Cystadleuaeth Bwyta Cŵn Poeth Nathan, Newyddion Teithio a Syniadau Bwyd – Diweddariadau Newyddion Gwyliau

Bydd awyr y nos dros rai o ddinasoedd America yn parhau i fod yn dywyll y Diwrnod Annibyniaeth hwn, gyda phrinder cadwyn gyflenwi a staffio, pryderon sychder a thanau gwyllt yn achosi i sawl sioe tân gwyllt ledled y wlad gael eu canslo.

I rai, dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’w sioeau gael eu canslo.

“Roedd y ddwy flynedd gyntaf yn gysylltiedig â phandemig ac eleni mae’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi,” meddai Adam Waltz, llefarydd ar ran dinas Phoenix, lle mae’r tair sioe tân gwyllt fawr wedi’u canslo. Yn ôl Mr Waltz, nid oedd y gwerthwr sydd fel arfer yn cyflenwi’r ddinas â’i thân gwyllt wedi gallu addo’r cynnyrch.

“Mae’n dorcalonnus,” ychwanegodd.

Mae dinasoedd eraill wedi canslo eu sioeau tân gwyllt oherwydd pryderon tanau gwyllt. Yn benodol, ar draws y Gorllewin, mae sychder yr haf hwn a thywydd poeth, sych, gwyntog eisoes wedi helpu i osod amodau ar gyfer tanau cyflym. O ddydd Gwener ymlaen, roedd 55 o danau gwyllt mawr yn llosgi mewn 11 talaith, gan gynnwys y Tân Rices yn Sir Nevada, California, a oedd wedi tyfu i fwy na 900 erw ers iddo ddechrau ddydd Mawrth, yn ôl y Ganolfan Dân Ryngasiantaethol Genedlaethol.

Yn Flagstaff, Arizona, tua 150 milltir i’r gogledd o Phoenix, penderfynodd swyddogion y ddinas y byddai’n well ganddynt gynllunio sioe golau laser na chynnau tân gwyllt y gallai fod yn rhaid iddynt ei ganslo ar y funud olaf pe bai’r tywydd yn atal y sioe rhag cael ei chynnal mewn sêff ffordd.

“Rydyn ni’n wynebu amodau peryglus,” meddai Sarah Langley, llefarydd ar ran y ddinas. Dywedodd nad oedd y ddinas wedi gwneud penderfyniad eto a fyddai’n parhau i osod sioeau golau laser yn lle tân gwyllt yn y blynyddoedd i ddod.

Yn North Lake Tahoe, California, dywedodd swyddogion y ddinas eu bod wedi penderfynu disodli eu sioe tân gwyllt flynyddol ar gyfer Pedwerydd Gorffennaf gyda dronau, hefyd oherwydd risgiau tân, yn ogystal â risgiau amgylcheddol eraill. (Mae angen amrywiaeth o gemegau a allai lygru i wneud arddangosfeydd tân gwyllt yn fawr, yn uchel ac yn lliwgar.)

Credyd…Elias Funez/La Union, trwy Associated Press

Mae arddangosfeydd yn Lake Don Pedro, tua 50 milltir i’r dwyrain o Modesto, California, a Claremont, California, tua 35 milltir i’r dwyrain o ganol Los Angeles, hefyd wedi’u gohirio oherwydd sychder llethol y wladwriaeth.

Yn Claremont, dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’r rhaglen gael ei chanslo, meddai Melissa Vollaro, llefarydd ar ran y ddinas. Dywedodd ei bod yn cymryd tua 650,000 galwyn o ddŵr i wlychu’r ardal lle mae tân gwyllt yn cael eu lansio, a oedd yn amhosibl o dan y cyfyngiadau dŵr presennol. Yn lle hynny, meddai, roedd y ddinas yn cynllunio cyngerdd yn y parc.

Mae dinasoedd eraill wedi canslo eu sioeau oherwydd prinder staff.

Dywedodd Cal Expo yn Sacramento fod angen iddo ganolbwyntio ei staff a’i adnoddau ar y ffair wladwriaethol a’r ŵyl fwyd sydd ar ddod ac felly nid oedd yn gallu cynnal tân gwyllt Diwrnod Annibyniaeth. Yn Ocean City, Maryland, dywedodd swyddogion na allai dwy sioe tân gwyllt gael eu cynnal oherwydd “prinder gweithlu.” Dywedodd swyddogion ym Minneapolis hefyd fod yn rhaid iddyn nhw ganslo’r arddangosyn oherwydd adeiladu mewn parc lleol, yn ogystal â materion staffio.

Mewn llawer o rannau eraill o’r wlad, gan gynnwys Dinas Efrog Newydd, mae dathliadau Diwrnod Annibyniaeth yn parhau fel y cynlluniwyd. I rai, dyma’r tro cyntaf iddyn nhw ddangos tân gwyllt ers cyn y pandemig coronafirws.

“Mae pawb yn barod i ddathlu eu hannibyniaeth ar y firws hwn,” meddai Julie L. Heckman, cyfarwyddwr gweithredol Cymdeithas Pyrotechnig America.

Dywedodd Ms Heckman, er bod rhai sioeau wedi’u canslo, ei bod yn dal i ddisgwyl i nifer yr arddangosfeydd tân gwyllt proffesiynol ledled y wlad fod yn fwy na 2020 a 2021.

“Mae’r galw ar 110 y cant o lefelau cyn-bandemig,” meddai Ms Heckman, gan ychwanegu ei bod yn disgwyl bron i 17,000 o sioeau ledled y wlad yn y dyddiau cyn Diwrnod Annibyniaeth. (Cyn y pandemig coronafirws, meddai, roedd tua 16,000 o sioeau yn ystod y cyfnod hwn ledled y wlad.)

Mae rhai trigolion dinasoedd sydd â sioeau wedi’u canslo yn bwriadu cynnau eu tân gwyllt eu hunain. Mae rhai mathau o dân gwyllt defnyddwyr yn gyfreithlon mewn 49 o daleithiau, yn ogystal ag Ardal Columbia a Puerto Rico, er y gall siroedd a dinasoedd unigol osod gwaharddiadau, meddai Ms Heckman. Gwaherddir tân gwyllt defnyddwyr yn Massachusetts.

Credyd…Joshua Rashaad McFadden ar gyfer The New York Times

Dywedodd Dennis Revell, llefarydd ar ran TNT Fireworks, y dosbarthwr mwyaf o dân gwyllt defnyddwyr yn y wlad, yn 2020, pan gafodd y mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus eu canslo, cynyddodd gwerthiant TNT yn sylweddol, o ran gwerthiannau gros ac yn y nifer. o bobl yn prynu eu cynnyrch. “Fe wnaethon ni ddal llawer o hynny yn ôl yn 2021,” meddai Revell. Ond, ychwanegodd, “mae’n rhy gynnar i ragweld sut olwg fydd ar 2022.”

Fodd bynnag, mae rhai manwerthwyr llai hefyd wedi cael eu heffeithio gan faterion cadwyn gyflenwi.

Dywedodd Eyvonne Hall, perchennog Discount Fireworks yn Brainerd, Minnesota, tua 130 milltir i’r gogledd-orllewin o Minneapolis, ei bod wedi bod yn aros am rai archebion, a oedd yn arfer cymryd wythnos i gyrraedd, am fwy na mis.

Dywedodd ei bod wedi galw 12 o wahanol werthwyr yn chwilio am un tân gwyllt arbennig o annwyl: Pure Fantasy. “Maen nhw’n giwt a lliwgar, ac mae’r ffynnon yn mynd i fyny ychydig ac mae pobl wrth eu bodd â hynny,” meddai Ms. “Mae wedi bod yn araf eleni,” ychwanegodd. “Rwy’n gobeithio efallai y bydd yn gwella yn ystod y dyddiau nesaf.”

Yn Queen Creek, tua 40 milltir i’r de-ddwyrain o Phoenix, lle mae arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus wedi’u canslo, dywedodd gwerthwr arall fod ei busnes wedi codi, yn rhannol diolch i’r canslo.

“Maen nhw’n siomedig iawn, ac mae’n drueni, ond maen nhw’n gyffrous iawn i roi cynnig ar y ffynhonnau newydd hyn gartref,” meddai Christian Valles, sy’n rhedeg y stondin tân gwyllt, am ei gwsmeriaid. Ychwanegodd, “fe gewch chi sioe dda.”

Dywedodd Michael Lusiak, sy’n frwd dros dân gwyllt o Green Bay, Wisconsin, tua 115 milltir i’r gogledd o Milwaukee, ei fod ers 2020 wedi bod yn ceisio camu i fyny ei sioe breifat, gan obeithio syfrdanu dathlwyr Diwrnod Annibyniaeth na fyddai efallai wedi cael lle. mwy i fynd.

Yr amser gorau, meddai Mr. Lusiak, ffermwr sy’n cynnal y sioeau ym maes ŷd ei gyflogwr, yw’r diweddglo mawr. “Gallaf deimlo’r tonnau sioc yn fy mrest, a gwn fy mod yn gwneud datganiad y bydd pobl filltiroedd i ffwrdd yn gweld neu’n clywed,” meddai.

“Yr holl bloeddio ac anrhydeddu,” ychwanegodd, “dyna un o’r teimladau gorau yn y byd.”

Cywiro:

Mehefin 30, 2022

Roedd fersiwn gynharach o’r erthygl hon yn nodi’n anghywir leoliad tref Queen Creek, Arizona. Mae i’r de-ddwyrain o Phoenix, nid i’r de-orllewin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.