Mae’n Galan Gaeaf Bob Dydd yn y Popty Pittsburgh-Area hwn

ANOMAL ICABOD PHOTO CWRTIS O FECWS SABATELLO

miMae’n 3 am ac mae TJ Sabatello yn gweithio yn ei labordy.

Wedi’i wisgo’n gyfan gwbl mewn du, a’i falch traed uchel bron yn cyffwrdd â’r nenfwd, mae’n tynnu ei greadigaeth ddiweddaraf o ddyfnderoedd tanllyd peiriant poeth coch. Sïon taranau; fflachiadau goleuo.

“Mae hon,” mae’n meddwl, “yn gacen gaws anhygoel.”

Yn ddewin cegin hunan-gyfaddef, yn ddiweddar agorodd y dyn 27 oed â thatŵio Sabatello’s Bakery gyda’i wraig, Brooke, 24, i ddod â melysion arbrofol i Jefferson Hills. Adeg y wasg, roedd ar agor o hanner dydd tan 6 p.m. ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn, a dydd Sul.

Mae’r cwpl, a briododd Calan Gaeaf diwethaf, yn arbenigo mewn danteithion anarferol, yn enwedig o ran cacen gaws. Gyda blasau’n amrywio o Bomb Pop, Neapolitan, a Masarn Bacon Tost Ffrengig i Gacen Almond Burnt, Hufen, a Salad Mefus Pretzel, mae bob amser rhywbeth hynod o flasus yn y popty. Mae’r arogleuon yn unig yn ddigon i ddod â’r Golden Girls yn ôl o’r tu hwnt i’r bedd.

Sabothol2 2

LLUNIAU TRWY GYDA FECWS SABATELLO

“Dydw i ddim yn meddwl amdanon ni fel pobyddion; Dw i’n meddwl amdanon ni fel artistiaid bwyd,” meddai TJ Sabatello. “Rwy’n mwynhau gweld a chlywed yr ymatebion i’n cacennau caws hwyliog a chwareus. Mae’r ymatebion hynny’n amhrisiadwy.”

Agorodd busnes Route 51 ar Orffennaf 9, ond, y tu mewn, mae Noswyl All Hallows bob dydd.

Mae’r waliau’n cynnwys streipiau fertigol du a gwyn fel nod i’r ffilm “Beetlejuice.” Mae ystlumod plastig yn hongian uwchben ac mae zombie â llygaid coch disglair yn cyfarch cwsmeriaid wrth y drws.

Ond does dim byd i’w ofni mewn gwirionedd (oni bai eich bod chi’n gwylio’ch gwasg).

Yn ogystal â chacennau caws mutant, mae Sabatello’s Bakery yn gwerthu rholiau sinamon gyda rhew caws hufen, cwcis, cacennau cwpan, cannolis, myffins a chacennau, sy’n angerdd Brooke Sabatello.

O bryd i’w gilydd, mae hefyd yn creu awdlau hiraethus i’w hoff gacennau plentyndod ar ffurf Pop-Tarts cartref (o’r enw Toaster Pals) a Cosmic Brownies (Celestial Squares).

Gan ddefnyddio ffolder ryseitiau ei mam-gu ar gyfer ysbrydoliaeth, mae’n rhoi bywyd newydd i hen draddodiadau coginio ac yn ychwanegu ei thro arswydus ei hun. Efallai y bydd eu pasteiod ceirios wedi’u gwneud â llaw yn edrych fel Leatherface o “The Texas Chainsaw Massacre,” ond maen nhw’n cael eu gwneud â chalon.

“Rwy’n cymryd blasau traddodiadol ac yn ymgorffori elfennau o fy hoff bethau, fel ffilmiau arswyd a phethau rhyfedd,” meddai, gan edrych ar lawysgrifen felltigedig ei mam-gu. “Mae’r cacennau’n blasu fel eu cacennau nhw; Rwy’n meddwl mai’r cariad ynddynt sy’n eu gwneud yn dda.”

I bobl sydd eisiau suddo’u fflans i rywbeth blasus, mae Sabatello’s yn cynnig pizzas i’w bwyta a’u pobi ac olwynion pin pizza wedi’u gwneud gyda saws coch llofnod TJ Sabatello y mae wedi bod yn ei berffeithio ers blynyddoedd. (Gallwch ei brynu mewn caniau 8 owns yn y becws.)

Yn 3 oed, derbyniodd Popty Pobi Hawdd ar gyfer y Nadolig. Yn 17, dechreuodd yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yn gweithio i wahanol pizzerias yn yr ardal. Defnyddiodd hyd yn oed ei arian graddio ysgol uwchradd i brynu masnachfraint leol. Ar ôl ychydig, roedd am ehangu ei orwelion coginio.

Sabothol4

Wedi’i ysgogi gan sesiynau tiwtorial YouTube a phenodau “Cake Boss”, dechreuodd y cogydd crwst hunanddysgedig chwipio pwdinau, gan gynnwys bomiau siocled poeth a chacennau wedi’u teilwra, ar gyfer teulu a ffrindiau yn ystod anterth y pandemig.

Gan fod syniadau bob amser yn dod iddi yng nghanol y nos, mae hi’n cadw marcwyr dileu sych yng nghegin ei chartref Elizabeth Borough ac yn sgriblo ryseitiau ar y waliau fel na fyddant yn cael eu hanghofio. Darparodd un cleient, a gyflogodd y cwpl i ddarparu cacen ar ffurf stadiwm pêl-droed i raddio ysgol uwchradd eu mab, arian i helpu’r Sabatellos i wireddu eu breuddwyd o agor becws hunllefus.

Er gwaethaf oriau gweithredu cyfyngedig, maent bob amser yn y siop. Mae eu mab 3 oed, Giovanni, yn rhedeg cegin chwarae tra bod ei rieni yn defnyddio’r offer go iawn. Mae’r bachgen bach wedi rhoi enwau i’r holl beiriannau. “Jeffrey”, cymysgydd diwydiannol, yw ei ffrind gorau.

Mae’r teulu ar hyn o bryd yn meddwl am greadigaethau mwy arswydus ar gyfer tymor Calan Gaeaf sydd i ddod, a fydd yn cynnwys ymgyrch gwisgoedd i blant ac oedolion. Dros amser, maen nhw eisiau ehangu eu horiau a’u staff, cryfhau’r busnes cacennau arferol, cynnig mwy o fwydydd tebyg i gaffi fel cawl, ochrau a brechdanau, a sefydlu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryfach.

Roedd Desarae Legros, digrifwr lleol gyda miliynau o olygfeydd ar ei fideos TikTok yn ymwneud â choginio, yn westai arbennig yn nathliad agoriadol mawreddog Sabatello. Roedd hefyd yn cynnwys y siop yn un o’i segmentau ar-lein Cupcake Wars i godi arian at elusen.

“Dyna’r peth pwysicaf o ran pobi: cynhwysiant,” meddai Brook Sabatello. “Rydyn ni eisiau i bobl deimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus o fewn y waliau hyn. Rwy’n hoffi gallu cael effaith gadarnhaol a gwneud i bobl wenu. Mae hynny’n hawdd i’w wneud pan fyddwch chi’n gwneud cacennau a phasteiod.”

Becws Sabatello
1607 Llwybr 51 Gogledd, Bryniau Jefferson
sabatellos.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.