Mae’r gwasanaeth dosbarthu prydau iach hwn yn newid gêm i rieni prysur nad oes ganddynt amser i goginio


Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

O ran y citiau dosbarthu prydau gorau, rydw i wedi ceisio felly llawer. Rwy’n rhywun sydd wrth fy modd yn coginio (ac yn caru bwyta hyd yn oed mwy), ond rwyf hefyd yn fam brysur yn gweithio, ac nid yw fy nod o weini prydau teulu sy’n iach, yn llenwi ac yn amrywiol bob amser yn cyd-fynd â fy anghenion. . ar gyfer cyflym a hawdd. Weithiau (wel, sawl gwaith) mae’n ennill yn gyflym ac yn hawdd.

Mwy gan SheKnows

Am gyfnod, roedd tanysgrifiadau dosbarthu pecynnau bwyd yn ymddangos fel yr ateb, ond er eu bod yn aml yn ticio’r blychau “iach,” “bodlon” ac “amrywiol”, nid oeddent bob amser yn gyflym nac yn hawdd. Roedd rysáit lasagna cêl pwmpen gan un cwmni yn hynod o flasus, ond pan dynnais bwmpen gyfan allan o’r bocs, roeddwn i’n gwybod nad oeddwn yn chwilio am ginio nos wythnos. Felly pan gefais y cyfle i roi cynnig ar Ffactor 75, gwasanaeth arlwyo sy’n dosbarthu prydau iach, wedi’u paratoi at eich drws, roeddwn i’n barod. Wythnos o giniawau parod a chiniawau y gallwn eu picio yn y meicrodon pryd bynnag y byddai rhywun yn fy nhŷ yn mynd yn newynog? Cofrestrwch fi!

Fel llawer o wasanaethau dosbarthu prydau eraill, mae Factor yn caniatáu ichi addasu’ch prydau bob wythnos, yn ogystal â dewis y rhif rydych chi am ei dderbyn. Mae’r opsiynau’n amrywio o ddim ond pedwar pryd Factor yr wythnos (pris $15 yr un) i 18 pryd yr wythnos (gan ddod â’r pris i lawr i $11 yr un). Ond gan eich bod chi’n dewis prydau wedi’u paratoi’n unigol, yn hytrach nag un pryd i’w goginio ar gyfer eich teulu cyfan, gallwch chi wir ddewis eich blwch i weddu i ddewisiadau pawb. Yn sydyn yn fegan yn ei arddegau? Keto partner-chwilfrydig? Dim problem! Rhennir prydau ffactor yn wahanol gategorïau: Keto, Calorie-Smart, Vegan + Veggie, a Chef’s Choice, a gallwch brynu ychwanegion fel pwdinau, sudd, smwddis, a phrotein ychwanegol, felly mae ffordd arall o sicrhau bod pawb yn hapus .

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

I’r perwyl hwnnw, gadewch i mi ddweud: Mae prydau Factor yn flasus. Tra bod yr opsiynau ar y fwydlen yn newid bob wythnos, roedd fy newisiadau’n cynnwys Lwyn Porc Chimichurri gyda Sboncen Cnau Melyn Rhost a Menyn Garlleg Chili, Powlen Tamale Cig Eidion Mâl Coch gyda Ffa Du Sbeislyd a Reis Cilantro, Cyw Iâr Rhost gydag Artisiogau a Sbigoglys gyda Zucchini Rhost a Menyn Tomato, Eog Pesto gyda Ffa Gwyrdd Sbigoglys Hufennog a Menyn Tomato, Parmesan Cyw Iâr Hufennog gyda Brocoli a Thomatos wedi’u Rhostio, a Powlen o Yd Rhost a Chwinoa gyda Zucchini Arddull Mecsicanaidd a Chipotle a chalch. (Wnaeth eich ceg ddŵr eto?) Yn ddieithriad, roedden nhw’n flasus ac yn foddhaol, hyd yn oed yn cael sêl bendith fy mhlentyn 10 oed. Roedd fy ngŵr yn ffan mawr o’r bowlen tamale, a fy ffefrynnau oedd y ddau blât cyw iâr. Yn y bôn, brest cyw iâr oedd y Cyw Iâr Artisiog Sbigoglys wedi’i Grilio ar wely o saws artisiog sbigoglys caws hufennog, a beth sydd ddim i’w garu am hynny?

Ffactor 75 - Credyd: Delwedd: Ffactor 75.

Ffactor 75 – Credyd: Delwedd: Ffactor 75.

Delwedd: Ffactor 75.

Ffactor

$11+


Prynwch nawr

Cofrestrwch

Fodd bynnag, canfûm fod y dewisiadau a oedd yn apelio fwyaf ataf yn troi allan i fod yn fwydydd cetogenig, ac nid wyf yn dilyn diet cetogenig. Os ydych Creu Yn dilyn diet cetogenig, rwy’n dychmygu y byddai’r bwydydd hyn yn help mawr, gan y byddent yn ei gwneud hi’n haws dilyn yr hyn sy’n ymddangos (i mi o leiaf) yn llwybr cymhleth i ketosis. Ond nid pryd o fwyd gyda 50 gram o fraster, mor flasus ag y gallai fod, yw’r hyn yr wyf yn edrych amdano yn rheolaidd. Nid oeddwn ychwaith yn hoffi bod rhai bwydydd yn eithaf uchel mewn sodiwm, gydag un yn cyrraedd 39 y cant o’r cymeriant dyddiol a argymhellir. (Sylwer: mae gwybodaeth faethol ar gyfer pob pryd ar gael yn rhwydd; wnes i ddim gwirio cyn gwneud fy newisiadau.)

Ond mae hynny’n dod â mi at fudd unigryw arall o gofrestru ar gyfer Ffactor: Daw pob tanysgrifiad gydag ymgynghoriad 20 munud am ddim gyda maethegydd. Pan eglurais fy nodau (bwyta’n iach, mwy o egni, a chynnal pwysau, os nad colli pwysau) i fy RD, Susan, argymhellodd brydau Calorie-Smart (pob un o 650 o galorïau neu lai fesul dogn) a chynigiodd rai awgrymiadau ar gyfer lleihau cymeriant calorïau . cynnwys braster mewn unrhyw fwyd ceto rydych chi’n dal i fod eisiau ei archebu, fel tynnu unrhyw fenyn solet o lysiau cyn microdon, neu dorri pob pryd yn ei hanner a’i ychwanegu gyda mwy o lysiau. Yr hyn yr oeddwn yn ei hoffi’n fawr, fodd bynnag, oedd nad oedd ein sgwrs wedi’i chyfyngu i drafod prydau Factor, felly nid oedd yn teimlo fel maes gwerthu. Gofynnais lawer o gwestiynau maeth cyffredinol iddo a deuthum i ffwrdd o’n cyfarfod gyda rhai argymhellion penodol ar gyfer byrbrydau iach i helpu i osgoi’r cwymp canol prynhawn.

Cyn i’n holl brydau prawf ddod i ben, gofynnodd fy ngŵr i mi a oeddwn wedi archebu mwy. Yn amlwg, nid oedd hwylustod prydau 2 funud blasus yn apelio ataf yn unig. Felly gosodais archeb, y tro hwn yn canolbwyntio ar ddetholiadau call o galorïau fel Marsala Cyw Iâr a Madarch a Powlen Fajita Cyw Iâr. Rwyf hefyd yn rhoi cynnig ar un o’r ychwanegion: pecyn amrywiaeth o bedwar cymysgedd sudd ffansi. Er nad wyf yn rhagweld y bydd y prydau hyn yn cymryd lle’r cinio teuluol rwy’n ei goginio fy hun yn rheolaidd, edrychaf ymlaen at ddod â nhw i’r swyddfa. A gwella fy nghinio desg drist arferol? Byddaf yn yfed sudd oer-wasgu ar gyfer hynny.

Oriel Lansio: Dewch â Awr Hapus Adref Gyda’r Gwasanaethau Dosbarthu Gwin Hyn

y gorau ohoni a wyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr SheKnows.
I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Leave a Comment

Your email address will not be published.