Gall yr haciau cegin hyn eich helpu i arbed arian ar fwydydd – LifeSavvy

Norpro/Cogydd y Gwanwyn/Llygad Aderyn

Os yw’ch cyllideb groser ychydig yn dynn, mae’n debyg eich bod chi’n chwilio am yr holl ffyrdd y gallwch chi arbed ychydig o ddoleri a sent. Gydag ychydig o haciau siopa a choginio smart, byddwch chi’n synnu pa mor bell y gallwch chi ymestyn y gyllideb honno.

Mae coginio craff yn ymwneud â dod o hyd i’r bargeinion gorau a gwneud y gorau o bob cynhwysyn. Mae rhai arferion, fel prynu ar werth, ychydig yn fwy greddfol. Efallai y bydd angen ychydig mwy o brofiad ar rai eraill, fel prynu rhai cynhwysion yn lle rhai eraill neu newid ychydig ar eich ryseitiau. Rydyn ni yma i helpu. Edrychwch ar yr haciau hawdd hyn a gweld pa rai allai eich helpu i arbed arian mawr ar eich pryniant groser nesaf.

Defnyddiwch lysiau wedi’u rhewi yn lle ffres

Seigiau llysiau ar gownter marmor

llygad yr aderyn

Mae llysiau ffres yn wych, ond gallant hefyd achosi llawer o wastraff. Os na fyddwch chi’n eu coginio’n ddigon cyflym, mae siawns dda y bydd yn rhaid i chi daflu rhai darnau i ffwrdd oherwydd maen nhw’n difetha cyn y gallwch chi eu defnyddio.

Yn lle delio â’r gwastraff bwyd hwn, ystyriwch godi rhai llysiau wedi’u rhewi y tro nesaf. Er nad yw’n ateb un ateb i bawb—mae gwir angen i bethau fel llysiau gwyrdd deiliog fod yn ffres—byddwch yn synnu at argaeledd ac ansawdd llawer o lysiau wedi’u rhewi ar y farchnad. Fel hyn gallwch chi ddefnyddio ychydig bach yn unig os ydych chi’n coginio ar gyfer un a rhoi gweddill y bag yn ôl yn y rhewgell, neu ddefnyddio’r bag cyfan ar gyfer swp mawr.

Dewiswch gymysgedd o lysiau ar gyfer caserol neu dro-ffrio, neu ewch â llysiau unigol i weddu i bob rysáit penodol.

Gweld faint o olew rydych chi’n ei ddefnyddio

Menyw yn arllwys olew o botel i badell yn y gegin.

Stiwdio Affrica/Shutterstock.com

Dyma gyfrinach i goginio da: Mae’n debyg nad oes angen cymaint o olew coginio arnoch chi ag y credwch. Oes, mae angen digon arnoch i sicrhau nad yw’ch bwyd yn glynu wrth y sosban. Oes, mae angen digon arnoch i helpu’r cynhwysion i goginio’n dda a dod at ei gilydd yn gyfanwaith blasus. Ond os ydych chi’n bwriadu arbed arian mewn ffordd fach, lleihau faint o olew coginio rydych chi’n ei ddefnyddio yw un o’r ffyrdd hawsaf.

Y rhan fwyaf o’r amser, pan fyddwch chi’n ffrio cynhwysion ac yn coginio mewn padell ar y stôf, dim ond digon o olew sydd ei angen arnoch i orchuddio gwaelod y sosban yn denau iawn. Dim ond llwy fwrdd neu efallai ddwy yw hynny. Mae cadw llygad agosach ar eich defnydd o olew yn helpu i wneud eich cegin ychydig yn iachach ac yn atal gwastraff.

Ffordd arall y gall defnyddio llai o olew eich helpu i arbed arian? Ni fydd gennych chi griw o olew dros ben i’w amsugno â thywelion papur (gan gynhyrchu mwy o wastraff) neu arllwys i lawr y draen (gan achosi problemau plymio yn y dyfodol). Bydd osgoi’r mathau hynny o drafferthion glanhau hefyd yn eich helpu i ennill ychydig mwy o geiniogau.

Cynyddwch brydau cig gyda ffa

Amrywiaeth o ffa a chorbys mewn llwy bren ar gefndir pren.

Kerdkanno/Shutterstock.com

I lawer o bobl, mae cig yn ffynhonnell allweddol o brotein, ond hefyd yn un a allai fod yn ddrud. Er mwyn arbed arian, gallwch chi ymestyn prydau cig trwy ychwanegu ffa fel ffynhonnell eilaidd o brotein.

Bydd yr union fath o ffa a ddefnyddir neu’r dull o’i ychwanegu yn amrywio yn dibynnu ar y pryd unigol, yn ogystal â’ch chwaeth bersonol. Yn gyffredinol, y syniad yw cymysgu ffa, ynghyd â’r cynhwysion eraill y gofynnir amdanynt yn y rysáit, i’w gwneud yn fwy ymestynnol. Bydd gennych lai o gig ym mhob brathiad, ond bydd y ffa yn darparu ffibr a phrotein tra’n amsugno blasau’r pryd cyffredinol, gan wneud y pryd yn dal yn foddhaol.

Gall rhai opsiynau ar gyfer ychwanegu ffa gynnwys:

 • Cymysgwch ffa gyda chig wedi’i falu neu wedi’i dorri’n fân (cig eidion, twrci, cyw iâr) i wneud enchiladas, chili neu tacos.
 • Ychwanegu can neu ddau o ffa i gawl. Mae ffa coch a ffa du yn mynd yn dda gyda blasau cyfoethocach, tra bod prydau ysgafnach fel cawl cyw iâr neu chili gwyrdd yn gweithio’n well gyda ffa gwyn.
 • Ychwanegwch dun o ffa cannellini neu ffa glas tywyll wrth wneud tiwna neu salad cyw iâr.
 • Amnewidiwch chickpeas neu ffa Ffrengig am gig wrth wneud saig basta neu salad pasta.

Mae’r posibiliadau’n wirioneddol ddiddiwedd – mae hwn yn gyfle gwych i arbrofi gyda ryseitiau, eu haddasu at eich chwaeth eich hun, a gweld beth sy’n gweithio orau i chi, yn lle teimlo eich bod wedi’ch cornelu’n llwyr gan gyfarwyddiadau a bennwyd ymlaen llaw.

Gwnewch eich blawd cacen eich hun

rhidyll yn llawn o flawd; bag o flawd

Norpro/Brenin Arthur

Os ydych chi’n bobydd rheolaidd, yna rydych chi’n gwybod bod yna lawer o ryseitiau sy’n galw am flawdau arbennig yn lle’r blawd pob pwrpas safonol. Gwneir hyn fel arfer am resymau gweadeddol, fel rhoi briwsionyn ysgafnach ac awyrog i gacen nag y gallech ei gael gyda blawd “rheolaidd”.

Yn anffodus, oni bai eich bod chi’n pobi’n aml iawn ac mewn symiau sylweddol, mae siawns dda y bydd eich blawd cacen yn dod i ben neu’n dod i gysylltiad â lleithder neu sylweddau eraill a fydd yn ei ddifetha cyn y gallwch chi ei ddefnyddio’n llawn. Yn lle hynny, arbed arian trwy wneud eich blawd cacen eich hun bob tro y byddwch ei angen ar gyfer rysáit.

Dilynwch y camau hyn pan fyddwch chi’n barod i bobi:

 1. Mesurwch faint o flawd amlbwrpas y mae’r rysáit yn gofyn amdano.
 2. Am bob cwpan o flawd, tynnwch ddwy lwy fwrdd. Er enghraifft, os yw’r rysáit yn galw am 2 gwpan o flawd, mesurwch y ddau gwpan llawn, yna tynnwch bedair llwy fwrdd.
 3. Amnewid y llwyau bwrdd hynny gyda swm cyfartal o startsh corn.
 4. Hidlwch y blawd a’r startsh corn i gyfuno. Hidlwch ddwywaith am wead ysgafnach a manach, fel blawd cacen a brynwyd mewn siop.

Rhwygwch eich caws eich hun

Defnyddir dau grater blwch i gratio caws

cogydd gwanwyn

Mae caws wedi’i rwygo ymlaen llaw yn gyfleus iawn ac mae hefyd yn dod â thâl ychwanegol diangen. Ffordd hawdd o arbed arian yw prynu caws mewn blociau, yn hytrach na bagiau wedi’u rhwygo ymlaen llaw, a’i rwygo’ch hun.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw grater caws sylfaenol a bloc o’ch hoff gaws. I gael hyd yn oed mwy o effeithlonrwydd, mynnwch grater blwch, sydd â phedair ochr â phedair “maint” gwahanol o gratio, o dorri’n fân i gratio mân a phopeth rhyngddynt. Byddwch yn arbed arian, a byddwch yn cael caws mwy ffres bob tro. Gallwch hyd yn oed fod yn greadigol a gwneud eich cyfuniadau caws eich hun – mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Gwnewch eich salad a’ch dresin eich hun

Dau blât o salad, caewch i fyny

Pompeaidd

Er y gall saladau mewn bagiau a saladau eraill sydd wedi’u pecynnu ymlaen llaw fod o gymorth, maent hefyd yn hynod gost-effeithiol. Am yr un pris mae’n costio i chi godi pecyn salad wedi’i becynnu ymlaen llaw, gallwch brynu cynhwysion i wneud eich rhai eich hun sawl gwaith drosodd.

Yn lle prynu pecynnau salad mewn bagiau neu focsys, cymerwch y cynhwysion gwirioneddol ar gyfer salad a gwnewch rai eich hun. Bydd pen neu ddau o’ch hoff letys, ynghyd â chwpl o domatos neu foron, yn gwneud llawer mwy nag un pecyn salad. Dewiswch y cynhwysion mwyaf ffres yn yr adran cynnyrch a chymysgwch a chyfatebwch ar eich pen eich hun, ym mha bynnag ddognau y dymunwch, trwy gydol yr wythnos.

Eisiau arbed hyd yn oed mwy o arian? Gallwch hefyd wneud eich dresin salad eich hun gartref! Dilynwch y camau hyn i gael dresin cyflym a blasus ar ffurf vinaigrette.

 1. Golchwch a chyfunwch eich llysiau gwyrdd salad mewn powlen.
 2. Taenwch lysiau ag olew olewydd. Dechreuwch â thua 2 lwy fwrdd ac ychwanegwch fwy os oes angen.
 3. Taenwch finegr gwin coch i’r cymysgedd. Dechreuwch â thua 2 lwy de ac ychwanegwch fwy i flasu os oes angen.
 4. Ysgeintiwch binsiad o’ch hoff sesnin ar ei ben. Ewch yn blaen gyda halen a phupur, neu sesnwch gyda halen garlleg neu gymysgedd arall.
 5. Cymysgu, blasu ac ychwanegu mwy o unrhyw gynhwysyn i flasu.


Gall cadw at gyllideb danio llawer o greadigrwydd yn y gegin! Gyda’r haciau hawdd a fforddiadwy hyn, byddwch chi’n arbed arian wrth wneud prydau blasus y byddwch chi (a phawb arall) eisiau eu bwyta dro ar ôl tro.

Leave a Comment

Your email address will not be published.