Mae Do Good Foods eisiau i Dallas-Fort Worth fynd i’r afael â gwastraff bwyd gyda Do Good Chicken newydd

Gwastraff bwyd yw’r prif ddeunydd mewn safleoedd tirlenwi yn America.
Bob blwyddyn, mae tua 40% o fwyd iach a brynir mewn siopau yn cael ei daflu i safleoedd tirlenwi, gan ryddhau methan, nwy tŷ gwydr sy’n cyflymu newid hinsawdd ac sydd 25 gwaith yn fwy pwerus na charbon deuocsid.

Er mwyn helpu i atal bwyd iach rhag mynd i wastraff, mae Do Good Foods wedi partneru ag archfarchnadoedd i ddod o hyd i ateb craff ac effeithiol i amddiffyn y blaned.

Sut gall cyw iâr achub y byd?
Creodd Do Good Foods system dolen gaeedig ar gyfer ailgylchu bwyd dros ben i helpu i atal y bwydydd iach hyn rhag mynd yn wastraff. Mae’r broses ailgylchu hon yn dilyn canllawiau Hierarchaeth Fwyd yr EPA, sy’n datgan mai’r defnydd gorau nesaf o wastraff bwyd ar ôl rhoi bwyd i bobl yw ei droi’n borthiant anifeiliaid. Trwy ddefnyddio cyfuniad o ffrwythau, cigoedd, llysiau a becws, mae Do Good Foods yn creu porthiant cyw iâr maethlon sy’n dynwared diet naturiol cyw iâr. Mae cyw iâr carbon isel o ansawdd uchel ar werth mewn llawer o’r un siopau, gan gau’r ddolen a helpu i frwydro yn erbyn gwastraff bwyd. Mae pob Cyw Iâr Do Da blasus yn atal tua phedair pwys o fwyd dros ben rhag cael ei daflu, gan atal rhyddhau tua thair pwys o nwyon tŷ gwydr.

“Fel brand sydd wedi ymrwymo i newid yn yr hinsawdd, roeddem am weithio mewn partneriaeth â manwerthwr groser a rannodd ein gweledigaeth ac a allai ein helpu i gael ein cynnyrch i’r gynulleidfa gywir tra hefyd yn rhan o’r ateb i frwydro yn erbyn gwastraff bwyd.” a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ” Dywedodd justin kamin, cyd-Brif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Do Good Foods. “Mae menter cynaliadwyedd Kroger yn cyd-fynd yn llwyr â’n cenhadaeth fel cwmni, a gyda’r bartneriaeth hon, mae Kroger yn dangos ei ymrwymiad i gael effaith ar ein planed ar hyn o bryd.”

Mae’r Kroger Co., adwerthwr groser mwyaf America, yn hyrwyddo newid cadarnhaol yn ei gwmni a’i gymunedau mewn ffyrdd sy’n helpu i amddiffyn pobl a’r blaned. Trwy Kroger Dim Newyn, Dim Gwastraff cynllun effaith cymdeithasol ac amgylcheddol, mae’r cwmni wedi ymrwymo i helpu i greu cymunedau sy’n rhydd o newyn a gwastraff a Do Good Foods yw’r partner diweddaraf i helpu i gyflawni’r nod hwn.

“Mae Kroger wedi ymrwymo i helpu i greu system fwyd fwy effeithlon, tosturiol a theg, cenhadaeth sy’n cyd-fynd â gwerthoedd craidd Do Good Food,” meddai. Keith Crydd, llywydd Adran Kroger Dallas. “Fel adwerthwr, mae cynnig Do Good Chicken ar ein silffoedd yn rhoi datrysiad syml, gweithredadwy a chyfeillgar i’r hinsawdd i ddefnyddwyr, gan hyrwyddo ein nod cyffredin o wella’r blaned.”

Nid yw’n dda i’r blaned yn unig, mae’n dda i’r plât hefyd
Mae Do Good Foods hefyd wedi partneru dalas brodorol, dwywaith barf james rownd derfynol, cogydd a sylfaenydd Roots Chicken Shak a Roots Southern Table, tiffany derryi ysbrydoli cogyddion cartref gyda rysáit hawdd, ecogyfeillgar gan ddefnyddio Do Good Chicken, Seidr Afal, Tarragon a Saws Chives wedi’i weini dros Pearl Couscous.

“Fel cogydd a rhywun sy’n eiriolwr cryf dros arferion bwyd cynaliadwy ac iach, mae’n anrhydedd i mi fod yn bartner gyda Do Good Foods i annog pawb i greu ryseitiau blasus, ecogyfeillgar a gwneud dewisiadau mwy cynaliadwy yn eu bywydau bob dydd,” meddai. Dywedodd. tiffany derry.

Mae Do Good Chicken yn darparu blas naturiol 100% o ansawdd uchel heb wrthfiotigau, hormonau na steroidau. Mae ieir heb gawell yn cael eu magu a’u cynaeafu yn UDA ac maent ar gael mewn amrywiaeth o doriadau y gellir eu grilio, eu pobi, eu ffrio a’u mwynhau. Mae pecynnu Gwneud yn Dda wedi’i wneud o rPET, sy’n cael ei wneud o gynwysyddion PET wedi’u hailgylchu. Gyda’n gilydd, gallwn ni i gyd frwydro yn erbyn newid hinsawdd o’r gegin.

Ymunwch â’r genhadaeth, gwnewch rywbeth da
I’r rhai sydd yn y dalas I’r rhai sy’n rhoi cluck am wastraff bwyd, mae Do Good Chicken i’w weld yn yr adran dofednod mewn siopau Kroger dethol ledled y rhanbarth. I ddod o hyd i ddeliwr, ewch i DoGoodChicken.com ac am fwy o wybodaeth dilynwch @dogoodchicken ymlaen Facebook, Instagram Y Youtube.

Ynglŷn â Gwneud Bwydydd Da:
Mae Do Good Foods yn gwmni chwyldroadol ar gyfer yr hinsawdd. Mae ein cynhyrchion bwyd carbon isel yn rhoi ffordd flasus i ddefnyddwyr frwydro yn erbyn gwastraff bwyd a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn syth o’ch cegin. Wedi’i sefydlu gan y teulu Kamine, mae Do Good Foods wedi creu system dolen gaeedig gyda seilwaith o’r radd flaenaf wedi’i gynllunio i ailgylchu bwyd dros ben (ar ôl i roddion cymunedol ddigwydd) i borthiant anifeiliaid maethlon. Mae cynnyrch cyntaf Do Good Foods, Do Good Chicken, yn cael ei godi gyda’r bwyd iach hwn, gellir ei brynu’n lleol, ac mae’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr gael effaith amgylcheddol ar unwaith a Do Good…for Plate & Planet.™.

FFYNHONNELL Gwnewch Fwydydd Da

Leave a Comment

Your email address will not be published.