Le Penwythnos, 8/7/22: Fy theori o gacen bywyd a bwyta hi hefyd 🇫🇷🇺🇦

Gorffennaf 8, 2022

Annwyl ddarllenwyr Ffrangeg,

Cofir i Marie Antoinette ddweud, “Gadewch iddyn nhw fwyta cacen.” Neu efallai ei fod, “Gadewch iddyn nhw fwyta brioche” pan nad oedd gan eu pobl, yn ôl y stori, fara. Ond ni ddywedodd hi, mae’n debyg, ychwaith. Yr hyn a ddywedodd, yn ystod cyfnod o brinder bara yn 1775, oedd: “Mae’n gwbl wir, o weld pobl yn ein trin mor dda er gwaethaf eu hanffawd eu hunain, ein bod yn fwy nag erioed dan orfodaeth i weithio’n galed am eu hapusrwydd. Mae’n ymddangos bod y Brenin yn deall y gwirionedd hwn. ”

Fodd bynnag, yn gynnar yn 1793, cafodd ei gŵr, y Brenin, ei ddienyddio, waeth beth oedd hi’n ei ddeall. Ac yna ym mis Hydref y flwyddyn honno, felly y bu hi. Roedd y Chwyldro yn cyrraedd ei ddiwedd gwaedlyd pan rolio ei ben. Diwrnod Bastille, y mae’r Ffrancwyr yn ei alw mewn gwirionedd “y pedwerydd ar ddeg o Orffennaf o Mae “Gorffennaf 14” yn wyliau sy’n dathlu’r Fête de la Fédération, a ddathlwyd gyntaf ar Orffennaf 14, 1790. Mae llawer o bobl yn tybio bod y gwyliau yn coffáu cymryd y Bastille, a ddigwyddodd hefyd ar Orffennaf 14, dim ond yn 1789. Ond, yn swyddogol, mae’r gwyliau yn ddathliad o’r Plaid Ffederasiwn yn gyntaf, yna y Weriniaeth newydd ei ffurfio a’r diwrnod tyngedfennol hwnnw yn y Bastille, yn ail.

Mae Charlinda Banks o Frenchly yn ysgrifennu am “5 Things You Not Know About Bastille Day” ac mae’n adrodd stori roeddwn i’n meddwl oedd yn ddoniol am nad oedd gan y Brenin unrhyw syniad bod uffern yn torri’n rhydd. Roedd yn dipyn, um, fel, “Hei? am ddifrifoldeb y sefyllfa.

Wrth i mi ddarllen, yn fy meddwl, ail-ddychmygais yr olygfa lle mae’r brenin yn sylweddoli bod pethau’n mynd yn beryglus, rhywbeth fel hyn: King Louis XVI, played by Lupin superstar ac un o fy hoff actorion yn y byd, Omar Sy, yn deffro gyda dipyn o hangover ar ôl noson allan. Mae fel 35 ar hyn o bryd ac mae ganddo ychydig o gowt ar ei draed dde o’r holl brioche neu’r deisen honno y bwytaodd yn emosiynol neithiwr ar ei oryfed. Pan fydd o’r diwedd yn llusgo ei gorff poenus i lawr y grisiau, mae’r Dug (sy’n cael ei chwarae gan Jonathan Bailey mor boeth a dawnus o Bridgerton) yn hongian o gwmpas ac yn aros i’r Brenin yfed ei goffi o’r diwedd fel y gall ddeall y newyddion drwg. Mae’r Brenin, fel y rhan fwyaf ohonom, yn hollol wirion heb goffi yn y bore. Ac mae’r boen yn ei droed yn gwaethygu pethau. Yn olaf, mae’r dug yn ffrwydro – ni all aros dim mwy i’r brenin blin hwn ddeffro! – ac yn dweud wrtho am yr ymosodiad ar garchar y Bastille a sut mae’r carcharorion yn cael eu rhyddhau a’r brenin, gyda mynegiant poenus ac yn dal mewn a syllwch yn eich wyneb. mae’r wyneb yn dweud, “Arhoswch, beth? Ydy pobl yn gwrthryfela? Ac mae’r Dug yn dweud, “Dim ffrind. mae hyn yn gyflawn Chwyldro.Efallai y bydd Salt-n-Pepa yn swnio fel trac sain gyda “Whatta man, whatta man, whatta mighty good man…”

Iawn, dwi’n breuddwydio yma ac yn ysgrifennu sgript. Maddeu i mi. (Awduron!)

Yn ôl at gacennau: Rwy’n meddwl i mi ddweud wrth bawb y byddwn i’n dweud wrthyn nhw fy theori am fywyd cacennau un diwrnod. Dyma hi: Dw i’n caru cacennau. Dim cymaint i’w fwyta er bod hynny’n gallu bod yn neis ond dwi’n hoffi eu cael ar y bwrdd ochr neu i mewn Rwy’n frigo iddo i fy mhlant neu gymydog neu ffrind sy’n stopio heibio am dafell gyda gwydraid braf o laeth oer neu baned o de yn y prynhawn. Gwell fyth yn hwyr yn y nos pan na allwch gysgu. Mae golygfa yn Cystadleuaeth teledu, un o fy hoff ffilmiau yn y byd, pan fydd yr anhygoel ifanc Ralph Fiennes, fel Charlie Van Doren, yn cyrraedd tŷ ei rieni yn y wlad yn hwyr yn y nos ac yn yfed o botel o laeth oer wrth fwyta darn o gacen siocled. mam wedi gwneud. Daw ei dad, sy’n cael ei chwarae gan Paul Scofield, i lawr y grisiau, wedi’i ddeffro gan ddyfodiad ei fab. Iawn, gallwch chi mewn gwirionedd google yr olygfa hon ac fe’i gelwir yn “golygfa gacen”. Ond rhag ofn na wnewch chi, dyma beth sy’n digwydd: Mark Van Doren, y tad, yn rhannu cacen y mab. Mae moment tyner rhyngddynt wrth fwyta, tad a mab. Ac yna, pan fyddwch chi’n meddwl bod Charlie yn mynd i ddweud wrth ei dad am ei broblemau gyda’r sioe Holi ac Ateb, mae’n colli ei synhwyrau. Ac yn lle hynny, dywed Charlie, “Wyddoch chi, roedd gen i’r cof cryfaf. Ewch adref o’r ysgol, ewch i’r oergell. Potel o laeth oer, darn mawr o gacen siocled. Dim ond y symlrwydd ohono. Ni allaf feddwl am unrhyw beth a fyddai’n gwneud i mi deimlo mor hapus eto.” Ac mae ei dad yn dweud, “Nid nes bod gennych chi blentyn.” (Y dyddiau hyn, byddai’r sgript yn dweud: bachgen bach.)

Rwy’n hoffi bod fy mhlant, neu, a dweud y gwir, unrhyw un sy’n ymweld â mi, yn teimlo hynny. Mae rhywbeth mor gysurus a syml am gacennau, rhywbeth cartrefol. Rydych chi’n gwybod bod pwy bynnag a wnaeth y deisen honno wedi cymryd rhywfaint o ymdrech; caredigrwydd ystyriol ydyw.

Coginio, gwylio a darllen ar y penwythnos (Cuisinier, Regarder et Lire):

DARLLENWCH: Iawn, mae gennym ni golofn Rue du Soleil newydd gan Karen Karbo. Dyma felly iawn. Ac mae’n ymwneud â chi Karen, felly mae cariadon cŵn, cariadon anifeiliaid, yn barod! Byddwch chi’n chwerthin ac efallai y byddwch chi’n colli deigryn neu ddau, fel y gwnes i. Ac arhoswch nes i chi weld lluniau o’i chi! Ni ddywedaf mwyach, gan na allaf ddifetha eiliad, ond gwnewch wydraid o ddŵr oer i chi’ch hun. viognier chwaith dulait, eisteddwch mewn cadair braf, agorwch ffenestr, rhowch eich traed i fyny a darllenwch. Efallai gyda darn o gacen, hefyd.

Mae mwy yn Frenchly.us: rhai gwinoedd Ffrengig fforddiadwy ar gyfer Diwrnod Bastille neu’r haf yn gyffredinol; taith i Chantilly; rhestr ddarllen yr haf; a datblygiadau Ffrengig dros yr Unol Daleithiau sydd (yn bennaf) yn ymwneud â Bastille Day.

GWYLIWCH: Ac mae gennym ni adolygiad o ffilm newydd sy’n cael ei dangos am y tro cyntaf ar Netflix heddiw! Mae awdur newydd i ni, Rebecca Leffler, sydd wedi’i lleoli ym Mharis, yn ysgrifennu am y fersiwn fodern hon o’r nofel enwog 1782 gan Pierre Choderlos de Laclos, cyfeillgarwch peryglus. Cofiaf ei darllen yn y coleg ac agor fy meddwl i gysyniad y nofel epistolaidd. Rhyfeddol. Roeddwn i wrth fy modd. Mae’r fersiwn newydd hon yn sefydlu ysgrifennu llythyrau yn y negeseuon testun a fformatau cyfryngau cymdeithasol ac yn digwydd yn nhref ffin ddeheuol Biarritz.

Hefyd, mae gennym y darn newydd hwn gan Andrea Meyer am yr actores wych Juliette Binoche. Mae ganddi ddwy ffilm newydd yn agor yn yr Unol Daleithiau heddiw. Wn i ddim amdanoch chi, ond dwi’n caru Juliette Binoche. Mae erthygl Andrea yn llythrennol yn dirgrynu.

COGINIO: Nawr, os ydych chi’n hoffi fy syniad am gacen ond bod gennych chi dunelli o aeron wrth law ac eisiau gwneud rhywbeth blasus gydag aeron, mae ein hysgrifennwr crwydrol, Catherine Rickman, wedi llunio rhai ryseitiau aeron Ffrengig ar gyfer yr haf. Maen nhw’n hawdd, maen nhw’n hwyl, a dwi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn haeddu sêl “caredigrwydd ystyriol.”

Iawn dyna i gyd. Mwynhewch fis hyfryd Gorffennaf a’r cyfan sydd ganddo i’w gynnig. Welwn ni chi wythnos nesaf am un Le Penwythnos olaf cyn i mi gymryd seibiant o 3 wythnos i fwynhau nwydd gwyliau. Ac yna byddaf yn ôl ym mis Awst gyda llawer i ddweud wrthych Ffrainc.

A dewch i Frenchly.us am fwy!

à bientôt,

Caitlyn.

ON: Os ydych chi’n hoffi’r Penwythnosau Le hyn, anfonwch nhw. Mae Frenchly yn tyfu ac yn gwella ac rydym am i gynifer o bobl â phosibl wybod am ein hysgrifenwyr a phynciau diddorol.

Wnaethon nhw anfon yr e-bost hwn ymlaen atoch chi? Cofrestrwch yma ar ein tudalen gartref yn y teclyn cofrestru i dderbyn y cylchlythyr hwn bob dydd Gwener yn eich mewnflwch. Byddaf yn dod â newyddion, ffilmiau, ryseitiau, llyfrau, straeon, a mwy i chi bob prynhawn dydd Gwener i’ch helpu i gynllunio a mwynhau eich penwythnos!

Os yw Le Weekend yn mynd i’ch blwch sbam, sbam neu hyrwyddiadau, ychwanegwch ni at eich cysylltiadau trwy glicio ar y cyfeiriad a phwyso “ychwanegu cyswllt” neu lusgo “Le Weekend” i’ch blwch arferol, felly does dim rhaid i chi. chwiliwch amdano bob wythnos.

Os wnaethoch chi fethu unrhyw un o fy Mhenwythnosau Le neu os ydych chi’n newydd i’r cylchlythyr hwn, neu eisiau mynd i ddod o hyd i sioe deledu, podlediad, canwr, ffilm, neu rysáit oedd gen i ar un, maen nhw (yn bennaf, rydw i ar ei hôl hi’n aml, byddwch cystal â bod claf!) Pawb yma yn Frenchly.us.

Dewch i ddod o hyd i ni ar Twitter, Instagram neu Facebook.

Ac i hysbysebu gyda ni, cysylltwch â’n tîm gwerthu gwych yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.