Mae’r pwdinau hyn yn arddangos bounty dechrau’r haf, o basteiod i dartenni ac, ie, gwirion – Orange County Register

Gweinwch ef gyda llwy, gan fwynhau blas bywiog ffrwythau cynnar yr haf ynghyd â chacen melys, hufen chwipio neu gwstard. Mae Mehefin yn dod â ffrwythau sy’n eich gwahodd i baratoi pwdinau, danteithion wedi’u cynllunio i fanteisio ar haelioni’r berllan, y llwyn neu’r llain.

Isod mae tri opsiwn blasus: tarten sy’n tynnu sylw at fricyll a chwstard, “ffwl” arddull Saesneg sy’n defnyddio llus mewn cymysgedd deniadol o hufen chwipio, a darnau riwbob wedi’u harddangos mewn cacen inverted tair haen.

Efallai y bydd rhai darllenwyr yn cwestiynu cynnwys riwbob yn y cymysgedd. Yn fotanegol, llysieuyn yw riwbob, ond fe’i hailddosbarthwyd fel ffrwyth gan Lys Tollau’r UD ym 1947. Ac mae’n ddigon o reswm i feddwl amdano fel ffrwyth oherwydd fe’i defnyddir yn bennaf mewn nwyddau pobi.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer prynu a storio ffrwythau haf cynnar.

Bricyll: Ar gael o fis Mai i fis Gorffennaf (weithiau Awst); prynwch gribs blewog sy’n persawrus ac ychydig yn gadarn ond ddim yn galed (dylent fod ar fin meddalu ond heb fod yn stwnsh). Osgoi ffrwythau sydd arlliw gwyrdd neu gleision. Os yw’n aeddfed, golchwch ef a’i fwyta cyn gynted â phosibl. Gellir storio ffrwythau aeddfed, heb eu golchi, yn yr oergell crisper mewn bag plastig am hyd at 3 diwrnod. Os ydynt yn anaeddfed, aeddfedwch nhw trwy eu rhoi mewn bag papur wedi’i selio’n rhydd ar dymheredd yr ystafell i ffwrdd o wres neu olau haul uniongyrchol am 2 i 3 diwrnod.

Llus: Dewiswch aeron trwchus, llachar heb lwydni, smotiau meddal neu afliwiad. Os yw mewn blychau, gwiriwch i weld a yw’r aeron yn symud yn rhydd pan fydd y cynhwysydd yn gogwyddo; os ydyn nhw’n glynu at ei gilydd, mae’n debyg bod ganddyn nhw lwydni. Rhowch yn yr oergell (heb ei olchi) mewn un haen ar dywelion papur, gan daflu tyweli wedi llwydo, am hyd at 7 diwrnod.

Riwbob: Mae’r lliw yn gosmetig. Nid yw’r lliw coch o reidrwydd yn arwydd o aeddfedrwydd. Daw’r lliw o pigmentau sy’n amrywio yn dibynnu ar yr amrywiaeth a’r amodau tyfu. Ar gyfer y rysáit cacen isod, mae’n well defnyddio coesau coch llachar, ond bydd rhai gwyrdd yn gweithio mewn pinsied. I gadw’r coesau’n grimp, lapiwch griw o goesynnau’n rhydd mewn ffoil alwminiwm a’u storio yn yr oergell. Bydd yn aros yn grimp am hyd at 2 wythnos.

Tarten Cwstard Bricyll

Cynnyrch: 6 i 8 dogn

CYNHWYSION

haen pastai pob 9 1/2 modfedd; gweler nodiadau’r cogydd

Tua 5 bricyll aeddfed (13 owns), pitted

1 cwpan o siwgr

2 melynwy mawr

3/4 cwpan hufen chwipio trwm

2 lwy fwrdd o flawd pob pwrpas

Pinsiad o halen

1/4 cwpan almon wedi’i sleisio

Nodiadau’r Cogydd: Er mwyn arbed amser, defnyddiwch gramen pastai oergell a brynwyd yn y siop, fel Pillsbury Pie Crusts (pecyn 15 owns). Mae 2 ddalen gron o does yn y pecyn. Gwasgwch 1 i mewn i badell darten 9 1/2 modfedd gyda gwaelod symudadwy, gan blygu dros yr ymyl i atgyfnerthu ochrau gyda haen ddwbl o does. Os yw’n ymddangos yn sgim, torrwch letem o’r ail ddalen o does yn y pecyn a chlwt lle bo angen, gan wasgu i selio. Neu paratowch y cytew gacen o’r dechrau. I bobi, gorchuddiwch y toes gyda darn o bapur cwyr neu bapur memrwn; ychwanegu pwysau pastai neu ffa amrwd neu reis. Pobwch mewn popty 350 gradd am 15 munud. Tynnwch y papur a’r pwysau. Pobwch am 5 i 7 munud ychwanegol, neu nes eu bod yn frown euraidd.

PROSES

1. Addaswch rac y ffwrn i’r safle canol. Cynheswch y popty i 325 gradd. Rhowch gramen pastai wedi’i bobi ar ddalen pobi rimmed; neilltuo.

2. Torrwch fricyll yn lletemau tua 3/4-modfedd o drwch; trefnu mewn cragen pastai.

3. Mewn powlen ganolig, cyfunwch y siwgr, y melynwy a’r hufen. Curwch nes ei gyfuno. Ychwanegwch y blawd a’r halen. Arllwyswch y gymysgedd yn ofalus dros y bricyll. Ysgeintiwch yr almonau ar ei ben.

4. Pobwch nes bod y cwstard bron yn gyfan gwbl, tua 35 i 40 munud. Mae’n well ei weini ychydig yn gynnes neu ar dymheredd ystafell yr un diwrnod ag y caiff ei bobi.

Ffont: “Pwdinau Pedair Seren” Emily Luchetti (Harper Collins, $32.50)

Mewn geiriau coginio, mae “ffwl” yn bwdin syml wedi’i wneud â ffrwythau a hufen chwipio, fel y cymysgedd llus yma. (Llun gan Cathy Thomas)

ffwl llus

O ran teitlau bwyd, mae “ffwl” yn bwdin syml sy’n cynnwys ffrwythau a hufen chwipio. Pam mae’n cael ei alw’n dwp? Credir ei fod yn tarddu o’r gair Ffrangeg “fouler”, sy’n golygu “i wasgu” neu “i falu”.

Mae’n dod at ei gilydd yn gyflym a gellir ei wneud 3 awr ymlaen llaw a’i oeri. Defnyddir ffrwythau eraill yn aml ar gyfer goofing o gwmpas, ond llus yw un o fy ffefrynnau. Rwy’n hoffi ei weini gyda chracers crensiog ar gyfer gweadau cyferbyniol ac, wel, blas y cracers.

Cynnyrch: 4 dogn

CYNHWYSION

1 cwpan llus ffres, wedi’u golchi a’u casglu i dynnu’r coesau

1 llwy de o sudd lemwn ffres

1 llwy fwrdd o siwgr gronynnog

2 lwy fwrdd o ddŵr

3/4 cwpan hufen chwipio trwm

2 lwy fwrdd o siwgr powdr

1 llwy de o fanila

I weini: cracers creisionllyd

PROSES

1. Mewn sosban fach anadweithiol, cyfunwch aeron, sudd, siwgr a dŵr. Coginiwch dros wres canolig, gan droi’n aml, nes bod llugaeron yn dechrau torri i lawr a sudd yn dod i ferwi ac yn tewychu ychydig, tua 5 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a’i drosglwyddo i bowlen fach. Rhowch y bowlen mewn powlen fawr o ddŵr iâ a throwch y cymysgedd o bryd i’w gilydd nes ei fod wedi oeri.

2. Mewn powlen o gymysgydd trydan, cyfunwch hufen, siwgr powdr, a fanila. Curwch nes ei fod yn anystwyth. Trowch 1/3 cwpan o’r cymysgedd llus i’r gymysgedd hufen chwipio. Rhowch y cymysgedd i mewn i 4 powlen bwdin. Rhowch y cymysgedd llus sy’n weddill dros y topiau. Rhowch yn yr oergell hyd at 4 awr. Gweinwch yn oer a rhowch y cwcis i’r bwrdd neu rhowch bob powlen bwdin ar blât a rhowch gwci neu ddau ar y plât wrth ymyl pob gwasanaeth.

Ffont: “Beth i’w Fwyta” gan Martha Stewart Living (Clackson Potter, $20)

Efallai nad yw riwbob yn ffrwyth yn dechnegol, ond mae ei nodau melys a sur yn berffaith ar gyfer pwdin fel y gacen wyneb i waered hon.  (Llun gan Cathy Thomas)
Efallai nad yw riwbob yn ffrwyth yn dechnegol, ond mae ei nodau melys a sur yn berffaith ar gyfer pwdin fel y gacen wyneb i waered hon. (Llun gan Cathy Thomas)

Cacen Riwbob Wyneb Down

Llysieuyn diwedd y gwanwyn/dechrau’r haf yw riwbob sy’n aml yn cael ei guddio fel ffrwyth mewn pwdinau sawrus, melys a sur. Y rhan fwyaf o flynyddoedd, mae riwbob yn diflannu o’r farchnad ddechrau mis Gorffennaf, felly os ydych chi am wneud y gacen flasus hon, symudwch yn gyflym i brynu riwbob ffres. Mae gan fy archfarchnad adran gynnyrch fawr ac mae’n eu storio mewn pentwr coch braf ger y letys. Rwyf hefyd yn dod o hyd iddo mewn marchnadoedd ffermwyr.

Mae tair haen i’r gacen flasus hon ac, ar ôl ei phobi a’i oeri’n rhannol, caiff ei gwrthdroi i ddatgelu’r haenen riwbob. O dan y riwbob, mae haenen o gacen fenyn a haen o strewsel crensiog, wedi’i wneud ag almonau wedi’u sleisio, menyn, blawd a siwgr, ynghyd â phinsiad o halen.

Mae’r rysáit yn galw am fenyn heb halen. Os amnewidiwch fenyn hallt, hepgorer yr halen.

Cynnyrch: 8 dogn

CYNHWYSION

Menyn meddal a phapur memrwn i baratoi’r badell pobi

STREUSEL:

1/2 cwpan (2 1/2 owns) blawd pob pwrpas

1/2 cwpan almon wedi’i sleisio

1/4 cwpan (1 3/4 owns) siwgr gronynnog

4 llwy fwrdd o fenyn heb halen, wedi’i doddi

1/4 llwy de o halen

Riwbob:

3/4 cwpan (5 1/4 owns) siwgr gronynnog

1 1/2 llwy de o startsh corn

1 llwy de o groen lemwn

1 pwys o riwbob ffres, wedi’i docio, wedi’i sleisio’n groesffordd 1/2 modfedd o led

2 lwy fwrdd o fenyn heb halen

pastai:

6 llwy fwrdd o fenyn heb halen, wedi’i doddi, wedi’i oeri

1 cwpan (5 owns) o flawd amlbwrpas

1 1/2 llwy de cardamom mâl; gweler nodiadau’r cogydd

1 llwy de o bowdr pobi

1/2 llwy de o halen

1 cwpan (7 owns) siwgr gronynnog

2 wy mawr

1/2 cwpan hufen sur

1 llwy de o groen lemwn, ynghyd â 1 llwy fwrdd o sudd

1 llwy de o fanila

2 lwy fwrdd jeli cyrens coch neu jeli ceirios

Nodiadau’r Cogydd: Mae cardamom daear yn flasus yn y gacen hon, ond rhaid i mi eich rhybuddio y gall fod yn ddrud. Yn ddiweddar prynais ef yn fy siop groser leol ac roedd jar owns 1.9 yn $17. Mae’n llai costus mewn siopau ethnig. I mi, roedd yn werth y pris oherwydd rwy’n coginio llawer o brydau o’r Dwyrain Canol a diodydd chai, yn ogystal â chyrri. Ar gyfer amnewidyn llai costus, defnyddiwch 1 llwy de sinamon mâl a 1/2 llwy de o sinsir mâl.

PROSES

1. Addaswch rac popty i safle canol-isel a gwreswch y popty i 350 gradd. Irwch badell pobi sgwâr 8 modfedd gyda menyn, leiniwch y gwaelod gyda phapur memrwn, a iro’r memrwn.

2, Streusel – Trowch yr holl gynhwysion mewn powlen ganolig nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Gosod o’r neilltu.

3. Riwbob: Chwisgwch y blawd, cardamom, powdwr pobi a halen gyda’i gilydd mewn powlen fawr. Ychwanegwch y riwbob a’i gymysgu’n dda i’w orchuddio. Ysgeintiwch fenyn wedi’i doddi a’i droi i’w ymgorffori. Trosglwyddo i badell wedi’i baratoi. Gwasgwch dafelli riwbob i waelod y badell, gan wneud yn siŵr nad oes bylchau mawr; gall hyn olygu rhai newidiadau ac efallai y bydd darnau nad ydynt yn ffitio mewn un haen.

4. Cacen: Toddwch 6 llwy fwrdd o fenyn a gadewch iddo oeri. Chwisgwch flawd, cardamom, powdr pobi a halen mewn powlen ganolig; neilltuo. Curwch y siwgr a’r wyau mewn powlen fawr gyda chymysgydd trydan ar gyflymder canolig nes eu bod wedi’u cymysgu, tua 45 eiliad. Ychwanegwch y menyn wedi’i doddi wedi’i oeri a’i guro ar gyflymder canolig nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegwch hufen sur, croen, sudd a fanila; curo nes cyfuno. Ychwanegwch y cymysgedd blawd a’i guro nes ei fod wedi’i gyfuno. Arllwyswch i’r badell yn gyfartal dros riwbob. Torrwch y strewsel gyda’ch dwylo a thaenwch haen wastad dros y cytew. Pobwch nes bod y gacen yn frown euraidd a bydd pigyn dannedd wedi’i fewnosod yn y canol yn dod allan yn lân, 45 i 50 munud.

5. Trosglwyddwch sgilet i rac a choginiwch am 20 munud. Rhedwch gyllell o amgylch ymylon y sosban i lacio’r gacen, yna ei gwrthdroi ar blât gweini. Tynnwch y papur memrwn yn ofalus. Gadewch i oeri am tua 10 munud. Gelatin microdon mewn powlen fach nes ei fod yn llyfn, tua 20 eiliad. Gan ddefnyddio brwsh crwst, brwsiwch y gelatin ar ei ben yn ysgafn. Gweinwch yn gynnes neu ar dymheredd ystafell.

Ffont: Cylchgrawn Darluniadol Cook

Cwestiwn cegin? Cysylltwch â Cathy Thomas yn [email protected] com

Leave a Comment

Your email address will not be published.