Costau byw: Pryd o fwyd teulu am lai na $10

Mae Lauren Ensor, Nelson Marlborough Health a Rob Blake, Ymddiriedolaeth Pasifika yn gwneud a

MARTIN DE RUYTER/PETHAU

Lauren Ensor, Nelson Marlborough Health a Rob Blake, Ymddiriedolaeth Pasifika yn paratoi “pryd o fwyd mewn munudau” a ddatblygwyd gan Nelson Marlborough Health i fwydo teulu am lai na $10.

Mae pasta cyw iâr a madarch, teriyaki cyw iâr neu nachos am lai na $10 ar y fwydlen i deuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd yn Te Tauihu (top y de).

Wrth i gostau byw godi, mae fforddiadwyedd bwyd wedi dod yn un o’r heriau mwyaf i lawer o deuluoedd.

Nawr, mae Nelson Marlborough Health wedi datblygu set o bum cerdyn rysáit i deuluoedd eu defnyddio ar ddiwrnodau pan fyddant yn cael trafferth rhoi bwyd ar y bwrdd.

Mae’r rheolwr hybu iechyd Lauren Ensor yn dweud ei fod yn rhan o brosiect Pecyn Prydau Mewn Munudau i helpu asiantaethau cymunedol a banciau bwyd gyda syniadau am ddarpariaeth bwyd.

DARLLEN MWY:
* Oddi ar y Ddewislen – Mae bwytai yn cael gwared ar eitemau bwydlen oherwydd costau bwyd cynyddol
* Costau byw: A yw’n rhatach gwneud eich menyn, bara ac iogwrt eich hun?
* Tric syml i arbed ffrwythau a llysiau

Mae Nelson Marlborough Health wedi datblygu ryseitiau ar gyfer prydau mewn munudau am lai gyda chynhwysion nad ydynt yn ddarfodus am lai na $10.

Post wedi’i Gyflenwi/Nelson

Mae Nelson Marlborough Health wedi datblygu ryseitiau ar gyfer prydau mewn munudau am lai gyda chynhwysion nad ydynt yn ddarfodus am lai na $10.

Nod y prosiect oedd “darparu opsiynau bwyd fforddiadwy, cytbwys a hawdd eu paratoi i whānau pan fo arian yn brin, cyfleusterau coginio yn gyfyngedig, neu wrth baratoi ar gyfer argyfwng,” meddai.

Mae’r ryseitiau’n defnyddio bwydydd tun neu sych ac yn costio llai na $10 am dri neu bedwar dogn. Dim ond microdon ac ychydig iawn o offer cegin sydd eu hangen ar bob un.

“Gyda materion diogelwch bwyd parhaus ar gyfer whānau, galwadau cynyddol ar fanciau bwyd, a’r angen am opsiynau bwyd fforddiadwy a hawdd yn ystod cyfnod heriol, mae’r Pecynnau Prydau Un Munud wedi’u cynllunio i helpu i gymryd y straen o baratoi prydau bwyd.

Mae’r holl ryseitiau wedi’u cynllunio i wneud prydau cytbwys.

Er na ddylai’r prydau gymryd lle ffrwythau neu lysiau ffres, roeddent yn opsiynau da i’w cael mewn argyfwng, meddai Ensor.

“Mae’r ryseitiau hyn yn seiliedig ar fwydydd nad ydynt yn ddarfodus ac, er eu bod wedi’u cynllunio i fod yn gytbwys o ran maeth, nid ydynt yn disodli’r angen am fwydydd cyfan ffres neu wedi’u rhewi pan fo hynny’n bosibl.”

Mae prydau wedi'u cynllunio i fod yn hawdd i'w paratoi ar gyllideb a chydag offer cyfyngedig.

Post wedi’i Gyflenwi/Nelson

Mae prydau wedi’u cynllunio i fod yn hawdd i’w paratoi ar gyllideb a chydag offer cyfyngedig.

Yn y tymor hir, maent yn bwriadu partneru ag archfarchnadoedd lleol, fel y gall siopwyr gael cit llawn i’w roi i elusen.

Y nod oedd helpu siopwyr i wybod beth y gallen nhw ei brynu’n rhad pe bai angen help arnyn nhw neu, os ydyn nhw mewn sefyllfa i helpu eraill, fe allai beth i’w gyfrannu droi’n bryd o fwyd, meddai.

“Rydyn ni eisiau i bobl ddeall sut i roi yn well.”

Maen nhw hefyd wedi datblygu “cynllun parodrwydd ar gyfer argyfwng kai” gyda’r ryseitiau.

Lauren Ensor, Nelson Marlborough Health a Rob Blake, Ymddiriedolaeth Pasifika gyda chynhwysion a ddefnyddir i fwydo teulu o 3-4 am lai na $10.

MARTIN DE RUYTER/PETHAU

Lauren Ensor, Nelson Marlborough Health a Rob Blake, Ymddiriedolaeth Pasifika gyda chynhwysion a ddefnyddir i fwydo teulu o 3-4 am lai na $10.

Fe wnaeth y cynlluniau helpu teuluoedd i brynu digon o fwyd nad oedd yn ddarfodus i’w gael wrth law i’w cael trwy dri i bum niwrnod, meddai.

“Disgwylir i’r ryseitiau hyn gael eu gwneud defnydd da nid yn unig gan fanciau bwyd a sefydliadau cymunedol, ond hefyd gan whānau i fod wrth law rhag ofn argyfyngau neu drychinebau naturiol pan fo cynnyrch nad yw’n ddarfodus yn adnodd hanfodol.”

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Ymddiriedolaeth Gymunedol Nelson Tasman Pasifika, Rob Blake, fod llawer o bobl yn y gymuned yn cael trafferth rhoi bwyd ar y bwrdd, felly roedd yr adnoddau hyn yn opsiwn da i helpu pobl.

“Mae mwy a mwy o bobl yn gofyn i ni am dalebau bwyd neu ffyrdd o ddod o hyd i opsiynau bwyd rhatach.”

Roedd ei dîm wrth eu bodd â’r opsiynau sydd ar gael i deuluoedd, meddai.

Leave a Comment

Your email address will not be published.