Ciwt Candy: Preswylydd Calhoun yn Ehangu Busnes Pwdin | Newyddion

Dim ond dwy flynedd yn ôl, gofynnodd ei llysfab hynaf, Aiden, i Samantha Hatfield o gymuned Buck Creek yn Calhoun i greu pwdin arbenigol ar gyfer ei ben-blwydd yn 13 oed.

“Rwyf bob amser yn gwneud cacennau pen-blwydd fy mhlant; …dyma’r union beth rydw i wedi’i wneud erioed,” meddai Hatfield. “A dywedodd wrtha i nad oedd eisiau cacen. A dywedais, “Wel, beth sydd arnoch eisiau?” a dywedodd, “Wel, a ellwch chi wneud cwci (teisen)?” ”

Rhoddodd Hatfield, 32, gynnig arni ac fe drodd yn ddigon “gweddus” i ffrindiau a theulu yn y parti pen-blwydd ddechrau gofyn iddi wneud cacennau cwci ar gyfer eu hachlysuron arbennig eu hunain cyn i’r gair ledaenu i weddill y sir.

Penderfynodd Hatfield newid ei gwisg fel nyrs amser llawn yng Nghanolfan Gofal ac Adsefydlu Glan yr Afon i gychwyn ei busnes ei hun, Midnight Momma Sweets & More, a dechreuodd dreulio mwy o amser yn y gegin yn pobi.

Ac roedd y galw am ddanteithion yn eithaf cyflym.

“O fewn ychydig fisoedd, roedd gennych chi bobl yn archebu cacennau cwci,” meddai Hatfield. “Fe wnes i nhw ar gyfer teulu a ffrindiau tan Ionawr 2021 ac yna creais y dudalen Facebook ac ehangu ychydig mwy.”

Gan ddechrau’n wreiddiol gyda’r blas sglodion siocled clasurol, ehangodd Hatfield y fwydlen i gynnwys snickerdoodle, siwgr, menyn cnau daear (a oedd yn “booger” i’w greu yn ôl Hatfield), a brownie, a ychwanegwyd y llynedd.

Mae Hatfield hefyd wedi mynd y tu hwnt i ddim ond cynnig cacennau cwci a thaflenni cacennau cwci a phenderfynodd fentro i bwdinau eraill fel cacennau Bundt, conau waffl cacen gaws, tacos cacennau caws cnoi, brechdanau cwci a saladau pretzel o fefus.

Ac mae Hatfield yn parhau i feddwl am syniadau newydd yn rheolaidd, gan ddweud yr wythnos hon y bydd hi’n rhoi cynnig ar roliau wyau crydd eirin gwlanog.

Mae hefyd yn cynnig popsicles bach mewn chwe blas gwahanol yn ystod misoedd yr haf.

Mae hi’n parhau i arbrofi gyda ryseitiau eraill, fel gwneud cynhyrchion di-siwgr, ond mae’n cyfaddef ei fod wedi bod yn eithaf anodd ei berffeithio.

“Nid yw hynny mor hawdd ag y byddai rhai pobl yn meddwl ei fod,” chwarddodd Hatfield. “Naill ai maen nhw’n fflat fel cardbord neu maen nhw’n rhy awyrog ac yn cwympo’n ddarnau…”.

Ac mae’n crybwyll ei fod yn dal i fod yn bryderus pan fydd yn rhoi cynhyrchion allan i’r cyhoedd eu bwyta.

“Rwy’n dal i fod yn ofnus na fydd pobl yn ei hoffi,” meddai Hatfield. “Rydw i bob amser yn meddwl tybed sut maen nhw’n blasu, oherwydd weithiau dwi ddim yn eu blasu. Weithiau byddaf yn eu dosbarthu i bobl ar hap i roi cynnig arnynt. Ond mae wedi bod yn dda hyd yn hyn.”

Doedd Hatfield ddim llawer i bobi pan gafodd ei magu, ond dywedodd fod ei modryb yn bobydd a’i bod yn mwynhau ei gwylio’n tyfu i fyny.

O ran pobi cwcis, dywedodd Hatfield nad oedd hi’n dda iawn arno.

“Roeddwn i bob amser yn llosgi cwcis cyn hynny,” chwarddodd Hatfield. “…byddaf yn dal i losgi cwci arferol (ond) rydym yn cyrraedd yno.”

Ar ôl cymryd archebion ar-lein yn unig trwy Facebook, dechreuodd Hatfield fynd â’r busnes i’r cyhoedd, gan wneud ymddangosiadau yn nigwyddiadau Foe Family Farm yn Calhoun ac ym Marchnad Gwyliau Marchnad Ffermwyr Rhanbarthol Owensboro.

Penderfynodd Hatfield fynd â’r busnes gam ymhellach pan brynodd fws ysgol fach GMC G31 1994 i’w werthu trwy hysbyseb Facebook.

Aeth Hatfield, ei gŵr Colby a’i thad Mark i Bremen ym mis Chwefror i brynu’r cerbyd $6,000, a enwodd yn Cookie, i ehangu’r busnes i leoliadau y tu hwnt i’r sir.

Sefydlodd siop yn Madisonville yn ddiweddar ac ar hyn o bryd mae ganddo gynlluniau i deithio i Henderson a hyd yn oed Ohio County yr haf hwn.

“Nawr rydyn ni’n mynd i bobman,” meddai Hatfield. “… rydyn ni’n cael llawer o geisiadau i gyrraedd gwahanol bethau ac mae Cookie yn helpu gyda hynny.”

Ac mae’n ymwybodol bod yr hyn y mae’n ei gynnig yn eithaf annodweddiadol o’r hyn y mae’r tryciau pwdin yn ei gynnig.

“Does dim byd ar fy mws sy’n fath arferol o bwdin y byddech chi’n ei ddisgwyl,” meddai Hatfield. “Does gen i ddim teisennau bach na chwcis rheolaidd na dim byd felly. Felly (dwi wedi gweld) pobl sy’n edrych ar y fwydlen ac yn dweud, ‘Beth (yr uffern) yw hwn?’ ”

Er hynny, dywedodd Hatfield fod derbyniad a thwf y busnes wedi bod yn ffynnu.

“Doeddwn i byth yn disgwyl (gwneud bywoliaeth yn gwneud hyn) ac mae’r ffaith bod pobl yn fy adnabod nawr o’r cwcis yn rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi disgwyl iddo ddigwydd,” meddai Hatfield. “Mae’r dudalen Facebook yn dod yn fwy poblogaidd bob dydd nawr ac mae’n dal yn ostyngedig iawn ac yn eistedd yn ôl a dweud, ‘Buwch sanctaidd, rydyn ni’n cyrraedd yno.’ ”

Ac mae Hatfield yn teimlo ei fod wedi dod o hyd i rywbeth y mae’n mwynhau ei wneud yn fawr.

“Er mor wallgof ag y mae’n swnio, rwy’n teimlo ar hyn o bryd, ar yr adeg hon yn fy mywyd, fy ngalwad i yw hi,” meddai Hatfield. “Dw i wedi gweddïo llawer amdano ac mae yna rai nosweithiau lle dwi’n meddwl, ‘Mae hyn mor dwp, dydw i ddim yn mynd i wneud hyn bellach.’ “Ond dwi wedi gweddïo am y peth ac yna mae rhywun wastad yn gofyn rhywbeth i mi ar ôl hynny ac mae hynny bron fel fy nghiw (fel), ‘Na. Dyma lle rydych chi i fod. Gadewch i ni barhau i bobi. Rwy’n teimlo mai dyma lle rydw i fod i fod ar hyn o bryd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Midnight Momma Sweets & More, ewch i facebook.com/midnightmommasweets.

Freddie Bourne, [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.