Gwnewch y danteithion hyn ar gyfer y Pasg – Cofrestr y Sir Oren

Mae cacennau a chwcis yn ystod y Pasg, sy’n dechrau nos Wener, Ebrill 15, yn wahanol.

Er mwyn i nwyddau pobi fod yn gosher ar gyfer y Pasg, ni ellir defnyddio blawd wedi’i wneud o wenith ac eithrio fel blawd matzah neu flawd cacen matzah, sy’n fathau o matzah mâl. Y prif “flawd” arall a ddefnyddir ar gyfer y Pasg yw startsh tatws. Ar gyfer y Seder, roedd fy mam yn gwneud pwdinau a oedd hefyd yn ddi-laeth er mwyn iddynt gael eu gweini ar ôl pryd kosher a oedd yn cynnwys cig neu gyw iâr.

Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, mae cogyddion wedi datblygu amrywiaeth o bwdinau Pasg blasus. Mewn llawer o gartrefi, mae disgwyl mawr i bwdinau Pasg fel danteithion unwaith y flwyddyn.

Mae cacennau a chwcis wedi’u gwneud â chnau daear yn berffaith ar gyfer y gwyliau. Un o’n ffefrynnau yw’r gacen cnau cyll heb flawd wedi’i wlychu â surop oren. Un arall yw’r macaroons almon cartref y dysgais i eu gwneud yn ysgol goginio ym Mharis.

Mae darnau Matzo hefyd yn cael eu defnyddio i wneud danteithion Pasg, gyda matzo wedi’i orchuddio â siocled yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd. Mae matzos yn aml wedi’u gorchuddio â chymysgedd sy’n cynnwys llawer iawn o siwgr a menyn cyn cael eu gorchuddio â siocled. Mae’n well gennym ni flas siocled cyfoethocach, felly dwi’n pobi’r matzos gyda dim ond ychydig bach o dopin olew cnau coco melys, dim ond digon i gludo’r sglodion siocled i’r matzo poeth.

Mae’r danteithion canlynol yn sicr o felysu eich gwyliau.

Matzos wedi’u gorchuddio â siocled wedi’u taenellu â chnau Ffrengig coch, pecans sbeislyd, cnau pinwydd a phepitas (Llun gan Yakir Levy)

Matzos wedi’u Gorchuddio â Siocled

Wrth wneud y danteithion hawdd eu gwneud hyn, chwistrellwch gymaint o gnau ag y dymunwch dros y siocled wedi toddi. Torrwch y cnau Ffrengig neu’r pecans yn eu hanner ar eu hyd; mae darnau mawr yn dueddol o ddisgyn. Opsiynau eraill yw pistachios, almonau wedi’u sleisio neu gnau coco wedi’u gratio.

Cynhyrchu: 12 i 15 dogn

CYNHWYSION

3 1/2 i 4 matzah

1/4 cwpan siwgr

1/4 cwpan olew cnau coco

1 llwy fwrdd o olew olewydd

1 llwy fwrdd o ddŵr

Pinsiad o halen

2 gwpan o sglodion siocled: tywyll, chwerwfelys neu hanner melys

Cnau a hadau fel cnau Ffrengig haneru, pecans rhost neu sesnin haneru, cnau pinwydd, a pepitas (ar gyfer garnais)

PROSES

1. Cynheswch y popty i 350 gradd. Leiniwch daflen pobi gyda ffoil alwminiwm. Gorchuddiwch â haen o matzo. Torri’r matzahs ​​yn ôl yr angen i’w gwneud yn ffitio’n glyd.

2. Cyfunwch y siwgr, olew cnau coco, olew olewydd, dŵr, a halen mewn sosban fach iawn. Cynheswch dros wres isel, gan droi’n achlysurol, nes bod siwgr yn hydoddi ac olew cnau coco yn toddi. Dewch i fudferwi. Mudferwch, heb ei droi, am 7 munud neu hyd nes y bydd surop yn tewhau ychydig ac yn arogli’n gneuog.

3. Arllwyswch y surop yn gyfartal dros y matzah.

4. Pobwch y matzah am 15 munud i’w tostio’n ysgafn.

5. Tynnwch y matzos o’r popty, gan eu gadael ar daflen pobi poeth. Ar unwaith brigwch yn gyfartal gyda sglodion siocled. Gadewch i sefyll tua 2 funud neu hyd nes y bydd newydd ddechrau toddi; yna gwasgaru’n gyfartal dros fatos gyda sbatwla nes ei fod wedi toddi’n llwyr.

6. Ysgeintiwch y cnau dros y siocled ar unwaith, tra bod y siocled yn dal yn feddal. Gadewch i sefyll nes setlo, tua 2 neu 3 awr. Rhannwch yn ddognau i’w gweini.

Gwneir macaroons almon gydag almonau newydd eu malu. (Llun gan Yakir Levy)

Macaroni Almon

Mae plicio a malu eich almonau eich hun yn rhoi blas blasus i’r cwcis hyn.

Cynhyrchu: tua 20 cwci

CYNHWYSION

1 2/3 cwpan almon cyfan

3/4 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o siwgr, wedi’i rannu

Gwyn o 2 wy mawr

1 llwy de o fanila

6 almon cyfan (dewisol, i’w haddurno)

PROSES

1. Pliciwch yr almonau: Mewn sosban fach, dewch â digon o ddŵr i ferwi i orchuddio’r almonau yn hael. Ychwanegu 1 2/3 cwpan o almonau. Dewch yn ôl i ferwi; berwi tua 10 eiliad. Tynnwch almon gyda llwy slotiedig. Gwasgwch i lawr ar un pen o almon gyda bawd a blaen bysedd; Bydd almon yn dod allan o’ch croen. Os na, berwch nhw am ychydig eiliadau eraill a rhowch gynnig arall arni. Pan fydd modd plicio’r cnau almon yn hawdd, draeniwch a phliciwch nhw.

2. Lledaenwch yr almonau wedi’u plicio mewn un haen ar blât wedi’i leinio â thywel cegin neu dywelion papur. Gadewch i sefyll tua 30 munud. Sychwch yr almonau. (Rhaid i’r almonau fod yn hollol sych cyn ei falu).

3. Rhowch y rac yn y traean uchaf o’r popty; Cynheswch y popty i 350 gradd. Leiniwch daflen pobi â phapur memrwn neu bapur cwyr; papur olew

4. Cadw 20 o almonau wedi’u plicio; wrth gefn i addurno. Mewn prosesydd bwyd, malu almonau cregyn sy’n weddill gyda 1/4 cwpan siwgr nes eu bod yn friwsion mân, unffurf; Crafwch y cymysgedd i lawr y canol unwaith neu ddwywaith. Ychwanegwch y gwynwy a’r fanila a phroseswch nes bod y cymysgedd yn llyfn. Ychwanegwch y siwgr sy’n weddill mewn dau swp, gan brosesu tua 10 eiliad ar ôl pob ychwanegiad neu nes ei fod yn llyfn; crafwch yr ochrau unwaith neu ddwy. Trosglwyddwch y gymysgedd i bowlen.

5. Gyda dwylo llaith, rholiwch 1 llwy fwrdd o does rhwng cledrau i ffurfio pêl llyfn; rhoi ar daflen pobi parod. Parhewch â’r toes sy’n weddill, gan wahanu’r cwcis tua 1 modfedd oddi wrth ei gilydd.

6. Gyda bysedd llaith, gwasgwch i lawr i fflatio pob cwci ychydig nes tua 1/2 modfedd o daldra. Brwsiwch wyneb cyfan pob cwci yn ysgafn â dŵr. Rhowch almon blanched yng nghanol y cwci a gwasgwch yn ysgafn i gadw. Os oes gennych chi fwy nag 20 o gwcis, addurnwch y cwcis sy’n weddill gydag almonau cyfan heb eu gorchuddio.

7. Pobwch cwcis nes eu bod yn ysgafn iawn ond wedi brownio’n gyfartal ac mae’r canol yn dal yn feddal, tua 15 munud; ar ôl tua 8 munud, cylchdroi’r daflen pobi fel bod y cwcis yn pobi’n gyfartal. Yn y cyfamser, paratowch 2 gwpan bach gyda 2 i 3 llwy fwrdd o ddŵr ym mhob un.

8. Pan fydd y macarons wedi’u gwneud, tynnwch y daflen pobi o’r popty. Er mwyn helpu i gael gwared ar gwcis yn hawdd, codwch un pen o’r papur ar unwaith ac arllwys tua 2 i 3 llwy fwrdd o ddŵr oddi tano, ar y daflen pobi; bydd dŵr yn berwi wrth ddod i gysylltiad â dalen pobi poeth. Codwch ben arall y papur ac arllwyswch tua 2-3 llwy fwrdd o ddŵr oddi tano yn gyflym. Tynnwch yr hambwrdd pobi ychydig fel bod y dŵr yn cyrraedd wyneb cyfan yr hambwrdd. Pan na fydd y dŵr yn berwi, tynnwch y macaroni o’r papur yn ofalus, gan ddefnyddio sbatwla metel os oes angen. Oerwch y cwcis ar rac.

Mae cacen cnau cyll heb flawd yn cael ei gwlychu â surop oren a’i addurno â chnau pistasio wedi’u torri. (Llun gan Yakir Levy)

Cacen cnau cyll heb flawd

Mae’r Gacen Gnau Pasg hon wedi’i gwneud ag ychydig bach o startsh tatws. Ar ôl pobi, caiff y gacen ei wlychu â surop oren ac nid oes angen eisin arni.

Cynhyrchu: tua 20 dogn

cacen cnau cyll:

1 1/4 cwpan cnau cyll

3/4 cwpan ynghyd ag 1 llwy fwrdd o siwgr

5 wy mawr

2 lwy de o groen oren wedi’i gratio’n fân

1/2 llwy de o groen lemwn wedi’i gratio’n fân

5 llwy fwrdd ynghyd â 2 lwy de o startsh tatws

Pinsiad o halen

1/4 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o olew had grawnwin

Surop oren a garnais:

3/4 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o siwgr

2/3 cwpan o ddŵr

Croen 1/2 oren, wedi’i blicio’n stribedi

2 lwy fwrdd o sudd oren, dan straen

1 llwy de o sudd lemwn, wedi’i straenio

2 lwy fwrdd ynghyd â 2 lwy de cnau pistasio amrwd wedi’u torri’n fân (ar gyfer garnais)

Tua 20 mefus, wedi’u plicio, wedi’u torri’n hanner ar eu hyd (dewisol, ar gyfer gweini)

PROSES

1. Cacen cnau cyll: Cynheswch y popty i 275 gradd. Rhostiwch y cnau cyll mewn padell rostio bas yn y popty nes eu bod yn bersawrus a’u crwyn yn troi ychydig yn dywyllach, tua 12 munud; padell ysgwyd hanner ffordd trwy’r amser grilio. Mae’n well coginio’r cnau cyll yn ysgafn na’u gor-goginio; os cânt eu gorbobi, byddant yn blasu’n llosgi. Lapiwch nhw mewn tywel cegin glân a gadewch iddyn nhw orffwys am 5 munud. Rhwbiwch y cnau cyll poeth yn egnïol gyda thywel i dynnu rhai o’r crwyn. Rhowch y cnau cyll mewn hidlydd a pharhau i’w rhwbio â thywel yn erbyn ochrau’r hidlydd; ni ddaw pob crwyn i ffwrdd. Oerwch y cnau yn llwyr.

2. Cynyddu tymheredd y popty i 350 gradd. Irwch badell gacen sgwâr 9 modfedd. Gorchuddiwch y sylfaen gyda phapur memrwn neu ffoil; papur olew neu ffoil alwminiwm.

3. Malwch y cnau cyll gyda siwgr mewn prosesydd bwyd i bowdr mân ond nid past. Crafu i lawr yr ochrau unwaith neu ddwywaith. Trosglwyddwch y gymysgedd i’r bowlen gymysgu neu bowlen fawr arall.

4. Ychwanegwch wy i’r gymysgedd cnau cyll. Curwch gyda chymysgydd ar gyflymder isel nes ei fod wedi’i gyfuno. Ychwanegu wy arall a’i guro ar gyflymder isel nes ei fod wedi’i gyfuno, yna ar gyflymder uchel am 2 funud neu nes ei fod yn welw, yn drwchus ac yn llyfn. Ychwanegu’r wyau sy’n weddill un ar y tro, gan gymysgu pob un yn y cytew yn fyr ar gyflymder isel, yna ar gyflymder uchel am 2 funud. Crafwch y toes o bryd i’w gilydd. Ychwanegwch y croen oren a lemwn.

5. Hidlwch y startsh tatws hallt dros y toes a’i ymgorffori’n ysgafn ond yn drylwyr. Ychwanegwch yr olew yn ysgafn mewn ffrwd denau nes ei fod wedi’i gymysgu’n llwyr i’r cytew.

6. Trosglwyddwch y toes i’r badell gacennau. Pobwch nes bod y gacen yn tynnu ychydig oddi ar ymylon y sosban a bod profwr sydd wedi’i osod yng nghanol y gacen yn dod allan yn lân, tua 20 munud.

7. Gadewch i’r gacen oeri am 3 munud. Rhedeg sbatwla metel o amgylch ymylon y gacen. Trowch y gacen drosodd yn ofalus ar rac weiren. Tynnwch y papur yn ofalus. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell.

8. Ar gyfer y surop: Mewn sosban fach, cyfunwch y siwgr, dŵr, a stribedi o groen oren. Cynheswch dros wres isel, gan droi i doddi’r siwgr. Rhoi’r gorau i droi, trowch y gwres i fyny i ganolig uchel, a dod â berw. Mudferwch heb ei orchuddio dros wres canolig-isel 5 munud neu nes ei fod wedi tewychu ychydig; bydd ei dymheredd tua 215 gradd. Ychwanegu sudd oren a sudd lemwn a mudferwi am 1 munud. Ewch i ffwrdd o’r gwres. Oerwch surop am 10 munud nes yn llugoer (tua 130 gradd). Taflwch y stribedi o groen oren.

9. Trowch y gacen i rac arall. Gwrthdroi ar blât gweini fel bod ochr syth y gacen (yr ochr sy’n wynebu gwaelod y sosban) yn wynebu i fyny. Gwnewch 20 i 30 tyllau yn y gacen gyda phrofwr cacennau, gan eu gosod yn gyfartal.

10. Arllwyswch y surop yn araf ac yn gyfartal, ychydig lwy fwrdd ar y tro, dros y gacen, gan ei wlychu’n llwyr. Gadewch i’r gacen orffwys am 1 awr cyn ei weini, gan drochi brwsh yn achlysurol yn y surop ychwanegol ar y plât a’i rwbio’n ysgafn dros y gacen.

11. I dorri’r gacen yn ddarnau siâp diemwnt: Gwnewch 4 neu 5 trawsdoriad yn y gacen. Yna torrwch yn groeslinol o un gongl i’r gwrthwyneb, a thorrwch dair llinell gyfochrog bob ochr i’r toriad canolog hwn, gan ffurfio diamonds; ar yr ymylon, bydd y gacen yn cael ei dorri’n drionglau. Os yw rhai darnau yn rhy fawr, torrwch nhw yn eu hanner. Os yw’n well gennych ddarnau o faint cyfartal, torrwch y gacen yn sgwariau fel brownis.

12. Addurnwch ganol pob darn gyda thaeniad hael o gnau pistasio wedi’u torri. Patiwch nhw’n ysgafn fel eu bod yn glynu wrth y gacen. Gweinwch gyda haneri mefus.

Mae Faye Levy yn awdur 1000 o Ryseitiau Iddewig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.