Mae etifeddiaeth Ernest Adams yn parhau trwy siocledi y Frenhines Anne ei wyres

Mae Sarah Adams, wyres Ernest Adams, sylfaenydd Ernest Adams, Ltd, yn dod o hyd i eiliad gythryblus ym 1987.

Stwff

Mae Sarah Adams, wyres Ernest Adams, sylfaenydd Ernest Adams, Ltd, yn dod o hyd i eiliad gythryblus ym 1987.

Mae’r teulu y tu ôl i’r enw Ernest Adams, sy’n gyfystyr â nwyddau wedi’u pobi ers cenedlaethau, yn athronyddol am dranc y brand.

Yn dawel bach, rhoddodd y rhiant-gwmni Goodman Fielder y gorau i gynhyrchu holl dafelli, cacennau, bara a bisgedi Ernest Adams yn gynharach eleni, gan feio llinellau cyflenwi.

Roedd diffyg unrhyw hysbysiad neu hysbyseb, y tu hwnt i silffoedd gwag yr archfarchnadoedd, yn cythruddo defnyddwyr y brand.

Dim ond pan gysylltodd â hi y daeth Sarah Adams, wyres y pobydd Christchurch o’r un enw ac a fu unwaith yn wyneb busnes y teulu, i wybod. Stwff.

DARLLEN MWY:
* Beio llinellau cyflenwi am ddiflaniad nwyddau pobi Ernest Adams
* Merch Nelson yn ennill cystadleuaeth Ffatri Siocled Wellington ar ôl cael ei hysbrydoli gan hufen iâ a’r Rhwydwaith Bwyd
* Gallwch, gallwch chi ddod o hyd i wy Pasg marshmallow ar siâp wy o hyd

Yn un o brif gynheiliaid pantris teuluol ers cenedlaethau, cafodd tafelli, bara, cacennau a bisgedi Ernest Adams eu tynnu oddi ar y farchnad yn gynharach eleni.

Ernest Adams/Facebook

Yn un o brif gynheiliaid pantris teuluol ers cenedlaethau, cafodd tafelli, bara, cacennau a bisgedi Ernest Adams eu tynnu oddi ar y farchnad yn gynharach eleni.

Dechreuodd ei brentisiaeth yn Ernest Adams yn ei arddegau yn yr 1980au, cyn ymddangos mewn hysbysebion teledu a phrif hyrwyddiadau ar gyfer y becws yn Christchurch.

Roedd Adams yn athronyddol ynghylch diwedd y brand, o ystyried bod ei theulu wedi gwahanu â’r cwmni dros 20 mlynedd yn ôl.

“Mae yna lawer o bethau mewn bywyd na allwch chi eu rheoli. Mae’n debyg fy mod i’n ddigon hen i sylweddoli bod yn rhaid i chi ollwng gafael ar rai pethau.”

Sarah Adams, dde, pan oedd hi'n rheolwr marchnata i Ernest Adams ym 1992, yn hyrwyddo cynhyrchion a allforiwyd i Taiwan.

David Alexander/Pethau

Sarah Adams, dde, pan oedd hi’n rheolwr marchnata i Ernest Adams ym 1992, yn hyrwyddo cynhyrchion a allforiwyd i Taiwan.

Rhoddodd y teulu Adams y gorau i reolaeth y busnes ym 1996, cyn cael ei brynu gan Goodman Fielder ym 1999. Fe wnaeth y gorfforaeth amlwladol leihau ffatri Christchurch a symud y rhan fwyaf o weithrediadau i Palmerston North.

“Mae’n hawdd gweld y pethau negyddol sy’n digwydd pan welwch chi [Ernest Adams] gau.

“Mae yna lawer o bobl, gan gynnwys fi fy hun, sy’n teimlo’n drist am hynny, ond rwy’n meddwl ei bod hefyd yn bwysig cydnabod bod llawer o bethau da yn digwydd, nid yn unig gyda ni ond gyda llawer o fusnesau bach.”

Sefydlodd Ernest Adams Adams Bruce Ltd yn Christchurch yn y 1920au gyda’r pobydd wedi ymddeol, Hugh Bruce.  Ehangodd y ddau i Auckland, Wellington a Dunedin, gan ddod yn Ernest Adams Ltd yn ddiweddarach.

Casgliad y Wasg Hanesyddol

Sefydlodd Ernest Adams Adams Bruce Ltd yn Christchurch yn y 1920au gyda’r pobydd wedi ymddeol, Hugh Bruce. Ehangodd y ddau i Auckland, Wellington a Dunedin, gan ddod yn Ernest Adams Ltd yn ddiweddarach.

Yr “ni” yr oedd Adams yn cyfeirio ato oedd ei gwmni ei hun, y Frenhines Anne Chocolates, a oedd unwaith yn llinell derfynedig o Ernest Adams a gafodd ei adfywio yn 2010, gan agor ffatri yn Christchurch.

“I mi mae’n rhyw fath o etifeddiaeth, wyddoch chi, mae rhan o fusnes fy nhaid yn parhau oherwydd hyn.”

Treuliodd lawer o amser ac ymdrech ar ddiwedd y 1990au yn olrhain cyn-weithwyr a chasglu presgripsiynau gwreiddiol, gan gynnwys rhif 0800 a phostio am ddim.

Stacy Squires/Pethau

“Rwy’n wir yn ferch ffatri.” Sarah Adams yn Ffatri Siocled y Frenhines Anne yn 2012.

Cysylltodd dyn a oedd â’r llyfrau siocled gwreiddiol Ernest Adams â datblygiad arloesol.

“Mae un ohonyn nhw’n dyddio’n ôl i’r 1920au cynnar o ddyn roeddwn i’n ei adnabod oedd rheolwr y ffatri. Felly dyma fi’n sydyn wedi cael yr holl ryseitiau mewn un lle. Roedd yn anhygoel.”

Ers hynny, mae’r Frenhines Anne wedi ehangu o ddau i dri gweithiwr i dîm o 20 yn ystod cyfnodau brig y tymor, gan symud i ffatri fwy yn gynharach eleni.

Mae Pysgod Siocled y Frenhines Anne bellach yn dod mewn gwahanol feintiau a blasau.

sonya holm/stwff

Mae Pysgod Siocled y Frenhines Anne bellach yn dod mewn gwahanol feintiau a blasau.

Mae etifeddiaeth ei dad-cu hefyd yn elfen allweddol yn ei ddull rheoli.

“I ni mae gennym ni ein steil y Frenhines Anne a’n safonau Brenhines Anne, ac mae’r mathau hynny o rinweddau yn bwysig iawn oherwydd dyna sut y dechreuodd.”

Bydd y Frenhines Anne, a oedd unwaith hefyd yn frand hufen iâ poblogaidd i Adams Bruce Ltd, yn dathlu ei chanmlwyddiant yn 2025.

Adeilad Goodman Fielder ar Botanical Rd yng Ngogledd Palmerston.

DAVID UNWIN/Pethau

Adeilad Goodman Fielder ar Botanical Rd yng Ngogledd Palmerston.

Symud Ernest Adams o fusnes teuluol i gogiau cwmni rhyngwladol oedd sail astudiaeth Prifysgol Caergaint yn 2006 gan Alan Robb, Yvonne Shanahan a Beverley Lord.

Roedd eu hymchwil yn manylu ar y newid mewn arddull rheoli o amgylchedd “lle mae staff yn mwynhau ymdeimlad o ymddiriedaeth a chyfeillgarwch” i gyfnod o ‘adnoddau dynol’ … i’w defnyddio a’u taflu pan nad oes eu hangen mwyach.”

Cafodd tri deg naw o weithwyr yn Palmerston North eu diswyddo neu roi’r gorau iddi ym mis Ebrill pan gafodd Ernest Adams Sweet Products ei ddiswyddo.

Mae ei llinell o dartenni a phasteiod sawrus yn dal i gael eu cynhyrchu, ac nid oes penderfyniad wedi’i wneud eto ar ddyfodol ei thartenni Nadolig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.