Dresin Salad Sbeislyd: Mathau, Manteision a Mwy

Mae yna ryseitiau diddiwedd ar gyfer dresin salad sbeislyd. Edrychwch ar rai ohonynt isod, treuliwch ychydig o amser yn chwilio am rai eraill, neu crëwch eich rysáit eich hun!

1. Sriracha Vinaigrette

Efallai mai vinaigrette sriracha yw’r union beth sydd ei angen arnoch i gychwyn eich rysáit salad nodweddiadol. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys olew olewydd, finegr gwin gwyn, a naddion persli sych. Mae’n cael ei sbeis o sriracha.

Hefyd, mae’n hawdd ei wneud a’i gadw am sawl wythnos yn yr oergell.

Gweler y rysáit yma.

2. Gwisgo De-orllewin Sbeislyd

Ni fyddwch am brynu unrhyw dresin salad masnachol arall ar ôl i chi roi cynnig ar y rysáit hwn.

Nid yw’r rysáit yn methu o ran blas diolch i’w gyfuniad trawiadol o sbeisys powdr chili, powdr cayenne, powdr winwnsyn, powdr garlleg a chwmin.

Gweler y rysáit yma.

3. Dresin Salad Thai Sbeislyd

Mae’r cymysgedd dresin salad yn cynnig proffil blas deinamig o boeth, sur a melys, y gellir ei briodoli i’w naddion pupur coch a’i finegr reis.

Gweler y rysáit yma.

4. Gwisgo Ranch Calch Chipotle

Mae’r rysáit hwn yn cynnig blasau ffrwydrol gyda chyfuniad o bupur chili a sudd leim yn erbyn cefndir llaeth o iogwrt Groegaidd braster isel plaen, mayonnaise ysgafn, a llaeth menyn.

Rhowch berlysiau ar ei ben fel persli, dil, a chennin syfi i gwblhau’r proffil blas.

Gweler y rysáit yma.

5. Vinaigrette Byfflo Eidalaidd

Os ydych chi erioed wedi disgwyl i’ch salad flasu cystal â’ch hoff adenydd cyw iâr, gallwch ddod yn agosach fyth gyda’r rysáit sbeislyd hwn. Cyfunwch sbeisys a pherlysiau gyda finegr balsamig gwyn a saws adain byfflo ar gyfer dresin salad hynod o nodedig.

Gweler y rysáit yma.

6. Vinaigrette Mwstard Balsamig sbeislyd

Mae’r rysáit hwn yn deillio o’r vinaigrette balsamig clasurol sy’n defnyddio mwstard brown tangy i roi’r gwres cywir i’ch salad.

Gweler y rysáit yma.

7. Dresin soi gyda wasabi

Bodlonwch eich blasbwyntiau gyda dresin soi wasabi sy’n cyd-fynd yn dda ag unrhyw salad. Mae ei flas tanbaid yn cynhesu’ch daflod ac efallai y bydd yn eich atgoffa o swshi oherwydd y past wasabi, finegr reis, olew sesame, a saws soi.

Gweler y rysáit yma.

8. Dresin Salad Cyrri

Mae’r rysáit unigryw yn ychwanegu blasau nodedig o gynhwysion cryf fel mwstard dijon a phowdr cyri. Mae’n cyfuno tartness sudd lemwn a saws poeth i ddarparu rhai blasau hanfodol sy’n mynd â’ch salad i’r lefel nesaf.

Gweler y rysáit yma.

9. Dresin Cilantro Jalapeño hufennog

Cynhwysion

Mae’r dresin hufenog yn pacio pwnsh ​​mawr gyda phupurau jalapeno. Gyda chyn lleied o gynhwysion, mae’r rysáit hwn yn hawdd i’w wneud. Mae’n addas fel dresin salad neu dresin taco.

Gweler y rysáit yma.

Crynodeb

Mae’r rhyngrwyd yn gartref i ryseitiau di-ri ar gyfer dresin salad sbeislyd. Cymerwch gip ar y rhai rydyn ni wedi’u casglu, porwch drwy eraill, neu crëwch rai eich hun gartref i weddu i’ch chwaeth bersonol.

Mae dresin salad sbeislyd yn addas ar gyfer pob math o salad, ac mae eu hamlochredd yn eu gwneud yn gynhwysyn blasus i’w sychu ar frechdanau a burritos neu dros gigoedd a llysiau wedi’u grilio os nad ydych chi’n teimlo fel salad.

Hefyd, mae dresin salad sbeislyd yn gwneud saws dipio gwych.

Dyma rai saladau a fyddai’n mynd yn dda gyda dresin salad sbeislyd.

 • Salad cêl: cêl, mango, pepitas, cwinoa
 • Salad tabbouleh: letys romaine, persli, dail mintys, gwenith bulgur, tomatos, ciwcymbr
 • Salad Arugula: arugula, almonau wedi’u sleisio, mefus, caws gafr
 • Salad Asiaidd: Bresych Asiaidd, Corgimychiaid, Edamame, Tangerines
 • Salad Brwsel wedi’i eillio: ysgewyll Brwsel, cnau pinwydd, caws feta, afalau sych neu ffres
 • Salad Brocoli wedi’i dorri: brocoli, winwns, moron wedi’u gratio, hadau blodyn yr haul, rhesins euraidd
 • Salad De-orllewinol: ffa du, letys romaine, caws wedi’i gratio, afocado, tomatos ceirios
 • salad Thai: bresych napa, cyw iâr, bresych coch, pupur coch, cilantro, moron babi, winwnsyn gwyrdd
 • salad Groeg: olewydd kalamata, caws feta, ciwcymbrau, tomatos ceirios, artisiogau, nionod coch

Crynodeb

Mae dresin salad sbeislyd yn cyd-fynd yn berffaith ag unrhyw fath o salad a gallant ddwysau blasau’r salad.

Gall dresin salad sbeislyd ddarparu nifer o fanteision iechyd, gan gynnwys cefnogi iechyd eich calon, helpu’ch corff i amsugno fitaminau sy’n debygol o fod yn bresennol mewn salad, a darparu gwrthocsidyddion sy’n helpu i frwydro yn erbyn radicalau rhydd.

Fodd bynnag, cofiwch fod dresin salad fel arfer yn cael ei fwyta mewn symiau bach.

Er bod dresin yn cynnig rhai priodweddau buddiol, y llysiau, ffrwythau, cnau, hadau, a phroteinau heb lawer o fraster sy’n ffurfio rhan fwyaf o’r salad yw’r rhai pwysicaf. Byddwch yn siwr i gynnwys amrywiaeth o gynhwysion iach ar gyfer maeth gorau posibl.

Gall gefnogi iechyd y galon

Mae olewau llysiau (meddyliwch am olew olewydd, olew afocado, ac olew llysiau) yn gynhwysion poblogaidd mewn dresin salad sbeislyd.

Mae’n well defnyddio olewau llysiau ar gyfer coginio yn amlach na brasterau solet fel menyn ac olew cnau coco. Mae hyn oherwydd bod brasterau solet yn uchel mewn braster dirlawn, a all gynyddu eich risg o golesterol uchel a chlefyd y galon mewn symiau mawr (1, dwy).

Mae olew olewydd yn cynnwys brasterau mono-annirlawn, microfaetholion, a ffenolau sy’n hyrwyddo amddiffyniad y galon trwy leihau llid a helpu i reoleiddio lefelau pwysedd gwaed.

Mae olew olewydd ac olew afocado yn cynnwys asid oleic, cyfansoddyn sy’n hybu iechyd y galon ac a allai leihau’r risg o ddiabetes math 2 a syndrom metabolig (3, 4, 5).

Ac o’i gymharu â braster dirlawn, gall olew canola wella lefelau triglyserid, lefelau colesterol lipoprotein dwysedd isel (LDL neu “drwg”), a chyfanswm lefelau colesterol, sydd i gyd yn farcwyr iechyd y galon (6).

Gall helpu’ch corff i amsugno fitaminau A, D, E, a K

Mae fitaminau A, D, E, a K yn fitaminau sy’n hydoddi mewn braster a geir yn aml mewn cynhwysion salad cyffredin fel ffrwythau, llysiau a chnau.

Mae angen y fitaminau hyn ar eich corff i gefnogi pob math o swyddogaethau, gan gynnwys:

 • iechyd imiwnedd
 • iachau clwyfau
 • amddiffyn celloedd
 • iechyd y galon
 • iechyd yr arennau
 • iechyd esgyrn
 • iechyd hormonau
 • heneiddio’n iach.

Mae braster yn facrofaetholyn pwysig (prif elfen bwyd), ac mae’ch corff yn dibynnu ar y braster naturiol rydych chi’n ei fwyta i amsugno fitaminau sy’n hydoddi mewn braster (7).

Felly, gall y brasterau iach mewn dresin salad sbeislyd helpu’ch corff i amsugno fitaminau sy’n toddi mewn braster fel y gallwch chi elwa ar eu buddion niferus.

Gall helpu i gynyddu eich cymeriant llysiau

Yn ôl y Canllawiau Deietegol ar gyfer Americanwyr, nid yw bron i 90% o Americanwyr yn bodloni’r argymhellion cymeriant dyddiol ar gyfer llysiau (1).

Mae salad yn helpu i wneud bwyta llysiau yn hawdd, yn bleserus ac yn flasus. Oherwydd y gallwch chi wneud salad gydag unrhyw ffrwythau neu lysiau, gallwch chi fwyta llawer o fwydydd iach ar unwaith heb ddilyn rysáit anhyblyg.

Felly, mae saladau yn gyfle gwych i gynyddu eich cymeriant llysiau, sy’n gysylltiedig ag atal clefydau, rheoli cyflyrau cronig, a maethiad da yn gyffredinol.

Canfu un astudiaeth well ansawdd diet a chymeriant uwch o fitaminau a mwynau fel fitamin A, ffolad, colin, a fitamin C mewn pobl a oedd yn bwyta salad o gymharu â phobl nad oeddent yn bwyta salad (8).

Hefyd, gall dresin sbeislyd wedi’i wneud â pherlysiau a sbeisys wella blas unrhyw salad, gan eich helpu chi i fwyta mwy o lysiau o bosibl.

Canfu astudiaeth ymhlith myfyrwyr ysgol uwchradd, o 4,702 o brydau cinio, fod cymeriant llysiau 18% yn uwch o’u coginio gyda pherlysiau a sbeisys na phan weinir llysiau yn unig (9).

Yn llawn gwrthocsidyddion a all helpu’ch corff i frwydro yn erbyn straen ocsideiddiol

Mae gwrthocsidyddion yn foleciwlau y mae eich corff yn eu gwneud neu’n eu cael o fwyd.

Mae ein cyrff yn cynhyrchu radicalau rhydd, sy’n achosi difrod os ydynt yn tyfu allan o reolaeth. Rôl gwrthocsidyddion yw atal difrod radical rhydd (straen ocsideiddiol) yn y corff, a all arwain at glefyd (10).

Mae rhai ryseitiau salad sbeislyd yn cyfuno cynhwysion llawn gwrthocsidyddion, fel sudd sitrws, olew olewydd, a finegr, sy’n darparu gwrthocsidyddion.

sudd sitrws

Mae sudd sitrws yn naturiol yn cynnwys fitamin C, gwrthocsidydd adnabyddus. Mae llawer o dresin salad yn defnyddio sudd sitrws o lemonau, leimiau ac orennau.

Mae astudiaethau wedi canfod cydrannau eraill mewn sudd sitrws sy’n gweithredu fel gwrthocsidyddion, gan gynnwys saponins, flavonoidau, alcaloidau, a terpenoidau. Mae’n ymddangos eu bod yn lleihau’r risg o glefyd (unarddeg, 12, 13, 14).

Olew olewydd

Mae olew olewydd yn cynnwys polyphenolau ac mae ganddo hefyd briodweddau gwrthocsidiol. Mae’n ymddangos bod y cydrannau hyn yn helpu i leihau’r risg o ddatblygu canser, llid, diabetes a chlefyd y galon (3, pymtheg).

Finegr

Mae llawer o fathau o finegr ar gael ledled y byd heddiw; fodd bynnag, mae rhai mathau cyffredin yn finegr gwin gwyn, finegr reis, finegr balsamig, a finegr du.

Mae’r polyphenolau, microfaethynnau, a chynhwysion gweithredol eraill mewn finegr yn rhoi buddion iechyd posibl iddo. Mae ymchwil yn dangos bod gan finegr fuddion gwrthocsidiol sy’n helpu pobl â diabetes, pwysedd gwaed uchel, a heintiau bacteriol (13, un ar bymtheg).

Efallai y bydd ganddo fanteision ymladd clefydau, diolch i’r perlysiau a’r sbeisys.

Yn eich rac sbeis heddiw, gallwch weld amrywiaeth eang o sbeisys a pherlysiau, fel cyri, sinamon, garlleg, ewin, ac oregano. Mae sbeisys a pherlysiau yn chwarae rhan arbennig wrth ychwanegu blas, lliw, apêl ac arogl at fwydydd.

Ond mae’r cynhwysion hyn sy’n gwella blas yn mynd y tu hwnt i’r hyn y gall y llygad ei weld, gall y geg flasu, a gall y trwyn arogli.

Mae ymchwil yn dangos bod llawer o sbeisys a pherlysiau yn cynnwys buddion gwrthocsidiol, gwrthlidiol, gostwng colesterol, gostwng siwgr yn y gwaed, gwrthganser, ac antitumor (17).

Gall sawl cynhwysyn gweithredol fod yn gyfrifol am y buddion iechyd hyn sy’n ymladd clefydau, gan gynnwys polyffenolau, flavonoidau, taninau, fitaminau, a chyfansoddion sy’n cynnwys sylffwr (17, 18, 19).

Crynodeb

Mae dresin salad sbeislyd yn aml yn cynnwys olewau iach y galon, sudd sitrws, finegr, sbeisys a pherlysiau. Gallant fod yn galon-iach, eich helpu i amsugno fitaminau pwysig, cynyddu eich cymeriant llysiau, a chynnig manteision ymladd clefydau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.