Mae cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan yn cwrdd â’r foment

Wrth dyfu i fyny, chwaraeodd y cogydd David Kuo a’i frodyr gemau fideo mewn garej wedi’i haddasu yn iard gefn y teulu yn West Covina, California. Y tu allan, roedd sgwash luffa, cregyn bylchog, dail tatws melys a chnydau annwyl eraill yn Taiwan yn tyfu ar lysiau ei mam-gu. iard.

Fodd bynnag, roedd tad Mr Kuo yn aml yn hwyr o’i waith gyda bwced o gyw iâr wedi’i ffrio o Church’s, ac roeddent yn cael trafferth wrth iddynt ymgodymu â ffigurau picsel ar y sgrin.

Nid oedd y darnau esgyrnog yn ddim byd tebyg i’r arddulliau o gyw iâr wedi’i ffrio Kuo a ddarganfuwyd ar stondinau gwerthwyr stryd yn ystod ymweliadau teuluol â Taiwan: yan su ji, cyw iâr popcorn heb asgwrn gyda dail basil wedi’i ffrio ar ei ben, a da ji pai, cytledi cyw iâr a bron glöyn byw heb asgwrn. Wedi’i farinadu mewn saws soi, gwin reis, garlleg yn aml, a phowdr pum sbeis bob amser, yna wedi’i orchuddio â starts tatws melys bras, wedi’i ffrio, a’i orffen â thaenell o bupur gwyn, mae cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan fel arfer yn cael ei weini mewn bagiau papur, heb saws, am fyrbrydau hawdd wrth fynd.

Yn Little Fatty, bwyty Kuo yn Los Angeles, mae’r adar ar y fwydlen yn teimlo’n gyfarwydd, ond eto’n nodedig. Mewn nod i’w wreiddiau Taiwan, ei blentyndod Americanaidd a chefndir haute cuisine, mae Mr Kuo yn gwerthu darnau bach o sofliar popcorn gyda basil wedi’i ffrio a mayonnaise sbeislyd ar ei ben i’w dipio.

“Mae’n symbol o fwyd Taiwan, yn amlwg, ond i mi, mae’n dod ag atgofion yn ôl,” meddai. “Bwyta rhywbeth ag esgyrn o flaen y teledu oedd y mwyaf o hwyl.”

Mae diddordeb mewn bwyd Taiwan ar gynnydd yn yr Unol Daleithiau, gyda llyfrau coginio sy’n croniclo bwyd yn britho’r nenlinell a siopau a ffenestri naid newydd yn agor i’r chwith a’r dde. Yn babell ddiwylliannol, mae cyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan yn dod o hyd i gynulleidfa ehangach o fwytawyr ac yn gwerthu bwytai allan yn y broses. Mae cyw iâr creisionllyd, aromatig, y gellir ei ddarganfod yn aml ar ffurf popcorn mewn siopau boba ledled yr Unol Daleithiau, yn gafael yn yr olygfa goginiol Americanaidd ynghanol brwdfrydedd cyw iâr wedi’i ffrio – mae cadwyni bwyd cyflym yn brwydro am deitl y frechdan cyw iâr creisionllyd orau . Mae cadwyni cyw iâr wedi’u ffrio Corea yn britho campysau coleg. Mae brechdanau cyw iâr wedi’u ffrio Indiaidd yn denu torfeydd ac yn ysbrydoli adolygiadau aflafar yn Ninas Efrog Newydd.

Mae Mr Kuo yn rhan o genhedlaeth o gogyddion Americanaidd Taiwan sy’n mowldio’r gêm hon yn y farchnad nos i weddu i’w magwraeth a’u chwaeth eu hunain. Maen nhw’n stwffio cyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan yn frechdanau a byns wedi’u stemio, yn ei weini ar dafelli o fara gwyn gyda phicls ac yn ei dowsio â sawsiau i gydnabod arbenigeddau rhanbarthol America a phrofiadau bywyd.

Yn Java Saga yn Atlanta, mae Alvin Sun yn gweini pedair brechdan cyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan, a’r mwyaf poblogaidd ohonynt yw’r ABC: coleslo arddull deheuol, picls melys, caws jalapeno-Americanaidd, a saws mango-habanero ar ei ben. Taiwan No. 1 cutlet cyw iâr wedi’i ffrio. Mae cwsmeriaid wrth eu bodd p’un a oes ganddynt unrhyw gysyniad ai peidio o’r hyn y dylai cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan fod.

“Cyn belled â bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn rhoi cynnig arno, mae’n ymddangos eu bod yn ei hoffi,” meddai Sun.

Pan agorodd ei fwyty yn 2020, roedd gan Mr. Sun obsesiwn â chyw iâr poeth Nashville, gan roi cynnig ar fathau o gadwyni fel Hattie B’s a Gus’s a gwylio fideos ar sut i’w wneud. Wedi’i ysbrydoli gan yr arbenigedd rhanbarthol, mae Java Saga hefyd yn gwasanaethu fersiwn o daeniad cutlet Rhif 1 mewn saws “lafa” wedi’i seilio ar cayenne ar ben sleisen o dost llaeth siwgr brown a phicls melys.

“Nid yw’n rhywbeth y gallwch chi ddod o hyd iddo yn Taiwan,” meddai, “ac mae rhai o’n cwsmeriaid yn dweud ‘Nid oes gan Taiwan hwn, ond mae hyn yn dda iawn.’”

Ar gyfer puryddion, mae’n dal i gynnig nygets cig tywyll ac arddull cytled y fron, yan su ji a da ji pai.

Mae rysáit cyw iâr Java Saga yn adnabyddus ac yn cael ei warchod yn agos: addasodd Mr Sun hi o’r un a ddefnyddiwyd gan ei fam a’i gyd-gogydd, Amy Lee, i baratoi cannoedd o bunnoedd o yan su ji ar gyfer gŵyl y Flwyddyn Newydd Lunar New Atlanta pan Roeddwn i yn yr ysgol uwchradd. . Roedd hi, yn ei thro, wedi addasu’r rysáit gan ffrind a oedd yn rhedeg busnes cyw iâr wedi’i ffrio yn Taichung, Taiwan.

Efallai ei bod yn demtasiwn dod i’r casgliad bod cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan wedi esblygu o arddulliau cyw iâr wedi’i ffrio Japaneaidd fel karaage a katsu, o ystyried gwladychu Japan yn Taiwan rhwng 1895 a 1945. Ond mae hanes cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan yn weddol gyfoes, meddai Katy Hui-wen Hung, co. -author of “A Coginio History of Taipei.”

Mae Yan su ji yn dyddio’n ôl i farchnadoedd nos y 1970au, tua’r amser y sefydlwyd cadwyn Taiwanese TKK Fried Chicken, wedi’i ysbrydoli gan gymalau cyw iâr arddull deheuol. Wrth i amlygrwydd cyw iâr wedi’i ffrio ar olygfa fwyta drefol y wlad dyfu yn yr 1980au, cynyddodd cadwyni Americanaidd fel KFC yn Taiwan. Ni ddaeth da ji pai yn fwyd stryd poblogaidd tan y 1990au.

“Sageti, cyw iâr wedi’i ffrio a pizza oedd y mathau o bethau y mae Taiwan ifanc yn mynd allan amdanynt, fel trît,” meddai Ms Hung.

Yn draddodiadol, nid yw cyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan yn cael ei drochi mewn cytew llaith, ac yn ôl rhai cogyddion Americanaidd Taiwan, nid cyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan yw hwn os nad yw wedi’i orchuddio’n ysgafn â startsh tatws melys, sy’n creu crwst crispy anorchfygol. A llofnod yr arddull cyw iâr popcorn yw’r darnau basil wedi’u ffrio’n ddwfn â jâd-grisialog sy’n addurno’r darnau bach.

Mae llawer o gogyddion Americanaidd Taiwan heddiw yn awyddus i unigoleiddio eu padell yan su ji a dai ji tra’n dwyn i gof hiraeth am y clasuron. Mae Eric Sze, cogydd a pherchennog 886 a WenWen yn Ninas Efrog Newydd, yn ei wneud mewn sawl ffordd.

Mae yna’r cyw iâr popcorn wedi’i orchuddio â gwydredd mêl poeth yn y ddau fwyty, a brechdan Notorious TFC yn 886: brisged arddull da ji pai ar bynsen hadau sesame wedi’i dostio (wedi’i hysbrydoli gan ymddangosiad cyntaf 2000 o frechdan cyw iâr wedi’i ffrio mewn Taipei bwyty). McDonald’s) gyda daikon a moron wedi’u piclo (tip het ar gyfer relish llysiau ym mwyty Fietnam Madame Vo’s yn Manhattan’s East Village), a saws seamount cartref (reis wedi’i seilio ar domato wedi’i weini ag omledau wystrys yn Taiwan).

Ac yna mae cyw iâr wedi’i ffrio BDSM (heli, heb asgwrn, llaeth soi) yn WenWen, a agorodd yng nghymdogaeth Greenpoint Brooklyn ym mis Mawrth. Mae’r pryd rhannu cywrain yn herio’r confensiwn: Mae’n iâr ifanc gyfan gyda choesau yn gyfan, wedi’i boddi mewn cytew awyrog, llaith o tofu sidan wedi’i chwipio, llaeth soi a startsh tatws melys sy’n ffurfio cramen ysgafn, grimp. Mae’r aderyn wedi’i ffrio yn cael ei dorri’n stribedi crensiog i’w fwyta’n hawdd.

Dywed Mr. Sze fod byw yn Ninas Efrog Newydd wedi rhoi ysbrydoliaeth ddiddiwedd iddo i ailddyfeisio’r clasuron.

“Wrth weld y diderfyn o fwydydd a dim ond dwyn yn ddiymddiheuriad o ddiwylliannau eraill, dyna sy’n cael ei wneud ledled y byd,” meddai Sze.

Os bydd rhywun yn eich bwytai yn cwyno am y dehongliad, efallai mai’r rheswm am hynny yw na allant gael digon ohono. Mae’r ddysgl yn cael ei werthu’n gyson cyn 6 pm

Mae cogyddion eraill yn tynnu o gyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan tra’n ymgorffori dylanwadau o’r tu hwnt i’r ynys ac o’r Unol Daleithiau. Cyn i’w dad-cu farw yn 2009, treuliodd Erik Bruner-Yang lawer o amser yn Taiwan yn ymweld ag ef, ac yna penderfynodd y byddai’n dod yn gogydd.

“Rydw i yn fy 20au cynnar ac rwy’n sylweddoli fy mod yn hanner Asiaidd ac yn brat milwrol, a chefais yr argyfwng personol rhyfedd hwn,” meddai Bruner-Yang. “Pa ran o fy niwylliant sy’n bwysig i mi? Dechreuais ddefnyddio’r gegin fel ffordd i’w datrys.”

Yn Maketo, ei fwyty a’i gaffi yn Washington, DC, roedd Mr. Bruner-Yang eisiau adlewyrchu ei gefndir a threftadaeth Cambodia ei wraig trwy gydol y fwydlen. Mae saws pysgod yn cael ei ychwanegu at y mala caramel pum sbeis wedi’i drwytho sy’n gorchuddio darn mawr o frest cyw iâr wedi’i ffrio â glöyn byw yn hael. Mae’r pryd yn cael ei weini gyda chynghorion bara gwyn wedi’u tostio i deyrnged i gymydog hirhoedlog y bwyty, y parchedig Horace & Dickie’s Fish Fry.

“Ar y dechrau, galwyd y ddysgl yn gyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan,” meddai Bruner-Yang. “Nawr mae’n cael ei alw yn unig Maketo Fried Chicken.”

Mae’r foment hon yn arbennig o arwyddocaol i gogyddion fel Katie Liu-Sung, sydd wedi bod yn coginio’n broffesiynol ers pan oedd hi’n 16 oed. Roedd ei swydd gyntaf yn Church’s Chicken yn Taichung, Taiwan, lle bu’n byw ar ôl treulio ei blentyndod cynnar yn Ne California. Roedd gan y gadwyn cyw iâr wedi’i ffrio a aned yn Texas ganghennau yn Taiwan yn yr 1980au a’r 1990au, a bu’n gweithio mewn cwpl ohonyn nhw dros y blynyddoedd, gan ddilyn eu ryseitiau ar gyfer ffrio cyw iâr a phobi cwcis.

Liu-Sung bellach yw cogydd a pherchennog Chewology, bwyty Taiwan yn Kansas City, Missouri, yn gweini fersiwn glasurol o gyw iâr popcorn, yn ogystal â brechdan byns wedi’i stemio gyda chyw iâr wedi’i ffrio o Taiwan, ciwcymbr wedi’i biclo a mayonnaise chili. .

“Nid oes unrhyw derfynau i’r hyn y mae’n rhaid i ni ei roi ar y fwydlen, ac mae hynny’n dod yn wirioneddol ysbrydoledig,” meddai Ms. Liu-Sung. “Os yw pobl wir yn derbyn hynny yma, rwy’n meddwl ei fod yn brydferth iawn.”

Un noson eleni, cerddodd dynes i mewn i’r bwyty a dechrau crio. Roedd arogl cyw iâr wedi’i ffrio Taiwan wedi’i ffrio’n ffres a oedd yn treiddio i’r ystafell yn ei chyffroi, meddai wrth Ms Liu-Sung.

“Oherwydd ei fod yn ei atgoffa o gartref.”

Presgripsiwn: Cyw Iâr Popcorn Taiwan gyda Basil wedi’i Ffrio

Ychydig o bethau sy’n mynd yn well gyda chyw iâr wedi’i ffrio na siampên neu ffacsimili pefriog. Mae hynny’n wir am y pryd hwn, wedi’i flasu â phowdr pum sbeis a soi. Mae ffrio yn disodli’r blas. Gweld drosoch eich hun. Neu rhowch gynnig ar gafa neu crémant da. Ddim mewn hwyliau am win pefriog? Byddai Riesling yn gweithio’n dda iawn, naill ai’n sych neu’n enghraifft weddol felys fel kabinett neu spätlese o’r Almaen. Byddai gwinoedd gwyn eraill fel Chenin Blanc neu Sauvignon Blanc yn flasus, yn ogystal â Chablis neu Mâconnais gwyn. Byddai rosé sych yn gweithio’n dda. Os yw’n well gennych chi goch, chwiliwch am rywbeth ffres, gydag ychydig o daninau ac ychydig o ddylanwad derw. Gallai fod yn Beaujolais, neu efallai don newydd Grenache o Sbaen neu win avant-garde o Cahors. ERIC ASIMOV

Leave a Comment

Your email address will not be published.