Gwnewch y newid syml hwn i’ch diet i helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Roedd mwy na 30 miliwn o Americanwyr yn wynebu rhybuddion gwres dwys yr wythnos hon wrth i dymheredd crasboeth ysgubo trwy Texas, California a’r rhan fwyaf o Ogledd-orllewin y Môr Tawel. Eleni, mae tonnau gwres wedi dod bron yn wythnosol wrth i’r byd fynd i’r afael â haf digynsail. Ond nid yw’r duedd hon yn syndod. Ers y 1960au, mae cyfraddau tonnau gwres wedi treblu, ac yn ôl Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd, bydd tonnau gwres hirach gyda thymheredd sylweddol uwch yn diffinio hafau’r dyfodol oni chymerir camau ar unwaith.

Mae tonnau gwres ledled y byd yn parhau i fygwth bywyd dynol, bywyd gwyllt, coedwigoedd ac amaethyddiaeth anifeiliaid. Fis Mehefin eleni, llosgodd ton wres gynnar Kansas gan ladd 2,000 o wartheg o fewn y system amaethyddiaeth anifeiliaid, a chladdwyd wedyn mewn safle tirlenwi rhanbarthol.

Mae’r diwydiant cig eidion yn dominyddu’r rhan fwyaf o sector amaethyddol Kansas, sy’n golygu y gallai tonnau gwres yn y dyfodol barhau i fygwth diogelwch buchod ac effeithlonrwydd cynhyrchu bwyd. Ar hyn o bryd mae amaethyddiaeth anifeiliaid yn gyfrifol am 57 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â bwyd, sy’n golygu bod angen lleihau neu ddileu cynhyrchiant cig a llaeth i atal yr argyfwng hinsawdd. Gallai dileu neu leihau cig a chynnyrch llaeth o’ch diet gael effaith fyd-eang enfawr os bydd digon o bobl yn dewis newid.

Er mwyn atal newid yn yr hinsawdd, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Y mis hwn, mae ymchwil newydd yn datgelu y bydd digwyddiadau tonnau gwres eithafol tebyg yn cynyddu 30 y cant yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Priodolodd awduron yr ymchwil yr amlder cynyddol hwn yn uniongyrchol i allyriadau nwyon tŷ gwydr, gan adleisio galwad ddiweddar y Cenhedloedd Unedig i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Archwiliodd yr astudiaeth hon don wres farwol Gogledd America Mehefin 2021 i ddeall yn well pam mae tonnau gwres yn parhau i ddwysáu.

“Os na chymerir mesurau priodol, bydd y tebygolrwydd y bydd tonnau gwres eithafol yn cynyddu ac yn effeithio ymhellach ar y cydbwysedd ecolegol yn ogystal â datblygiad cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy,” meddai’r awdur arweiniol Dr Chunzai Wang.

Fis Ebrill eleni, dywedodd trydydd adroddiad IPCC y Cenhedloedd Unedig fod amser o hyd i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r adroddiad yn nodi bod yn rhaid i’r byd hefyd leihau allyriadau methan 33 y cant erbyn 2030 i ffrwyno newid yn yr hinsawdd, gan atal tonnau gwres a thanau gwyllt rhag gwaethygu yn y dyfodol.

Pam ddylech chi fynd yn seiliedig ar blanhigion ar gyfer y blaned?

Mae yna lawer o resymau dros roi’r gorau i gig a cheisio bwyta diet sy’n fwy seiliedig ar blanhigion. Dyma rai o’r ffyrdd niferus y gall diet heb gig effeithio ar yr amgylchedd:

 • Mae’r gwastraff o ddim ond 200 o wartheg yn cynhyrchu cymaint o nitrogen â’r carthion o gymuned o hyd at 10,000 o bobl, yn ôl yr USDA.
 • Mae buchod yn gyfrifol am 40 y cant o allyriadau methan byd-eang.
 • Mae gan fethan 80 gwaith yn fwy o bŵer gwresogi na charbon deuocsid yn yr 20 mlynedd gyntaf y mae’n cyrraedd yr atmosffer.
 • Gall dietau seiliedig ar blanhigion leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hyd at 61 y cant.
 • Bydd y sychder yn Kansas yn arwain ffermwyr i ddympio 3.85 miliwn o fwseli o gnydau eleni.
 • Ar hyn o bryd mae cig a llaeth yn defnyddio 83 y cant o gyfanswm y tir fferm, yn ôl Y gwarcheidwad.
 • Mae bwyta bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion ddwywaith yr wythnos am flwyddyn yn cyfateb i blannu 14 biliwn o goed trwy helpu i leihau defnydd tir a gwrthdroi allyriadau nwyon tŷ gwydr marwol.
 • Mae bwyta’n seiliedig ar blanhigion am ddiwrnod yn arbed digon o ddŵr i gymryd 100 o gawodydd.
 • Mae bwyta’n seiliedig ar blanhigion yn helpu i feithrin bioamrywiaeth ac yn amddiffyn amcangyfrif o 626 o rywogaethau rhag colli cynefinoedd.
 • Mae angen 78 gwaith yn llai o ddefnydd tir i greu Byrgyr Amhosibl na phati cig eidion confensiynol.
 • Mae bwyta cig eidion unwaith neu ddwywaith yr wythnos am flwyddyn yn cyfrannu chwech i 30 gwaith yn fwy o deithiau na dewisiadau amgen sy’n seiliedig ar blanhigion fel tofu.

Tonnau gwres byd-eang a achosir gan newid hinsawdd

Mae tymereddau sy’n bygwth bywyd yn llosgi’r blaned gyfan ar hyn o bryd. Ym mis Mai eleni, mae ton gwres marwol India yn cael ei phriodoli’n uniongyrchol i’r argyfwng hinsawdd. Datgelodd astudiaeth fod cyfraniadau dynol i gynhesu byd-eang yn uniongyrchol gyfrifol am waethygu tonnau gwres.

Profodd India a Phacistan eu tymereddau uchaf mewn 122 o flynyddoedd ac mae’r astudiaeth yn amlygu mai dim ond 1.2ºC y mae’r tymheredd wedi codi. Mae awduron yr astudiaeth yn esbonio, os bydd tymheredd yn codi 2ºC, y bydd y tonnau gwres hyn yn digwydd bob pum mlynedd.

“Yr hyn sy’n peri’r gofid mwyaf yw bod y lefel bresennol o gynhesu byd-eang yn mynd y tu hwnt i derfynau addasol poblogaeth fawr dlawd yn y rhanbarth,” meddai cyd-awdur yr astudiaeth, Dr. Fahad Saeed. “Gall rhywun ddychmygu pa mor ddrwg fyddai hi hyd yn oed i fyd cynhesach 1.5C,” meddai. “Gall unrhyw gynhesu y tu hwnt i 1.5C fod yn fygythiad dirfodol i boblogaethau bregus yn absenoldeb camau addasu a lliniaru cryf.”

Ton gwres hanesyddol yn ysgubo Ewrop

Ysgubodd y tymheredd chwyddedig ar draws Ewrop mewn ton wres gosbi hanesyddol a dorrodd sawl record, gan gynnwys y diwrnod poethaf a gofnodwyd erioed yn hanes Prydain. Mae adroddiadau’n honni bod mwy na 2,000 o bobl yn Sbaen a Phortiwgal wedi marw o achosion yn ymwneud â gwres, gan amlygu bod newid hinsawdd yn ddiamheuol yma.

Roedd Portiwgal, Sbaen, yr Eidal, Ffrainc a’r Deyrnas Unedig, y rhan fwyaf heb aerdymheru, yn cael trafferth addasu i dymheredd a oedd yn uwch na 100 gradd Fahrenheit (tua 40C). Ysbrydolodd y don wres nifer o weithredwyr hinsawdd a gwleidyddion i alw am weithredu hinsawdd sy’n cynnwys cyfyngiadau ar nwyon tŷ gwydr a diwygiadau mawr yn y sector amaethyddiaeth anifeiliaid.

“Nid haf yn unig yw hwn,” ysgrifennodd y deddfwr Gwyrdd o Ffrainc, Melanie Vogel, i mewn Trydar. “Dim ond uffern ydyw ac yn fuan iawn bydd yn dod yn ddiwedd bywyd dynol os byddwn yn parhau â’n diffyg gweithredu ar yr hinsawdd.”

I gael mwy o newyddion am y blaned, edrychwch ar erthyglau The Beet’s Environment.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.