Gwledd wanwyn gyda thro ar gebabs cyw iâr

Mae braidd yn “retro” ond dwi’n hoff iawn o shish kebab. Os ydych chi o oedran arbennig, efallai eich bod chi’n cofio The Moroco of Worcester, a oedd yn gweini cebabs wrth ymyl y bwrdd o waywffon fawr. Dydw i ddim yn awgrymu theatrig o’r fath ar gyfer fy bwydlen cinio gwanwyn syml ond boddhaol.

Yr un peth yr wyf yn meddwl bod llawer o bobl yn ei chael yn rhwystredig am cebabs yw bod y llysiau’n coginio’n gyflymach na’r protein. Felly rydych chi’n cael cig heb ei goginio’n ddigonol a llysiau wedi’u llosgi. Mae’r rysáit cebab hwn ychydig yn anghonfensiynol yn ei broses, efallai y bydd rhai hyd yn oed yn dweud ychydig yn anodd! Rwy’n coginio’r holl gydrannau ar wahân ac yna’n eu rhoi ar sgiwerau.

Felly a allaf ei alw’n gebab mewn gwirionedd? Dyma fy rysáit felly fe alla i! Bydd y rysáit hwn yn gwasanaethu dau yn gyfforddus, ond gallwch chi addasu’r rysáit ar gyfer grŵp mwy yn hawdd. Mae’r fwydlen hon yn cynnwys gwneud bara, peidiwch â dychryn pobl, mae’n hawdd ac yn ddi-ffael!

Cyfeiriaf at rai teclynnau cegin penodol yn yr erthygl hon, peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag rhoi cynnig ar y ryseitiau hyn.

Y fwydlen:

Cheddar Gwyn Mini wedi’i Grilio a Brechdanau Siytni

Sgiwers Cyw Iâr gyda Phîn-afal a Nionyn Coch

Reis Arborio gyda chennin syfi a gwygbys

Ffa Gwyrdd Tempura

cacennau cwpan lemwn a mafon

Cheddar Gwyn Mini wedi’i Grilio a Brechdanau Siytni

Bydd angen i chi:

• Bara Boule

• caws Cheddar gwyn miniog ychwanegol

• Siytni Llwyd yr Uwchgapten

Bara

•3 cwpan o flawd pob-bwrpas

•¼ llwy de o furum sych

•1 llwy de o halen kosher

•1½ cwpanaid o ddŵr cynnes

Mae hyn mor syml na fyddwch chi’n ei gredu. Y tric yma yw gwneud hyn yn gynnar yn y dydd, mae’r broses yn syml ond mae’r amser aros ychydig yn hirach.

Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen gymysgu fawr. Rwy’n defnyddio sbatwla mawr i gyfuno popeth. Unwaith y bydd y toes wedi ffurfio, rhowch ef mewn powlen a’i orchuddio’n dynn â lapio plastig. Gadewch i sefyll am dair awr. Leiniwch popty Iseldireg canolig gyda phapur memrwn a chynheswch eich popty i 450 gradd. Trowch y toes wedi’i godi yn y popty Iseldireg, gorchuddiwch a gadewch iddo godi am 30 munud arall.

Rhowch yn y popty a’i bobi wedi’i orchuddio am 30 munud. Dadorchuddiwch y bara a choginiwch am 20 munud ychwanegol. Rhowch bopeth ar rac weiren i oeri. Mae’r bara hwn yn rhewi’n dda iawn felly gallwch chi wneud torthau lluosog a chael bara ffres yn barod pryd bynnag y dymunwch!

Y brechdanau

Sleisiwch ddarnau tenau o’ch bara menyn Boule bob ochr. Rhowch haenen o gaws Cheddar miniog ar ei ben a llond bol o saws poeth. Mewn sgilet nonstick poeth gydag ychydig o chwistrell coginio (rwyf yn tyngu bod Vegalene ar gael ar-lein) gosodwch eich brechdanau. Rwy’n defnyddio “burger press” bob tro rwy’n grilio brechdan, ond nid oes ei angen. Coginiwch nes ei fod yn frown euraidd ar y ddwy ochr a’i gadw’n gynnes mewn popty isel (175 gradd) nes ei fod yn barod i’w weini. Rwy’n eu torri’n draean, sy’n faint perffaith ar gyfer blasyn. Gallwch hefyd ychwanegu cig moch, tomato neu beth bynnag y dymunwch. Os ydych chi’n cynnal parti coctel “blasyn yn unig”, gallwch chi wneud toddi tiwna mini neu brechdanau pelen gig a mozzarella gan ddefnyddio’r un dull.

Y cebab “twyllo”:

Rwy’n awgrymu marineiddio’r cyw iâr dros nos, dyma’r ffordd orau bob amser i drwytho blas. Gwneir y broses gyfan hon gyda darn penodol o offer coginio: y gril. Rwy’n ddigon ffodus i gael sawl fersiwn o hyn, ond os nad oes gennych un, bydd sgilet nonstick da yn gwneud yn iawn.

Sgiwers Cyw Iâr gyda Phîn-afal a Nionyn Coch

Bydd angen i chi:

•2 fron cyw iâr fawr heb asgwrn, heb groen

• nionyn coch

• pîn-afal cyfan

• Marinade Kebab Christopher

Ar gyfer y marinâd*

•sudd oren mawr

•sudd un lemwn

•dwy lwy fwrdd o surop masarn pur

•llwy fwrdd o siwgr brown tywyll

• dash o saws Swydd Gaerwrangon

• Halen kosher i flasu

• pupur du wedi’i falu’n ffres i flasu

• ¼ cwpan o olew olewydd crai ychwanegol

*Nodyn am farinadau. Dyma rysáit sylfaenol, ychwanegwch unrhyw flasau eraill yr ydych yn eu hoffi. Rwyf wedi bod yn hysbys i mi lanhau fy holl boteli condiment sydd bron yn wag, ychwanegu ychydig o sitrws, ac mae gennych chi farinâd blasus iawn. Oes gennych chi botel agored o siampên sydd wedi mynd yn fflat? Chuck it!

Chwisgwch y marinâd a’r warchodfa. Torrwch y bronnau cyw iâr yn giwbiau canolig. Rhowch y cyw iâr yn y marinâd, gorchuddiwch yn dda a’i roi yn yr oergell. Rwy’n gefnogwr i farinadu dros nos, ond os nad oes gennych gymaint o amser, mae o leiaf awr yn iawn.

Trimiwch y croen o bîn-afal; mae angen cyllell cogydd miniog dda ar gyfer hyn. Torrwch oddi ar y gwaelod yn gyntaf i gael sylfaen sefydlog ar gyfer tocio, a byddwch yn ofalus! Rwyf am i chi fwynhau pryd o fwyd ac nid eistedd yn y muttering ER “rysáit dwp.” Torrwch y pîn-afal yn ei hanner ar ei hyd a thorrwch y canol caled allan. Torrwch y ffrwythau yn giwbiau canolig i fawr a’u cadw.

Yn olaf ond nid lleiaf, torrwch y winwnsyn coch yn ddarnau o’ch dewis, mae’n well gen i dafell deneuach, ond bydd beth bynnag y dymunwch yn gweithio.

Cynheswch eich popty i 175 gradd.

Brwsiwch eich gril â haen denau o olew olewydd a gadewch i’r sosban gyrraedd tymheredd eithaf uchel. Ddim yn boeth i “gael chi allan o’r tŷ” ond yn ddigon poeth y byddwch yn clywed sizzle pan fyddwch yn dechrau grilio. Gadewch i ni ddechrau gyda’r pîn-afal – rhowch y talpiau ar y gril a gadewch lonydd iddyn nhw, mae pobl yn dueddol o fod eisiau symud pethau o gwmpas, gadewch lonydd iddo. Tra bod yr ochr gyntaf yn coginio, brwsiwch yr ochr arall gydag ychydig o olew olewydd, dim ond ychydig. Gwiriwch nhw mewn tua 5 munud, yn dibynnu ar wres eich gril. Os oes gennych farciau gril, trowch nhw drosodd a gadewch iddyn nhw goginio am tua 5 munud arall. Rhowch y pîn-afal wedi’i goginio mewn cynhwysydd popty a’i roi yn y popty.

Nawr tro’r nionyn yw hi, rhostiwch y darnau nionyn i’r graddau dymunol o roddion. Fel fy newis ar gyfer sleisen deneuach o winwnsyn, mewn gwirionedd mae’n well gennyf y gydran hon ychydig dros ben llestri, ond eto sut bynnag y dymunwch. Mae’n well gan fy ngŵr i’r winwns goginio ychydig yn llai nag yr wyf i, felly rwy’n tynnu rhai darnau ychydig yn gynharach nag eraill. Rhowch y winwns wedi’u coginio mewn cynhwysydd popty ac yn eich popty maen nhw’n mynd.

Ar y pwynt hwn rwy’n hoffi rhoi ychydig o seibiant i’r gril, rwy’n ei dynnu oddi ar y gwres ac unwaith y bydd wedi oeri ychydig rwy’n ei sychu â thywel cegin glân. Byddwch hefyd am dynnu’r cyw iâr allan o’r oergell am ychydig fel y gall setlo i lawr i dymheredd ystafell.

Dychwelwch y gril i’r gwres gyda gorchudd ffres o olew olewydd. Rhowch y darnau cyw iâr ar y gril a’u coginio nes i chi eu gweld yn troi’n wyn hanner ffordd i lawr ochr y darnau. Trowch a choginiwch nes bod cig yn sbringio’n ôl pan gaiff ei gyffwrdd. Nawr, os ydych chi’n nerfus am gig prin (Dydw i ddim yn barnu yma, rydw i’n iawn yno gyda chi), rhowch nhw ar rac isel eich popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 15 i 20 munud.

Nawr dim ond mater o mowntio ydyw. Rwy’n gwneud cyw iâr/pîn-afal/nionyn ac yn ailadrodd. Ac mae croeso i chi newid a eilydd. Os oes gennych chi mango wrth law, mae hynny’n gweithio hefyd. Oes well gennych chi bupur coch yn lle winwnsyn? Mae ganddyn nhw arno!

Reis Arborio gyda chennin syfi a gwygbys

Mae’r mesuriadau ar gyfer y rysáit hwn ar gyfer 4 dogn, rwy’n gwneud mwy oherwydd mae’n gwneud dyletswydd ddwbl fel stwffin gwych ar gyfer cyw iâr wedi’i stwffio.

Bydd angen i chi:

• 1 cwpan o reis Arborio

•1½ cwpanaid o ddŵr

•1 llwy fwrdd. menyn heb halen

•1 gall ffacbys, wedi’i ddraenio

•1 criw o shibwns, wedi’u torri’n fras

• caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres (os dymunir)

Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn sosban a dod â nhw i ferwi. Lleihau’r gwres, gorchuddio a mudferwi am tua 20 munud. Trowch hwn o bryd i’w gilydd ac os yw’r reis yn ymddangos yn rhy sych, ychwanegwch ychydig o lwy fwrdd o hylif. Cofiwch, gallwch chi bob amser ychwanegu mwy ond ni allwch dynnu’n ôl, felly byddwch yn ofalus.

Tynnwch o’r gwres, ychwanegwch y gwygbys a’r shibwns. Gorchuddiwch a gadewch iddo stemio am 10 munud. Os hoffech ychwanegu caws Parmesan, cymysgwch tua ¼ cwpan ychydig cyn ei weini. Rwy’n hoffi arbed rhai o’r winwns wedi’u torri i’w cyflwyno. Unwaith eto, mae croeso i chi greu eich fersiwn eich hun. Gallwch chi wneud hyn gyda phîn-afal dros ben o gebabs a phys melys wedi’u sleisio neu fersiwn ffrwythau a chnau gyda cheirios sych ac almonau.

ffa gwyrdd mewn tempura

A gaf i rannu fy nghariad at lysiau tempura gyda chi? Mae’r gorchudd hwn yn ysgafn iawn felly mae’n blasu’r llysiau mewn gwirionedd gyda dim ond ychydig o awgrym o gyfoeth. Gall hyn ymddangos braidd yn frawychus i ddechrau, ond ymddiriedwch fi pan ddywedaf ei fod yn dod yn awel unwaith y byddwch chi’n dod i arfer â’r broses.

Bydd angen i chi:

•1 wy

• 1 cwpan o flawd amlbwrpas

•1 llwy de. siwgr

•½ llwy de. soda pobi

•¾ cwpan o ddŵr iâ

•¾ pwys o ffa gwyrdd ffres

Ni allai hyn fod yn haws: cyfunwch bopeth ond y ffa gwyrdd yn y bowlen fwyaf sydd gennych a chymysgwch nes yn llyfn. Ychwanegwch eich ffa a rhowch dro iach i bopeth. Rhowch nhw o’r neilltu, nid ydynt yn mynd i unrhyw le.

Mewn popty Iseldireg fawr, cynheswch tua modfedd o olew llysiau. Rydych chi’n mynd i fod eisiau tanio’ch system wacáu hefyd. Unwaith y gwelwch yr olew yn dechrau symud yn y badell, profwch y gwres trwy ollwng peth o’r cytew tempura i mewn iddo. Os yw’n sizzles, mae’n dda ichi fynd.

Rhowch fflip arall i’r ffa, gan ollwng 8 i 10 ffa ar y tro i’r olew poeth. Mae’r broses hon yn digwydd yn gyflym, unwaith y bydd y ffa yn dechrau brownio, tynnwch nhw o’r olew a’u rhoi ar daflen pobi wedi’i leinio â thywelion papur. Os nad ydych wedi sylwi, mae’r rhan fwyaf o fy ryseitiau’n rhewi’n dda ac nid yw’r un hon yn eithriad. Ailgynheswch nhw mewn popty isel i gymedrol.

cacennau cwpan lemwn a mafon

Cynheswch eich popty i 350 gradd. Mae’r rysáit hwn yn gwneud wyth cacennau bach. Rwy’n defnyddio sgŵp hufen iâ safonol ar gyfer y cytew a leinin papur ar gyfer y sosbenni, ond gallwch chi ddefnyddio hwn gyda chwistrell pobi da (rwyf yn argymell Baker’s Joy). Gellir gwneud hyn hefyd yn gacennau bach os oes gennych chi’r math hwnnw o sosban myffin, dim ond addasu’r amser pobi rydych chi eisiau.

Bydd angen i chi:

•1½ cwpan o flawd amlbwrpas

•2 llwy de. pwder pobi

•½ llwy de. halen kosher

•1 cwpan iogwrt Groeg plaen

• 1 cwpan o siwgr

•3 wy mawr ychwanegol

•croen 2-3 lemon yn dibynnu ar faint

•½ llwy de. dyfyniad fanila pur

•½ cwpan olew llysiau

•¾ cwpan mafon ffres

ar gyfer eisin

• 1 cwpan o siwgr eisin

•sudd lemwn

Cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio olew a mafon. Cymysgwch yn dda. Chwisgwch yr olew yn araf nes bod popeth wedi’i gyfuno. Ychwanegwch y mafon. Gweinwch yn eich tuniau myffin a phobwch am tua 30 munud. Mae popty pawb yn wahanol, felly os yw’r top yn elastig, mae wedi’i wneud. Gadewch iddynt oeri ar rac. Mewn powlen, cyfunwch y siwgr eisin gyda digon o sudd o’r lemonau wedi’i gratio i wneud gwydredd llyfn, a chwistrellwch dros gacennau wedi’u hoeri.

Mae Christopher Spencer yn weithiwr proffesiynol adnoddau dynol ar gyfer sefydliad gweithgynhyrchu gwyrdd yng nghanol Massachusetts. Fe’i magwyd ar lannau dwyreiniol Rhode Island a threuliodd ei flynyddoedd ffurfiannol yn y meysydd lletygarwch a bwytai yn dysgu technegau a chyngor gan weithwyr proffesiynol a hyfforddwyd yn glasurol, yn ogystal â blynyddoedd lawer yn coginio i deulu a ffrindiau. Mae’n byw yng Nghaerwrangon gyda’i gŵr, y ffotonewyddiadurwr Allan, a’u Ci Gwartheg crwydrol o Awstralia, Puddy. Gellir ei gyrraedd yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.