Dyma’r ryseitiau sgilet gorau, yn ôl golygyddion Eater

Ar nosweithiau’r wythnos, neu cyn ciniawau byrfyfyr, neu yn ystod yr adegau hynny pan fydd coginio’n teimlo fel gwaith caled, does dim byd tebyg i badell ffrio. Mae fersiynau gwastad o ryseitiau un pot, yn aml mor hawdd ag y maent yn gyflym, ac er nad oes neb yn hoffi sgwrio padell ar ôl cinio, mae ffoil a memrwn yn gwneud y dasg ychydig yn haws. Dyma chwe rysáit gan olygyddion Eater i greu ryseitiau sosbenni blasus, dibynnol ar y popty, sy’n ddiogel ar gyfer broil ar gyfer unrhyw achlysur.


Gnocchi wedi’i grilio gyda madarch a sbigoglys

Ali Slagle, Cegin NYT

Wrth gwrs, dechreuodd pawb goginio’n gyfan gwbl yn gynnar yn y pandemig, ond ffoniwch fi yn flodyn hwyr: Yn ystod y misoedd diwethaf, diffyg amser, ynghyd ag amharodrwydd llwyr i wneud llawer o olchi llestri yn hwyr yn y nos ac ail-fuddsoddi mewn coginio cartref yn lle. mae takeout wedi fy ngorfodi i chwilio am ryseitiau sgilet wythnosol. Mae’r rysáit gnocchi sgilet hwn yn taro’r holl nodiadau cywir i mi. Yr allwedd yw peidio â meddwl gormod. Mae’n ymddangos na ddylai grilio gnocchi nad yw’n ddarfodus (un o’r cynhwysion gorau a wnaed ymlaen llaw) weithio, a New York Times mae sylwebwyr wedi nodi hyn gyda pheth amheuaeth, gan gwestiynu a ddylid ei ferwi yn gyntaf. Ond byddwch yn dawel eich meddwl, mae gnocchi yn hedfan allan o’r pecyn fel gronynnau wedi’u gludo gyda’i gilydd o does sych, di-flewyn-ar-dafod ac yn dod allan yn hudolus o’r popty yn flasus o grimp ar y tu allan ac yn gynnes a blewog ar y tu mewn. Mae’r rysáit hefyd yn osgoi perygl cyffredin arall mewn ryseitiau sgilet: Nid yw’n trin yr holl gynhwysion gyda’r un amseroedd coginio a thymheredd. Yn hytrach, y gnocchi a madarch sy’n mynd gyntaf, gyda’r sbigoglys yn cael ei ychwanegu yn y munudau olaf. Mae hynny’n golygu bod y madarch yn dod allan wedi’u carameleiddio o dan dwmpathau o sbigoglys wedi’i wylltio’n ysgafn gyda rhuddygl poeth sbeislyd a mwstard mêl ar ei ben. – Brenna Houck, Rheolwr y Ddinas

Peli Cig Cyw Iâr Skillet gyda Thomatos a Chickpeas

claire saffitz, Archwaeth Bon

Rwy’n dod yn ôl at y rysáit hwn o hyd oherwydd fel person sengl dyma hefyd fy senario coginio swp delfrydol ar gyfer yr wythnos. Os yw dysgl yn galw am rai bronnau cyw iâr neu ffiledau eog, byddaf yn diflasu yn bwyta dofednod sych ar ddiwedd yr wythnos, neu’n cael fy siomi gan y syniad o gadw bwyd môr wedi’i goginio yn yr oergell am ychydig ddyddiau. Peidiwch byth yn rhy sych, mae’r peli cig hyn sydd wedi’u cyfoethogi gan harissa yn cynnig yr amlochredd yr wyf yn edrych amdano mewn rysáit cymryd allan. Maen nhw’n paru cystal â phowlen o ba bynnag rawn y penderfynaf ei goginio ag y gwnânt â pita y byddaf yn ei gynhesu ar fy stôf nwy. Maen nhw’n arbed amser sy’n pacio llawer o flas (diolch i’r ffeta hallt a’r tomatos llawn sudd), sy’n ymddangos fel nod unrhyw rysáit sgilet gwych. — Bao Ong, golygydd Eater New York

Eog y Dduwies Werdd gyda Thatws a Phys

Sarah Copeland, Cegin NYT

Yn gwrando. Rwyf wrth fy modd yn gwisgo’r dduwies werdd ac unrhyw esgus i’w ddefnyddio. Dyna’r ffordd ydw i. Mae’r cyfuniad o berlysiau ffres, iogwrt tangy, brwyniaid hallt, a llawer o arlleg (fel y rhan fwyaf o gogyddion cartref, rwy’n ychwanegu ychydig yn fwy o fylbiau nag a argymhellir) yn gwneud hwn yn un o’r gorchuddion gorau yn y byd ar gyfer bron unrhyw beth. Yn y rysáit hwn ar gyfer eog, tatws, pys a chiwcymbrau, mae’r dduwies werdd yn gartrefol iawn. Mae hwn yn un o’r paratoadau hynny sy’n hynod gyflym, hawdd, ac yn werth chweil, nid yn unig oherwydd yr eog crensiog a’r dresin ar ei ben, ond oherwydd y cyfuniad o datws poeth a llysiau gwyrdd creisionllyd sy’n gwneud salad anghonfensiynol. Mae’r cynhwysion arbennig hyn ar eu gorau yn y gwanwyn a’r haf, ond peidiwch ag amau ​​pŵer y dduwies werdd i sbeisio amnewidion gwreiddlysiau’r gaeaf os yw pys a thatws newydd y tu allan i’r tymor. — Dayna Evans, Ysgrifenydd a Golygydd Eater Philly

Cluniau Cyw Iâr Crispy

y modern ei hun

Mae gwneud cyw iâr crensiog mewn popty fel arfer yn cynnwys rhyw fath o gramen dorri byr ac atal anghrediniaeth: mae panko, naddion grawnfwyd wedi’u malu, neu haen o flawd caci i gyd yn rhan o’r pryd. Ond nid oes angen meddwl hudol na chroen ffrio ffug ar gluniau cyw iâr crensiog Modern Proper; yn lle hynny, mae angen golchiad wyau ewynog arnoch chi. Rhoddais gynnig ar y rysáit hwn un noson pan oeddwn i eisiau dim mwy nag un symlrwydd padell. Mae angen troi’r popty ymlaen i 450, sy’n cynhesu’r gegin wrth i chi ysgeintio’r asgwrn i mewn, croen ar gluniau gyda halen kosher flaky, pupur du (dwi’n defnyddio grawn pupur enfys Trader Joe ar gyfer dawn), a phaprica. Ar ôl leinio taflen pobi gyda darn o ffoil alwminiwm a gosod rac oeri drosto, gosodwch ochr y croen i fyny’r cluniau a brwsio gyda gwyn wy wedi’i guro. Dyna ni – trowch dymheredd y popty i lawr i 425 dal yn feddal a choginiwch y cyw iâr am 30 munud. Y prawf cysyniad yw crafu cyllell yn erbyn croen mor grensiog y gallai fod wedi’i gorchuddio â starts a’i ffrio. Bwyteais i’r lot mewn un noson. – Nicole Adlman, Rheolwr y Ddinas

Eog Masarn Miso Skillet gyda Ffa Gwyrdd

Colu Henry, Cegin NYT

Dyma’r rysáit a’m trodd o ffrio i bobi pysgod, gan fodloni fy ngofynion o ran blas a rhwyddineb. Roeddwn i’n meddwl y byddai pysgod wedi’u pobi yn feddalach na’u ffrio, ond nid yw hynny’n broblem pan fyddwch chi’n rhoi’r cwpl pŵer miso a masarn ar frig y pysgod. Mae pentyrru’r ffa gwyrdd a’r eog yn y badell hefyd yn gwneud y rysáit hwn mor gyflym â’i ffrio, heb yr ôl-flas hwnnw o ofn dirfodol a gaf pan fydd pysgod yn bygwth cadw at badell. Rwy’n gwerthfawrogi bod y rysáit yn hyblyg ar gyfer miso brown neu wyn. Fy unig nodyn fyddai torri i lawr ar y surop masarn; hyd yn oed gyda fy dant melys, cefais y blas ychydig yn drwm yn y rysáit fel y’i hysgrifennwyd. – Nick Mancall-Bitel, Golygydd Cyswllt

Padell bimbap

Eric Kim, Cegin NYT

Mae llawer yn y nosweithiau yr wyf wedi edrych yn yr oergell, gwerthuso’r sefyllfa a rhoi yr hyn yr wyf yn dod o hyd mewn padell fel bod popeth yn coginio ar unwaith. Roedd hyn, ynghyd â chariad at bibimpap a chyflenwad cyson o reis dros ben, yn gwneud i mi fynd yn naturiol at y rysáit hwn. Yn ogystal â bod yn gyfrwng gwych ar gyfer reis dros ben (ac amrywiaeth o lysiau), mae’n wers gwrthrychau mewn cydbwysedd a symlrwydd. Rhowch ychydig o fadarch, tatws melys wedi’u sleisio, a chêl mewn un sosban, eu rhostio, ac yna cracio rhai wyau i mewn i sosban arall gyda rhywfaint o reis wedi’i goginio. Pan fydd yr wyau wedi’u coginio, mae’r reis yn braf ac yn grensiog. Mae hwn hefyd yn un o’r ryseitiau hynny y gellir eu haddasu’n fawr: er bod y cyfuniad o kale, tatws melys, a madarch yn fuddugol, gallwch eu cyfnewid am lysiau eraill sydd gennych wrth law (addaswch yr amseroedd coginio yn unol â hynny), a chi Gall hefyd ddefnyddio sesnin amrywiol. Tra bod Kim yn argymell rhoi ychydig o gochujang ar frig y bibimpap, rhoddodd rhywun yn yr adran sylwadau ar ryseitiau rysáit cyflym ar gyfer saws blasus wedi’i seilio ar gochujang rwy’n ei ddefnyddio yn lle hynny. Unwaith eto: syml a customizable! Sut y dylai’r gegin fod yn ystod yr wythnos. – Rebecca Flint Marx, Uwch Olygydd

Leave a Comment

Your email address will not be published.