Cyflwyniad i goginio diwastraff

Mae gan wastraff bwyd yn yr Unol Daleithiau oblygiadau negyddol pellgyrhaeddol ar hinsawdd, iechyd a diogelwch bwyd.

Mae gwrthweithio’r iota hwn o wastraff yn fudiad diwastraff byd-eang cynyddol. Mae Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yr Unol Daleithiau yn rhagdybio dim gwastraff wrth reoleiddio dyluniad cynnyrch, blaen hanfodol y mynydd iâ.

Mae cynhyrchion sy’n cadw adnoddau naturiol, yn cadw gwerth ac yn lleihau effeithiau amgylcheddol yn creu effaith diferu gadarnhaol. Mae Cynghrair Rhyngwladol Diwastraff wedi mabwysiadu ymagwedd fyd-eang sy’n ceisio sefydlu arferion gwaredu cyfrifol gyda golwg ar reoli tir yn gywir a diogelwch amgylcheddol.

Fodd bynnag, nid yw’r athroniaeth hon yn gysyniad modern, ond yn hytrach yn atgoffa rhywun o ofalwyr cynhenid ​​​​gwreiddiol y wlad. Ym 1519, Mecsico-Tenochtitlán oedd y ddinas fwyaf yn yr Americas, yn gartref i 200,000 o Asteciaid, gyda system sero gwastraff hynod ddatblygedig.

Roedd hyn yn arbennig o wir o ran bwyd. Ailgylchodd Tenochtitlán faetholion trwy ailgyflwyno sbarion bwyd a gwastraff dynol fel gwrtaith a oedd yn maethu cnydau, a oedd yn cynhyrchu bwyd i’r ddinas.

Mae’r syniad syml o ailgylchu sbarion bwyd yn egwyddor sylfaenol ac yn fan cychwyn perffaith i’r rhai sydd am gyflwyno arferion diwastraff. Mae sbarion bwyd (meddyliwch am dopiau moron, crwyn tatws, esgyrn anifeiliaid, hadau pwmpen, croen ffrwythau, croeniau caws, coesynnau perlysiau, a hyd yn oed seiliau coffi) yn hawdd eu trawsnewid yn brydau a byrbrydau blasus gyda’r rysáit cywir. Gall hyd yn oed bwydydd darfodus sy’n mynd yn ddrwg gael eu taflu i mewn i fin compost i greu gwrtaith cyfoethog.

Lluniodd Pela restr o ffyrdd o leihau gwastraff coginio yn y gegin, a all helpu i leihau difetha bwyd, lleihau gwastraff pecynnu, gwella iechyd yr amgylchedd, creu prydau bwyd llawn maetholion, ac arbed arian.

Lluniwch restr siopa yn ofalus

Mae siopa’n effeithiol gyda dim gwastraff mewn golwg yn golygu cynllunio taith i’r siop groser, dim kidding.

Mae gan siopau groser traddodiadol gynlluniau tebyg gydag eiliau bwyd wedi’u pecynnu yn y canol a chynnyrch ffres, nwyddau wedi’u pobi, a chig ar y cylch allanol. Mae rheolau sylfaenol yn cynnwys prynu yn y cylch allanol yn unig, osgoi eiliau wedi’u rhag-bacio yn y canol, a chanolbwyntio ar gynwysyddion swmp.

Ffynhonnell Bwyd heb ei Bacio

Mae siopa gyda chynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio (cynwysyddion gwydr neu fetel, bagiau silicon, tywelion bara, a bagiau groser y gellir eu hailddefnyddio) yn ffordd hynod effeithiol o leihau gwastraff.

Dewiswch gynnyrch rhydd, fel ffrwythau a llysiau cyfan, a chael grawn, cnau, hadau, blawd a chodlysiau o gynwysyddion swmp. Defnyddiwch frethyn bara neu fagiau y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer nwyddau pob. Osgowch gig, dofednod a physgod wedi’u pecynnu trwy ymweld â’r cigydd gyda bagiau silicon y gellir eu hailddefnyddio neu wrapiau wedi’u gorchuddio â chwyr.

Os na allwch osgoi eitem wedi’i becynnu, dewiswch un wedi’i wneud o bapur, gwydr neu fetel, gan mai dim ond 9% o blastig sy’n cael ei ailgylchu.

Coginiwch ddognau llai i osgoi gwastraff bwyd

Mae paratoi prydau swmpus, o’i wneud yn iawn, yn strategaeth dim gwastraff effeithiol. Wrth gwrs, dim ond pan fydd bwyd dros ben yn cael ei fwyta y mae hyn yn wir.

Efallai ei bod hi’n bryd mynd yn fach ac osgoi gwastraff? Gall hyn edrych fel prydau bach (meddyliwch am flawd ceirch, burritos, olwynion pin, wraps, a phowlenni) neu ryseitiau wedi’u cynllunio ar gyfer un: prydau hambwrdd meddwl, pitsas personol, a saladau jar mason. Ailfeddwl am y prif brydau fel cyfuniad o’ch prydau bach: meddyliwch am frittatas mini brecwast wedi’i weini gyda quinoa ar gyfer swper, neu batis cig swper ar byns bach ar gyfer cinio byrgyr.

Ailddefnyddiwch fwyd dros ben mewn ryseitiau eraill.

Gall sbarion bwyd wneud prydau blasus. Yn hytrach na thaflu blaenau a choesynnau ffrwythau a llysiau, perlysiau sych a philion ffrwythau, taflwch nhw a’u hailddefnyddio. Mae pennau moron yn gwneud pesto gwych, gellir troi perlysiau sych yn fenyn perlysiau, ac mae croen sitrws yn gwneud danteithion iach. Dim ond y dechrau yw’r ryseitiau hyn.

Gwnewch restr o’ch hoff fyrbrydau a bwyd dros ben yn ei le: sglodion llysiau o sbarion llysiau sydd dros ben, reis blodfresych o goesynnau heb eu defnyddio, neu friwsion bara wedi’u tostio o fara ddoe.

Pan fydd popeth arall yn methu, taflwch bopeth i mewn i bot gyda rhywfaint o stoc neu broth ar gyfer Cawl Crafu.

Gwnewch broth o fwyd dros ben anfwytadwy

Nid yw pob gwastraff yn fwytadwy, ond gellir ei ddefnyddio o hyd i greu cynnyrch bwytadwy: stoc.

Daw’r aur hylifol hwn o fudferwi cymysgedd o esgyrn anifeiliaid, cig neu lysiau gyda pherlysiau a sbeisys. Y cawl yw’r sylfaen ar gyfer stiwiau sawrus, cawliau trwchus, a grawn blasus.

Yn ystod eich diwrnod, wythnos, a mis, casglwch yr holl grwyn, topiau, a choesynnau o’ch llysiau; i rewi; ac, unwaith y bydd gennych swm da, rhowch y swp mewn pot o ddŵr berwedig a dod ag ef i fudferwi. Mae mor hawdd â hynny.

Dewch o hyd i ryseitiau dim gwastraff

Awgrymiadau a thriciau o’r neilltu, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pum munud a Google i gael y sudd i lifo heb wastraff.

Mae yna ryseitiau sy’n defnyddio bwyd sydd bron wedi’i ddifetha, gan droi llysiau a grawn llym, ychydig yn soeglyd, anlwcus yn gawliau blasus, brownis, a phowlenni swmpus. Mae yna ryseitiau sy’n ymgorffori’r cynnyrch cyfan, o’r topiau i’r croen i’r coesyn, mewn bwyd ac yn eich cartref – meddyliwch am ailblannu hadau a defnyddio plisgyn wyau fel sgwrwyr potiau. Mae yna hefyd ryseitiau sy’n defnyddio bwyd dros ben ar gyfer styffylau fel menyn cnau, dresin salad, condiments, a bwydydd wedi’u pecynnu.

Ceisiwch osgoi pecynnau bwyd wedi’u pecynnu

Mae’r diwydiant pecynnau bwyd yn werth tua $1.5 biliwn. Er mwyn cadw i fyny â’r llanw cyfnewidiol o brynwriaeth, mae cwmnïau citiau bwyd yn cynnig opsiynau iach y gellir eu haddasu ar garreg eich drws, gan eu rhoi ar y trywydd iawn i dyfu $5 biliwn arall dros y degawd nesaf.

Mae pecynnau bwyd hefyd yn ffynhonnell enfawr o wastraff. Canfu Cymdeithas yr Ailgylchwyr Plastig fod y rhan fwyaf o gitiau prydau bwyd yn defnyddio plastig a deunyddiau na ellir eu hailgylchu. Er y canfuwyd bod pecynnau bwyd yn lleihau gwastraff bwyd, nid yw maint y gwastraff materol a gynhyrchir yn cydbwyso.

Storio bwyd i wneud y mwyaf o oes silff

Mae storio ac ailddefnyddio bwyd yn ddiogel yn dibynnu ar y math o fwyd: bwydydd darfodus: ffrwythau amrwd, llysiau amrwd, cig, llaeth, wyau, a bwydydd wedi’u coginio; lled-ddarfodus — blawd, ffrwythau sychion, a grawn; o Bwydydd nad ydynt yn ddarfodus: ffa sych, nwyddau tun, a sbeisys.

Mae bwydydd darfodus yn para tri i saith diwrnod yn yr oergell neu hyd at chwe mis, yn dibynnu ar y bwyd a’r tymheredd, yn y rhewgell. Storiwch fwydydd lled-ddarfodus mewn bagiau wedi’u selio dan wactod neu jariau aerglos am chwe mis i flwyddyn.

Os caiff ei drin yn iawn, nid yw bwydydd nad ydynt yn ddarfodus yn ddarfodus. Yn ôl y Rhwydwaith Chwyldro Bwyd, mae chwe ffordd brofedig o storio bwyd i wneud y mwyaf o oes silff a lleihau gwastraff bwyd: canio, rhewi, dadhydradu, eplesu, piclo a storio oer. Dewiswch un, neu cymysgwch a chyfatebwch.

Cadwch eich bwyd eich hun

Mae cadw bwyd, a elwir hefyd yn ganio, rhewi, sychu, pasteureiddio neu eplesu, yn arfer hynafol. Cadwedigaeth yw’r dull gorau o atal difetha pan nad yw bwyd yn ddiogel i’w fwyta gan bobl.

Er bod 11 math gwahanol o gadw bwyd, y gorau i ddechreuwyr yw eplesu. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw jar wydr glân gyda chaead tynn, sesnin, halen, dŵr, a’r llysiau neu’r ffrwythau. Mae cadwraeth yn wych i arddwyr cartref neu’r rhai sy’n prynu bwydydd darfodus mewn swmp, ond mae hefyd yn dacteg diwastraff hawdd ac effeithiol i unrhyw un.

gwastraff compost

Mae’r Cyngor Amddiffyn Adnoddau Naturiol yn gwneud achos cryf dros gompostio: mae’n gwella iechyd y pridd, yn arbed dŵr ac yn lliniaru sychder, yn ailgylchu maetholion, yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac yn lleihau gwastraff bwyd personol. Y rheol gyffredinol yw, os yw’n tyfu, mae’n anochel y bydd yn dadelfennu.

Dylai’r amgylchedd delfrydol gael ei drin â bacteria, ffyngau a mwydod; mae bygiau bwyd neu nematodau hefyd yn gweithio, yn ogystal ag aer a gwres.

Ymddangosodd y stori hon yn Pela yn wreiddiol a chafodd ei chynhyrchu a’i dosbarthu mewn partneriaeth â Stacker Studio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.