Mae defnyddwyr dros 65 oed yn dilyn diet hyblyg, yn ôl ymchwil

Nid yw Millennials a Gen-Z-ers bellach yn bwyta ar eu pennau eu hunain i achub y blaned. Nawr, mae defnyddwyr hŷn yn y DU yn dangos mwy o ddiddordeb nag erioed mewn bwyd cynaliadwy sy’n seiliedig ar blanhigion. Canfu arolwg newydd fod 54 y cant o ddefnyddwyr dros 65 oed yn anelu at leihau eu defnydd o gig, sy’n dynodi newid sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr wrth i fwy o bobl ddechrau cydnabod pwysigrwydd dietau parchus gyda’r blaned.

Er mwyn cynnal yr astudiaeth, cynhaliodd y brand cig-amgen Dopsu arolwg o 2,000 o ddefnyddwyr ledled y DU i fesur eu perthynas â dewisiadau amgen sy’n seiliedig ar gig, llaeth a phlanhigion. Dangosodd y data fod 52 y cant o’r categori “65+” yn bwyta tri i bedwar pryd heb gig yr wythnos, nifer sy’n drawiadol o debyg i’r 57 y cant a ddangosir gan millennials. Mae’r astudiaeth yn golygu bod yn well gan fwy na hanner yr holl ddefnyddwyr ddeietau hyblyg.

“Nid dim ond y millennials sy’n cofleidio diet hyblyg, mae yna ystod mor eang o oedrannau nawr yn edrych i wneud newidiadau call a thorri’n ôl ar gig, mae’r 65+ yn arwain y ffordd i’r gweddill ohonom! Abigail Flynn, llefarydd Dopsu . dweud Newyddion Seiliedig ar Blanhigion.

Cynnydd yn nifer yr ystwythwyr a hinsoddwyr ledled y byd

Gyda galwadau rhyngwladol am ymdrechion cynaliadwyedd a chyrff ymchwil cynyddol sy’n cysylltu iechyd da â dietau seiliedig ar blanhigion, mae defnyddwyr ledled y byd wedi dechrau mabwysiadu diet sy’n fwy seiliedig ar blanhigion. Er gwaethaf gwthio’n ôl gan genedlaethau hŷn a chewri amaethyddiaeth anifeiliaid, mae diddordeb mewn bwyta’n seiliedig ar blanhigion yn parhau i dyfu ymhlith cenedlaethau iau a hŷn. Fis Ionawr diwethaf, canfu arolwg arall y byddai traean o ddynion dros 45 oed yn bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion ar gyfer y blaned, ffigwr arwyddocaol gan fod llawer o bobl wedi dechrau addasu eu diet gyda’r amgylchedd mewn golwg.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ymdrechion cynaliadwyedd a rhybuddion argyfwng hinsawdd wedi ysbrydoli lledaeniad newid hinsawdd. Mae’r Cambridge Dictionary yn diffinio hinsoddwr fel “person sy’n dewis beth i’w fwyta yn ôl yr hyn sydd leiaf niweidiol i’r amgylchedd.” Mae bron i 55 y cant o ddefnyddwyr yn ystyried cynaliadwyedd a’r blaned wrth siopa am fwyd.

Mae cenedlaethau hŷn yn gweld manteision iechyd pennaf sy’n seiliedig ar blanhigion

Yn ogystal â phryderon cynyddol am yr argyfwng hinsawdd, mae llawer o ddefnyddwyr hŷn yn cael eu cymell gan fanteision iechyd diet sy’n seiliedig ar blanhigion. Mewn rhai achosion, canfuwyd bod diet sy’n seiliedig ar blanhigion yn bennaf yn ymestyn oes o fwy na 10 mlynedd, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn PLOS Cylchgrawn Meddygaeth. Mae’r astudiaeth yn tynnu sylw at y ffaith bod defnyddio planhigion hanner ffordd yn fuddiol, gan dorri’n ôl ar fwyta cig a llaeth a disodli’r bwydydd hynny â bwydydd cyfan iach sy’n seiliedig ar blanhigion.

“Gall newid dietegol parhaus ddarparu buddion iechyd sylweddol i bobl o bob oed, ar gyfer newidiadau optimaidd a dichonadwy,” ysgrifennodd awduron yr astudiaeth yn eu casgliad. “Mae enillion yn cael eu lleihau’n sylweddol gyda newidiadau’n cael eu gohirio, yn enwedig wrth i chi nesáu at 80 oed. Cyfrannodd cynnydd yn y cymeriant o godlysiau, grawn cyflawn, a chnau, a gostyngiad yn y cig coch a chig wedi’i brosesu, yn fawr at yr enillion hyn.”

Mae manteision diet sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu i leihau ffactorau risg ar gyfer amrywiol glefydau sy’n peryglu bywyd neu glefydau cronig. Canfu peth ymchwil y gallai mabwysiadu diet sy’n seiliedig ar blanhigion yn gynnar mewn bywyd helpu i leihau clefyd y galon 30 mlynedd yn ddiweddarach.

Ym mis Mehefin eleni, datgelodd astudiaeth y gall protein planhigion leihau’r risg o eiddilwch ymhlith menywod dros 60 oed yn fawr. Edrychodd yr astudiaeth ar y cysylltiad rhwng eiddilwch a diet sy’n seiliedig ar blanhigion, gan ddod i’r casgliad bod protein planhigion yn lleihau risg hyd at 42 y cant. Mae’r astudiaeth hon yn pwysleisio y gallai hyd yn oed cynnydd ymylol mewn protein sy’n seiliedig ar blanhigion, yn hytrach na phrotein sy’n seiliedig ar anifeiliaid, helpu dioddefwyr hŷn i leihau risg a symptomau.

Am fwy o ddigwyddiadau seiliedig ar blanhigion, ewch i erthyglau The Beet’s News.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.