Lluniau: Mae ‘Tryc Cyw Iâr’ PETA yn uffern ar olwynionEr mwyn gyrru adref y neges bwysig nad yw ieir yn un ni i’w defnyddio ar gyfer bwyd, bydd ymgyrch farchnata gerila newydd PETA, y lori cyw iâr “Uffern ar Olwynion”, yn teithio o amgylch y wlad ac yn ymddangos ger amrywiol wyliau bwyd, bwytai Chick-fil-A a phrysur. ardaloedd canol y ddinas. Mae’r lori fawr wedi’i llenwi â delweddau ysgytwol o ieir sydd ar fin cael eu lladd, ac mae’n allyrru synau ieir mewn trallod, yn ogystal â neges isganfyddol yn dweud wrth bobl am “fynd yn fegan.” Mae’r gosodiad symudol a rhyngweithiol hwn yn brotest ar olwynion, yn alwad i bobl ym mhobman i roi a clwc am ieir, o bosibl yr anifeiliaid sy’n cael eu cam-drin fwyaf ar y blaned.

Dywedodd bachgen a stopiodd i edrych ar y lori ei fod yn “drist iawn” a bod yr ieir “yn edrych yn gaeth, fel pe baent yn cael eu cam-drin.”

Pasiodd y lori cyw iâr “Uffern ar Glud” trwy Norfolk, Virginia yn ddiweddar.

lori cyw iâr uffern ar olwynion

gan PETA

Tryc Cyw Iâr ‘Hell on Wheels’ Arloesol PETA Bwyd i’r Meddwl

Mae ieir yn unigolion deallus, cymdeithasol a sensitif, ond nhw yw’r anifeiliaid sy’n cael eu cam-drin fwyaf ar y blaned. Maen nhw’n siarad â’u cywion tra maen nhw’n dal y tu mewn i’r gragen ac mae ganddyn nhw alwadau unigryw i rybuddio eraill am beryglon yn dod o’r ddaear neu’r awyr. Deallant berthynas achos ac effaith a deallant fod gwrthrychau yn parhau i fodoli hyd yn oed wedi iddynt gael eu cuddio o’r golwg. Gallant brofi cariad, llawenydd, tristwch a phoen. Ond o’r eiliad maen nhw’n deor, mae biliynau o ieir sy’n cael eu magu ar gyfer bwyd bob blwyddyn yn dioddef yn fawr, a’r cyfan dim ond er mwyn cael blas byrlymus o gig.

Rhoddir ieir mewn blychau bach a’u trycio i ladd-dai ym mhob hinsawdd eithafol. Mae cannoedd o filiynau yn torri eu hadenydd a’u coesau oherwydd eu trin yn arw, ac mae miliynau’n marw o straen teithio. Mewn lladd-dai, maen nhw’n rhoi hualau ar eu coesau, yn torri eu gwddf ac yn eu plymio i ddŵr berwedig i dynnu eu plu. Mae bron pob iâr yn dal i fod yn ymwybodol pan fydd ei gyddfau wedi’i hollti, ac mae llawer yn cael eu sgaldio’n llythrennol i farwolaeth mewn cewyll i dynnu eu plu ar ôl i’r hollt gwddf fethu.

Bydd y lori yn llawn o bamffledi rhad ac am ddim yn llawn gwybodaeth ar sut i fynd yn fegan – y peth gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer ieir, anifeiliaid eraill a’r amgylchedd. Bydd y lori hefyd yn cynnwys cod QR y gall pobl ei sganio gyda’u ffôn i gael mwy o wybodaeth.

Dyma beth allwch chi ei wneud ar gyfer ieir a ddefnyddir ar gyfer bwyd

Mae anifeiliaid yn unigolion unigryw gyda’u dymuniadau a’u hanghenion eu hunain. Mae’r syniad bod gan fodau dynol yr hawl i’w hecsbloetio wedi’i wreiddio ynddo rhywogaethiaeth, y gred gyfeiliornus fod un rhywogaeth yn bwysicach nag un arall. Pan fyddwn yn gweld pob anifail yn haeddu parch, rydym yn deall bod yn rhaid inni newid ein dewisiadau personol i roi’r gorau i gyfrannu at eu dioddefaint. Mynd fegan Nid yn unig y mae’n arbed dioddefaint aruthrol i ieir ac anifeiliaid eraill, mae hefyd yn beth gwych y gallwch chi ei wneud ar gyfer yr amgylchedd a’ch iechyd eich hun.

Ieir a glaswellt gwyrdd

Yn ffodus, mae’n haws nag erioed i fynd yn fegan. Bydd PETA hyd yn oed yn eich helpu i’w wneud.

Mae gennym ni syniadau ryseitiau gwych ac awgrymiadau ar opsiynau bwytai fegan i’ch helpu i ddod â thosturi i’ch plât.

Leave a Comment

Your email address will not be published.