Cymerwch eich cacennau wyneb i waered

Gyda chylchoedd melyn llachar wedi’u fframio gan geirios coch neon, mae cacen bîn-afal wyneb i waered yn bwdin Americanaidd annwyl: cartrefol, hiraethus, eofn geometrig. Byth ers i’r rysáit gael ei boblogeiddio yn y 1920au, mae wedi dod yn rhan mor annatod o’n hymwybyddiaeth o bobi fel bod cacen wyneb i waered wedi’i gwneud gydag unrhyw beth arall yn ymddangos fel ôl-ystyriaeth yn unig.

Ond ffrwythau eraill – eirin gwlanog llawn sudd yr haf, bricyll, eirin a neithdarin; llawer o aeron porffor; bananas melfedaidd – gallant wneud cacennau wyneb i waered cystal neu hyd yn oed yn well na’r pîn-afal arferol. A dyma’r union beth y dylech chi fod yn ei bobi ar hyn o bryd, yn enwedig os ydych chi’n pendroni beth i’w wneud gyda’r gormodedd o ffrwythau carreg ac aeron sy’n diferu neithdar gludiog ar hyd a lled ynys eich cegin.

Nid oes angen y ffrwythau newydd y byddech eu heisiau ar gyfer cacen fach neu darten ar gacennau wyneb i waered. Waeth pa mor grebachlyd yw eich eirin gwlanog na pha mor saeglyd yw’ch llus, unwaith y byddant wedi’u carameleiddio a’u pobi o dan y cytew, byddant yn troi’n surop a lliwgar, yn goron symudliw heb fod angen addurniadau pellach.

Yr un mor hanfodol â gallu cacen wrthdro i ddefnyddio ffrwythau dihoeni yw ei rhwyddineb. Mae’r cytew yn hawdd iawn i’w chwipio mewn powlen, gan ei wneud yn gyflymach ac yn haws na chacen neu gytew galette. Yna gallwch chi bobi’r gacen yn yr un badell a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer y ffrwythau – yn berffaith ar gyfer cartrefi rhent lle mae offer cegin yn brin a lle nad oes papur memrwn yn bodoli.

I bobi un fyddai dilyn ôl traed cyfres hir o gogyddion crwst, sydd wedi buddsoddi mewn pwdinau ffrwythau ers canrifoedd cyn i gylchoedd pîn-afal heulog gael eu pentyrru mewn tuniau.

Yr enghraifft enwocaf, gwir frenhines pob pwdin tuag yn ôl, yw’r darten Ffrengig Tatin. Wedi’i greu yn y 19eg ganrif gan y chwiorydd Stephanie a Caroline Tatin yn eu gwesty yn Loire Valley, roedd yn seiliedig ar draddodiad hyd yn oed yn hŷn yn Ffrainc o basteiod afalau renversées. Wedi’u gwneud ag afalau wedi’u carameleiddio mewn siwgr ac yna wedi’u pobi o dan grwst pwff, mae’r ddau felysion hyn yn debyg i genre cyfan o grempogau afal wyneb i waered, gan gynnwys y sanciaux siâp crepe (hefyd o Ffrainc), y crempogau afal Almaeneg o’r enw apfelpfannkuchen a’r Tansey afal trefedigaethol Americanaidd, ac mae pob un ohonynt yn cynnwys cytew crempog syml sy’n gorchuddio’r ffrwythau, yn hytrach na chrystyn.

Yn America’r 18fed a’r 19eg ganrif, roedd pasteiod yn aml yn cael eu coginio mewn sosbenni dros lo poeth, gan eu gwneud yn hygyrch i Americanwyr heb ffyrnau. Arfer cyffredin iawn oedd mudferwi’r ffrwythau mewn surop neu fenyn yn y badell cyn ychwanegu’r cytew. P’un a oedd y gacen yn cael ei fflipio i’w gweini neu ei chynnig yn syth o’r badell, roedd y cysyniad o ffrwythau a chacen wedi’u carameleiddio yr un peth (er yn llawer harddach o’i gosod ar blât gweini).

Cyhoeddwyd un o’r ryseitiau cynharaf o’r enw “cacen wyneb i waered” ym 1923 yn y Syracuse Herald sydd bellach wedi darfod. Eirin sych oedd y ffrwyth dan sylw, wedi eu trefnu ar ben siwgr brown a menyn, a’u taenellu â phecans. Roedd fersiynau eraill, gyda bricyll brith a cheirios sur, hefyd mewn ffasiwn ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Daeth y pîn-afal yn ffefryn yn 1926 pan noddodd Dole gystadleuaeth ryseitiau. Cafwyd 60,000 o geisiadau; Aeth 2,500 i ryw fersiwn o gacen pîn-afal wyneb i waered.

Mae’r pîn-afal wedi aros ar frig y domen wyneb i waered byth ers hynny. Yn fy fersiwn i o’r clasur, tynnais y ceirios, rhoddais bîn-afal ffres yn lle tun, ac ychwanegu cnau Ffrengig am wead. (Defnyddiais cnau Ffrengig hefyd yn fy amrywiad banana, sydd â naws fel Foster, ond gyda bonws hapus ychydig o gacen a gwasgfa.)

Er bod y rysáit ar gyfer y gacen wyneb i waered yn syml, mae yna rai arferion gorau ar gyfer y briwsionyn mwyaf tyner a thopin ffrwythau sy’n ddigon melys heb fod yn gloying.

Y peth cyntaf yw carameleiddio’r siwgr cyn ychwanegu’r ffrwythau. Mae llawer o ryseitiau clasurol yn hepgor y cam hwn o blaid symlrwydd, yn lle hynny yn syml yn toddi’r menyn ac yna’n chwistrellu’r siwgr ar ei ben. Tra bod hyn yn gweithio, mae’n arwain at felyster niwtral gyda chymeriad caramel tawel.

Mae carameleiddio’r siwgr yn ddwfn cyn ychwanegu’r ffrwythau yn ei dymheru, gan ddod â chwerwder ysgafn allan ac ychwanegu haenau o gymhlethdod cnau, ac mae’n cymryd ychydig funudau yn unig. Peidiwch â phoeni os bydd y siwgr yn clystyru ac yn cipio, bydd yn toddi eto pan fyddwch chi’n pobi’r gacen ac yn troi’n llyfn sidanaidd.

Awgrym arall yw pobi’r gacen yn hirach nag y byddech chi’n ei wneud â chacen bara byr arferol. Mae hyn oherwydd y lleithder yn y ffrwythau, yn enwedig ffrwythau carreg ac aeron, sydd â chynnwys dŵr uchel a all wneud y briwsionyn yn soeglyd. Dylai arwyneb y gacen fod yn frown drwyddi draw, gydag ymylon tywyll sy’n cynhyrchu ychydig o wasgfa. Dylai pigyn dannedd sydd wedi’i osod yn y canol ddod allan heb friwsion.

Gadewch i’ch cacen eistedd am tua 10-15 munud cyn ei gwrthdroi ar blât fel bod y ffrwythau a’r caramel yn gallu cryfhau ychydig. Ond peidiwch â gadael i fwy o amser fynd heibio, neu efallai y bydd y caramel yn oeri ac yn glynu’r ffrwythau i’r badell. Wrth gwrs, gallwch chi bob amser ei dynnu allan a’i roi yn ôl ar ben y gacen. Yna sleisiwch, gweinwch, a pharatowch i syrthio mewn cariad â’r gacen wyneb i waered.

Presgripsiynau: Cacen Cnau Ffrengig Pîn-afal Wyneb i Lawr | Teisen Eirin Gwlanog Wyneb i Lawr | Cacen Berry Upside Down | cacen banana wyneb i waered

Leave a Comment

Your email address will not be published.