Gan Melanie Jewkes

Gyda chostau byw cynyddol yn torri ar ein cyllidebau, mae’n bwysig bod yn graff am eich siopa groser. Ystyriwch yr awgrymiadau hyn.

 • Gwiriwch eich rhestr o fwyd cartref cyn i chi fynd i’r siop groser, gan gynnwys pantri a storfa fwyd. Beth sydd gennych wrth law y dylid ei ddefnyddio cyn iddo ddod i ben? Pa eitemau storio bwyd sydd angen eu cylchdroi tra’n dal i fod ar yr ansawdd brig?
 • Cymerwch restr o’ch rhewgell a’ch oergell. Efallai y bydd yna fwyd ffres y bydd angen i chi ei fwyta yn fuan neu eitemau yr ydych wedi anghofio yn y rhewgell.
 • Edrychwch ar hysbysebion siopau groser i weld beth sydd ar werth a chynlluniwch eich prydau yn unol â hynny.
 • Gwnewch fwydlen cyn i chi siopa a chofiwch gynnwys cynllun ar gyfer bwyd dros ben. Gall hyn fod mor syml â rhoi bwyd dros ben mewn bagiau brown yn lle mynd allan am ginio neu droi bwyd dros ben yn bryd arall.
 • Gwnewch eich rhestr siopa a gwnewch eich gorau i gadw ati. Neu hyd yn oed yn well: defnyddiwch yr opsiwn casglu neu ddosbarthu archfarchnad. Gall hyn helpu i ddileu eitemau y gallwch eu gwneud hebddynt, ond sy’n hawdd ildio iddynt wrth gerdded trwy’r siop.
 • Defnyddiwch arian parod yn y siop groser. Bydd hyn yn eich helpu i fod yn strategol a chadw at eich rhestr a’ch cyllideb.
 • Bwytewch y bwyd cyn iddo ddifetha. Mae’r USDA yn amcangyfrif bod y cartref Americanaidd o bedwar ar gyfartaledd yn gwastraffu tua $1,500 ar fwyd y flwyddyn. Dyna lawer o arian y gellid ei wario ar rywbeth neis a defnyddiol i’ch cartref.
 • Meddyliwch y tu allan i’r rysáit. Er ein bod wedi dysgu addasu i brinder cadwyn gyflenwi, cofiwch, pan nad yw eitem ar eich rhestr ar gael, gallwch chwilio am opsiynau eraill. Mewn prydau fel cawliau, saladau a stiwiau, gellir cyfnewid grawn fel arfer, yn dibynnu ar yr hyn sydd gennych wrth law, h.y. reis ar gyfer haidd, tatws ar gyfer nwdls, ac ati. Am syniadau, chwiliwch ar y Rhyngrwyd am amnewidion ryseitiau.
 • Peidiwch ag esgeuluso llysiau a ffrwythau. Os yw prisiau cynnyrch ffres yn uchel, edrychwch am opsiynau eraill. Mae llysiau wedi’u rhewi yn aml am bris rhesymol ac fel arfer maent yn rhatach fesul pwys na rhai ffres. Gellir eu stemio, eu berwi, eu grilio, neu eu hychwanegu at gawl, ryseitiau tro-ffrio, stiwiau a phasta. Prynu cynhyrchion tymhorol am brisiau gwell. Mae llysiau a ffrwythau tun hefyd yn opsiwn gwych.
 • Dewiswch ffefrynnau teulu sy’n llai costus a rhowch nhw yn eich cylchdro prydau bwyd yn rheolaidd. Mae Crempogau Grawn Cyfan Calonog yn bryd hwyliog, hawdd a rhad i’w baru ag wyau a ffrwythau ar gyfer cinio cyflawn.
 • Ychwanegwch fwydydd sy’n ymestyn cyllideb i’ch bwydlenni. Gall reis brown neu wyn ychwanegu swmp at gawl neu chili. Mae myffins grawn cyflawn cartref, ffyn bara, neu fara cyflym yn rhad a gallant helpu i ymestyn pryd bwyd.
 • Wrth fwyta allan, rhannwch bryd o fwyd neu bwytewch ar gyfer pwdin yn unig. Neu ceisiwch osod nod i leihau’r nifer o weithiau y byddwch chi’n mynd allan i ginio mewn cyfnod penodol o amser.
 • Manteisiwch ar y prydau ysgol am ddim a ddarperir fel adnodd pandemig ar gyfer eich plant oedran ysgol. Os ydych chi a’ch teulu yn gymwys, manteisiwch ar WIC neu SNAP i ymestyn eich doleri bwyd ymhellach.

Gall fod yn frawychus gweld costau bwyd yn codi, ond cofiwch: mae gennych reolaeth dros eich gwariant. Gyda disgyblaeth ac ymdrech, gallwch chi fod yn siopwr craff o hyd.