“Coginio rhad a chyfforddus ar gyfer adegau anodd”: mae’r llyfr coginio yn cynnig ryseitiau hawdd a fforddiadwy i bob cogydd; Bydd yr elw o werthu llyfrau coginio o fudd i fanciau bwyd lleol

Gan Laura Swanson

Dyma un o’r pethau da i ddod allan o’r pandemig: llyfr coginio Judith Yamada “Inexpensive Comfort Coginio ar gyfer Cyfnod Anodd.” Gan weld yr angen i helpu pob cogydd i ddod yn fwy effeithlon yn y gegin wrth ddelio â phrinder bwyd a phrisiau uchel, mae llyfr coginio Yamada yn darparu canllaw croeso i wneud y gorau o’r hyn sydd gennych wrth law. Yn llawn awgrymiadau defnyddiol, yn ogystal â dros 100 o ryseitiau blasus (a hawdd!), mae’r llyfr coginio hwn yn wirioneddol gysur a fydd hefyd o fudd i’n Banc Bwyd lleol.

Mae Yamada wedi ysgrifennu erthyglau ar gyfer gwahanol gyhoeddiadau, gan gynnwys y Tillamook County Pioneer, o dan ei enw ei hun ac fel “Kitchen Maven,” meddai, “Rwyf bob amser wedi caru coginio a phobi a bwyta.” Mae hi’n parhau: “Pan ddaeth pandemig 2020 ag aflonyddwch i bawb ar y blaned, fy mhryder cyntaf fel person hŷn oedd fy iechyd fy hun, iechyd fy nheulu, a bywyd yn fy nghymuned. Yn ddiolchgar i fod wedi ymddeol, yn iach, ac yn ddiogel yn ariannol, treuliodd Yamada ei hamser ar ei phen ei hun yn gwella ei hiechyd ei hun (collodd 40 pwys) a chreu’r llyfr coginio hwn i helpu pobl sy’n profi ansicrwydd bwyd.

Mae bywyd bob dydd yn ystod pandemig yn ddigon dryslyd heb boeni’n gyson a fyddwch chi’n newynu yfory neu’n cael digon o fwyd maethlon, yn cynnal prydau i fwydo’ch teulu. Mae’r prinderau parhaus hyn wedi dod yn bwysicach nag erioed, wrth i raglenni lleddfu newyn lleol weld cynnydd o 40% mewn ansicrwydd bwyd a’r angen am gymorth yn ystod y pandemig. Yn ôl Yamada, “Rwy’n cofio bod yn fam ifanc, sgimio i brynu cig a llysiau i’m mab ifanc, a bod yn ddiolchgar am fy mhryd o uwd a the fy hun.” Mae’r sefyllfa bresennol hyd yn oed yn fwy heriol.

Ym mis Chwefror 2021, wrth ganolbwyntio ar wella ei hiechyd ei hun, dechreuodd ysgrifennu llyfr coginio o goginio modern ar gyfer cyfnodau anodd, ac mae’r rhain yn bendant yn amseroedd anodd. Mae’r ryseitiau wedi’u cynllunio i helpu pobl i goginio gyda’r hyn sydd ganddynt wrth law, i wneud amnewidiadau yn ôl yr angen, ac yn hawdd ac yn gynnil ymgorffori mwy o faeth ym mhopeth o gawl i bwdinau.

“Fy nod wrth ysgrifennu’r llyfr coginio hwn oedd rhannu ryseitiau iachus, cysurus a fforddiadwy i helpu pob cogydd i fod yn fwy creadigol trwy ddefnyddio pa bynnag gynhwysion sydd ar gael – yn ffres yn eu tymor, wedi’u rhewi, neu mewn tun – a chyfuno bwydydd i wella maeth a blas. boddhad”, meddai Judit

Mae’r rhan fwyaf o ryseitiau’n syml gydag ychydig o gynhwysion sylfaenol. Mae llawer yn cynnwys ychwanegiadau sy’n rhoi hwb i faetholion i gyfoethogi bwydydd cyffredin a chadw blas gwych, ac yn cynnig amrywiaeth o opsiynau fel y gall cogyddion amnewid cynhwysion sydd ganddynt wrth law. Mae bod yn fwy hyblyg gyda chynhwysion yn arbed arian a gall gynyddu’r maeth yn ein prydau a’n byrbrydau; gallwn ni i gyd fwyta’n well, gwastraffu llai a mwynhau amser bwyd yn fwy nag erioed.

Er mwyn cynnal gwasanaethau i bobl yr effeithir arnynt gan ansicrwydd bwyd, mae angen cymorth parhaus ar fanciau bwyd lleol ac asiantaethau cymorth bwyd eraill. P’un a ydym yn gwneud rhoddion ariannol, yn gwirfoddoli ein hamser, neu’n ysgrifennu a chyfrannu llyfr coginio, gallwn ni i gyd helpu.

Bydd Banc Bwyd Oregon a’r gwasanaethau y mae’n eu cefnogi yn derbyn 100% o’r elw o holl werthiannau manwerthu’r llyfr coginio, mynediad diderfyn i’r llyfr coginio, ar draul yr awdur, ar gyfer codi arian neu ddosbarthu, a bydd copïau am ddim o’r llyfr coginio yn cael eu dosbarthu . yn rhodd i Fanc Bwyd lleol Tillamook i’w werthu neu i’w ddosbarthu’n gyhoeddus.


Roedd “Coginio Rhad ar gyfer Cyfnod Anodd” ar gael Gorffennaf 1; dilynwch Kitchen Maven ar Facebook am ryseitiau ac awgrymiadau. Ewch i https://kitchenmaven.org am fwy o wybodaeth ar sut i archebu; ac mae’r llyfr coginio ymlaen amazon.comBarnes a Noble.com neu cysylltwch â Ms. Yamada yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.