Mae labeli hinsawdd ar fwyd yn dod yn fuan. dyma le

Y dyddiau hyn mae label bwyd ar gyfer popeth. Chwilio am fwydydd fegan, heb glwten, heb fod yn GMO, a hyd yn oed heb soi? Mae label clir yn nodi’r cynhyrchion gorau i chi, ond nid oes label ar gyfer yr amgylchedd erioed o’r blaen. Nawr, Denmarc fydd y wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno label ymwybyddiaeth hinsawdd a reolir gan y wladwriaeth ar gynhyrchion bwyd. Bydd y label yn cyfleu i gwsmeriaid fwyd sydd o fudd i’r amgylchedd, wedi’i gynhyrchu gyda’r niwed lleiaf i’r blaned.

Bydd llywodraeth Denmarc yn penodi Cymdeithas Seiliedig ar Blanhigion Denmarc i helpu i lunio’r safonau ar gyfer y label hinsawdd. Bydd y llywodraeth yn dyrannu 9 miliwn o kroner Daneg ($1.3 miliwn) i gwblhau’r prosiect hwn. Disgwylir i’r cynnig terfynol ar gyfer y cynllun label hinsawdd gael ei gwblhau erbyn diwedd 2022. Bydd y grŵp prosiect yn cael ei hwyluso gan Weinyddiaeth Bwyd a Milfeddygaeth Denmarc a bydd yn dod â chynrychiolwyr sefydliadau gwasanaeth bwyd a chwmnïau manwerthu o bob cwr o’r wlad ynghyd.

“Rwy’n falch bod ein cymdeithas fusnes wedi cael lle yng ngweithgor y Weinyddiaeth Bwyd, Amaethyddiaeth a Physgodfeydd a Gweinyddiaeth Bwyd a Milfeddygol Denmarc, a fydd yn gweithio ar argymhelliad ar gyfer cynllun labelu hinsawdd ar gyfer bwyd”. Dywedodd Llywydd Cymdeithas Cwmnïau Planhigion Denmarc a Phrif Swyddog Gweithredol Naturli’Henrik Lund. “Mae Denmarc yn gweld cyfle unigryw i ddod yn arloeswr ym maes labelu bwyd hinsawdd ac i osod safon uchel ar gyfer labelu hinsawdd cywir a dangosol i’r llu o ddefnyddwyr, sydd eisiau siopa mewn ffordd fwy ecogyfeillgar.”

“Fodd bynnag, mae hyn yn gofyn i ni fod yn ddigon dewr i fynd i’r afael â’r ystod lawn o faterion hinsawdd a’u hymgorffori mewn cynllun hinsawdd tryloyw a reolir gan y wladwriaeth. Mae nifer o’n haelodau yng Nghymdeithas Cwmnïau Planhigion Denmarc eisoes wedi bod yn gweithio ar asesiadau cylch bywyd a labelu allyriadau CO2 ar eu cynhyrchion, felly ni allwn aros i ddechrau arni.”

Mae’r model tag hinsawdd yn cael ei ddatblygu’n gynnar ar hyn o bryd. Mae’r grŵp sy’n gweithio ar y cynnig yn bwriadu creu label sy’n ddiamwys ac yn hawdd i ddefnyddwyr ei ddeall, gan helpu siopwyr i ddod o hyd i gynnyrch cynaliadwy a dal cwmnïau’n atebol am eu hôl troed amgylcheddol.

Cynnydd amgylcheddol yn Nenmarc

Mae’r rhan fwyaf o Daniaid yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i fwyd sy’n rhoi blaenoriaeth i gynaliadwyedd wrth siopa am eu bwydydd wythnosol. Dim ond dau o’r tua 1,100 o ddefnyddwyr a arolygwyd oedd yn gallu dosbarthu wyth bwyd cyffredin yn gywir yn unol â safonau cynaliadwyedd, yn ôl Cyngor Defnyddwyr Denmarc. Ar hyn o bryd mae Daniaid yn cynhyrchu saith tunnell o CO2 y flwyddyn o ddefnydd preifat a dwy dunnell o bryniannau sy’n gysylltiedig â bwyd.

Mae llywodraeth Denmarc yn gweithio’n barhaus i leihau’r allyriadau niweidiol hyn sy’n gysylltiedig â bwyd. Fis Ionawr diwethaf, datgelodd Denmarc ganllawiau dietegol swyddogol newydd a oedd yn darparu mwy o wybodaeth nag erioed am fwyta’n iachach a mwy cynaliadwy. Amlygodd y canllawiau bwysigrwydd diet sy’n seiliedig ar blanhigion, yn enwedig gan fod y llywodraeth yn ceisio lleihau ei hôl troed hinsawdd 70 y cant erbyn 2030.

Ymgyrchoedd diweddar i atal yr argyfwng hinsawdd

Pwysleisiodd adroddiad IPCC diweddaraf y Cenhedloedd Unedig fod amser o hyd, gan bwysleisio y gall y byd atal yr argyfwng hinsawdd sy’n gwaethygu, ond rhaid iddo yn gyntaf newid i system fwyd sy’n seiliedig ar blanhigion. Yn fuan ar ôl i’r Cenhedloedd Unedig ryddhau’r adroddiad, buddsoddodd Denmarc $100 miliwn mewn cronfa newydd yn seiliedig ar blanhigion, sy’n ymroddedig i hyrwyddo addysg, arloesedd a gwerthiannau seiliedig ar blanhigion.

Gyda gwerthiant planhigion Denmarc wedi cynyddu $8 miliwn rhwng 2018 a 2020, mae’r wlad yn cydnabod y gall rhaglenni arbed hinsawdd dalu ar ei ganfed hefyd. Er gwaethaf bwyd a oedd yn hanesyddol gyfoethog mewn cig, mae bron i hanner yr Ewropeaid wedi datgelu eu bod yn bwriadu lleihau’r defnydd o gig. Canfu’r adroddiad hefyd fod 37 y cant o Ewropeaid yn ystyried eu hunain yn fegan, yn llysieuwyr neu’n hyblyg. Tra bod Denmarc yn delio â’r amgylchedd a’r boblogaeth gynyddol o blanhigion, gall gwledydd eraill gymryd sylw o’r mentrau planed-gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth am fentrau planedol sy’n seiliedig ar blanhigion, edrychwch ar Newyddion Amgylcheddol The Beet.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.