENWCH MWY: Sut mae dwy ardal ysgol NJ yn ceisio gweini cinio iachach gyda chynnyrch a dyfir yn lleol

“Rydyn ni wir yn edrych ar hyn o ‘Sut allwn ni wasanaethu ein cymuned yn well?’” meddai Dormer. “I mi, gwasanaethu ein cymuned yn well oedd y dylem ddod â bwyd iddyn nhw yn fwy uniongyrchol yn lle gofyn i’n teuluoedd ddod i gael bwyd i ni.”

I Robert Hazel, roedd lleoliad codi Parc Simmons yn daith gyfleus o ofal dydd ei ferch ac ychydig flociau o’i gartref.

“Roeddwn i’n meddwl ar y ffordd adref, byddwn i’n gweld a oedden nhw dal yma,” meddai, gan lwytho ei gerbyd â blychau o fwyd a llefrith.

Yn yr Unol Daleithiau, yr haf yw’r amser mwyaf newynog o’r flwyddyn i 22 miliwn o fyfyrwyr sy’n dibynnu ar raglenni brecwast a chinio ysgol am brydau bwyd. Yn Norristown, mae nifer mor uchel o fyfyrwyr yn gymwys ar gyfer cymorth bwyd (tua 70%) fel bod pob plentyn yn cael brecwast a chinio am ddim, meddai David Ludwig, cyfarwyddwr gwasanaethau bwyd yr ardal.

» DARLLENWCH MWY: Mae penwythnosau haf yn amseroedd newynog i blant sy’n ansicr o ran bwyd, meddai astudiaeth

Tanlinellodd y pandemig bwysigrwydd prydau ysgol, wrth i ysgolion gau a rhaglenni frwydro i fwydo myfyrwyr mewn angen.

“Yr hyn y mae’r pandemig wedi’i ddysgu inni yw bod yn rhaid i ni esblygu,” meddai Ludwig. “Ac mae’n rhaid i ni esblygu mewn ffordd y gallwn ei gwneud hi’n haws bwydo plant yn ystod yr haf neu yn ystod y flwyddyn ysgol.”

Hyd at ychydig wythnosau yn ôl, pan basiodd y Gyngres ddeddfwriaeth yn ymestyn dosbarthiad ehangach prydau am ddim i fyfyrwyr yn ystod yr oes bandemig trwy’r haf, dim ond un pryd ar y tro y caniatawyd i’r ardal fwydo plant ar y safle, meddai. Ludwig. O dan y rheolau newydd, gall teuluoedd fynd â blychau bwyd wedi’u pecynnu ymlaen llaw gartref sy’n cynnwys gwerth wythnos o brydau.

Mae anfon prydau lluosog adref ar unwaith, yn ogystal â mynd â bwydydd i barciau lleol, yn helpu i leihau rhwystrau cludiant, meddai Ludwig, yn enwedig yn ystod wythnosau poeth pan all treulio llawer o amser yn yr awyr agored fod yn beryglus.

» DARLLENWCH MWY: Mae Philadelphia yn datgan ‘argyfwng’ wrth i don wres ddwysau, gyda 100 gradd yn bosibl ddydd Sul

Ym Mharc Elmwood, roedd Vince Carrington yn jyglo cewyll a jygiau llaeth wrth i’w ddau fab ifanc, Moses a Levi, neidio o gwmpas y lle chwarae cysgodol.

“Rwyf wedi bod yn byw yn Norristown ar hyd fy oes, felly o’i gael yma, mae’r parc yn ganolog, mae pawb yn gwybod ble mae,” meddai.

Ar y palmant, helpodd llywydd bwrdd yr ysgol, Phil Daniels, Sharon Adams a’i hwyres i gludo prydau bwyd i’w car.

Dywedodd Daniels iddo stopio wrth y parc yn ystod ei amser cinio i helpu i ddosbarthu bwyd.

Nid yw dull gweithredu ymarferol Norristown yn gyfyngedig i goginio yn yr haf, nododd Daniels. Oherwydd prinder staff dros y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd fod gweinyddwyr a staff yn cylchdroi yn rheolaidd yn gweini cinio yn yr ardal. ysgolion.

Stopiodd Marcus Blackwell, cyfarwyddwr clwb chwaraeon ieuenctid ar ôl ysgol yn Norristown, ym Mharc Elmwood i gasglu blychau o laeth a bwyd i deuluoedd yn ei raglen nad oedd yn gallu eu codi.

Mae bwydo’r plant ar ei dimau pêl-fasged a thrac, gan gynnwys gwneud brechdanau i’w chwaraewyr, wedi dod yn allweddol dros yr haf, meddai.

“Gan wybod ei bod hi’n 2022 ac mae yna rai pobl ifanc a allai fynd yn llwglyd… mae’n rhaid i ni drwsio hynny,” meddai.

Leave a Comment

Your email address will not be published.