Mae Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones yn rhannu eu ryseitiau teuluol hawdd

Meddyliwch am Sophie Ellis-Bextor ac mae’n debyg y byddwch chi’n dechrau hymian y 2000au cynnar Murder On The Dancefloor, neu’n cofio’r llawenydd dilyffethair a ddaeth yn ystod y cyfnod cloi gyda’i ‘chlybio’ Instagram Live – yn perfformio alawon mewn gwisgoedd o secwinau yn ystafell chwarae ei theulu, yn aml yn camu ar deganau, plant a gwifrau.

Ond efallai nad ydych chi’n gwybod bod eich doniau’n ymestyn i’r gegin hefyd.

Yn wir, pan gyfarfu â’i gŵr Richard Jones (baswr i’r band pop The Feeling), roedd eu hoffter o goginio yn un o’r pethau a ddaeth i’w rhan.

“Rydyn ni wir yn llysio ein gilydd â bwyd,” meddai Ellis-Bextor. Roedd ei allu i goginio darn mawr o gig hyd yn oed yn argyhoeddi Jones i adael y wagen bescatarian yn gynnar yn 2002 (“mi wnes i ei berswadio’n garedig i ddechrau bwyta cig…”). .

“Coginiodd hi hwyaden i mi!” Jones Anterliwt.

“Gan fy mod i eisoes yn bwyta pysgod, roeddwn i’n meddwl efallai y gallem fynd i wyneb y dŵr,” mae’r gantores 43 oed yn chwerthin.

Ar gyfer eu Dydd San Ffolant cyntaf gyda’i gilydd, gwnaeth Jones gaserol cimychiaid. “Rydyn ni’n hoffi coginio i’n gilydd, ond os yw hynny’n digwydd, [Sophie] nid yw’n hoffi i mi gyffwrdd ag unrhyw beth y mae’n ei goginio,” meddai Jones.

“Na, mae hynny’n blino,” jôcs Ellis-Bextor.

“Mae ychydig fel ein bod ni’n DJ gyda’n gilydd ac mae hi’n gwneud cymysgedd a dwi’n mynd i ymestyn allan a’i addasu ychydig, mae hi fel, torrwch e allan,” mae Jones yn parhau.

Eto i gyd, nid yw bod yn gogydd da mor wahanol i fod yn gerddor da, mae Jones yn mynnu.

“Wrth roi elfennau amrywiol, fel drymiau, bas, offerynnau taro a lleisiau wrth adeiladu cân, mae pryd o fwyd yn debyg iawn, rydych chi’n adeiladu o gwmpas y daflod o’r pen gwaelod a’r nodau bas i’r pen uchaf, lle mae’r lleisiau sydd yn y sbeisys, yr asidau, y finegr a’r sudd lemwn”. “A ydych yn dweud bod fy llais fel finegr?” Ellis Jones yn torri ar draws, chwerthin.

“Fel gwin mân,” rhesymau Jones gyda gwên.

Yn naturiol, mae cerddoriaeth bob amser yn chwarae yn eich cegin. Yn bendant nid eich un chi ydyn nhw, serch hynny: “Byddai hynny fel cael drych o’ch blaen wrth i chi goginio,” meddai Ellis-Bextor. Ond ei llyfr coginio cyntaf – Love. Food. Teulu. – yn dod yn gyflawn â rhestri chwarae y maent wrth eu bodd yn coginio â nhw.

Gwleddoedd teuluol mawr, hael a hawdd eu paratoi yw’r thema sy’n codi dro ar ôl tro yn y llyfr coginio. Delwedd: Issy Croker/PA

Priodasant yn yr Eidal yn 2005 a daethant yn rhieni yn fuan wedyn. Bellach mae ganddyn nhw bump: Sonny, 18, Kit, 13, Ray, 10, Jessie, chwech, a Mickey, tri, felly mae digon o gegau i’w bwydo.

“Wrth i bopeth esblygu a chael mwy a mwy o blant, [cooking] daeth yn rhan o’n teulu ni, fel sut rydyn ni’n bwydo’r teulu enfawr hwn bob dydd? meddai Jones, gan ychwanegu bod “y ddau yn gweld coginio yn ymlaciol ac yn therapiwtig.”

Gwleddoedd teuluol mawr, hael a hawdd eu paratoi yw’r thema sy’n codi dro ar ôl tro yn y llyfr coginio.

“Rwy’n meddwl po fwyaf o gegau rydych chi’n eu bwydo, y lleiaf o goffi y gallwch chi ei ymdopi. Dydw i ddim yn coginio pethau gwahanol i wahanol bobl,” meddai Ellis-Bextor. “Mae gennym ni un llysieuol, felly mae’n rhaid i ni wneud yr addasiad hwnnw bob amser. Ar wahân i hynny, mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth rydyn ni’n meddwl fydd yn bwyta cymaint o bobl â phosib. ”

Maent hefyd wedi cael eu siâr o fwytawyr pigog. “I ni, pryd llwyddiannus yw pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn bwyta’r rhan fwyaf o’r bwyd. Mae’n eithaf anarferol cael rhywbeth y mae pawb yn ei fwyta. Gall plant garu rhywbeth un wythnos a phenderfynu drannoeth nid dyna yw eu peth mwyach.

“Mae’n rhaid i chi adael i lawer o bethau rolio oddi ar eich ysgwyddau, ond pan fyddaf yn coginio i’r plantos, os nad ydyn nhw’n mwynhau’r hyn rydw i wedi’i wneud, rydw i’n mynd ag ef fel dagr bach i fy nghalon,” ychwanega gyda chwerthiniad. chwerthin. “Mae Richard yn llawer gwell am ddweud, ‘Dywedwch wrthyf pam nad oeddech chi’n ei hoffi,’ a, ‘Beth am i mi ei wneud fel hyn?’

“Rydyn ni jest yn ceisio gwneud iddyn nhw ddeall nad oes rhaid iddo fod yn eu pum pryd gorau erioed. Weithiau mae’n mynd i fod, ‘Fe weithiodd hynny ac roedd yn flasus.’”

Mae’r llyfr coginio yn adlewyrchiad cywir o sut mae’r teulu’n bwyta gartref (meddyliwch selsig wedi’i bobi mewn hambwrdd hawdd, cyw iâr wedi’i dro-ffrio, powlen sbag). Mae rhai ryseitiau yn heirlooms gan aelodau o’r teulu (Pwdin Swydd Efrog Nanny Claire a cyw iâr spatchcock nain Janet), ac mae llawer wedi’u hysbrydoli gan wyliau teuluol dramor (pistachio baklava gyda mêl ac surop oren, neu borscht).

Mae Jones yn galw teithio gyda phump o blant yn “hunllef logistaidd,” ac nid yw’r gwyliau wedi bod heb ei drychinebau bach. “Ar ein taith ddiwethaf, pan wnaethon ni lanio, fe wnaethon ni sylweddoli ein bod ni wedi gadael nid un, ond dau o wardrobau cyfan y plant yn y maes awyr,” cofia Ellis-Bextor.

“Mae’n rhaid i chi ddysgu ymlacio pan fydd y teulu’n tyfu,” ychwanega. “Mae’n rhaid i chi roi’r gorau i fod yr ochr arall i bopeth, oherwydd nid yw’n wirioneddol bosibl yn gorfforol.

Fy arwyddair yw ‘mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd’, felly cyn belled â bod y pennawd mawr o bopeth yn hapus ac yn iach mae yno, does dim ots”.

Mae’r un peth yn wir yn y gegin, yn enwedig pan fo pump o blant yn cymryd rhan. Mae’r fam gerddorol yn credu y gall angerdd coginio gael ei feithrin o oedran ifanc: “Os ydych chi’n coginio o’u blaenau ac yn siarad am y bwyd ac yn ei ddangos iddyn nhw, rydych chi’n ennyn eu diddordeb yn yr alcemi o wneud pethau .

“Os oes yna sbarc bach o angerdd yno, dim ond adeiladu arno. Hyd yn oed fy mab tair oed, ni allaf ddechrau gwneud rhywbeth heb iddo ddweud, ‘Rwy’n mynd i helpu.’ Ddydd Sadwrn dwi’n gwneud crempogau, ac yn amlwg dyw e ddim yn mynd i fod yn llawer o help, ond dwi’n rhoi ei fowlen gymysgu bach ei hun iddo, ei flawd ei hun, ei wy ei hun i’w gracio a [let him] Cael ychydig o hwyl.”

Mae gan ei llyfr coginio adran wedi’i neilltuo i seigiau y mae plant yn eu caru (ac efallai hyd yn oed eu coginio eu hunain): y frechdan dostîn pysgod a thosti gorau “dylech chi fod yn y gwely”. Mae nosweithiau pizza cartref hefyd yn stwffwl yn eu cartref. “Yn hytrach na’u paratoi ymlaen llaw, mae mor hawdd rholio’r toes i fyny a’u cael i gymryd rhan, gan ddewis eich cynhwysion,” meddai Jones.

Mae plant hefyd yn gwneud eu rholiau maki eu hunain wedi’u hysbrydoli gan Japan. “Mae ein maki yn rhyfedd iawn ac yn edrych yn rhyfedd, ond mae’r plant yn cael llawer o hwyl yn ei rolio ac mae’n blasu’r un peth,” ychwanega Jones. “Unrhyw beth felly, lle gallant gael bowlen allan a chwarae, mae’n troi’n amser gêm.”

A’r llanast? Mae hynny’n anochel, meddai. “Sushi reis ym mhobman!”

Macaroni a Chaws gan Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones

rysáit o:Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones

Ffefryn teulu, gyda saets sawrus a dresin briwsion bara.

Macaroni a Chaws gan Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones

Amser paratoi

9 munud

Cynhwysion

 • 150g o fenyn hallt
 • 5 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n fân

 • 6 llwy fwrdd o flawd plaen

 • 11⁄2 llwy fwrdd powdr mwstard Saesneg

 • 1 llwy de o paprika mwg

 • 6 dail llawryf

 • Llaeth hanner sgim 2L

 • 600g macaroni sych

 • 300g o gaws cheddar, wedi’i gratio

 • 100g o gaws Parmesan, wedi’i gratio

 • 200g o friwsion bara panko

 • 15 dail saets

 • 150g pêl o mozzarella

 • olew olewydd, ar gyfer diferu

 • halen a phupur du

 • cynhwysion (un fesul llinell)

Dull

 1. Cynheswch y popty i 425°F (200°C), Marc Nwy 7. Rhowch y menyn a’r garlleg mewn sosban fawr a’u toddi dros wres canolig, yna ychwanegwch y blawd a’i droi nes ei fod wedi’i ymgorffori. Ychwanegwch y powdwr mwstard, y paprika a’r dail llawryf, lleihau’r gwres a’u coginio, gan droi’n barhaus, am bum munud.
 2. 2. Arllwyswch y llaeth yn araf, gan chwisgo wrth fynd ymlaen i osgoi lympiau. Dewch â’r saws i ferwi, yna dewch ag ef i fudferwi i fudferwi, gan wneud yn siŵr ei droi’n aml.

 3. Yn y cyfamser, dewch â sosban fawr o ddŵr hallt i ferwi cyflym dros wres uchel. Ychwanegwch y pasta a choginiwch am chwe munud.

 4. Tynnwch y dail llawryf o’r saws, yna draeniwch y pasta a’i ychwanegu at y saws. Tynnwch oddi ar y gwres, cymysgwch yn dda, ac ychwanegwch ddwy ran o dair o’r cawsiau wedi’u gratio. Sesnwch yn dda gyda halen a phupur i flasu.

 5. Arllwyswch y gymysgedd i ddysgl pobi 30 × 20 cm, taenellwch y briwsion bara ar ei ben a gosodwch y dail saets ar ei ben. Taenwch weddill y caws wedi’i gratio ar ei ben a rhwygo’r mozzarella ar ei ben. Diferu gydag olew olewydd.

 6. Pobwch am 30 munud, neu nes eu bod yn frown euraid ac yn grensiog ar ei ben.

Tiramisu o briodas Sophie Ellis Bextor a Richard Jones

rysáit o:Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones

Priododd y cwpl cerddor Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones yn yr Eidal ac maen nhw’n credu bod 90% o’r penderfyniad i briodi yno yn seiliedig ar fwyd Eidalaidd.

Tiramisu o briodas Sophie Ellis Bextor a Richard Jones

Amser paratoi

30 munud

Cynhwysion

 • 2 wy buarth, wedi’u gwahanu
 • 100g o siwgr powdr

 • 450g o gaws mascarpone

 • 1 llwy de o bast fanila

 • hufen dwbl 150ml

 • Sblash o sudd lemwn ffres

 • 300 ml o goffi ffres (llug, ddim yn boeth)

 • 100 ml o win pwdin

 • 200 g bisgedi neu fisgedi Savoiardi

 • 50g o siocled cnau cyll, wedi’i gratio’n fân

 • nibs coco (dewisol)

Dull

 1. Gwahanwch y gwynwy a’r melynwy yn ddwy bowlen gymysgu fawr.
 2. Ychwanegu hanner y siwgr i’r melynwy a’i guro nes ei fod yn llyfn ac ychydig yn oleuach eu lliw. Ychwanegwch y mascarpone a’r past fanila a’i guro nes ei fod yn llyfn. Arllwyswch yr hufen i mewn a pharhau i guro nes ei fod wedi’i ymgorffori’n llawn.

 3. Gwasgwch ychydig o sudd lemwn i’r gwynwy a’i guro nes bod copaon meddal yn ffurfio. Gallwch ei wneud â llaw neu ddefnyddio cymysgydd trydan. Ychwanegwch y gwynwy i’r gymysgedd mascarpone a’i gymysgu nes ei fod wedi’i ymgorffori’n dda.

 4. Arllwyswch y coffi llugoer i blât dwfn ynghyd â’r gwin pwdin a’r siwgr sy’n weddill. Rhowch ddwy lwy fwrdd o’r cymysgedd mascarpone mewn plât 25 × 15 cm a’i droi drosodd i orchuddio gwaelod y plât.

 5. Mwydwch ychydig o fisgedi yn y cymysgedd coffi am 10 eiliad, neu nes eu bod ychydig yn feddal ond heb fod yn friwsionllyd. Rhowch eich bysedd wedi’u socian ar ben yr haen mascarpone a pharhau â’r broses socian a haenu hon, nes bod yr holl gynhwysion wedi’u defnyddio, gan orffen gyda haen o’r cymysgedd mascarpone.

 6. Gorchuddiwch gyda’r siocled cnau cyll wedi’i gratio a nibs coco i orffen. Oerwch yn yr oergell am awr cyn ei weini. Gallwch hefyd ei wneud o flaen amser a’i storio yn yr oergell dros nos.

 • Cariad.Bwyd. Cyhoeddir Family: Recipes From The Kitchen Disco gan Sophie Ellis-Bextor a Richard Jones gan Hamlyn. Ffotograffiaeth bwyd gan Issy Croker.

Leave a Comment

Your email address will not be published.