Iechyd! Mae gwerthiant gwin fegan wedi cynyddu 51 y cant mewn dwy flynedd

Nid yw gwin fegan mor gyffredin ag y gallai’r gwin arferol dybio. Mae llawer o frandiau gwin mawr yn dal i ychwanegu cynhwysion anifeiliaid yn ystod y prosesau hidlo a dirwyo, ond wrth i fwy o siopwyr chwilio am opsiynau di-greulondeb a chynaliadwy, mae gwin fegan yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae’r adwerthwr ar-lein Virgin Wines newydd ddatgelu bod ei werthiant fegan wedi codi o 1.1 miliwn i fwy na 1.7 miliwn o boteli rhwng 2019 a 2021, gan dyfu 51 y cant mewn dwy flynedd yn unig.

Ar hyn o bryd mae Virgin Wines yn cynnig mwy na 400 o winoedd fegan trwy ei blatfform ar-lein. Gan sylweddoli ei werthiant cynyddol, ychwanegodd y cwmni amrywiaethau ychwanegol at ei ddetholiadau yn 2020. Cynhaliodd yr adwerthwr astudiaeth a ddatgelodd fod 36 y cant o’i gwsmeriaid yn mynd ati i brynu gwinoedd fegan, wedi’u cymell gan les anifeiliaid ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

“Nid yw’n syndod gweld cymaint o gynnydd mewn gwerthiant gwin fegan,” meddai cyfarwyddwr prynu Virgin Wines, Sophie Lord, mewn datganiad. “Dros y degawd diwethaf, darganfuwyd llawer mwy o ddulliau amgen o egluro gwin, gan ganiatáu i wneuthurwyr gwin symud i ffwrdd o ddulliau traddodiadol nad ydynt yn addas ar gyfer feganiaid.”

Mae pryniannau gwin fegan yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Datgelodd bron i 40 y cant o’r cyfranogwyr nad oeddent yn sylweddoli nad yw rhai gwinoedd yn fegan. Nododd Virgin Wines fod ymwybyddiaeth gyffredinol o asiantau dirwyo fegan a di-fegan yn eithaf isel, yn enwedig wrth i fwy o ddefnyddwyr anelu at siopa gyda chynaliadwyedd mewn golwg.

“Mae’r galw am winoedd fegan, organig a biodynamig wedi cynyddu wrth i fwy o ddefnyddwyr fabwysiadu ffyrdd iachach a mwy amgylcheddol ymwybodol,” parhaodd yr Arglwydd. “Mae’n wych gweld bod yr awydd am winoedd fegan o ansawdd uchel yn tyfu mor gryf ac mae gennym ni bob rheswm i gredu y bydd yn parhau i godi, gan greu cyfle enfawr i Virgin Wines fanteisio ar y sector cynyddol hwn.”

Pam nad yw gwin yn fegan?

Mae dod o hyd i win fegan yn arbennig o anodd i siopwyr oherwydd nid yw’r rhan fwyaf o winoedd yn rhestru cynhwysion a thriniaethau meithrin ar y botel. Er bod y rhan fwyaf o win yn seiliedig ar blanhigion, mae gwneuthurwyr gwin blaenllaw yn dibynnu ar gyfryngau dirwyo anifeiliaid fel isinglass, gwyn wy, gelatin, casein, cwyr gwenyn, a mwy.

Er bod y broses ddirwyo yn hanfodol i wneud gwin er mwyn lleihau chwerwder, egluro gwin, a gwella blas ac arogl, nid asiantau dirwyo sy’n deillio o anifeiliaid yw’r unig gynhwysion sy’n gallu cyflawni hyn. Mae yna nifer o ddewisiadau fegan eraill, gan gynnwys clai silica a jeli pys. Mae brandiau gwin fegan yn dewis y cynhwysion di-greulondeb a chynaliadwy hyn i gwblhau’r broses ddirwyo.

Gwlad Gwin Miyoko Schinner 2.0

Yng Ngogledd California, mae’r arloeswr fegan Miyoko Schinner yn ailddyfeisio’r profiad bwyd a gwin cyfan. Lansiodd sylfaenydd Hufenfa Miyoko yr ymgyrch “Wine Country 2.0” fis Awst diwethaf i flaenoriaethu cynaliadwyedd, lles anifeiliaid ac iechyd ymhlith y profiad gwin cyfan. Nod yr ymgyrch oedd mynd y tu hwnt i wneud gwin yn seiliedig ar blanhigion: dod â pherchnogion bwytai lleol, gwestywyr, sefydliadau, gwindai, a datblygwyr bwyd crefftus ynghyd i wneud gwlad win yn fwy cynaliadwy nag erioed.

“Mae Wine Country 2.0 yn ffordd hollol newydd o fwynhau rhanbarth gwin gorau’r byd a phrif gyrchfan i dwristiaid. Byddwn yn amlygu ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd i brofiadau rhyfeddol sy’n dangos nad yw gofalu am y blaned ac anifeiliaid wrth gynnig y parau bwyd a gwin gorau yn y byd yn annibynnol ar ei gilydd,” meddai Schinner ar y pryd. “Mae’r cydweithrediad cyfeillgar hwn sy’n ymwneud â’r hinsawdd yn dathlu’r chwaethwyr lleol amrywiol a’r gwneuthurwyr newid sy’n arwain y ffordd wrth greu profiad lletygarwch mwy cynaliadwy a thosturiol a fydd yn creu model ar gyfer y diwydiant coginio ledled y wlad.

P’un a yw’n win, cwrw neu wirodydd, efallai na fydd eich hoff ddiod alcoholig yn hollol fegan. Er y gall y prif gynhwysyn fod yn hopys, brag, burum, haidd, tatws, grawnfwydydd neu rawnwin, mae cwmnïau diodydd alcoholig yn sleifio i hidlo ac egluro asiantau tarddiad anifeiliaid. I ddod o hyd i alcohol fegan, mae yna sawl peiriant chwilio, gan gynnwys Barnivore ac ap BevVeg. Hefyd, mae gan y rhan fwyaf o frandiau gwin fegan ardystiad fegan ar y labeli, felly gall siopwyr ddweud wrthynt ar wahân i boteli nad ydynt yn fegan.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar The Beet’s Ultimate Guide to Vegan Alcohol.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.