Gyrru Bwyd Iach a Di-Darfodus :: WRAL.com

I anrhydeddu’r Mis Maeth Cenedlaethol, tynnodd Andrea Kerley, intern maeth gyda Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina, sylw at wahanol grwpiau bwyd bob wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, yn benodol eitemau nad ydyn nhw’n ddarfodus, pam maen nhw’n opsiynau gwych a’u pwysigrwydd. rhoddion Mae’r opsiynau anarfodus hyn yn helpu’r banc bwyd i wasanaethu ein cymdogion, darparu opsiynau iach i’n cymunedau a chwrdd ag anghenion pawb, ble bynnag maen nhw’n byw. Mae’r eitemau rhad hyn yn stwffwl cartref a gellir eu defnyddio i wneud hoff ryseitiau blasus a maethlon i’r teulu a gwneud rhoddion hyfryd trwy gydol y flwyddyn!

Gyriannau bwyd iach a di-ddarfodus

Gan: Andrea Kerley

protein

Mae bwydydd tun a silff sefydlog fel cyw iâr, tiwna ac eog yn opsiynau gwych sy’n llawn protein a maetholion hanfodol eraill. Wrth ddarllen labeli, chwiliwch am tun mewn dŵr, sodiwm isel, a dim olewau ychwanegol ar gyfer rhoddion. Daw’r eitemau protein hyn mewn caniau, bagiau, neu duniau rheolaidd. Maent i gyd yn angenrheidiol ac yn cael eu defnyddio mewn ryseitiau blasus fel tiwna neu salad cyw iâr.

Ffa

Mae ffa yn ffynhonnell anhygoel, rhad ac amlbwrpas o brotein sy’n stwffwl mewn llawer o ddiwylliannau ledled y byd. Maent yn llawn ffibr dietegol, yn hygyrch i’r rhan fwyaf o gymunedau, a gellir eu sychu neu eu tunio. Wrth ddewis ffa tun, chwiliwch am ffa heb halen ychwanegol neu lai o sodiwm, a ffa sych heb unrhyw sesnin ychwanegol. Mae cael ffa ar gael trwy roddion yn ein galluogi i ddosbarthu bwyd o arwyddocâd diwylliannol i’n cymunedau. Gallwch ddefnyddio ffa mewn llawer o ryseitiau, o gawl a salad i brydau ochr.

ffrwyth

Mae defnyddio ffrwythau nad ydynt yn ddarfodus yn ffordd berffaith o ymgorffori’r grŵp bwyd hwn yn eich diet trwy gydol y flwyddyn. Mae gan ffrwythau lawer o fanteision iechyd, gan gynnwys ffynhonnell sylweddol o fitamin C, fitamin D, a ffibr. Wrth chwilio am ffrwyth sy’n dal y silff, edrychwch am label sydd wedi’i bacio mewn 100% o sudd ffrwythau neu ddŵr. Mae rhoi’r eitemau tun hyn neu’r eitemau nad ydynt yn ddarfodus yn caniatáu i bawb gael mynediad at ffrwythau trwy gydol y flwyddyn, p’un a yw rheweiddio ar gael ai peidio. Mae ffrwythau’n rhan wych o unrhyw bryd neu fyrbryd!

sbeisys

Mae sesnin a sbeisys yn ffordd wych o wella blas bwyd tra’n lleihau faint o halen sydd ei angen. Wrth ddewis sbeisys, dewiswch gyfuniadau nad oes ganddynt halen ychwanegol. Os nad oes un ar gael, ceisiwch wneud un eich hun! Gall gwneud eich cynfennau eich hun helpu i greu ffefrynnau teuluol a seigiau o arwyddocâd diwylliannol. Gellir addasu mesuriadau sesnin i weddu i chwaeth eich teulu trwy ychwanegu mwy neu lai o bob sbeis i wneud sypiau o wahanol feintiau. Os ydych yn gwneud sypiau mawr, storiwch mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 6 mis.

Mae bwydydd nad ydynt yn ddarfodus nid yn unig yn helpu i oresgyn rhwystrau yn ein cymuned tra’n darparu opsiynau bwyd llawn maetholion, ond hefyd yn ein galluogi i fod yn barod pan fydd argyfyngau neu drychinebau’n taro. Gallwch ddefnyddio’r syniadau hyn i drefnu eich gyriant bwyd eich hun neu weld ffyrdd o ddefnyddio’r opsiynau silff sefydlog gwych hyn mewn ryseitiau a baratowyd gan Dîm Addysg Maeth y Banc Bwyd.

Mae’r Banc Bwyd hefyd wedi rhannu’r rysáit Salad Corbys a ganlyn.

Fideos Ryseitiau Iach

Mae Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina wedi llunio cyfres o fideos ryseitiau iach sydd ar gael i’w gweld ar YouTube.com YMA.

Ynglŷn â Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina: Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina yn sefydliad dielw sydd wedi darparu bwyd i bobl sydd mewn perygl o newyn mewn 34 sir yng nghanol a dwyrain Gogledd Carolina ers 40 mlynedd. Mae’r Banc Bwyd yn gwasanaethu rhwydwaith o fwy na 900 o asiantaethau partner, megis ceginau cawl, pantries bwyd, llochesi, a rhaglenni i blant ac oedolion trwy warysau yn Durham, Greenville, New Bern, Raleigh, Sandhills (Southern Pines) a Wilmington.

Nid bwydo’r newynog yn unig y mae’r Banc Bwyd; ond mae hefyd yn gweithio er lles iechyd y gymuned. Dyna pam, yn 2016, lansiodd y Banc Bwyd Adran Iechyd ac Ymgysylltu Cymunedol. Gyda dau faethegydd ar staff, mae’r Banc Bwyd yn rhannu ryseitiau, awgrymiadau iach, ac adnoddau eraill ar gyfer asiantaethau partner a chymdogion mewn angen. Mae’r gegin ddysgu ar y safle yn Raleigh yn cynnig arddangosiadau coginio ac addysg maeth i amlygu ryseitiau hawdd, cyflym a rhad gan ddefnyddio bwydydd iach fel grawn cyflawn, cynnyrch ffres, llaeth braster isel a chigoedd heb lawer o fraster.

Eitemau Misol Banc Bwyd

Mae Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina yn rhannu erthyglau rheolaidd ar addysg maeth ac iechyd felly rydyn ni’n gwybod beth i’w edrych amdano pan fyddwn ni’n mynd i’r siop groser ac yn cynllunio ein prydau iach. Mae’r canlynol yn rhai o’r eitemau a ymddangosodd yn ddiweddar ar dudalen Siopwr Clyfar WRAL.

Rysáit salad corbys trwy garedigrwydd Banc Bwyd Crolina Canolog a Dwyrain Gogledd
Tatws melys
Llysiau dogn o Fanc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina
Rysáit Cawl Cyw Iâr Lemwn a Reis (llun trwy garedigrwydd Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina)
Llysiau wedi'u rhostio (llun trwy garedigrwydd Banc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina)
Rysáit sos coch gan Fanc Bwyd Canol a Dwyrain Gogledd Carolina

Leave a Comment

Your email address will not be published.