Mae hud y bwytadwy

Wedi’i guddio yng nghefn pencadlys INSA yn Easthampton ar Stryd Pleasant mae darn bach o’r nefoedd. Fel unrhyw fwyty bwyta cain, y gegin yw lle mae’r cyffro, ac yn INSA, mae’n lle sy’n cyfuno arogleuon melys siocled, siwgr ac, ydy, canabis.

O fewn y waliau hyn mae lle mae’r hud yn digwydd – hud ar ffurf bwydydd bwytadwy wedi’u trwytho â mariwana sy’n cael eu cludo yn y pen draw i fferyllfeydd marijuana INSA ar draws y dalaith i’w gwerthu i gwsmeriaid yn eu siopau ym Massachusetts.

Yn y gegin hon mae’r “prif gonsuriwr” Julian Rose a’i dîm yn troi ryseitiau’n gummies, siocledi bwytadwy, trwythau ac amserol. Mae’r cynhyrchion yn prysur ddod yn ffordd boblogaidd i gwsmeriaid fwyta marijuana yn y diwydiant manwerthu newydd.

“P’un a oes ganddo ganabis ai peidio, mae’n dal i fod yn candy. Rwy’n credu bod yr hyn rydw i’n dod ag ef i fyd canabis o ansawdd uwch, ”meddai Rose mewn cyfweliad diweddar ag Advocate.

Yn ôl adroddiad gan Zion Market Research, gwerthwyd y farchnad canabis byd-eang bwytadwy ar oddeutu $2.3 miliwn yn 2018 a disgwylir iddi gynhyrchu tua $11.5 miliwn erbyn 2025, naid o 25%.

“Mae’n gategori cryf, ac mae’n mynd i dyfu wrth i’r diwydiant dyfu a phobl ddysgu eu defnyddio a dysgu am eu buddion,” meddai David Catanzano, pennaeth gweithrediadau canabis yn Tilt Holdings, gweithredwr aml-wladwriaeth o Phoenix, wrth MJBizDaily ■ sy’n cwmpasu’r diwydiant canabis yn yr Unol Daleithiau a Chanada, ym mis Chwefror.

Dyna pam mae fferyllfeydd fel INSA, un o’r rhai cyntaf i agor ym Massachusetts a gyda lleoliadau yn Easthampton, Springfield a Salem, yn buddsoddi’n drwm yn y sector o’r diwydiant sy’n tyfu’n gyflym ac yn tyfu’n gyflym.

Teitl swyddogol Rose yn INSA yw Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu. Mae Rose yn gogydd siocled a chrwst wedi’i hyfforddi’n broffesiynol gyda dros 45 mlynedd o brofiad, ac mae’n gyfrifol am greu’r holl fwydydd bwytadwy y mae INSA yn eu cynhyrchu. Chwaraeodd rôl debyg ar Arfordir y Gorllewin ddim yn rhy bell yn ôl a chafodd ei dynnu i Arfordir y Dwyrain ychydig flynyddoedd yn ôl, yn gyntaf i gynghori INSA ac yna i weithio i’r cwmni fel meistr gogydd am y 18 mis diwethaf.

dechrau yn ifanc

Yn wreiddiol o Montreal, cafodd Rose ddechrau cynnar yn ei yrfa pan ddechreuodd weithio i siop crwst ei deulu yn 6 oed.

“Cefais fy magu mewn amgylchedd becws gyda chacennau, pasteiod, siocled, unrhyw beth y gallwch chi ei ddychmygu sy’n flasus ac yn dda,” meddai Rose wrth Pro Cannabis Media, sioe siarad yn Massachusetts sy’n cwmpasu’r diwydiant canabis. “Yn rhyfedd ddigon, nid oedd mor arbennig â hynny i mi oherwydd ei fod yno ac ar gael. Allech chi estyn allan a bachu cwci!”

Ynghyd â’i rhieni a’i brawd, bu Rose yn gweithio yn y busnes teuluol trwy gydol ei harddegau. Aeth ymlaen i dderbyn hyfforddiant proffesiynol mewn crwst a melysion, gan raddio ar frig ei ddosbarth o Dechneg Sefydliad Lletygarwch Quebec yn 1982.

Oddi yno, cymerodd Rose a’i brawd y busnes teuluol drosodd.

“Fe wnaethon ni ddyblygu’r hyn oedd yno a’i ddyblygu eto,” meddai Rose.

Ar ôl adeiladu enw da ym Montreal am gynnig cacennau a siocledi o ansawdd Ewropeaidd, derbyniodd Rose gynnig i weithio i’r cwmni siocled byd-eang Callebaut.

Paratôdd ei waith i Callebaut ef i gychwyn ar gyfleoedd gyrfa lluosog mewn ymchwil, addysg, ac ymgynghori ym maes melysion a siocledi yng Ngogledd America, Ewrop, a rhannau o’r Caribî.

Yn 2005, daeth Rose ar draws cyfle yn y diwydiant canabis.

“Roeddwn i’n cael llawer o gwestiynau gan bobl yn y byd canabis yn y Gorllewin. Roedden nhw’n cael problemau gyda’r siocled. Nid yw mor syml ag y mae pobl yn ei feddwl,” meddai Rose.

Ers hynny, mae Rose wedi ymgynghori â chwmnïau canabis yng Nghaliffornia, Colorado ac Oregon. Ar ôl ymgynghori â chwmni yn ninas Portland, Oregon, cynigiwyd swydd lawn amser iddo yn eu cegin. Ddeuddeng mlynedd ar ôl gweithio gyda chwmni Portland, cysylltodd INSA ag ef i ymgynghori ag ef.

crefftau bwytadwy

Roedd datganiad cenhadaeth INSA, “i wneud dyddiau’n well” gyda’i gynhyrchion marijuana, yn atseinio gyda Rose, ac roedd y syniad o ddod â’i harbenigedd i farchnad cynnyrch ffres Massachusetts yn gyffrous.

“Roeddwn i’n meddwl bod INSA wedi’i seilio’n dda iawn ar eu nodau,” meddai Rose mewn cyfweliad ar gyfer y podlediad, “Beyond the Show.” “Roedden nhw’n hynod o ddifrifol ac yn canolbwyntio’n fawr ar y busnes i ddarparu ansawdd, cynnyrch gwych ac ailadrodd ansawdd mewn cynhyrchion. ”

Symudodd o Oregon i Massachusetts yn 2020 i weithio i’r cwmni yn llawn amser.

Mae Rose yn artist coginio yn gyntaf ac yn fenyw fusnes yn ail. Mae ganddo lygad am arloesi, bob amser yn profi’r terfynau. Ei brif amcan yn ei waith gyda INSA yw dod â chrefftau o safon uchel i’r farchnad fwytadwy.

Yn gyffredinol, dim ond fel cyfrwng i’w fwyta y mae bwydydd bwytadwy wedi’u hystyried: mae’r ynni yn y broses greu yn canolbwyntio’n gyffredinol ar y canabis, yn hytrach na’r ffordd y caiff ei fwyta.

“Fe wnes i gynnig i INSA ein bod ni’n cynhyrchu candies premiwm sydd wedi’u trwytho â chanabis,” meddai Rose.

Mae’r ansawdd uwch hwn yn dechrau gyda’r cynhwysion. Wrth ddatblygu rysáit gummies INSA, dywed Rose iddi ddewis defnyddio piwrî ffrwythau go iawn a phectin fel cyfrwng gelio, yn hytrach na’r opsiwn gelatin safonol.

Mae pectin, a geir mewn afalau a ffrwythau sitrws eraill, yn ei gwneud hi’n haws brathu i’r gummies yn hytrach na’u bod yn drwchus ac yn anodd eu cnoi.

Wrth ddatblygu blasau newydd unigryw ar gyfer INSA, mae Rose yn edrych i’r tymhorau a’r gwyliau am ysbrydoliaeth. Yr hydref diwethaf, datblygodd dryffl blas pastai pwmpen a ffa jeli caramel â blas afal. Ar gyfer Dydd San Ffolant, datblygwyd cacen melfed goch, oll wedi’i thrwytho â dwysfwyd canabis pur, yn labordai INSA drws nesaf.

Er mwyn gwarantu’r ansawdd uchaf ym mhob agwedd ar ei gynhyrchion, mae INSA yn rheoli’r rhan fwyaf o’i gadwyn gyflenwi. Mae’r canabis a ddefnyddir i wneud bwydydd bwytadwy INSA yn cael ei dyfu’n union uwchben y gegin.

Ar ôl cael ei gynaeafu, mae’r planhigyn yn cael ei brosesu ac mae’r THC yn cael ei dynnu o’r planhigyn. Yna caiff ei anfon i labordy INSA drws nesaf, lle caiff y darn ei buro’n ddwysfwyd trwchus.

“Mae’n bur iawn, yn gryno iawn ac wedi’i ddiarogleirio’n dda iawn, felly nid oes ganddo’r ôl-flas rhyfedd hwnnw,” meddai Rose.

Er bod gan Rose lawer o ryddid yn y gegin, mae yna gyfyngiadau rheoleiddio gwladwriaethol y mae hi yn y broses o fynd i’r afael â nhw er mwyn dilyn llwybrau creu eraill ym myd bwytadwy.

Yn gyntaf, mae diffyg cyfleusterau profi yn yr ardal yn ffactor cyfyngol enfawr. O dan reoliad y wladwriaeth, rhaid profi pob swp o nwyddau bwyd cyn iddo gael ei werthu. Ar hyn o bryd mae cynhyrchion yn cymryd wythnos i’w profi ar ôl cael eu cynhyrchu. Ar gyfer cynhyrchion posibl fel cwcis pot neu frownis y mae’n well eu bwyta ddiwrnod neu ddau ar ôl eu gwneud, mae hyn yn rhwystr mawr wrth gynhyrchu cynhyrchion o’r fath.

Yn ail, mae’r wladwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchion gael eu labelu fel cynhyrchion canabis gyda dos bras. Ar gyfer eitemau fel bariau candy neu gummies, mae hyn yn hawdd. Ond ar gyfer un o syniadau mwy dieithr Rose, mae’r rheol hon yn faen tramgwydd enfawr.

Mae Rose yn breuddwydio am gynnig cownter tryffl wedi’i drwytho â chanabis un diwrnod. Gyda llu o flasau, gallai cwsmeriaid ddewis o blith dwsin neu hanner dwsin o dryfflau crefftus wedi’u trwytho a fyddai’n cael eu harddangos mewn arddull patisserie go iawn.

Y broblem: Rhaid labelu pob blas fel un sy’n cynnwys THC, gyda dos bras. Mae Rose yn gweithio ar ddatrysiad unigryw, gan arbrofi gyda stampiau bwytadwy sy’n deillio o bowdr coco i labelu pob tryffl unigol yn uniongyrchol, heb gyfaddawdu ar agweddau o’i syniad.

bwydydd cartref

Pan ofynnwyd iddi am ei barn ar bobl sy’n gwneud eu bwydydd eu hunain gartref, cynigiodd Rose y cyngor hwn. “Rwy’n meddwl ei fod yn ddiddorol, mae’n arbrofol. Yr anhawster a welaf yn hynny yw bod yn rhaid ichi ei wneud eich hun. Mae gan bawb ymateb gwahanol a system dreulio wahanol.”

Mae Rose yn esbonio bod llawer i’w ystyried wrth goginio gyda chanabis a THC. Wrth goginio gyda blawd yn lle dwysfwyd, mae’n rhaid i chi ystyried y gwres. Pan fo gwres yn ffactor, mae canabis amrwd yn mynd trwy broses o’r enw decarboxylation.

“Os ydych chi’n defnyddio blawd, gall fod yn gryf fwy neu lai ar ôl ei bobi. Os ydych chi’n defnyddio dwysfwyd, rydych chi’n gwybod yn union beth rydych chi’n ei roi i mewn, rydych chi’n gwybod yr union ddos ​​a chanran o’r hyn rydych chi’n ei wneud,” meddai Rose. “Mewn nwyddau pobi, mae ffactor gwres. Pan fyddwch chi’n datgarbocsio canabis, dyna pryd mae THC yn cychwyn. Mae’n rhaid i chi gymryd y gwres i ystyriaeth, a gartref mae hynny’n ddirgelwch.”

O ran dos, mae Rose yn nodi bod ychydig yn mynd yn bell wrth goginio gyda chanabis. Y maint gweini sy’n orfodol gan y wladwriaeth ar gyfer THC yw 5 miligram. Mae hynny tua maint blaen beiro, sydd bron yn amhosibl ei fesur gartref heb yr offer cywir.

Ar wefan INSA, mae Rose yn cynnig tiwtorial ar sut i goginio brownis pot gartref.

Pan ofynnwyd iddi beth sy’n ei chyffroi fwyaf am ei dyfodol gyda INSA, rhannodd Rose gynlluniau cyffrous ar gyfer ei chegin. Yn ddiweddarach y gwanwyn hwn, mae’r fferyllfa’n bwriadu symud ei siop groser i gyfleuster mwy yn Northampton. Bydd hyn yn caniatáu i Rose gynyddu cynhyrchiant INSA, gan neilltuo ystafelloedd a gofodau ar wahân i wahanol gynhyrchion.

Mae’r cynhyrchion hynny’n cymryd lle canolog yn y diwydiant canabis ar hyn o bryd, a dyna pam mae’r gwaith y mae Rose a’i chydweithwyr yn ei wneud yng nghegin INSA mor bwysig i lwyddiant y cwmni.

Leave a Comment

Your email address will not be published.