Lleihau’r cig a fwyteir er mwyn lleihau’r risgiau o glefydau milheintiol

Nid yw newid i weithrediadau ffermio ar raddfa fach yn ddigon i atal datblygiad clefydau milheintiol sy’n gysylltiedig â ffermydd ffatri. Mae adroddiad gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Y Gymdeithas Wyddoniaeth Agored Frenhinol yn datgan nad oes arfer hwsmonaeth anifeiliaid diogel i leihau’r risg o glefydau milheintiol, sy’n golygu mai’r unig ddull effeithiol o ffrwyno lledaeniad y clefyd yw lleihau faint o gig a fwyteir. Mae’r adroddiad yn nodi bod lleihau’r cig a fwyteir yn cyflwyno heriau mawr, ond mai dyma’r ateb gorau o hyd.

Mae ffermio ffatri yn cael ei feirniadu’n gyson am ei arferion cynhyrchu anniogel, yn aml yn gartref i filoedd o anifeiliaid mewn amodau afiach a chaeedig. Mae’r amodau hyn yn aml yn cynyddu’r risg o ddatblygu clefydau heintus, ond mae rhai cwmnïau hwsmonaeth anifeiliaid wedi ceisio ail-raddio eu cyfleusterau cynhyrchu. Mae’r astudiaeth newydd hon yn difrïo’r arfer newydd hwn fel un aneffeithiol wrth leihau’r risg o glefydau milheintiol.

Mae pandemigau sy’n deillio o anifeiliaid yn tarddu o strwythur presennol systemau cynhyrchu bwyd y byd. Mae’r adroddiad yn pwysleisio bod cewri amaethyddiaeth anifeiliaid yn osgoi gwella amodau byw anifeiliaid ac mae’r pathogenau sy’n cael eu rhyddhau yn aml yn trawsnewid, gan greu firysau sy’n bygwth bodau dynol.

“Rydym yn nodi bylchau gwybodaeth sylweddol ar gyfer yr holl ffactorau risg posibl ac yn dadlau bod y bylchau hyn mewn dealltwriaeth yn golygu na allwn benderfynu ar hyn o bryd a fyddai systemau sy’n perfformio’n is neu’n perfformio’n uwch yn cyfyngu’n well ar y risg o bandemigau yn y dyfodol,” daw’r adroddiad i’r casgliad. “Dylai’r bylchau hyn, rydyn ni’n awgrymu, fod yn alwad i weithredu.”

Cymharodd yr ymchwilwyr y gwahaniaeth rhwng ffermydd cynnyrch isel a chynnyrch uchel i benderfynu a fyddai ffermio cynnyrch isel yn helpu i leihau difrod amgylcheddol a risgiau o glefydau milheintiol. Darganfu’r tîm y byddai ffermydd llai dwys a chynhyrchiol yn cyflwyno mwy o heriau i’r amgylchedd, gan darfu ar fywyd gwyllt a chynyddu cyswllt rhwng bywyd gwyllt, pobl a da byw. Nododd yr ymchwilwyr hefyd fod y diwydiant cig yn cynhyrchu pedair gwaith cymaint ag y gwnaeth yn y 1960au.

“Un dull arfaethedig o leihau risgiau EID yw lleihau’r defnydd o gig yn sylweddol,” dywed yr adroddiad. “Yn yr eithaf, gallai hyn ganiatáu ar gyfer adferiad eang o gynefinoedd naturiol, gan gynyddu iechyd poblogaethau gwyllt tra’n lleihau’n fawr y cyfleoedd i drosglwyddo i dda byw a phobl, a thrwy hynny leihau’r risg o ymddangosiad clefydau.

“Fodd bynnag, o ystyried tueddiadau hirdymor mewn cyfoeth y pen a pherthynas gref rhwng incwm a defnydd o gynhyrchion da byw, mae lleihau’r galw am dda byw yn sylweddol yn debygol o fod yn hynod heriol. Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig penderfynu sut y gellir bodloni unrhyw alw nad yw’n sero am gynhyrchion da byw [the lowest] cost o ran risgiau EID.”

Lleihau’r defnydd o gig i achub y blaned

Lleihau’r defnydd o gig yw’r ateb mwyaf ymarferol i leihau’r risgiau o glefydau milheintiol, ond bydd bwyta bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion hefyd yn helpu i achub y blaned rhag yr argyfwng hinsawdd. Mae adroddiad IPCC y Cenhedloedd Unedig yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid i’r byd weithredu i atal y blaned rhag profi canlyniadau enbyd o allyriadau nwyon tŷ gwydr cynyddol a llygredd. Ond mae adroddiad arall a ryddhawyd ym mis Ebrill yn dweud bod yn rhaid i’r byd dorri’r defnydd o gig 75 y cant i atal newid hinsawdd.

Mae llysieuwyr, feganiaid a hyblygwyr wedi torri’n ôl ar gig a llaeth ers degawdau gan nodi lles anifeiliaid ac iechyd fel y prif gymhellion, ond yn y degawd diwethaf mae galwadau am weithredu amgylcheddol wedi annog mwy na hanner defnyddwyr America i siopa gyda chynaliadwyedd mewn golwg. Yn sydyn mae hinsawdd, y diet sy’n cael ei bennu gan effaith amgylcheddol, yn dod yn un o’r dietau mwyaf poblogaidd sy’n canolbwyntio ar blanhigion.

Mae cost cyw iâr rhad

Fis Ionawr diwethaf, roedd diwydiant dofednod Sweden yn wynebu un o’r achosion gwaethaf o ffliw adar ers blynyddoedd. Oherwydd yr achosion o ffliw adar, lladdodd cwmnïau cynhyrchu Sweden fwy na 1.3 miliwn o ieir. Gellir priodoli’r nifer cynyddol o achosion i amodau gwael mewn ffermydd ffatri. Er bod cewri’r diwydiant yn honni eu bod yn gwella’r safonau y tu ôl i labeli golchi gwyrdd, mae’r rhan fwyaf o gewri amaethyddiaeth anifeiliaid wedi gwneud ymdrechion ymylol i wella arferion creulon a pheryglus.

Chwefror yma, yr New York Times gweithio mewn partneriaeth â Mercy For Animals i gyhoeddi’r arddangosfa ar y diwydiant dofednod. Datgelodd fideo ac erthygl Life of Chickens grynodeb o’r amodau echrydus y mae ieir yn cael eu magu ynddynt cyn cynhyrchu bwyd. Mae amodau afiach yn dynodi risg uchel o glefyd sy’n bygwth nid yn unig bywydau’r ieir ond hefyd bywydau defnyddwyr sy’n prynu cyw iâr neu gynhyrchion dofednod eraill.

Am fwy o ddigwyddiadau seiliedig ar blanhigion, ewch i erthyglau The Beet’s News.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.