Mae sut i bobi yn llawer haws nag yr ydym i gyd yn ei feddwl

Wrth gwrs, mae hi bellach yn adnabod bara yn dda, ac ar ôl ysgrifennu ychydig o lyfrau coginio sy’n canolbwyntio ar fwyd Indiaidd, mae’n dychwelyd at ei gwreiddiau pobi. Mae ei llyfr newydd, Easy Baking, ar gyfer pobl sy’n cael eu digalonni gan ryseitiau cymhleth, yn union sut roedd hi’n teimlo am y posibilrwydd o gael bara cartref.

Mae’r llyfr yn ymwneud â phobi syml y gall plant bach a phobl hŷn ei wneud yn eithaf hawdd, meddai. “Rydw i eisiau i bobl beidio â phoeni am fanylion technegol pobi a mwynhau’r cynnyrch terfynol a’r profiad. Rwyf wedi ceisio ei gadw’n syml a hygyrch iawn, er mwyn cael gwared ar yr ofn o bobi.”

Fel rhywun sydd wedi profi syllu dur Paul Hollywood yn y babell fawr, rydych chi’n gwybod bod ofn pobi yn wirioneddol, ond mae’r hwb hwn tuag at bobi mwy hygyrch yn chwa o awyr iach, ar adeg pan mae’n ymddangos fel popeth rydyn ni’n ei weld yn gacennau cymhleth. . ar rwydweithiau cymdeithasol

A chyda dychwelyd i lefelau cyn-bandemig o gymdeithasu, rydym i gyd yn rhy brysur ar gyfer unrhyw beth rhy gymhleth. Mae Makan eisiau sicrhau bod gan bobl y ryseitiau sydd eu hangen arnynt, er enghraifft, os yw gwesteion yn cyrraedd yn annisgwyl a’ch bod am wneud rhywbeth.

Dywed y dyn 43 oed: “Os caf ginio munud olaf lle nad oes gennyf amser i oeri pethau, byddaf yn gwneud cacen gynnes, fel hambwrdd banana wedi’i bobi gyda saws taffi siocled. Nid oes angen hufen ffres arno ac nid oes angen ei oeri.”

Mae Makan eisiau sicrhau nad yw pobyddion amatur yn gwneud camgymeriadau a allai eu digalonni trwy gydol y broses, ond gall hyd yn oed gweithwyr proffesiynol ddioddef camgymeriadau gwirion.

Mewn embaras, meddai, “Fe wnes i bwdin siocled ar gyfer cinio fy ffrindiau a wnes i ddim ychwanegu unrhyw siwgr. Dydw i ddim hyd yn oed yn twyllo, maen nhw’n ei fwyta mewn gwirionedd. Pan eisteddais i lawr i’w fwyta sylweddolais. Nid oedd yn blasu’n ddrwg oherwydd nid oedd yn ddrwg, dim ond dim siwgr!

Felly mae’n bwysig dilyn y rheolau i ryw raddau, meddai.

Yn yr un modd, os ydych chi’n cael eich temtio i dynnu sylw at faint o furum sydd mewn rysáit bara yn lle ei fesur, ni fydd yn gweithio, meddai. “Gall gormod o furum ddifetha’r bara, fe allai ddod yn ormod o furum a gallai ddifetha’r gwead.”

Ond does dim rhaid i chi geisio gwneud sblash ar eich cais cyntaf. “Gall pobi fod yn gymhleth iawn. Mae yna rai pobi na fyddwn i’n rhoi cynnig arnyn nhw fy hun, oherwydd maen nhw’n cymryd gormod o amser neu’n rhy gymhleth.”

Pan oedd Makan yn ddechreuwr, dechreuodd hi allan yn syml iawn. “Sylweddolais nad yw mor gymhleth â hynny mewn gwirionedd. Dim ond y pedwar cynhwysyn hyn sydd eu hangen arnoch chi [flour, yeast, salt and
water]wedi’i fesur yn gywir, rydych chi’n ei dylino, ei flasu, ac yna rydych chi’n cael bara.

“Rwy’n meddwl mai’r allwedd yw mynd am ryseitiau syml, hawdd, nid bara surdoes wedi’i stwffio gyda llawer o fathau o brawfddarllen. Dewiswch fara syml, fel focaccia, er enghraifft.”

A gall plant gymryd rhan hefyd.

“Mae fy merch wrth ei bodd yn pobi. Does dim angen fi bellach,” meddai’r fam i ddau o blant. “Mae hi’n 14 oed ac mae hi’n dweud, ‘Rydw i eisiau gwneud brownis heddiw,’ felly mae hi’n eu gwneud nhw. Mae hi’n hoffi pobi cacennau a chwcis, ac os oes gen i gacen i’w gwneud a dwi’n rhedeg allan o amser, gall hi fachu’r rysáit a dechrau ei wneud. Mae’n wych, oherwydd bydd hi hefyd yn golchi wedyn.

“Mae cacen banana wir yn ffefryn gan y teulu. Gallaf ei adael a byddant yn ei rwygo i lawr. A siocled a cwcis pistachio, maen nhw wrth eu bodd â nhw hefyd. Mae fy merch wrth ei bodd yn eu gwneud, oherwydd maen nhw mor hawdd.”


rysáit tarten fêl tahini du

Cynhwysion:

(Gwasanaethau 10-12)

Ar gyfer y màs:

100g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu

30g tahini

30g o siwgr eisin

pinsiad o halen

2 melynwy

200 g o flawd amlbwrpas, ynghyd ag ychydig mwy ar gyfer llwch

Ar gyfer y llenwad:

180g o fenyn heb halen

20g o fêl

100g o siwgr brown golau meddal

3 wy mawr, ynghyd â 2 felynwy mawr, wedi’u curo’n ysgafn

hufen dwbl 125ml

2 lwy fwrdd o tahini du

1 llwy de o finegr seidr

Pinsiad o halen

2 lwy fwrdd o hadau sesame du

Dull:

1. I wneud y toes, cyfunwch y menyn, tahini, siwgr eisin, a halen mewn powlen. Cymysgwch â llwy bren nes ei fod yn hufenog ac yn llyfn. Ychwanegwch y melynwy a chymysgwch eto. Ychwanegwch y blawd. Ychwanegwch lwy fwrdd neu ddau o ddŵr i glymu’r toes at ei gilydd. Gwasgwch y toes i mewn i gylch, lapio mewn cling film, a’i roi yn yr oergell am ddwy i dair awr.

2. Rholiwch y toes ar arwyneb â blawd ysgafn i ffurfio cylch 2 i 3 milimetr o drwch, digon mawr i leinio padell tarten 20-centimetr. Dylech gael modfedd neu ddwy ychwanegol yn hongian dros y can. Leiniwch y mowld gyda’r toes. Gadewch i sefyll a rhoi yn yr oergell am 30 munud.

3. Cynheswch y popty i 180°C/marc nwy 4. Priciwch waelod y gacen gyda fforc. Crynhowch ychydig o bapur pobi nad yw’n glynu, yna dadelfennu, ei roi yn y tun, a’i lenwi â ffa pobi. Pobwch yn ddall am 15 munud. Tynnwch y papur a’r ffa a’u pobi am 15 munud ychwanegol nes eu bod yn frown euraid. Ar ôl 10 munud, torrwch y papur dros ben i ffwrdd.

4. Yn y cyfamser, paratowch y llenwad trwy gynhesu’r menyn mewn sosban nes iddo ddechrau byrlymu a newid lliw a bod y solidau llaeth yn dechrau brownio. Trosglwyddwch i bowlen ac unwaith oeri ychydig, ychwanegwch weddill y cynhwysion llenwi ac eithrio’r hadau sesame. Curwch ef yn dda, yna arllwyswch ef yn ofalus i’r badell tarten.

5. Ysgeintiwch hadau sesame a’u pobi am 50-55 munud, nes bod y llenwad wedi’i chwyddo a’i frownio’n euraidd gyda mymryn o siglo yn y canol. Gadewch i oeri’n llwyr, yna tynnwch o’r can a’i weini.

6. Mae’n well ei fwyta y diwrnod y byddwch chi’n ei wneud, ar ôl hynny mae’r toes yn dechrau meddalu.


Rysáit cacen sbwng pîn-afal a blodau ysgaw

Cynhwysion:

(Gwasanaethau 8-10)

Ar gyfer y gacen:

100g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu, a mwy ar gyfer y tun

220g darnau pîn-afal tun, wedi’u torri’n fras

200g o siwgr powdr

100g o almonau mâl

100 g o flawd hunan-godi

½ llwy de o soda pobi

3 wy mawr

130g iogwrt plaen

2 lwy fwrdd cordial blodyn ysgawen

Ar gyfer yr hufen:

Hufen dwbl 300ml

30g o siwgr powdr

1 llwy fwrdd cordial blodyn ysgawen

Blodau ysgaw i addurno

Dull:

1. Cynheswch y popty i 180°C/marc nwy 4. Rhowch fenyn ar ddau dun cacennau crwn 20-centimetr a leiniwch y gwaelodion gyda phapur pobi gwrthlynol. Taenwch hanner y pîn-afal dros gan.

2. Mewn powlen fawr, gan ddefnyddio cymysgydd trydan neu gymysgydd wedi’i ffitio ag atodiad padl, rhowch yr holl gynhwysion ac eithrio’r pîn-afal sy’n weddill a’i guro am 1 munud nes ei fod yn llyfn ac yn welw. Ychwanegwch weddill y darnau pîn-afal. Rhannwch y cytew yn gyfartal rhwng sosbenni wedi’u paratoi a’u pobi am 35 munud neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn dod allan yn lân. Rhowch o’r neilltu i oeri’n llwyr.

3. Curwch yr hufen, y siwgr a’r gwirod blodyn ysgawen mewn powlen gyda chymysgydd trydan nes bod brigau meddal yn ffurfio.

4. Rhowch y gacen heb bîn-afal ar blât gweini a thaenwch yr hufen i gyd ar ei ben. Rhowch yr ail gacen, ochr pîn-afal i fyny, ar ei phen. Os byddwch chi’n llwyddo i ddod o hyd i flodau ysgawen, rhowch nhw ar ben y gacen a’u gweini.

5. Gellir storio’r gacen hon mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am dri i bedwar diwrnod. Dewch ag ef i dymheredd ystafell cyn ei weini.

Rysáit Cwcis Siocled, Pistachio a Cardamom

Cynhwysion:

(20 yn ôl)

120g menyn fegan, wedi’i feddalu

170g o siwgr brown golau meddal

Pinsiad o halen môr mân

275g o flawd plaen

1½ llwy de cardamom mâl

1 llwy de o bowdr pobi

½ llwy de o soda pobi

70ml o laeth almon

300g o siocled tywyll fegan (70% solidau coco), wedi’i dorri’n fras

60 g pistachios, wedi’i dorri’n fân

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/marc nwy 4. Leiniwch ddwy daflen pobi gyda phapur pobi anlynol.

2. Rhowch y menyn mewn powlen gyda’r siwgr a’r halen a’i guro gyda chymysgydd trydan nes ei fod yn llyfn ac yn hufennog.

3. Hidlwch y blawd i bowlen arall gyda’r cardamom, powdr pobi a soda pobi a chymysgwch.

4. Ychwanegwch y llaeth i’r bowlen o fenyn ac yna’r cymysgedd blawd yna ychwanegwch y siocled a’r pistachios. Plygwch bopeth a dod ag ef at ei gilydd yn does llyfn.

5. Cymerwch ddarn maint lemwn, ffurfio cylch a’i roi ar ddalen barod. Ailadroddwch i ffurfio’r holl gwcis, gan adael digon o le rhyngddynt i’r cwcis ledaenu wrth eu pobi.

6. Pobwch am 15 munud a gadewch iddynt orffwys ar yr hambwrdd am ddau funud cyn eu trosglwyddo i rac weiren.

7. Storiwch mewn cynhwysydd aerglos am dri i bedwar diwrnod.

Hamlyn yn cyhoeddi Easy Baking gan Chetna Makan. Ffotograffiaeth gan Nassima Rothacker. Ar gael nawr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.